Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Na temelju odredbe članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09), a sukladno članku 98. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («Narodne novine» 86/12) i članku 13. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
IZMJENE I DOPUNE STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

I

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac, KLASA: 012-03/12-01/02, URBROJ: 2162/06-12-1

II

Izmjene i dopune Statuta iz točke l. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

III

Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-01/12-01/6
URBROJ: 2162-04/01-12-02
U Pakracu, 4. prosinca 2012.g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.