Odluka o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije (u daljnjem teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija te druga pitanja u svezi sa sufinanciranjem stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje stipendija mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca, koji su korisnici stipendije Požeško-slavonske županije i nakon završetka studija stječu akademski naziv dr. med. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Članak 5.

Studentima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 4 ove Odluke, Grad Pakrac će sufinancirati jednu trećinu ukupnog iznosa stipendije koji je određen Odlukom o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za svaku akademsku godinu i to od donošenja ove Odluke do upisa apsolventske godine sukladno Ugovoru o korištenju stipendije Požeško-slavonske županije sklopljenom između studenta i Požeško-slavonske županije.

 

Članak 6.

Grad Pakrac će s Požeško-slavonskom županijom sklopiti Sporazum o sufinanciranju stipendije studenata medicine (u daljnjem tekstu: Sporazum), a kojim će biti definiran postupak za priznavanje prava na sufinanciranje, iznos i dinamika isplate sufinanciranja te ostala međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-06/24-01/9
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01.- vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.- pročišćeni tekst, 137/15.- ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 7/23), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 19. sjednici održanoj dana 04. lipnja 2024. godine, donosi

 

O D L U K U
o sufinanciranju studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije

 

Članak 1.

Ovom Odlukom o sufinanciranju stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije (u daljnjem teksta: Odluka) utvrđuju se uvjeti, način određivanja iznosa i broja stipendija te druga pitanja u svezi sa sufinanciranjem stipendija studenata medicine, stipendista Požeško-slavonske županije.

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, odnose se na jednak način i na muški i ženski spol.

 

Članak 3.

Sredstva za isplatu stipendije studentima osiguravaju se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje stipendija mogu ostvariti studenti koji imaju prebivalište na području Grada Pakraca, koji su korisnici stipendije Požeško-slavonske županije i nakon završetka studija stječu akademski naziv dr. med. (u daljnjem tekstu: studenti).

 

Članak 5.

Studentima koji ispunjavaju uvjete iz čl. 4 ove Odluke, Grad Pakrac će sufinancirati jednu trećinu ukupnog iznosa stipendije koji je određen Odlukom o području stipendiranja, broju i iznosu stipendije te raspisivanju natječaja za dodjelu za dodjelu stipendije Požeško-slavonske županije za svaku akademsku godinu i to od donošenja ove Odluke do upisa apsolventske godine sukladno Ugovoru o korištenju stipendije Požeško-slavonske županije sklopljenom između studenta i Požeško-slavonske županije.

 

Članak 6.

Grad Pakrac će s Požeško-slavonskom županijom sklopiti Sporazum o sufinanciranju stipendije studenata medicine (u daljnjem tekstu: Sporazum), a kojim će biti definiran postupak za priznavanje prava na sufinanciranje, iznos i dinamika isplate sufinanciranja te ostala međusobna prava i obveze.

 

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

Predsjednik:
Miroslav Ivančić

 

KLASA: 402-06/24-01/9
URBROJ: 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 04. lipnja 2024. g.