Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19, 11/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 18.ožujka 2024. godine donosi

P R O G R A M
poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2024. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2024. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u opremu, materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa, sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti te sufinanciranje razvoja inovacija i patenata.

            Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 2023/2831  od 13. prosinca 2023. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 2023/2831, 15.12.2023 )

Članak 2.

            Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i imaju registrirano sjedište na području Grada te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem/sjedištem na području Grada.

            Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).

            Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.

            Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.

            Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu u protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura.

            Poticaji po ovom Programu neće se odobriti korisnicima koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi, kao i nepodmirenih obveza na ime poreza, doprinosa i drugih javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.

            Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava prijave i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

            Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. Programa, a koji su u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Grada na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 1.000,00 eura u neto iznosu uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

            Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka će se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 1.500,00 eura, a isplata će se vršiti u 2 obroka sukladno Ugovoru o dodjeli poticaja. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 2 novozaposlene osobe.

            Iznimno od članka 2. Programa, u ovoj mjeri prihvatljivi korisnici su mikro i mali poduzetnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i koji nemaju registrirano sjedište na području Grada Pakraca, ali imaju registriranu poslovnu jedinicu (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca, pri čemu poslovna jedinica mora biti registrirana u Sudskom/Obrtnom registru.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je zaključen ugovor o radu, odnosno od dana početka obavljanja djelatnosti obrta za korisnike iz čl. 3. ovog Programa.

            Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.

            U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 30 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

            Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno vrijeme te na iznos mjesečne plaće od minimalno 1.000,00 eura u neto iznosu, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 60 dana od dana zaposlenja.

            Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 2. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

            Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine započele obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% administrativnih troškova otvaranja obrta.

            Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnesu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

            Korisnik sredstava iz članka 6. i članka 8. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 24 mjeseca počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.

            U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 30 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.

            U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet će se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

            Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su registrirane u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 90% administrativnih troškova osnivanja trgovačkog društva.

            Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se osnivače utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U OPREMU, DUGOTRAJNU MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 9.

            Za sredstva poticaja za ulaganje u opremu, dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta, a koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

            Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 10.

            Opremom u smislu ovog poticaja smatra se isključivo imovina čiji pojedinačni trošak mora biti veći od 40€ i kao takva ne može funkcionirati zasebno nego mora čiti komplet koji je veći od 665 € a čija je nabavka nužna za obavljanje registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu. Za opremu koja se sukladno Zakonu ne definira kao dugotrajna materijalna imovina, vijek korištenja definira se izjavom Podnositelja zahtjeva i ne može biti manji od godine dana.

            Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ovog poticaja smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od 665 eura i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

            Nabavljena oprema i imovina mora doprinositi poboljšanju obavljanja registrirane djelatnosti, što Podnositelj obrazlaže u prijavnom obrascu.

            Oprema, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina koja iziskuje postavljanje, ugradnju ili skladištenje mora biti postavljena, ugrađena ili skladištena u objektu Podnositelja na području Grada Pakraca, odnosno služiti za obavljanje djelatnosti na području Grada Pakraca, što Podnositelj dokazuje izjavom koju prilaže prilikom podnošenja zahtjeva.

            Iznimno od stavka 4. ovog članka, oprema, dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina koja ne iziskuje postavljanje, ugradnju ili skladištenje, a koja se koristi za dostavu ili obavljanje djelatnosti/pružanje usluga izvan područja Grada Pakraca, a što Podnositelj dokazuje izjavom koju prilaže prilikom podnošenja zahtjeva, prihvatljiva je za sufinanciranje po ovoj mjeri.

            Korisnik u Prijavnom obrascu mora obrazložiti navedeno u stavku 3. ovog članka. Povjerenstvo za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva zadržava pravo ocjene zahtjeva, kao i dostavu dodatnih pojašnjenja.

            Nabava opreme, dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat će se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 1.500,00 eura.

Članak 11.

            Prijavitelji po ovoj mjeri mogu ostvariti potporu za nabavu opreme, uređaja te dugotrajne materijalne imovine koji su vezani za ulaganja u tranziciju korištenja energenata u poslovnim procesima, odnosno poslovnoj infrastrukturi na štedljivije i obnovljive izvore energije (ulaganja u solarne elektrane, solarne panele, uređaje za korištenje biomase i geotermalne energije).

            Nabavljena oprema i uređaji u navedenu svrhu u smislu poticaja ovog članka smatraju se dugotrajnom materijalnom imovinom; odnosno isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak pojedinog predmeta nabave veći od  665 eura i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.

            Nabava opreme i uređaja iz stavka 2. ovog članka sufinancirat će se s 70% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 1.800,00 eura.

Članak 12.

            Po ovoj mjeri Prijavitelj može podnijeti prijavu samo za jedno područje ulaganja (po članku 10. ili članku 11.), odnosno sufinanciranje temeljem članka 10. isključuje mogućnost sufinanciranja temeljem članka 11., i obrnuto.

            Podnositelj može za vrijeme trajanja Programa prijavu za ovu mjeru podnijeti samo jednom, neovisno o tome da li će ostvariti maksimalni iznos sufinanciranja.

Članak 13.

            Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz članka 10. i 11. isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Povezane osobe u smislu članka 49. Općeg poreznog zakona nisu prihvatljivi isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima poticaja iz članaka 10. i 11. ovog Programa.

            Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv ukoliko nije povrativ što se dokazuje potvrdom Porezne uprave da podnositelj nije u sustavu PDV-a.

            Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.

            Korisnik sredstava obvezan je nabavljenu opremu i imovinu zadržati u svom vlasništvu najmanje u vremenu koji je određen kao ekonomski rok korištenja  određen zakonskim i podzakonskim propisima o obračunu amortizacije, odnosno u razdoblju vijeka trajanja imovine navedenog u popisu dugotrajne imovine ili izjave (za opremu koja se sukladno Zakonu ne definira kao dugotrajna materijalna imovina, a čiji se vijek korištenja definira izjavom Podnositelja zahtjeva). Ukoliko korisnik u kraćem roku otuđi imovinu, obvezan je vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od trideset (30) dana od dana dostavljenog poziva na povrat od strane Grada Pakraca.

Članak 14.

            Svi troškovi ulaganja u opremu, dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 10. i 11. ovog Programa moraju nastati i biti plaćeni u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

            Korisnik sredstava iz čl. 10. i 11. ovog Programa koji ostvaruje potporu za nabavu imovine po ovoj mjeri, a koja se sufinancira i iz drugih izvora, također ostvaruje pravo na prihvatljivost troškova te imovine, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen sufinanciranjem iz drugih izvora.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 15.

            Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o.:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac;

–  ostali poslovni objekti kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o.

prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar tri godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 16.

            Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora, sredstva mogu koristiti pravne osobe iz članka 2. koje imaju sjedište na području grada Pakraca,      a koje su sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada. Uži centar grada Pakraca za potrebe ove mjere definira se na slijedećim lokacijama:

Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica do kućnog br.50, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Gojka Šuška. Ulica Kralja Tomislava do kućnog br.15

Članak 17.

            Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu iz članka 15. čini stvarni trošak zakupa poslovnog prostora u jednom od objekata kojima upravlja Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. iz čl. 15. ovog Programa.

Intenzitet potpore ukupno prihvatljivih troškova iznosi kako slijedi:

Proizvodne djelatnosti za subjekte koji u prihvatljivom razdoblju Programa posluju:

  • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
  • narednih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
  • drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
  • treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
  • četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

Uslužne djelatnosti koji u prihvatljivom razdoblju Programa posluju:

  • prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
  • narednih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
  • drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

            Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu.

            Prihvatljivi su troškovi nastali u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

Članak 18.

            Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu iz članka 16. čini stvarni trošak zakupa poslovnog prostora pravnih osoba iz članka 2. koje imaju sjedište na području Grada Pakraca,      a koje su sklopile ugovor o zakupu poslovnog prostora u razdoblju od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine te u zakupu imaju poslovni prostor u užem centru grada, a sufinancira se 40% mjesečnog iznosa zakupa u trajanju od 12 mjeseci.

Članak 19.

            Poduzetnički centar Pakrac i turistička agencija d.o.o. kao upravitelj poslovnih prostora iz članka 15. ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U POBOLJŠANJE I PRILAGODBU POSLOVNOG PROSTORA ZA OBAVLJANJE POSLOVNE DJELATNOSTI, UNUTARNJEG UREĐENJA POSLOVNIH PROSTORA/RADIONICE

Članak 20.

            Za sredstva poticaja za ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Korisnici moraju biti vlasnici prostora ili imati važeći ugovor o zakupu sa vlasnikom na najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva.

            Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.

            Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao jedino zanimanje.

Članak 21.

            Sufinancira se trošak unutarnjeg i vanjskog uređenja, odnosno rekonstrukcija i modernizacija poslovnog prostora, a prihvatljivi troškovi obuhvaćaju slijedeće radove:

A. GRAĐEVINSKI RADOVI
B. OBRTNIČKI RADOVI
C. INSTALATERSKI RADOVI

Članak 22.

            Grad Pakrac prije početka ulaganja donosi prethodnu suglasnost o odobravanju svakog pojedinog zahtjeva za sufinanciranje ulaganja temeljem obrazloženog zahtjeva za suglasnost, a koji Podnositelj zahtjeva dostavlja prije početka ulaganja. Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal.

            Prilikom podnošenja zahtjeva za suglasnost Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom pripadajućem troškovniku/ponudi radove koji će se izvoditi prikazati kao zasebnu stavku.

            Prihvatljiva su ulaganja u razdoblju od dana objave javnog poziva iz čl. 29. ovog Programa do 30. studenog 2024. godine. Ulaganje mora biti ekonomski opravdano te mora imati zatvorenu financijsku konstrukciju.

            Pod prihvatljivim ulaganjem podrazumijevaju se isključivo radovi, a ne i pripadajuća oprema te materijal. Prilikom podnošenja zahtjeva Podnositelj zahtjeva dužan je na priloženom računu/troškovniku prikazati izvedene radove kao zasebnu stavku.

Članak 23.

Ulaganje u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora financirat će se prema

lokaciji ulaganja:

•Sufinanciranje 50% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 1.500,00 eura za skupinu 1.

•Sufinanciranje 40% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 1.200,00 eura za skupinu 2.

•Sufinanciranje 30% vrijednosti investicije do maksimalnog iznosa od 700,00 eura za skupinu 3.

            Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 24.

Poslovni prostori su podijeljeni u 3 skupine:

• 1. skupina: Ulica hrvatskih velikana, Trg 76. bataljuna, Ulica braće Radića, Ulica Vlade Laučana, Bolnička ulica, Prilaz na mali most, Prolaz baruna Trenka, Trg Ivana Pavla II, Trg bana Josipa Jelačića, Ulica Matice hrvatske, Ulica Gojka Šuška, Ulica Petra Preradovića

• 2. skupina: Ulica Matije Gupca, Trg dr. Ivana Šretera, Ulica kralja Tomislava, Ulica Josipa Juraja Strossmayera, Ulica Andrije Hebranga, A Cesarca

• 3. skupina: sve druge lokacije u ulicama na području Grada Pakraca i njegovih naselja, a koje nisu navedene u 1. i 2. skupini.

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U RAZVOJ INOVACIJA I PATENATA

Članak 25.

            Za sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.

            Inovacijom, odnosno patentom se smatra izum ili industrijski dizajn za koji je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva izdana isprava o priznatoj zaštiti u razdoblju ne dužem od 2 godine od dana objave Poziva, a najkasnije do 30.studenog 2024.godine. Podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva obavezan je dostaviti izdanu ispravu kao dokaz prihvaćanja patenta, odnosno inovacije od strane relevantne institucije, pri čemu izdana isprava mora biti izdana na ime ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva.

Članak 26.

            Sredstva poticaja za sufinanciranje ulaganja u razvoj inovacija i patenata prihvatljivim podnositeljima sufinancirat će se u iznosu od 2.000,00 eura. Po ovom Programu jedan podnositelj ima pravo podnijeti zahtjev za maksimalno dvije inovacije, odnosno patenta.

            Korisnik se obvezuje da neće prenijeti patent niti potpuno niti djelomično na drugu osobu u vremenskom razdoblju od 2 godine od potpisa ovog Ugovora. Korisnik je obvezan obavljati djelatnost minimalno 2 godine od dana potpisa ovog Ugovora, a ukoliko dođe do prestanka obavljanja obrta unutar 2 godine od potpisa ovog Ugovora, Korisnik je dužan obavijestiti Grad te vratiti dodijeljena sredstva.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 27.

            S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.

            Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos koji je dovoljan za pokriće odobrenih sredstava.

Članak 28.

            Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati Poduzetničkom centru Pakrac i turističkoj agenciji d.o.o.  temeljem mjesečnih obračuna ili na način koji će se regulirati ugovorom o dodjeli poticaja.

            Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 29.

            Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.

            Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. prosinca 2023. do 30. studenog 2024. godine.

            Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.

Prijave se podnose u četiri kruga:

1.krug – od 19.ožujka 2024.godine do 19.travnja 2024.godine
2.krug – od 19.svibnja 2024.godine do 19.lipnja 2024.godine
3.krug – od 19.kolovoza 2024.godine do 19.rujna 2024.godine
4.krug – od 19.listopada 2024.godine do 30.studenog 2024.godine

            Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica, nakon ocjene i prijedloga Povjerenstva za pregled i ocjenu pristiglih zahtjeva.

            Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca. Potpora se smatra dodijeljenom danom donošenja odluke o dodjeli poticaja, bez obzira na vrijeme isplate.

Grad Pakrac zadržava pravo ne izvršiti ocjenu prijava po Pozivu, odnosno odbiti prijave, u slučaju iskorištenja raspoloživih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a o čemu će podnositelji biti pravovremeno obaviješteni na odgovarajući način.

Članak 30.

            Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

Gradonačelnica:
Anamarija Blažević,mag.oec.

KLASA: 302-02/24-01/1
URBROJ: : 2177-9-30/01-24-1
Pakrac, 18. ožujka 2023. g.