Odluka o dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 1. i članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici, održanoj dana 4. prosinca 2012. godine, donosi

O D L U K U
O DOPUNI DOLUKE O OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI PUTEM UGOVORA O POVJERAVANJU
KOMUNALNIH POSLOVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 5. Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11), iza riječi poslova briše se točka, stavlja zarez te se dodaje tekst koji glasi:
„osim u dijelu koje će izvoditi Vlastiti pogon.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/12-01/17
UR. BROJ: 2162-06/01-12-01
U Pakracu, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.