Odluko o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1. ZAKONA O
KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2012. GODINI

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini i Izmjeni programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini mijenja se i glasi:

„U 2012. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

582.440,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

40.000,00 kn POZ 484

– uklanjanje ruševina

90.000,00 kn POZ 483

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina po planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

55.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

330.170,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

115.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

65.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.277.610,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 467

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 468

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

60.000,00 kn POZ 469

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 471

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

248.780,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa POZ 472

– izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka i ugradnja prometnih znakova).

10.108,00 kn dio POZ 472

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

30.000,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

78.679,03 kn dio POZ 472

sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

151.212,97 kn dio POZ 472

– Izdaci za zimsku službu u 2012. godini nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 470

rad strojeva

150.000,00 kn POZ 474

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 973.780,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima)

10.000,00 kn POZ 473

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 10.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00 kn POZ 476

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

110.000,00 kn POZ 477

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 710.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

95.000,00 kn POZ 485

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 95.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 2.

Ova Odluka o izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/12-01/19
URBROJ: 2162-06/01-12-02
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.