Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Na temelju odredbe članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” 28/10), Upute za postupanje Ministarstva Uprave, Uprava za politički sustav, državnu upravu te lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu od 10. lipnja 2015. g., KLASA: 023-01/15-01/167, URBROJ: 515-02-02/1-15-1 i članka 36., a sukladno članku 57. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 09. rujna 2015. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa

Članak 1.

Članak 4. Odluke plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 04/10“) mijenja se i glasi:
„Članak 4.
Koeficijenti za obračun plaća dužnosnika iz članka 1. ove Odluke iznose:

– za gradonačelnika =4,87
– za zamjenika gradonačelnika =3,63“

Članak 2.

Članak 5. briše se.

Članak 3.

Članak 6. postaje članak 5., mijenja se i glasi:

„Članak 5.
Rješenje o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.“

Članak 4.

Članak 7. postaje članak 6.

Članak 5.

Članak 8. briše se.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od 1. listopada 2015. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 9. rujna 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 120-01110-01115
URBROJ: 2162-04/01-10-01