Zaključak o osnivanju mjesnih odbora Glavica, Cikote i Dereza

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36., a u vezi s člankom 76., 78., 79. i 80. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 09. rujna 2015. g. donijelo je slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Glavica za područje naselja Mali Budići, Veliki Budići, Popovci, Tisovac, Glavica, Bučje, Koturić i Prgomelje podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada Pakraca te se ocjenjuje pravovaljanim.
2. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Cikote za područje naselja Cikote, Rogulje, Jakovci, Bjelajci i Cicvare podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada Pakraca te se ocjenjuje pravovaljanim.
3. Utvrđuje se da je prijedlog za osnivanje mjesnog odbora Dereza za područje naselja Dereza podnesen na način i po postupku utvrđenim zakonom i Statutom Grada Pakraca te se ocjenjuje pravovaljanim.
4. Sukladno navedenom u točkama 1., 2. i 3. ovog Zaključka, statutarnom odlukom Gradskog vijeća, osnovat će se navedeni mjesni odbori.
5. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik:Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-5