Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 19. i članka 24. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici, održanoj 17. prosinca 2013. g. donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I
DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 23. stavku 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13), tekst: „radi prethodnog pribavljanja mišljenja stanovnika o promjeni područja Grada Pakraca kao i o drugim pitanjima određenim zakonom“ mijenja se i glasi: „kao i o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga predstavničkog tijela, te pitanjima određenim zakonom i Statutom Grada Pakraca.“

Članak 2.

Ova statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/26
URBROJ: 2162-01/01-13-2
Pakrac, 17. prosinca 2013. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v. r.