Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 96/03), članka 26. stavka 3. Zakona o vodama («Narodne novine», broj 153/2009; 63/2011) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 17. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2012. godine donosi,

Izmjenu Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini

Članak 1.

U članaku 2. Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini mijenja se:

– „POZ 529 520.000,00kn”,
sa
– „POZ 529 220.000,00kn”.

Članak 2.

Ostali članci Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

Ova Izmjena Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/11-01/22
URBROJ: 2162-06/01-12-02
Pakrac, 05. lipanj 2012. godine

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.