Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 4. Zakona o savjetima mladih («Narodne novine» br. 23/07), članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 4/09) i članka 3. i 4. Odluka o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 6/07 i 3/08), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

O D L U KU
O IZBORU ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

– Klaić Mirta iz Pakraca, predstavnica Udruge mladih „Mali most“,
– Dora Kufner iz Pakraca, predstavnica KPD „Sloga“ Pakrac,
– Krunoslav Otopal iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“,
– Dino Prohaska iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“,
– Sonja Sić iz Pakraca, predstavnica Odreda izviđača „Pakra“ Pakrac,
– Katarina Stokić iz Pakraca, predstavnica neformalne skupine mladih – učenica,
– Sven Zerdin iz Pakraca, predstavnik Udruge mladih „Mali most“.

II

Mandat izabranim članovima traje dvije godine i mogu biti ponovo birani na istu dužnost.

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/12-01/1
URBROJ: 2162-01/01-12-04
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.