Izmjenu Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Temeljem članka 66. Zakona o gospodarenju otpadom (NN br. 84/2021.,142/2023) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 7/23),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 19. sjednici održanoj dana  4. lipnja 2024. godine  donosi

 

I Z M J E N U
Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo  Odluku o načinu pružanja javne usluge  sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 11/2021), (u daljnjem tekstu : Odluka).

 

Članak 2.

U članku 8. Odluke  mijenja se stavak 3. te glasi:

 

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

„5,89 Eura (slovima: pet eura i osamdesetdevet centi) mjesečno, bez PDV-a.

Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika koji nije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi:

„5,89 Eura (slovima: pet eura i osamdesetdevet centi) mjesečno, bez PDV-a. .“

 

Članak 3.

U Članku 8. Odluke stavku 4. riječi: „kunama“ zamjenjuje se s riječi  „eurima“.

 

Članak 4.

U Članku 19. Odluke , stavak 1.  alineja 2. i 5.  mijenjaju se i glase :

  • kada je osoba nositelj domaćinstva koja je radi objektivnih okolnosti izgubila posao te prima naknadu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje manju od 212,37 Eura mjesečno , a ostali članovi domaćinstva ne ostvaruju prihode.
  • kada domaćinstvo čine dva člana starija od 65 godina, bez djece i s mjesečnim prihodima domaćinstva ispod 199,10 Eura.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 363-01/24-01/12
URBROJ: 2177-9-40/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.