Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Muzeja Grada Pakraca za 2012. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj četvrtoj sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g.
donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2012. godinu.

2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.

3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/13-01/3
URBROJ: 2162-04/01-13-02
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.