Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2013. godinu

Na temelju odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11,84/11 i 90/11) i članka 36. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj dana 4. prosinca 2012. godine donosi

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA DJELATNOSTI IZ ČLANKA 22. STAVAK 1.
ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU U 2013. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Pakraca za komunalne djelatnosti:

odvodnja atmosferskih voda,
održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,
održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta,
održavanje groblja ,
javna rasvjeta,
ostali poslovi

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima,
iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2013. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

582.440,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

50.000,00 kn POZ 509

– uklanjanje ruševina

100.000,00 kn POZ 508

I. 2 – redovito održavanje zelenih površinapo planu rada Vlastitog pogona

– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

45.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

230.200,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

105.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

55.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.167.640,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

25.000,00 kn POZ 491

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 492

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 46.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike (slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci).

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

50.000,00 kn POZ 493

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

170.000,00 kn POZ 495

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

173.380,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

POZ 496

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

11.000,00 kn dio POZ 496

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

30.000,00 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom u godini)

80.000,00 kn dio POZ 496

sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

109.000,00 kn dio POZ 496

– izdaci za zimsku službu u 2013. godini

nabavka soli i agregata za posipanje

75.000,00 kn POZ 494

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

150.000,00 kn POZ 498

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 894.380,00 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po Mjesnim odborima

6.000,00 kn POZ 513

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

15.000,00 kn POZ 497

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 21.000,00 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava .

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

600.000,00 kn POZ 500

Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

100.000,00 kn POZ 501

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 700.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

70.000,00 kn POZ 510

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 70.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ovaj program stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/12-01/22
URBROJ: 2162-06/01-12-01
Pakrac, 4. prosinca 2012. g.

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.