Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama („Narodne novine“ broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), i članka 36 Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09; 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na četvrtoj sjednici održanoj 17. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
O PRIKLJUČENJU NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuje se:

– postupak priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine,
– rokovi priključenja

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama, u smislu ove odluke, smatraju se:

– građevine za javnu vodoopskrbu,
– građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

Vodne usluge su:

– usluge javne vodoopskrbe
– usluge javne odvodnje

Članak 4.

Vlasnik odnosno drugi zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine kao podnositelj zahtjeva za priključenje odnosno kao budući korisnik vodnih usluga obvezan je pridržavati se Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga koje donosi javni isporučitelj vodnih usluga na području Grada Pakraca i koji upravlja komunalnim vodnim građevinama (u daljem tekstu: Isporučitelj), objavljenim na internetskoj stranici Grada Pakraca i Isporučitelja.

II. POSTUPAK PRIKLJUČENJA

Članak 5.

Postupak priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju pokreće se podnošenjem zahtjeva za priključenje.
Zahtjev za priključenje podnosi vlasnik građevine odnosno vlasnik druge nekretnine ili zakoniti posjednik građevine odnosno druge nekretnine uz prethodnu pisanu suglasnost vlasnika.
Zahtjev za priključenje podnosi se Isporučitelju vodnih usluga na propisanom obrascu.

Članak 6.

Uz zahtjev za priključenje prilaže se:

a) izvadak iz katastarskog plana za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine odnosno izvadak iz katastarskog plana za drugu nekretninu,
b) zemljišnoknjižni izvadak za česticu na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalne vodne građevine odnosno zemljišnoknjižni izvadak za drugu nekretninu
c) dokaz da je podnositelj zakoniti posjednik ili da ima pisanu suglasnost vlasnika.

Članak 7.

Isporučitelj, na temelju zahtjeva za priključenje donosi Odluku o dozvoli priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: Odluka o dozvoli priključenja) ako su za priključenje ispunjeni tehničko-tehnološki uvjeti iz Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga Isporučitelja iz članka 4. ove odluke.
Ako nisu ispunjeni uvjeti iz stavaka 1. ovoga članka, Isporučitelj će zahtjev za priključenje odbiti.
Isporučitelj je obvezan o zahtjevu za priključenje odlučiti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva za priključenje ili odbiti zahtjev pisanim putem.
Odluka o dozvoli priključenja vrijedi godinu dana od dana donošenja.

Članak 8.

Odluka o dozvoli priključenja mora sadržavati:

podatke o građevini odnosno drugoj nekretnini koja se priključuje (mjesto/adresa priključenja, broj katastarske čestice, namjena i dr.), ime i prezime vlasnika ili zakonitog posjednika/tvrtka, OIB, prebivalište odnosno boravište/sjedište, za zakonitog posjednika valjani temelj posjedovanja i uputu o pravnom lijeku.

Članak 9.

Na temelju Odluke o dozvoli priključenja podnositelj zahtjeva za priključenje će s Isporučiteljom sklopiti Ugovor o izgradnji priključka na komunalne vodne građevine.

Ugovor o izgradnji priključka obavezno sadrži:

naziv ugovornih strana, podatke o građevini ili drugoj nekretnini koja se priključuje, vrstu priključka, cijenu radova priključenja utvrđena troškovnikom radova priključenja koji čini sastavni dio ugovora (količina i vrsta radova i materijala), način plaćanja cijene priključenja te odredbe o predaji izgrađenoga priključka u vlasništvo Isporučitelja bez naknade.

Članak 10.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine izvodi isključivo Isporučitelj, a stvarni trošak radova snosi podnositelj zahtjeva za priključenje.

Članak 11.

Podnositelj zahtjeva za priključenje na komunalne vodne građevine može sam o svom trošku izvesti pripremne radove za priključenje građevine ili druge nekretnine (iskop, zatrpavanje, vodomjerno okno i sl.) sukladno Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga Isporučitelja, zakonima i pravilima struke.

III. ROKOVI PRIKLJUČENJA

Članak 12.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno Odluci o priključenju na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od dana obavijesti Isporučitelja o mogućnosti priključenja.
Isporučitelj može svojim aktom izuzeti vlasnike nekretnina ili druge zakonite posjednike obveze priključenja na komunalne vodne građevine ukoliko su isti na odgovarajući način pojedinačno riješili vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda u skladu s Zakonom o vodama i Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br.1/12).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/13-01/18
URBROJ: 2162-06/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. d.