Zaključak o usvajanju Godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za 2012/2013. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i izvedbeni program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2012/2013. u dostavljenom tekstu.
2. Godišnji plan i izvedbeni program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivan.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/12-01/3
URBROJ: 2162-04/1-12-03
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju izvještaja o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za 2011/2012. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i izvedbenog programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za radnu godinu 2011/2012. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/12-01/3
URBROJ: 2162-04/1-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o usvajanju izvještaja o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2011/2012. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. prosinca 2012. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2011/2012. u dostavljenom tekstu.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/12-01/05
URBROJ: 2162-04/1-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici, održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, donosi

O D L U K U
O DOPUNI DOLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11), iza riječi poslova briše se točka, stavlja zarez te se dodaje tekst koji glasi:
„osim u dijelu koje će izvoditi Vlastiti pogon.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/12-01/17
UR. BROJ: 2162-06/01-12-01
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca u 2013. godini

Temeljem odredbe članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine» br. 174/04 i 79/07) članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 4/09, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I
SPAŠAVANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA U 2013. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini, a koje se odnose na slijedeće:

1. CIVILNA ZAŠTITA: (Stožer zaštite i spašavanja, zapovjedništvo civilne zaštite i postrojbe civilne zaštite)

– Sukladno Procjeni ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, Planu zaštite i spašavanja, srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom sklopu te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za zapovjedništva, postrojbe i druge sposobnosti civilne zaštite iskazuju se prioriteti materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati provođenje osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti.

– Za osiguravanje uvjeta za provođenje evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja za 2013. godinu ne predviđaju se nikakvi dodatni uvjeti osim onih koji se do sada provode kroz postojeće službe, tijela i pravne osobe. Međutim, prema ukazanoj potrebi osiguravat će se i dodatni izvanredni uvjeti.

2. VATROGASTVO: (vatrogasna zapovjedništva i postrojbe)

– Za Vatrogasnu zajednicu Pakrac-Lipik i dobrovoljna vatrogasna društva osigurat će se sredstva u Proračunu Grada Pakraca kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu prema njihovim planovima opremanja koji su predloženi i usvojeni od strane gradonačelnika.

3. SKLONIŠTA

– Kako sklonište u vlasništvu Grada Pakraca nije u funkcionalnom stanju to treba izvršiti njegovo uređenje i izvršiti njegovu tehničku kontrolu.

– Za javno sklonište u vlasništvu Grada Pakraca ne predviđaju se posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.

4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE (HGSS, planinari, kinolozi, radioamateri, aero klubovi i dr.)

Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje prihvaćamo i financiramo one koji doprinose njihovom materijalno-tehničkom opremanju i osposobljavanju i usavršavanju kadrova što će doprinijeti i unapređenju zaštite i spašavanja.

5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI (npr. hitna pomoć, javno zdravstvo, socijalna služba, crveni križ, veterinarska služba, zaštita bilja, zaštita okoliša, javna poduzeća za održavanje komunalne infrastrukture – kao što su vodovodi, kanalizacija, čistoća, groblja i druga te pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje).

Službe i pravne osobe čija je redovna djelatnost i područje zaštite i spašavanja pratimo njihove aktivnosti, razvoj i projekte te zajednički sudjelujemo u onima koji su od obostranog interesa, a naročito u sustavu zaštite i spašavanja.

6. FINANCIRANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

– Tijekom 2013. godine i nadalje vodit će se više računa o financiranju sustava zaštite i spašavanja, a posebno operativnih snaga te službi, pravnih osoba i udruga koje se u svojoj djelatnosti bave zaštitom i spašavanjem ili neposredno sudjeluju u tom sustavu.

– Financijska sredstva za sustav zaštite i spašavanja osigurat će se u Proračunu Grada Pakraca za 2013. godinu u iznosu od 100.000,00 kuna.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:810-01/12-01/3
UR. BROJ:2162-05/06-12-01
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2012. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, usvojilo je

A N A L I Z U
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grd Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U Provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 139/04 – pročišćeni tekst),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93 i dalje),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 129/00),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 38/08),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće pravne osobe i operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje:

1. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije,
2. Opća županijska bolnica Pakrac,
3. Dom zdravlja Požega,
4. Veterinarska stanica Pakrac,
5. „Komunalac“ d.o.o. Pakrac,
6. „Ceste“ d.o.o Pakrac,
7. Centar za socijalnu skrb Pakrac.

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje:

1. Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,
2. Vatrogasna zajednica Grada pakraca i Lipika
3. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega,
4. Planinarsko društvo „Psunj“,
5. Lovačko društvo „Fazan“,
6. Lovačko društvo „Košuta“,
7. Lovačko društvo „Psunj“,
8. Radio klub „Pakrac“,
9. DVD Pakrac.

Uz navedene snage od interesa za zaštitu i spašavanje, Grad Pakrac, sukladno svojim postojećim planovima zaštite i spašavanja, ustrojio je Postrojbu civilne zaštite opće
namjene, Stožer zaštite i spašavanja te Zapovjedništvo civilne zaštite.
Grad Pakrac je tijekom 2012. godine osigurao financijska sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja, 5.000,00 kuna za opremu i 6.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.

5. U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» 86/12) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

I

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, KLASA: 012-03/12-01/02, URBROJ: 2162/06-12-1

II

Izmjene i dopune Statuta iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/12-01/6
URBROJ: 2162-04/01-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03), članka 26. stavka 3. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 153/2009; 63/2011) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine donosi,

Izmjenu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

U članaku 2. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini mijenja se:

– „POZ 529 520.000,00kn”,
sa
– „POZ 529 220.000,00kn”.

Članak 2.

Ostali članci Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/22
URBROJ: 2162-06/01-12-02
Pakrac, 05. lipanj 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine donijelo je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE
KNJIŽNICE PAKRAC NA ODREĐENO VRIJEME – ZAMJENA ZA PORODILJNI DOPUST

I.

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust imenuje se Iva Milinčević iz Pakraca, sa danom 12. prosincem 2012. g.

II.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje do povratka ravnateljice Monike Lucić Fider sa porodiljnog dopusta.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/12-01/04
URBROJ: 2162-04/01-12-03
Pakrac, 12. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» br. 23/07), članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) i članka 3. i 4. Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/07 i 3/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

O D L U KU
O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

– Klaić Mirta iz Pakraca, predstavnica Udruge mladih „Mali most“,
– Dora Kufner iz Pakraca, predstavnica KPD „Sloga“ Pakrac,
– Krunoslav Otopal iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“,
– Dino Prohaska iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“,
– Sonja Sić iz Pakraca, predstavnica Odreda izviđača „Pakra“ Pakrac,
– Katarina Stokić iz Pakraca, predstavnica neformalne skupine mladih – učenica,
– Sven Zerdin iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“.

II

Mandat izabranim članovima traje dvije godine i mogu biti ponovo birani na istu dužnost.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/12-01/1
URBROJ: 2162-01/01-12-04
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 4. prosinca 2012. godine donosi

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2013. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2013. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela. Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2011. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2012. godinu, plan za 2013. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.
Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina.
Računom prihoda i rashoda se iskazuju procijenjeni prihodi i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.
U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.
U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.
Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.
U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u razdoblju 2013-2015. godina.
Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.
Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.
Za iznose predujma do 70.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 70.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 90/11).

Članak 7.

Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.
Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.
Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.
Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti,
gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.
O izvršenim preraspodjelama u smislu stavka 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.
Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata.
Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.

Članak 17.

Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni.
Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.
Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

3. Proračunska zaliha

Članak 19.

Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu.
O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.
Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

4. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca.
Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.
Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.
Vanjsku reviziju proračuna obavlja Ured za državnu reviziju temeljem čl. 3. Zakona o državnoj reviziji (“Narodne novine” broj 49/03 – pročišćeni tekst i 177/04).

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

Članak 21.

Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanih Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

Za besplatno stjecanje nekretnina, a čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost Gradskog vijeća Pakrac.

Članak 23.

Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2013. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-06/12-01/9
URBROJ: 2162-05/01-12-01
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja ,
javna rasvjeta,
ostali poslovi

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

582.440,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

50.000,00 kn POZ 509

– uklanjanje ruševina

100.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površinapo planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

45.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

230.200,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

105.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

55.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.167.640,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

50.000,00 kn POZ 493

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 495

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

173.380,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

POZ 496

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

11.000,00 kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

30.000,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

80.000,00 kn dio POZ 496

sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

109.000,00 kn dio POZ 496

– izdaci za zimsku službu u 2013. godini

nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 494

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

150.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 894.380,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 513

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

15.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 21.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava .

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00 kn POZ 500

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

100.000,00 kn POZ 501

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 700.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

70.000,00 kn POZ 510

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/12-01/22
URBROJ: 2162-06/01-12-01
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

Odluko o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2012. GODINI

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini i Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini mijenja se i glasi:

„U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

582.440,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

40.000,00 kn POZ 484

– uklanjanje ruševina

90.000,00 kn POZ 483

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

55.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

330.170,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

115.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

65.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.277.610,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 467

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 468

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

60.000,00 kn POZ 469

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 471

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

248.780,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa POZ 472

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka i ugradnja prometnih znakova).

10.108,00 kn dio POZ 472

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

30.000,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

78.679,03 kn dio POZ 472

sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

151.212,97 kn dio POZ 472

– Izdaci za zimsku službu u 2012. godini nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 470

rad strojeva

150.000,00 kn POZ 474

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 973.780,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima)

10.000,00 kn POZ 473

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00 kn POZ 476

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

110.000,00 kn POZ 477

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 710.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

95.000,00 kn POZ 485

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 95.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/12-01/19
URBROJ: 2162-06/01-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.