Izmjena i dopuna održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12, 15/15) i odredbi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“
broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba o dopuni zakona o komunalnom gospodarstvu, 178/04, 38/09 , 79/09, 153/09,49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,153/13, 47/14, 36/15), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi,

IZMJENU I DOPUNU P R O G R A M A
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini za djelatnosti iz članka
22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini mijenja se i glasi:
„U 2015. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:

I – Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina
I. 1 – redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova):

– strojno i ručno čišćenje (metenje i pranje) gradskih ulica, skupljanje otpadaka i pražnjenje koševa , održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona

451.658,58kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta sa
javnih površina na području grada Pakraca (tokom godine)

40.000,00 kn POZ 485

– uklanjanje ruševina

30.000,00 kn POZ 484
50.000,00 kn POZ 462

I. 2 – redovito održavanje zelenih površina
po planu rada Vlastitog pogona
– mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja

80.000,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovita košnja trave na javnim gradskim zelenim površinama tokom godine

210.389,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito okopavanje, zalijevanje, prihrana i zamjena sadnica cvjetnih površina

93.350,00 kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– redovito održavanje živica (orezivanje, kopanje i prihrana)

35.400,00kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

Sredstva za izvršenje radova u točkama I. 1. i 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 940.797,58 kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

II – Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina

– Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupovina i sadnja novih sadnica)

20.000,00 kn POZ 468

– Naknada za uređenje voda za javne površine (po rješenju Hrvatskih voda)

21.000,00 kn POZ 469

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovoj točki predviđaju se u iznosu od 41.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora.

III – Održavanje cesta i drugih javnih površina

U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi na održavanju odvodnje atmosferskih voda uz asfaltne kolnike(slivnici i jarci) i uz makadamske ulice i poljske putove (jarci)

– Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na cijelom području Grada Pakraca s iskopaju potrebite dužine putnih kanala za odvod oborinske vode.

Materijal za nasipanje cesta

55.000,00 kn POZ 470

Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipanje, čišćenje i iskop kanala, sanacija cijevnih propusta i drugi potrebni radovi

150.000,00kn POZ 472

Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste (bankine i cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona

221.776,34kn dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

– Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa

(250.000,00kn) POZ 47

izvođenje radova na održavanju vertikalne prometne signalizacije na području grada Pakraca (nabavka prometnih znakova).

10.000,00 kn dio POZ 474

(sanacija, ugradnja, održavanje) dio od RAZDJEL 006 VLASTITI POGON

20.802,08 kn

izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije u gradu Pakracu (sve cestovne oznake jednom
u godini)

75.000,00 kn dio POZ 474

– trošak el.energije semafora (sufinanciranje po ugovoru s Hrvatskim cestama)

900,00 kn dio POZ 474

Sanacija i održavanje nogostupa i nerazvrstanih cesta (asfaltiranih) u gradu Pakracu – tokom godine

164.100,00 kn dio POZ 474

– izdaci za zimsku službu u 2015. godini nabavka soli i agregata za posipanje

50.000,00 kn POZ 471

ostali izdaci za aktivnosti zimske službe

150.000,00kn POZ 476

Sredstva za izvršenje svih radova na održavanju nerazvrstanih cesta predviđaju se u ukupnom iznosu od 897.578,42 kn i financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

IV – Održavanje groblja

Nabavka kontejnera za potrebe groblja po mjesnim odborima

6.000,00kn POZ 491

Izdatci za tekuće održavanje groblja (staze i ograde na grobljima i dr.)

10.000,00kn POZ 475

Sredstva za izvršenje radova navedenih iz ove točke predviđaju se u iznosu od 16.000,00kn, a financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

V – Javna rasvjeta

Potrošak el. energije za javnu rasvjetu

400.000,00 kn POZ 477

Izdatci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete (obuhvaća zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela, stupova, kablova i ostale opreme te sve potrebne radove za
uredno funkcioniranje javne rasvjete na području Grada Pakraca tokom cijele godine)

100.000,00kn POZ 478

Sredstva za izvršenje radova iz ove točke predviđaju se u navedenom iznosu od 500.000,00 kn, financirat će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih sredstava.

VI – Ostali poslovi

Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i sakupljanje lešina)

100.000,00kn POZ 487

Sredstva za izvršenje poslova iz ove točke predviđaju se u iznosu od 100.000,00 kn, a financirat će se iz redovitih sredstava proračuna.

Članak 3.

Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini ostaju nepromijenjeni.

Članak 4.

Ova Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 360-01/15-01/44
URBROJ: 2162-06/01-15-01