Odluka o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Na temelju članka 29. st. 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

O D L U K U
o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca 2015. g.

Članak 1.

U Gradsko izborno povjerenstvo Grada Pakraca, za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora 2015. godine, imenuju se:
1. Tomislav Petrač, za predsjednika,
2. Dragan Marin, za zamjenika predsjednika,
3. Marijo Seleši, za člana,
4. Borislav Černi, za člana,
5. Zlatko Ančić, za člana.

Članak 2.

Imenovano izborno povjerenstvo:
– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,
– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,
– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,
– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,
– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,
– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,
– imenuje članove biračkih odbora,
– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,
– daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja,
– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća,
– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima,
– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,
– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova, kao i visinu naknade članova stručnog tima prema kriterijima vrednovanja rada,
– odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 15. listopada 2015. godine i objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 026-01/15-01/6
URBROJ: 2162-04/01-15-2