Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2013. godine donosi,

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNLANOM GOSPODARSTVU U 2014. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

– odvodnja atmosferskih voda,
– održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
– održavanje javnih površina,
– održavanje nerazvrstanih cesta,
– održavanje groblja,
– javna rasvjeta,
– ostali poslovi.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

– opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

391.548,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

30.000,00 kn POZ 507

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

40.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

176.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

83.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

40.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 791.687,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova(kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

– Materijal za nasipavanje cesta

55.000,00 kn POZ 493

– Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00 kn POZ 495

– Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

188.000,34 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa (250.000,00kn) POZ 496

– Izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

25.000,00 kn dio POZ 496

– Sanacija, ugradnja, održavanje

24.400,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

75.000,00 kn dio POZ 496

– Trošak el. energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 496

– Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

149.100,00 kn dio POZ 496

– Izdaci za zimsku službu

– nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 494

– ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

100.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 842.400,34 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

– Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 512

– Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 26.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava .

V – Javna rasvjeta

– Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

700.000,00 kn POZ 499

– Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

80.000,00 kn POZ 500

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 780.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

87.500,00 kn POZ 509

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 87.500,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/13-01/55
URBROJ: 2162-06/01-13-01
Pakrac, 17. prosinca 2013. godine

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.