Odlukao pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Temeljem čl. 15. I čl. 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), čl. 15. I čl. 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj dvanaestoj (12.) sjednici, održanoj dana 9. rujna 2015.g. donosi

O D L U K U
o pristupanju Grada Pakraca Sporazumu gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom Grad Pakrac pristupa Sporazumu gradonačelnika.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca za potpisivanje obrasca o pristupanju Sporazumu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 910-04/15-01/2
URBROJ: 2162-04/03-15-3