Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca u 2015. g.

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se dan na koji će se održati izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.
U slučaju da se izbori za zastupnike u Hrvatski sabor ne održe do 13. prosinca 2015. godine, kao dan provedbe izbora iz čl. 1. ove Odluke određuje se dan 13. prosinca 2015. g.

Članak 3.

Sukladno Statutu Grada Pakraca u vijeća mjesnih odbora bira se slijedeći broj članova:
– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,
– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,
– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

Članak 4.

Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2015. godine i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/5
URBROJ: 2162-04/01-15-2