Analiza sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca za 2012. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ br. 174/04 i dalje) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, usvojilo je

A N A L I Z U
O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU GRADA PAKRACA

1. Temeljem postojećeg Plana zaštite i spašavanja te Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara za Grd Pakrac usvojene od strane Gradskog vijeća Grada Pakraca na sjednici održanoj dana 21. rujna 2009. godine, KLASA:810-01/08-01/05, URBROJ: 2162-03/01-09-11, utvrđene su moguće opasnosti od svih elementarnih nepogoda kao i ostalih katastrofa koje mogu ugroziti Grad Pakrac.
U skladu s tim definirane su raspoložive snage za zaštitu i spašavanje, te su procijenjene mogućnosti njihovog djelovanja u navedenim situacijama.
U Provođenju aktivnosti zaštite i spašavanja prvenstveno se angažiraju pravne osobe i službe koje se u okviru svoje djelatnosti bave određenim oblicima zaštite i spašavanja.
Osim tih subjekata, u aktivnosti zaštite i spašavanja prema potrebi, uključuju se udruge, građani, poduzeća, radni strojevi i vozila pravnih i fizičkih osoba.

2. Propisi iz oblasti zaštite i spašavanja:

– Zakon o zaštiti i spašavanju (N.N. br. 174/04),
– Zakon o vatrogastvu (N.N. br. 139/04 – pročišćeni tekst),
– Zakon o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93 i dalje),
– Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (N.N. br. 79/06),
– Zakon o policiji (N.N. br. 129/00),
– Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (N.N. 40/08 i 44/08),
– Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (N.N. br. 38/08),
– Pravilnik o održavanju skloništa i drugih zaštitnih objekata u miru (N.N. br. 45/84)
– Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva (N.N. br. 47/06).

3. Procjena ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja

Za područje Grada Pakraca izrađena je Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, koju je usvojilo Gradsko vijeće Grada Pakraca 21. rujna 2009. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Plan zaštite i spašavanja za Grad Pakrac na sjednici održanoj dana 2. studenoga 2010. godine.
Gradsko vijeće Grada Pakraca donijelo je Procjenu ugroženosti od požara i Plan zaštite od požara na sjednici održanoj dana 26. srpnja 2011. godine.

4. Organizirane snage zaštite i spašavanja

Na području Grada Pakraca djeluju slijedeće pravne osobe i operativne snage od interesa za zaštitu i spašavanje:

1. Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije,
2. Opća županijska bolnica Pakrac,
3. Dom zdravlja Požega,
4. Veterinarska stanica Pakrac,
5. „Komunalac“ d.o.o. Pakrac,
6. „Ceste“ d.o.o Pakrac,
7. Centar za socijalnu skrb Pakrac.

Udruge od značaja za zaštitu i spašavanje:

1. Gradsko društvo Crvenog križa Pakrac,
2. Vatrogasna zajednica Grada pakraca i Lipika
3. Hrvatska gorska služba spašavanja, Stanica Požega,
4. Planinarsko društvo „Psunj“,
5. Lovačko društvo „Fazan“,
6. Lovačko društvo „Košuta“,
7. Lovačko društvo „Psunj“,
8. Radio klub „Pakrac“,
9. DVD Pakrac.

Uz navedene snage od interesa za zaštitu i spašavanje, Grad Pakrac, sukladno svojim postojećim planovima zaštite i spašavanja, ustrojio je Postrojbu civilne zaštite opće
namjene, Stožer zaštite i spašavanja te Zapovjedništvo civilne zaštite.
Grad Pakrac je tijekom 2012. godine osigurao financijska sredstva u iznosu od 17.000,00 kuna od čega 6.000,00 kuna za Gorsku službu spašavanja, 5.000,00 kuna za opremu i 6.000,00 kuna za usluge izrade i ažuriranja operativnih planova iz oblasti zaštite i spašavanja.

5. U slučaju da redovne službe nisu u mogućnosti učinkovito sanirati posljedice nastale nepogode, koja prijeti nastankom katastrofe ili veće nesreće, na zahtjev gradonačelnika Grada Pakraca, aktivira se Stožer zaštite i spašavanja koji rukovodi i usklađuje aktivnosti operativnih snaga te ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.
U slučajevima nepogoda većih razmjera, kada navedene snage ne bi bile dovoljne, može se zatražiti pomoć organiziranih snaga zaštite i spašavanja s područje Požeško-slavonske županije, drugih županija te snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Hrvatske vojske.

Analizirajući utvrđene organizirane snage zaštite i spašavanja na području Grada Pakraca, procjenjuje se da je neophodan daljnji razvoj i unapređenje mogućnosti djelovanja svih subjekata zaštite i spašavanja, uz osiguravanje sredstava za njihovo opremanja sukladno Procjeni ugroženosti i Planovima zaštite i spašavanja.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810- 01/12-01/03
URBROJ: 2162-05/06-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.