Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20, članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“  28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23, 155/23) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 19. sjednici, održanoj 4. lipnja 2024. g. donijelo sljedeći

                                                 

Z A K L J U Č A K
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika

  

  1. Predlaže se Županijskom sudu u Bjelovaru imenovanje sljedećih sudaca porotnika:

Igora Horvata – za suca porotnika u predmetima za mladež,
Severinu Popov – za suca porotnika u predmetima za mladež,
Natašu Major – za suca porotnika Županijskog suda u Bjelovaru.

 

  1. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

KLASA: 711-01/24-01/1
URBROJ: 2177-9-10/04-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.