Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024.

Temeljem članka 75. stavka 1. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 141/22) i članka 34.. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 3/21, 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj  19. sjednici održanoj 4. lipnja 2024. godine, donijelo

 

O D L U K U
o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024.

 

Članak 1.

Sukladno članku 75. stavku 2. Zakona o sportu, sredstva za izvršenje programa javnih potreba u sportu osiguravaju se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Članak 2.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu u 2024. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu  u programu Proračuna 3100 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A310001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“ u iznosu od

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan raspodjele financijskih sredstava za sport,  nakon provedenih natječaja predlaže Sportska zajednica Grada Pakraca gradonačelniku, zbog izrade prijedloga donošenja odluke  Gradskog vijeća o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca.

 

Članak 3.

U svrhu izvršenja Programa Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom, u Proračunu Grada Pakraca za 2024. godinu, odobrava korištenje sredstava za financiranje javnih potreba u sportu Grada Pakraca za 2024. godinu prema predloženom Planu.

 

Članak 4.

Program provodi Sportska zajednica Grada Pakraca, sredstava za izvršenje Programa prenose se na račun Sportske zajednice Grada Pakraca sukladno zahtjevima, a koja sredstva prosljeđuje klubovima korisnicima, prema Planu.

 

Članak 5.

Stručne službe Grada Pakraca prate korištenje i utrošak sredstava za izvršenje Programa.

 

Članak 6.

Detaljni plan raspodjele nije predmet objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, već se ima objaviti Odluka o korištenju sredstava za financiranje javnih potreba u sportu.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA:402-03/24-01/16
URBROJ:2177-9-30-1/03-24-3
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.