Odlukao pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Temeljem čl. 15. I čl. 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 15. I čl. 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj dvanaestoj (12.) sjednici, održanoj dana 9. rujna 2015.g. donosi

O D L U K U
o pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac pristupa Sporazumu gradonačelnika.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za potpisivanje obrasca o pristupanju Sporazumu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 910-04/15-01/2
URBROJ: 2162-04/03-15-3

Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 47/14, 36/15), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi,

IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini za djelatnosti iz članka
22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini mijenja se i glasi:
„U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

451.658,58kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa
javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

40.000,00 kn POZ 485

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 484
50.000,00 kn POZ 462

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina
po planu rada Vlastitog pogona
– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

80.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

210.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

93.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

35.400,00kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 940.797,58 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00 kn POZ 468

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 469

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

55.000,00 kn POZ 470

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00kn POZ 472

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

221.776,34kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

(250.000,00kn) POZ 47

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

10.000,00 kn dio POZ 474

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

20.802,08 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom
u godini)

75.000,00 kn dio POZ 474

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 474

Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

164.100,00 kn dio POZ 474

– izdaci za zimsku službu u 2015. godini nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00 kn POZ 471

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

150.000,00kn POZ 476

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 897.578,42 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00kn POZ 491

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00kn POZ 475

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 16.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

400.000,00 kn POZ 477

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za
uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

100.000,00kn POZ 478

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 500.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

100.000,00kn POZ 487

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 100.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ova Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 360-01/15-01/44
URBROJ: 2162-06/01-15-01

Zaključak – Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 01.01.2015.-30.06.2015. g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-05/15-01/2
URBROJ: 2162-01/01-15-3

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 28/10), Upute za postupanje Ministarstva Uprave, Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu od 10. lipnja 2015. g., KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/1-15-1 i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Članak 4. Odluke plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 04/10“) mijenja se i glasi:
„Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose:

– za gradonačelnika =4,87
– za zamjenika gradonačelnika =3,63“

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Članak 6. postaje članak 5., mijenja se i glasi:

„Članak 5.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.“

Članak 4.

Članak 7. postaje članak 6.

Članak 5.

Članak 8. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 120-01110-01115
URBROJ: 2162-04/01-10-01

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca uz suglasnost Poduzetničkog centra Pakrac d.o.o., na svojoj 12. sjednici održanoj dana 9. rujna 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac” u Pakracu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za
zakup poslovnog prostora u hotelu “Pakrac”, ugostiteljsko –
poslovnom objektu, izgrađenom na k. č. br. 861/1, k. o. Pakrac u Pakracu, Trg dr. Ivana Šretera 1.

Članak 2.

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke sastoji se od:

I. Prizemlja, ukupne neto površine 298,60 m2 i to:

Recepcija,
Soba za invalide,
Kuhinja,
Restoran,
Caffe bar,
Sanitarni čvorovi, spremišta, komunikacije i druge pomoćne prostorije.

II. Kata, ukupne neto površine 232,20 m2 i to:

Jednokrevetne sobe – 3 komada,
Dvokrevetne sobe – 6 komada,
Ured,
Kotlovnica,
Stubište,
Komunikacija,
Predprostor.

III. Uredskog prostora na katu, ukupne neto površine 76,90 m2 i to:

Ured – 2 komada,
Dvorana,
Čajna kuhinja,
Predprostor.

IV. Vanjskih prostora, ukupne neto površine 927 m2 i to:

Terasa restorana površine 342 m2,
Terasa caffe bara površine 135 m2,
Parkiralište površine 450 m2.

V. Manipulativnih prostora i zelenih površina.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku i na službenoj Internet stranici Grada Pakraca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 7.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke je deset (10) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za cjelokupni poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:
– za prvu godinu zakupa 1,00 kuna mjesečno,
– za drugu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
– za treću godinu zakupa 2.000,00 kn mjesečno,
– od četvrte godine do isteka zakupa 4.000,00 kn mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.
Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje ovlašteno tijelo Zakupodavca.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnici mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se odnose na korišteno razdoblje zakupa, a obračunavaju se kao razlika do tad plaćane cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za četvrtu i ostale godine do isteka zakupa.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:
– predmet zakupa – sukladno čl. 2.,
– namjenu poslovnog prostora,
– početni iznos zakupnine za svako pojedino razdoblje (prva godina, druga godina, treća godina, četvrta i ostale godine),
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
– iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
– rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
– vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
– odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su:
– započeti obavljati ugostiteljsku djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
– prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije jedan (1) mjesec od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,
– u roku od tri (3) godine povećati kapacitet smještajnog dijela na minimalno trideset (30) postelja.

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
– predmet zakupa sukladno čl. 2. ove Odluke,
– namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa za svako pojedino razdoblje određeno u čl. 8. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:
– poslovni plan s opisom dosadašnjeg i/ili planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukturom osoblja koje će pružati predmetnu ugostiteljsku uslugu,
– dokaz o uplati jamčevine,
– izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa, te za

Trgovačko društvo:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar,
– preslika bilance i računa dobiti i gubitka za prethodne dvije poslovne godine,
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana.

Obrtnik:
– preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
– preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup hotela „Pakrac”.

Članak 21.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja uz obavijest o ishodu postupka.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Čanak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se Gradonačelnik Grada Pakraca koji može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnik zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u hotelu „Pakrac“ (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 2/14).

Članak 30.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 372-01/15-01/1
URBROJ: 2162-04/01-15-02

Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 29. st. 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Članak 1.

U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca, za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 2015. godine, imenuju se:
1. Tomislav Petrač, za predsjednika,
2. Dragan Marin, za zamjenika predsjednika,
3. Marijo Seleši, za člana,
4. Borislav Černi, za člana,
5. Zlatko Ančić, za člana.

Članak 2.

Imenovano izborno povjerenstvo:
– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,
– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,
– imenuje članove biračkih odbora,
– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
– daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja,
– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima,
– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
– odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2015. godine i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/6
URBROJ: 2162-04/01-15-2

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se dan na koji će se održati izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.
U slučaju da se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor ne održe do 13. prosinca 2015. godine, kao dan provedbe izbora iz čl. 1. ove Odluke određuje se dan 13. prosinca 2015. g.

Članak 3.

Sukladno Statutu Grada Pakraca u vijeća mjesnih odbora bira se slijedeći broj članova:
– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,
– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,
– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

Članak 4.

Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2015. godine i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/5
URBROJ: 2162-04/01-15-2

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

O D L U K U
o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).
Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

II. BIRAČKO PRAVO

Članak 3.

Članove vijeća biraju osobe s biračkim pravom, koje imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabrana osoba s biračkim pravom, koja na dan stupanja na snagu Odluke o  raspisivanju izbora ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe.
Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 ni više od 60 dana.

Članak 5.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine, najkasnije do 15. prosinca izborne godine. Izbori koji se održavaju tijekom izborne godine uvijek se smatraju redovnim izborima, bez obzira na datum održavanja prethodnih izbora.
Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.
Ako bi se prijevremeni izbori iz stavka 2. ovog članka trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.

II. MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom, ali ne duže od 4 godine.
Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća pa do zbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.
Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.
Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.

Članak 7.

Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, službenik i namještenik u upravnom odjelu ili službi Grada Pakraca, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada ili u kojima Grad ima većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad osnivač.

Mirovanje mandata

Članak 8.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ukoliko bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za mjesnu samoupravu.
Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.
Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.
Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.
Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.
Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.
Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.
Člana vijeća kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.
Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama ove Odluke.
Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Prestanak mandata

Članak 9.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u slijedećim slučajevima:

– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

– ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno
odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

– smrću.

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika najranije 8 dana prije njezina podnošenja.
Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alinejom 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

Zamjenjivanje člana vijeća

Članak 10.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička  stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga ogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za poslove mjesne samouprave.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.
Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

III. KANDIDIRANJE

Članak 11.

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja.
Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.
Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.
Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.
Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Članak 13.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa.
Broj potrebnih potpisa iz stavka 1. ovog članka je 5% od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.
Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 14.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.
Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo).

Članak 15.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.
Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to vijeće.
Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.
Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.
Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača“.
Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na kandidacijskoj listi.
Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.
Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj
(OIB) i spol.

Članak 16.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

Članak 17.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.
Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li one podnesene sukladno odredbama ove Odluke.
Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje ukloni uočene nedostatke.
Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

Članak 18.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, u skladu s odredbama ove Odluke.
Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste, rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.

Članak 19.

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.
Zbirnu listu sastavlja izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.
Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.
Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

Članak 20.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 21.

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povjerenstva. Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste.
Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.
Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.
U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje, izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 17. stavka 3. Ove Odluke.

Članak 22.

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor istog vijeća, izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.
Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovog članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.
Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u skladu s odredbom članka 18. ove Odluke.

Članak 23.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.
Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.
Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.
Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.
Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 24.

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.
Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.
Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 25.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 26.

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.
Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.
Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.
Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.
Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.
Ako su dvije ili više lista iz stavka 5. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

Članak 27.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

V. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 28.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.
Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 29.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje Gradsko vijeće, u pravilu, iz reda diplomiranih pravnika.
Gradsko izborno povjerenstvo ima predsjednika , zamjenika predsjednika i tri člana. Predsjednik mora biti nestranačka osoba, dok se dva člana imenuju na prijedlog većine, a dva na prijedlog manjine u Gradskom vijeću.
Članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.
Svi članovi izbornog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti.

Članak 30.

Izborno povjerenstvo:
– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,
– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,
– imenuje članove biračkih odbora,
– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
– daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci,
– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom odlukom,
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima,
– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
– odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Članak 31.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.
Broj i sastav biračkih odbora ovise o veličini mjesnog odbora i broju birača za pojedino biračko mjesto, a imenuju se u roku određenom zakonom posebnim rješenjem Gradskog izbornog povjerenstva sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pakraca.
Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.
Članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik ne smije biti član niti jedne političke stranke.

VI. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 32.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.
Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.
Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na web stranici Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.
Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.
Izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.
Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 33.

Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu i birači koji su predložili kandidacijsku listu za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj te međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.
Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora, promatranje rada izbornog povjerenstva te ovlasti izbornog tijela prema promatračima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

VII. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 34.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.
Glasački listić sadrži:
– naziv liste,
– ime i prezime nositelja liste,
– naputak o načinu glasovanja,
– serijski broj.
Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.
Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 35.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.
Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 36.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.
Nevažeći glasački listić je:
– nepopunjeni glasački listić,
– glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,
– glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 37.

Glasovanje traje neprekidno od 7,00 do 19,00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.
Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19,00 sati.

Članak 38.

Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora ne smije doći na biračko mjesto naoružan.
Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.
Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu
dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.

Članak 39.

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.
Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom koja sadrži fotografiju (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica i dr.).
Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.
Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Članak 40.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.
Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja. Po povratku članovi biračkog odbora pred ostalima ubacuju glasački listić u kutiju.
Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača iz stavka 1. i 2. ovog članka, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 41.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.
Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.
Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.
Rezultat ponoljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

Članak 42.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, zabilježit će:
– broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela,
– broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,
– broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,
– broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,
– koliko je birača ukupno glasovalo,
– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te
– broj nevažećih glasačkih listića.
U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.
Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.
Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.
Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

Članak 43.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 44.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 45.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:
– broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,
– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,
– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,
– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,
– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.
Rezultati izbora bez odgode se objavljuju u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči mjesnog odbora i web stranici Grada.

VIII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 46.

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.
Sredstvima za provođenje izbora u mjesnim odborima raspolaže izborno povjerenstvo.

IX. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 47.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.
Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 48.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.
Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 49.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.
Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 50.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.
Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.
Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji je dužan donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 51.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 52.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

X. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 53.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.
Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.
Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna
sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.
Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

Članak 54.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada
Pakraca” broj 6/02, 3/03, 2/07 i 2/11).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/4
URBROJ: 2162-04/01-15-2

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 77. stavku 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) iza točke 25. dodaju se točke:
“26. Mjesni odbor Glavica, za područje naselja Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Tisovac, Glavica, Bučje, Koturić i Prgomelje, 27. Mjesni odbor Cikote, za područje naselja Cikote, Lipovac, Rogulje, Jakovci, Bjelajci i Cicvare, 28. Mjesni odbor Dereza, za područje naselja Dereza.“

Članak 2.

Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/3
URBROJ: 2162-01/01-15-6

Zaključak o osnivanju mjesnih odbora Glavica, Cikote i Dereza

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36., a u vezi s člankom 76., 78., 79. i 80. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Glavica za područje naselja Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Tisovac, Glavica, Bučje, Koturić i Prgomelje podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada Pakraca te se ocjenjuje pravovaljanim.
2. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Cikote za područje naselja Cikote, Rogulje, Jakovci, Bjelajci i Cicvare podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada Pakraca te se ocjenjuje pravovaljanim.
3. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Dereza za područje naselja Dereza podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada Pakraca te se ocjenjuje pravovaljanim.
4. Sukladno navedenom u točkama 1., 2. i 3. ovog Zaključka, statutarnom odlukom Gradskog vijeća, osnovat će se navedeni mjesni odbori.
5. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik:Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-5

Godišnje izvješće i plan rada dječjeg vrtića Maslačak

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se godišnje izvješće o ostvarenju plana i programa rada vrtića za pedagošku godinu 20014./2015.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/15-01/4
URBROJ: 2162-04/1-15-2

Godišnje izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se godišnje izvješće o radu za školsku godinu 2014./2015. Osnovne glazbene škole Pakrac.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-02/15-01/6
URBROJ: 2162-04/1-15-2