Rješenje o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust

Na temelju odredbe članka 26. stavak 2. Zakona o knjižnicama (“Narodne novine” br. 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), članka 19. Statuta Gradske knjižnice Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 2/11), Gradsko vijeće Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj 12. prosinca 2012. godine donijelo je

R J E Š E N J E
O IMENOVANJU RAVNATELJICE GRADSKE
KNJIŽNICE PAKRAC NA ODREĐENO VRIJEME – ZAMJENA ZA PORODILJNI DOPUST

I.

Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust imenuje se Iva Milinčević iz Pakraca, sa danom 12. prosincem 2012. g.

II.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz točke l. ovog Rješenja traje do povratka ravnateljice Monike Lucić Fider sa porodiljnog dopusta.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/12-01/04
URBROJ: 2162-04/01-12-03
Pakrac, 12. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.