Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Temeljem članka 57. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donosi

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 77. stavku 1. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13) iza točke 25. dodaju se točke:
“26. Mjesni odbor Glavica, za područje naselja Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Tisovac, Glavica, Bučje, Koturić i Prgomelje, 27. Mjesni odbor Cikote, za područje naselja Cikote, Lipovac, Rogulje, Jakovci, Bjelajci i Cicvare, 28. Mjesni odbor Dereza, za područje naselja Dereza.“

Članak 2.

Ova Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/3
URBROJ: 2162-01/01-15-6