Odluka o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 1, k. o. Pakrac, Republici Hrvatskoj

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17), članka 35. i članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 4. lipnja 2024. donosi

ODLUKU
o darovanju nekretnine oznake k. č. br. 1, k. o. Pakrac, Republici Hrvatskoj

Članak 1.

Grad Pakrac, OIB: 79689915301, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, daruje Republici Hrvatskoj, OIB: 52634238587, Zagreb, nekretninu oznake k. č. br. 1, BOLNIČKA ULICA (površine 9334 m2), DVORIŠTE (površine 8084 m2), JAVNA ZGRADA, Pakrac, BOLNIČKA ULICA 78 (površine 1216 m2), RUŠEVINA (površine 34 m2), upisanu u zk. ul. br. 3438, k. o. Pakrac, u svrhu rekonstrukcije i prenamjene građevine Zemaljske umobolnice u centar za pružanje dugotrajnog smještaja te usluga i programa prilagođenih potrebama braniteljsko-stradalničke populacije iz Domovinskog rata.

Članak 2.

Tržišnu vrijednost nekretnine iz članka 1. ove Odluke utvrdio je stalni sudski vještak za procjenu vrijednosti nekretnina, Zoran Fumić, dipl. ing. arh., procjembenim elaboratom br. 03/2024, od 15. svibnja 2024. te ona iznosi 656.996,78 eura (zaokruženo: 657.000,00 eura).

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da u ime Grada Pakraca potpiše s Republikom Hrvatskom ugovor o darovanju nekretnine iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Predsjednik: Miroslav Ivančić

KLASA: 940-06/24-01/6
URBROJ: 2177-9-20-1/01-24-1
U Pakracu, 4. lipnja 2024.