Odluka o određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13) i članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 39/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
O ODREĐIVANJU ČLANA POVJERENSTVA ZA
DODJELU ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

Za člana Povjerenstva za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske određuje se Josip Savi iz Donje Obriježi.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana odobjave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/13-01/6
UR.BROJ: 2162-05/07-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.