Akti Gradskog vijeća 9/2018

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/18, 123/17, članka 45. st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „Narodne novine“ 68/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je desetoj (10.) sjednici, održanoj 20. prosinca 2018.g. donijelo je

ZAKLJUČAK
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI STATUTA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Osnovne glazbene škole Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/6
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 20. prosinca 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti gradonačelnice 9/2018 #Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Motocross stazom u Prekopakri

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE SPORTSKOM GRAĐEVINOM – MOTOCROSS STAZOM U PREKOPAKRI

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja sportskom građevinom – Motocross stazom u Prekopakri (dalje u tekstu: Motocross staza) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađenoj na k. č. br. 847/3, k. o. Prekopakra.

Članak 2.

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na sportskoj građevini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Moto klubu „Pakrac – Lipik“ (dalje u tekstu: Moto klub) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Na Motocross stazi mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:
1. sportske i
2. rekreativne.

Članak 5.

Moto klub je dužan upravljati Motocross stazom pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6.

U poslove upravljanja Motocross stazom ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

 • redovno održavanje objekta u graditeljskom i funkcionalnom stanju,
 • povremeni i godišnji pregled objekta te zapisnik o istome.

Članak 7.

Grad Pakrac i Moto klub zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

Članak 8.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 940-01/18-01/10
URBROJ: 2162-06/08-18-1
Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

Ostalo 9/2018

IV. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ.
i
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika, Trg kralja P. Krešimira IV. 2, Zagreb, OIB: 85709856921, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. polit.

sklopili su dana 29. studenog 2018.g.

IV. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

U članku 70. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.000,00“.
Odredba iz prethodnog stavka stupa na snagu 1. prosinca 2018. i primjenjuje se do 31. prosinca 2018.g.

Članak 2.

U članku 49. st. 1. mijenja se i glasi:
„Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika iznosi 3.543,00 kn“.

Članak 3.

U članku 58. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.250,00“.

Članak 4.

U članku 70. st. 1. iznos „700,00“ mijenja se i glasi „1.250,00“.

Članak 5.

Odredbe članka 2., 3. i 4. ovog Dodatka stupaju na snagu 1. siječnja 2019.g.

Članak 6.

Ovaj Dodatak sklapa se u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Grad Pakrac Sindikat državnih i lokalnih
službenika i namještenika
Predsjednik: v.r. Boris Pleša v.r.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević

Akti gradonačelnice 8/2018 #Uncategorized

Pravilnik o radnom vremenu Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 7. Pravilnika o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/18), gradonačelnica Grada Pakraca nakon savjetovanja s upraviteljem Vlastitog pogona Grada Pakraca, dana 19. listopada 2018. godine donosi

PRAVILNIK
O RADNOM VREMENU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se radno vrijeme te raspored radnog vremena u Vlastitom pogonu Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon) kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom.

Članak 2.

Tjedno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona raspoređeno je u pet, odnosno šest radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.
Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.
Dnevni odmor djelatnika Vlastitog pogona tijekom radnog vremena traje 30 minuta.
Iznimno od odredbi st. 2. ovog članka, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, gradonačelnik, odnosno upravitelj Vlastitog pogona može utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.
Rješenje o utvrđenju posebnog radnog vremena donosi po prijedlogu gradonačelnika, odnosno upravitelja Vlastitog pogona pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. studenog 2018. g. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 113-02/18-01/1
URBROJ: 2162-02/01-18-01
Pakrac, 19. listopada 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj 82/15), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 3/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na devetoj sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA GRAD PAKRAC

 

Članak 1.

Donosi se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Procjena), koju je izradila radna skupina osnovana Odlukom o osnivanju Radne skupine za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje grada Pakraca, KLASA: 810-03/17-1/3, URBROJ: 2162-05/01-17-02, od 13. studenog 2017. godine; uz ugovorno angažiranje ovlaštenika za prvu grupu stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite, u svojstvu konzultanta –  trgovačkog društva „IN Konzalting“ d. o. o. iz Slavonskog Broda, Baranjska 18.

Članak 2.

Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac nalazi se u prilogu i sastavni je dio  ove  odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2017/2018. te o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2018/2019

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
 2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
 4. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 601-01/18-01/4

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2017/2018.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/5

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Zaključak o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine.
 2. Plan iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka (LINK) i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/17-01/2

URBROJ: 2162-01/01-18-9

Pakrac, 16. listopada 2018.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije
 4. Vlado Eck
 5. Željka Pejša Božić.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta uvlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

   U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije.

 

Članak 2.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 9. sjednici održanoj 16. listopada 2018. godine donosi 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Dajana Vacek, mag. ing. agr.
 2. Ivona Sandrin, mag. iur.
 3. Branko Đaniš, dipl. ing. geodezije
 4. Vlado Eck
 5. Željka Pejša Božić.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 7/2018

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 9. sjednici, održanoj 16. listopada 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2018. do 30. 6. 2018.g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/18-01/6

URBROJ: 2162-02/01-18-2

Pakrac, 16. listopada 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 7/2018

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), članka 29. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) (u daljnjem tekstu. Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU O ZAPOČINJANJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI PROVEDBE STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

 • Ovom odlukom započinje se postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Program). Izrada Programa započela je donošenjem Odluke o izradi „Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca“ od 09. travnja 2018. godine.
 • Postupak ocjene provodi Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju Grada Pakraca u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

Članak 2.

 • Ciljevi koji se trebaju ostvariti Programom i programska polazišta su prije svega:
 • zakonske obveze temeljem članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18)
 • rješavanje zemljišta koje nema riješen pravni status raspolaganja, a nalazi se u mirnom posjedu
 • stavljanje u funkciju proizvodnje i obrađivanja ili neke druge namjene državnog poljoprivrednog zemljišta koje se do sada nije koristilo i predstavlja problem održavanja po pitanju neuređenosti tla, zakorovljenosti i ostalih problema, a koje izaziva zapušteno poljoprivredno zemljište davanjem u zakup, prodaju ili neki drugi oblik raspolaganja predviđen zakonom.

Članak 3.

 • Obuhvat Programa određen je administrativnim granicama područja grada Pakraca, sukladno Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj.
 • Program se planira u tekstualnom i grafičkom dijelu.

Članak 4.

 • Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, provode se sukladno Zakonu, Uredbi i posebnim propisima iz područja iz kojeg se Program donosi, i to redoslijedom provedbe, kako je utvrđeno u Prilogu I. ove Odluke.

 

Članak 5.

 • Mišljenje da li je za program potrebno provesti postupak ocjene o prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu u odnosu na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže obavit će se prema Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 80/13 i 15/18) i provest će se u okviru postupka ocjene o potrebi strateške procjene.

Članak 6.

 • U postupku ocjene o potrebi strateške procjene sudjelovat će i tijela i osobe iz Priloga I. ove Odluke.

 

Članak 7.

 • Grad Pakrac će o ovoj Odluci informirati javnost u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

 

Članak 8.

 • Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana donošenja, a objavit će se u ˝Službenom glasniku Grada Pakraca˝.

KLASA: 945-01/18-01/6

UR.BROJ: 2162-05/09-18-19

Pakrac, 28. rujna 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

PRILOG I.

POPIS OSOBA I TIJELA KOJE SUDJELUJU U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE

Tijela i/ili osobe kojima se upućuje zahtjev za davanje mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene

 • Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • Grad Lipik, Marije Terezije 27, 34551 Lipik
 • Općina Brestovac, Požeška 76, 34322 Brestovac
 • Općina Sirač, Stjepana Radića 120/1, 43451 Sirač
 • Općina Dežanovac, Dežanovac 288, 43500 Daruvar

Akti gradonačelnice 7/2018

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu

Temeljem članka  51.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2017. GODINU

I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 6/2014 g. – u daljem tekstu „Plan“.

Plan je zajednički  dokument  Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na  članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano   da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1.  Zakona.

Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave  donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2017.GODINI

1.        mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.o. Pakrac
sredstva Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2017. Ukupna vrijednost izvedenih radova 2017. g. – 10.886.808,82 kn
2.        mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o.
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PRovedba 2017.g  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017)
3.        mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, FZOEU, „Komunalac“ d.o.o.
Provedba 2017.g. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi pri završetku
4.        mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU
PROVEDBA 2017.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi pri završetku
5.        mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2017. G.
6.        mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoniPAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2017.g. Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju PZ “ Pakrac I“
7.        mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac,  KD
sredstva
izvori sredstava „Komunalac“ d.o.o.
Provedba 2017. godine Nabavljena oprema:

Kontejner za tekstil – kom.2

8.        mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2017. g. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 5/2016);

Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2017);

9.        mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2016. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/2017) – dostavljen AZO;

 

10.     mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2017. g. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2016.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2017) – dostavljen JRS;

 

11.     mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva 7.500,00kn odnosno7.500,00kn Grad Pakrac
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika
Provedba 2017. g. Pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.do 2022. godine Grada Pakraca i Grada Lipika

Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka

 

12.     mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.g.
13.     mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.g
14.     mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2017.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba
15.     mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.G. Postupak u tijeku
16.     mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 1.350,00 kn
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2017.G. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

– naselje D. Obrijež, depresija prema Ploštinama;

 

KLASA: 351-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 23. veljače 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 6/2018 #Uncategorized

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom – Teniskim terenima u Pakracu

Na temelju članka 35. stavka 2.  Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o davanju ovlaštenja za upravljanje sportskom građevinom –
Teniskim terenima u Pakracu

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja sportskom građevinom – Teniskim terenima u Pakracu (dalje u tekstu: Teniski tereni) u vlasništvu Grada Pakraca, izgrađenim na k. č. br. 54/35, k. o. Pakrac, na adresi Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata, 34550 Pakrac, a sastoji se od dva (2) teniska terena.

Članak 2. 

Ovom Odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na sportskoj građevini iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3. 

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (dalje u tekstu: Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje sportskom građevinom iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4. 

Na teniskim terenima mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

 1. sportske i
 2. rekreativne

Članak 5. 

Sportska zajednica je dužna upravljati teniskim terenima pažnjom dobrog gospodara.

Članak 6. 

U poslove upravljanja teniskim terenima ubrajaju se osobito sljedeći poslovi:

 • redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu, prema namjeni građevine,
 • primjerena zaštita građevine,
 • primjereno osiguranje građevine od rizika (poplava itd.),
 • donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
 • drugi poslovi koji, prema posebnim propisima i redovnom stanju stvari, spadaju u upravljanje sportskom građevinom.

Članak 7. 

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove Odluke.

Članak 8. 

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 9. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 620/02/18-01/1
URBROJ: 2162-06/08-18-1

Gradonačelnica
Anamarija Blažević

Akti Gradonačelnice 5/2018 #Uncategorized

Program demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) i članka 3. Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 18. lipnja 2018. godine donosi

PROGRAM
DEMOGRAFSKIH I PRONATALITETNIH MJERA GRADA PAKRACA
„TRI PLUS“

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se kriteriji, uvjeti i postupak za provedbu pronatalitetnih mjera za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena u cilju pomoći obiteljima s troje i više djece i poticanja ostalih obitelji na povećanje broja djece, za poboljšanje njihova životnog standarda.
Kao mjere iz prethodnog stavka određuju se dodjele bespovratnih sredstava u obliku pomoći obiteljima s troje i više djece na području Grada Pakraca i to za:
1. troškove stanovanja;
1.1. troškove komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
1.2. komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva,
2. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
3. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
4. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

II. KORISNICI

Članak 2.

Korisnici sredstava u smislu ovoga Programa su državljani Republike Hrvatske obitelji s troje ili više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca (dalje u tekstu: Korisnik).
Izrazi koji se koriste u ovom Programu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

III. UVJETI I NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA

1. Troškovi stanovanja

Članak 3.

Pravo na podmirivanje troškova komunalne naknade te komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, može ostvariti Korisnik za troškove nastale u objektu stanovanja Korisnika, ukoliko isto pravo ne ostvaruje Zakonom o socijalnoj skrbi ili drugim propisom na teret RH i/ili drugih pravnih osoba i ukoliko je vlasnik nekretnine u kojoj stanuje, na kojoj nastaje trošak, odnosno tuđu nekretninu legalno koristi za stanovanje.
Korisnik može ostvariti pravo na podmirenje troškova stanovanja podnošenjem zahtjeva za tekuću kalendarsku godinu u siječnju, a najkasnije do 31.siječnja tekuće godine uz predočenje dokaza o korištenju stambenog objekta (režijski troškovi na ime Korisnika) i vlasništvu, odnosno legalnom korištenju tuđe nekretnine.

1.1. Komunalna naknada

Članak 4.

Korisniku se priznaje pravo na podmirenje godišnjeg troška komunalne naknade za objekt stanovanja sukladno veličini njegove stambene jedinice.

1.2. komunalni i drugi režijski troškovi ili troškovi ogrijeva

Članak 5.

Korisniku se podmiruje dio mjesečnih komunalnih i drugih režijskih troškova prema njegovu izboru vrste troška, najviše dva, koje ističe prilikom podnošenja zahtjeva.
Moguće vrste troškova su troškovi nastali za:
1. vodu i odvodnju,
2. plin,
3. odvoz kućnog otpada.

Članak 6.

U slučaju da Korisnik nema redovnih mjesečnih troškova iz prethodnog stavka ovog članka, može ostvariti pravo na podmirivanje troškova za naknadu troškova ogrijeva, nabavku krutih goriva, u istom iznosu pomoći na godišnjoj razini.
Korisnik prava na naknadu za troškove ogrjeva (krutog goriva) dužan je dostaviti dokaz o utrošenim sredstvima (račun o kupljenom ogrjevu) najkasnije do 30. studenoga tekuće godine.
Ukoliko Korisnik prava ne dostavi dokaz o utrošenim sredstvima iz stavka 3. ovog članka, pokrenut će se postupak povrata sredstava.

Članak 7.

Iznos mjesečne pomoći za komunalne i druge režijske troškove ili troškove ogrijeva za pojedinu kalendarsku godinu određuje gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom koju donosi u studenom za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 8.

U slučaju neiskorištenosti sredstava od strane pojedinog Korisnika planiranih za podmirivanje komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva, ista se ne mogu preraspodijeliti na druge troškove, odnosno mjere.

Članak 9.

Postupak za ostvarivanje prava za podmirivanje troškova komunalne naknade, kao i komunalnih i drugih troškova stanovanja, odnosno troškove ogrjeva, pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.
Prava Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz članka 2. ovog Programa.

2. Trošak cijene redovnog programa dječjeg vrtića

Članak 10.

Korisnik ima pravo na pomoć u iznosu od 50% cijene redovnog programa Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac, ukoliko je roditelj trećeg i svakog daljnjeg djeteta koje pohađa redovni program Vrtića, a koji isto pravo ne ostvaruje po drugim osnovama.

Članak 11.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za trošak cijene dječjeg vrtića pokreće Korisnik podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu po Javnom pozivu koji se objavljuje u pravilu jednom godišnje.
Pravo Korisnik ostvaruje rješenjem nadležnog odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz ovog Programa, a na temelju kojega će Dječji vrtić “Maslačak” Pakrac Korisniku umanjiti cijenu usluge za 50%, a razliku cijene Grad Pakrac će isplaćivati Dječjem vrtiću “Maslačak” po primanju računa za dijete Korisnika.

3. Trošak prijevoza studenata iz obitelji s troje i više djece

Članak 12.

Pomoć za podmirivanje troška prijevoza studenta u dobi do najviše 25 godina starosti, a koji je član obitelji i zajedničkog kućanstva Korisnika te nije upisao apsolventsku studijsku godinu, odnosi se na pravo na povrat iznosa plaćenog za povratnu studentsku voznu kartu javnim prijevozom vlakom ili autobusom na relaciji od mjesta boravka, odnosno studija u Republici Hrvatskoj, do mjesta prebivališta ili obrnuto, a do najviše 10 puta godišnje.

Članak 13.

Postupak za ostvarivanje prava pomoći za troškove prijevoza pokreće student iz članka 12. ovog Programa, podnošenjem zahtjeva na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza o ostvarenoj vožnji javnim prijevozom.
Pravo student ostvaruje povratom iznosa za voznu kartu u javnom prijevozu na osobni tekući račun.

4. Trošak parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 14.

Korisnik ima pravo na dodjelu parkirne karte “TRI PLUS” za besplatno parkiranje do maksimalno dva sata na javnim parkirališta u gradu Pakracu za vozilo čiji je vlasnik član zajedničkog kućanstva Korisnika i ukoliko isti nije oslobođen naplate parkiranja po drugim osnovama te uz uvjet da je vozilo tehnički ispravno.
“TRI PLUS” je besplatna godišnja parkirna karta Grada Pakraca namijenjena isključivo Korisnicima iz članka 2. ovog Programa koju Korisnik prilikom korištenja ističe s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila za potrebe parkiranja vozila do maksimalno dva sata.
Pravo na besplatnu godišnju parkirnu kartu Grada Pakraca Korisnik može ostvariti samo za jedno vozilo u istom kućanstvu.
Parkirna karta “TRI PLUS” je veličine 10 x 8 cm, plastificirana te sadrži podatke: registracijsku oznaku vozila, serijski broj karte te razdoblje za koju se izdaje.

Članak 15.

Postupak za ostvarivanje prava na dodjelu godišnje parkirne karte “TRI PLUS” pokreće vlasnik
vozila, ukoliko je član zajedničkog kućanstva Korisnika, podnošenjem zahtjeva na dodjelu parkirne karte “TRI PLUS” na standardiziranom obrascu uz prilaganje dokaza.
Pravo na parkirnu kartu “TRI PLUS” ostvaruje vlasnik vozila rješenjem nadležnog Odsjeka Grada Pakraca za kalendarsku godinu, odnosno na rok u kojemu u toj kalendarskoj godini zadovoljava nepromijenjene uvjete Korisnika iz ovog Programa i preuzimanjem parkirne karte “TRI PLUS”.

IV. NADLEŽNOST

Članak 16.

Nadležnost za ostvarivanja prava propisanih ovim Programom obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca, i to:
– Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,
– Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti,
– Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.
Odsjeci provode postupak rješavanja o pravima iz ovog Programa sukladno Zakonu o općem upravnom postupku.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Svi javni pozivi iz ovog Programa objavljuju se na gradskoj mrežnoj stranici; www.pakrac.hr, a sve prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv Korisnici dostavljaju se na pregled i ocjenu odsjeku koji objavljuje javni poziv i donosi rješenje o pojedinom pravu.
Iznimno ove, 2018., godine javni pozivi bit će objavljeni u roku od 10 dana nakon stupanja na snagu Odluke o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 07/18), a Korisnicima će se prava moći priznavati od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, izuzev prava na 50% cijene redovnog programa dječjeg vrtića (od 01.09.2018).

Članak 18.

Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

Članak 19.

Korisnik kojem je priznato bilo koje pravo iz ovog Programa dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, prijaviti nadležnom Odsjeku svaku promjenu koja utječe na daljnje korištenje prava u kojem slučaju će, ukoliko su se promijenile okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje njegova prava, Odsjek donijeti novo rješenje.
Ukoliko Korisnik ne postupi u skladu s uputama iz stavka 1. ovog članka, odnosno ne prijavi promjene čije okolnosti utječu na ostvarivanje njegovih prava, nadležni odsjek Grada Pakraca ukinut će rješenje o ostvarenju prava i pokrenuti postupak naplate, odnosno zatražiti povrat financijskih sredstava Grada Pakraca utrošenih na ime prava Korisnika.

Članak 20.

Grad Pakrac pridržava pravo provjere iznesenih podataka i okolnosti koje je iznio Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva kao i kontrolu provođenja svih mjera.
Grad Pakrac prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Grad Pakrac osobne podatke ne prikuplja u opsegu većem nego što je nužno da bi se postigla utvrđena svrha po ovom Programu.

Članak 21.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/05-18-3
Pakrac, 18. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v.r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/8

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/7

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednica Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plana rada i financijskog plana za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plan rada i financijski plan za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 214-01/18-01/3

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Zaključak o primanju na znanje izvješća o radu i financijskog izvješća LAG „Zeleni trokut“ za 2017. g.

   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-08/18-01/9

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
 2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/07-18-14

Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Odluka o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6713, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIJSKIM POTPORAMA ZA OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za pomoć postojećim obiteljima s troje i više djece i poticanje ostalih obitelji na povećanje broja djece u obiteljima s područja Grada Pakraca, kao pronatalitetne mjere za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena.

Članak 2.

   Kao mjere članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava, i to pomoći za:

 1. troškove stanovanja;
 • komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
 • komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva,
 1. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
 2. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
 3. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnim Programom „Tri plus“.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/05-18-01

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

 1. korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
 2. obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.“

Članak 3.

   Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12 i  2A/12),  članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

„Naplate parkiranja po ovoj Odluci oslobođena su vozila policije, bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća te vlasnici parkirne karte „TRI PLUS“.

Parkirna karta “TRI PLUS” je plastificirana godišnja parkirana karta veličine 5 x 8 cm koja u zaglavlju ima grb Grada Pakraca i natpis: GRAD PAKRAC (u prvom redu na sredini) zatim: godišnja parkirana karta „TRI PLUS“ (u drugom redu na sredini) i sadrži podatke koji se upisuju kao odgovori; ime i prezime vlasnika vozila, registarsku oznaku vozila za koje se koristi, serijski broj te oznaku godine za koju se izdaje.

Pravo na godišnju parkirnu kartu, temeljem Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, ostvaruju vlasnici vozila koji su nositelji ili članovi zajedničkog kućanstva obitelji s troje i više djece s prebivalištem na području Grada Pakraca i ukoliko isti nisu oslobođeni naplate parkiranja po drugim osnovama.

Prilikom korištenja parkirne karte „TRI PLUS“ vlasnik ju je dužan istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.“

Članak 2.

   Ostali članci u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2A/12) ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/18-01/9

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I.

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

 1. Kristina Grgić, zamjenica Stefani Čenan,
 2. Antonio Ivanović,  zamjenik Leonardo Luksetić,
 3. Vilim Svjetličić, zamjenik Karlo Rek,
 4. Kristina Špelić, zamjenik Patrik Sabo,
 5. Ivan Švasta, zamjenik Grgur Špančić.

II.

Mandat izabranim članovima i zamjenicima članova traje tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/17-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-05

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. g

Akti Gradskog vijeća 4/2018

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNCI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi vezanoj uz provedbu prodaje nekretnina u stečajnom postupku poslovni broj ST-743/2016 do iznosa od 1.500.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/18-01/2

URBROJ: 2162-04/01-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Akti Gradonačelnice 4/2018

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. g.

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 1. stavka 3. Odluke o darivanju majki novorođenog djeteta („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/08, 5/09), gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, dana 5. lipnja 2018. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI NOVČANE POTPORE MAJCI NOVOROĐENOG DJETETA ZA 2018. GODINU

Članak 1.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu od 15.11.2017. godine, članak 1. mijenja se i glasi:
„U godini 2018. određuje se novčana potpora majci novorođenog djeteta, kako slijedi:
– 1.500,00 kn za prvo dijete,
– 2.000,00 kn za drugo dijete,
– 2.500,00 kn za treće dijete,
– 3.500,00 kn za četvrto i svako sljedeće dijete.
Majka svakog trećeg i svakog sljedećeg novorođenog djeteta primit će dodatno novčanoj potpori iz stavka 1. ovog članka iznos od 500,00 kn namijenjenih za kupovinu opreme za novorođenče.“

Članak 2.

U Odluci o visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu donesenoj 15. studenoga 2017. godine, članak 4. mijenja se i glasi:

„Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ a primjenjuje se za majke djece rođene od 01. srpnja 2018. godine.“

Članak 3.

Ostali članci Odluke o s visini novčane potpore majci novorođenog djeteta za 2018. godinu, ostaju nepromijenjeni.

GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA

KLASA:550-01/18-01/15
URBROJ: 2162-04/05-18-01
U Pakracu, 5. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti Gradonačelnice 4/2018

Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca i njihovih zamjenika

Na temelju članka 34. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 21. stavka 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU POVJERNIKA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I NJIHOVIH ZAMJENIKA

I

Povjerenicima civilne zaštite Grada Pakraca i zamjenicima povjerenika civilne zaštite Grada Pakraca imenuju se:

Naselje / mjesni odbor Povjerenik/zamjenik Ime i prezime Adresa
BADLJEVINA

DEREZA

Povjerenik Mario Seleši J. Odobašića 27, Badljevina
Zamjenik povjerenika Saša Hejtmanek Badljevina, 30. svibnja 3
BRANEŠCI

GORNJI GRAHOVLJANI

SREDNJI GRAHOVLJANI

DONJI GRAHOVLJANI

Povjerenik Ana Romanić Branešci 41
Zamjenik povjerenika Mile Prodanović Donji Grahovljani 8
BRUSNIK

KRAGUJ

Povjerenik Željko Kenje Kraguj 4
Zamjenik povjerenika Željko Bosanac Brusnik 42
DONJA OBRIJEŽ Povjerenik Darko Jozipović Donja Obrijež 19
Zamjenik povjerenika Jozo Martineli Donja Obrijež 5
DRAGOVIĆ

ŠPANOVICA

GORNJA ŠUMETLICA

Povjerenik Stevo Grašar Dragović 17
Zamjenik povjerenika Mišo Golubović Gornja Šumetlica
KAPETANOVO POLJE

PLOŠTINE

Povjerenik Josip Delorenci Ploštine 23
Zamjenik povjerenika Božidar Lukić Kapetanovo Polje 27
KRIČKE

CIKOTE

BJELAJCI

Povjerenik Ivan Peći Cikote 12
Zamjenik povjerenika Halas Ivan Bjelajci 17
KUSONJE Povjerenik Milan Kozlović Kusonje, Stjepana Radića 27
Zamjenik povjerenika Dejan Golić Kusonje, Bjelovarskih vitezova 27
MALI BANOVAC

BATINJANI

TORANJ

Povjerenik Slavko Matijašević Batinjani 49a
Zamjenik povjerenika Josip Bec Toranj 80a
NOVI MAJUR

STARI MAJUR

Povjerenik Alen Bičanić Novi Majur 15
Zamjenik povjerenika Stjepan Malogorski Stari Majur 7a
OMANOVAC

GORNJA OBRIJEŽ

VELIKI BANOVAC

Povjerenik Zlatko Recc Gornja Obrijež 53
Zamjenik povjerenika Igor Cavalli Veliki Banovac 21
OŽEGOVCI

GLAVICA

BUČJE

Povjerenik Goran Šteković Ožegovci 21
Zamjenik povjerenika Želimir Samardžić Mali Budić 12
PAKRAC – centar I Povjerenik Nenad Peić Pakrac, Kalvarija 80
Zamjenik povjerenika Josip Širac Pakrac, Alojzija Stepinca 1
PAKRAC – centar II Povjerenik Gordan Krajačić Pakrac, Kalvarija 40
Zamjenik povjerenika Damir Pejša Pakrac, Hrvatskih velikana 15
PAKRAC – jug I Povjerenik Zvonimir Miler Pakrac, Andrije Hebranga 6/15
Zamjenik povjerenika Borislav Černi Pakrac, Matije Gubca 83/1
PAKRAC – jug II Povjerenik Robert Matijašević Pakrac, Andrije Hebranga 2/13
Zamjenik povjerenika Vladimir Gazić Pakrac, Matije Gupca 126
PAKRAC – sjever I Povjerenik Marijan Gašpar Pakrac, Grigora Viteza 113
Zamjenik povjerenika Zoran Hofman Pakrac, Frankopanska 33
PAKRAC – sjever II Povjerenik Rinaldo Hrastić Pakrac, Ivana Gundulića 66
Zamjenik povjerenika Dražen Ivanović Pakrac, Ivana Gundulića 6
PREKOPAKRA I Povjerenik Zvonko Martinović Prekopakra, Dalibora Duchača 46
Zamjenik povjerenika Dražen Krajina Prekopakra, Stjepana Širca 90
PREKOPAKRA II Povjerenik Vlado Eck Prekopakra, Frankopanska 36
Zamjenik povjerenika Ivan Frićer Prekopakra, Matkovac 82

II

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici, provode mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite kao dio operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

– sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,

– daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,

– sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,

– organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,

– provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

III

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik dužni su se odzvati pozivu načelnika Stožera civilne zaštite grada Pakraca u mjerama aktiviranja, mobilizacije, pripravnost i osposobljavanje u sustavu civilne zaštite.

IV

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite na području Gradu Pakracu KLASA: 810-01/09-01/04 URBROJ: 2162-05/06-16-8 od 14.studenog 2016.g.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

KLASA: 810-01/18-01/4
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2018

Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/2015) i članka 6. stavak 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ br. 37/16 i 47/16), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O OSNIVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA I IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Stožera civilne zaštite Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Stožer civilne zaštite), sastav Stožera, uvjeti za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera te način rada Stožera.

Članak 2.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

IMENOVANJE NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA

Članak 3.

U Stožer civilne zaštite Grada imenuju se:
1. MARIJAN ŠIRAC, načelnik Stožera
2. ZLATKO ZERDIN, zamjenik načelnika Stožera
3. ZLATKO ZERDIN, član Stožera za protupožarnu zaštitu
4. IVICA TURUK, član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i evakuaciju
5. SINIŠA HORVAT, član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju
6. ĐURĐICA STOKIĆ, član Stožera za medicinsko zbrinjavanje
7. IVAN ANČIĆ, predstavnik PU Požeško-slavonske
8. SLAVKO MARINAC, predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Požega
9. ZDRAVKO VOSTRI, član Stožera za komunalne djelatnosti
10. ZVONIMIR MILER, predstavnik HGSS
11. MILAN RISTIĆ, zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca
12. DANIJELA KIŠ, predstavnica HCK Gradskog društva Crvenog križa Pakrac.

NAČIN RADA STOŽERA

Članak 4.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.
Načelnik Stožera civilne zaštite koji operativno usklađuje djelovanje kapaciteta sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi na području svoje nadležnosti, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, odlukom određuje koordinatora na lokaciji iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 5.

Stožer civilne zaštite može biti stavljen u stanje pripravnosti ili aktiviran, uvažavajući stvarne okolnosti.
Odluku o uvođenju pripravnosti i načinu rada kada je stožer u režimu pripravnosti donosi načelnik Stožera.

Članak 6.

Kada se proglasi stanje velike nesreće i katastrofe, Stožer civilne zaštite preuzima sve poslove usklađivanja djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite na ublažavanju i otklanjanju nastalih posljedica.
Odluku o aktiviranju i načinu rada Stožera donosi načelnik Stožera.

Članak 7.

U pravilu, prilagođavajući način rada stvarno nastalim okolnostima, Stožer može raditi u punom ili užem sastavu, na pojedinačnim sjednicama ili kontinuirano dok je proglašeno stanje velike nesreće i katastrofe, na stalnoj lokaciji ili na izdvojenom mjestu uključujući i rad u terenskim uvjetima.

Članak 8.

Načelnik stožera civilne zaštite u slučaju kada je utvrđena vjerojatnost nastajanja velike nesreće ili izvršno tijelo kada velika nesreća nastupi, na sjednice Stožera civilne zaštite može u slučaju potrebe pozvati i stručnjake iz tijela javne vlasti, znanstvenih institucija i pravnih osoba od interesa za grad, drugih pravnih osoba i udruga građana, kriznih menadžera, ostalih eksperata i drugih institucija kako bi pravilno usmjerili djelovanje kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 9.

Administrativno-tehničke poslove i druge uvjete za rad Stožera civilne zaštite osigurava Jedinstveni upravni odjel grada Pakraca.
Svakom članu Stožera civilne zaštite tijelo koje predstavlja dužno je pružati svu stručnu i operativnu potporu od značaja za učinkovito provođenje zadaća svih operativnih kapaciteta iz tog područja.

Članak 10.

Način rada Stožera civilne zaštite uređuje se poslovnikom koji donosi gradonačelnik Grada Pakraca.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno shemi mobilizacije stožera koji donosi gradonačelnik i dio je Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pakraca.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite Grada Pakraca, KLASA: 810-01/16-01/6, URBROJ: 2162-05/06-16-2 od 9. studenoga 2016. g.

KLASA: 810-01/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 22. ožujka 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2018

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK
O UNUTARNJEM REDU
JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja od značaja za rad Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca (nastavno: Jedinstveni upravni odjel).

Članak 2.

Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18) i drugim propisima.

Članak 3.

Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.
U rješenjima kojima se odlučuje o pravima, obvezama i odgovornostima službenika i namještenika, kao i u potpisu pismena, te na uredskim natpisima, naziv radnog mjesta navodi se u rodu koji odgovara spolu službenika, odnosno namještenika raspoređenog na odnosno radno mjesto.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA

Članak 4.

U Jedinstvenom upravnom odjelu ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice u obliku odsjeka i pododsjeka kako slijedi:
1. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti,
2. Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije,
– Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju,
3. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

III. UPRAVLJANJE JEDINSTVENIM UPRAVNIM ODJELOM

Članak 5.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik.
Odsjekom, odnosno pododsjekom upravlja voditelj.
Pročelnik, odnosno voditelj, organizira i usklađuje rad upravnog tijela, odnosno unutarnje ustrojstvene jedinice.
Za zakonitost i učinkovitost rada Jedinstvenog upravnog odjela pročelnik odgovora gradonačelniku.
Za zakonitost i učinkovitost rada unutarnje ustrojstvene jedinice voditelj odgovora pročelniku i gradonačelniku.
Službenici i namještenici dužni su svoje poslove obavljati sukladno zakonu i drugim propisima, općim aktima Grada Pakraca, pravilima struke te uputama gradonačelnika, pročelnika i voditelja.
U razdoblju od upražnjenja radnog mjesta pročelnika do imenovanja pročelnika na način propisan zakonom, odnosno u razdoblju duže odsutnosti pročelnika, gradonačelnik može iz redova službenika upravnih tijela Grad Pakraca koji ispunjavaju uvjete za raspored na odnosno radno mjesto privremeno imenovati vršitelja dužnosti pročelnika.
U slučaju kraće odsutnosti pročelnika njegove poslove može obavljati službenik kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja odsjeka, odsjekom izravno upravlja pročelnik.
U slučaju upražnjenosti radnog mjesta ili duže odsutnosti voditelja pododsjeka, podsjekom izravno upravlja voditelj odsjeka, odnosno u slučaju iz st. 9. ovoga članka pročelnik.
U slučaju duže odsutnosti voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, njegove poslove može obavljati službenik kojeg za to pisano ovlasti pročelnik.

IV. RASPORED NA RADNA MJESTA

Članak 6.

Službenik i namještenik može biti raspoređen na upražnjeno radno mjesto ako ispunjava opće uvjete za prijam u službu propisane zakonom te posebne uvjete za raspored na radno mjesto propisane zakonom, Uredbom o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 74/10 i 125/14 – u nastavku teksta: Uredba) i ovim Pravilnikom.
Posebni uvjet za raspored na sva radna mjesta službenika je položen državni stručni ispit. Osoba bez položenoga državnog stručnog ispita može biti raspoređena pod pretpostavkama propisanima zakonom.
Obveza probnog rada utvrđuje se u skladu za zakonom.

Članak 7.

Postupak raspoređivanja na radno mjesto provodi se u skladu sa zakonom.
Stručnu i administrativnu potporu povjerenstvima za provedbu natječaja za prijam u službu pruža Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti.
Pokretanju postupka prijema u službu mora prethoditi pismeno odobrenje gradonačelnika bez obzira na usvojeni plan prijema u službu.

V. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Članak 8.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.
Opis radnog mjesta sadrži elemente propisane Uredbom.

Članak 9.

Kada je za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta sistematizirano više izvršitelja, pročelnik na prijedlog voditelja unutarnje ustrojstvene jedinice, raspoređuje obavljanje poslova radnog mjesta među službenicima ili namještenicima raspoređenim na odnosno radno mjesto, uzevši u obzir trenutne potrebe i prioritete službe.

VI. VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I RJEŠAVANJE U UPRAVNIM STVARIMA

Članak 10.

U upravnom postupku postupa službenik u opisu poslova kojeg je vođenje tog postupka ili rješavanje u upravnim stvarima.
Službenik ovlašten za rješavanje u upravnim stvarima ovlašten je i za vođenje postupka koji prethodi rješavanju upravne stvari.
Kada je službenik u opisu poslova kojeg je vođenje upravnog postupka ili rješavanje o upravnim stvarima odsutan, ili postoje pravne zapreke za njegovo postupanje, ili odnosno radno mjesto nije popunjeno, za vođenje postupka, odnosno rješavanje upravne stvari nadležan je voditelj odsjeka ili pročelnik, odnosno službenik kojeg posebnim rješenjem odredi pročelnik.
Ako nadležnost za rješavanje pojedine stvari nije određena zakonom, drugim propisom, ni ovim Pravilnikom, za rješavanje upravne stvari nadležan je pročelnik, odnosno službenik kojeg posebnim rješenjem odredi pročelnik.

VII. RADNO VRIJEME I ODNOSI SA STRANKAMA

Članak 11.

Raspored radnog vremena i termine rada sa strankama te druga srodna pitanja određuje gradonačelnik, nakon savjetovanja s pročelnikom, posebnim Pravilnikom.
Raspored termina za rad sa strankama ističe se na ulazu u sjedište gradske uprave te na web stranici Grada.

Članak 12.

Na zgradama u kojima djeluje gradska uprava ističe se naziv Jedinstvenog upravnog odjela, u skladu s propisima o uredskom poslovanju.
Na vratima službenih prostorija ističu se osobna imena dužnosnika, službenika i namještenika te naznaka poslova koje obavljaju.

Članak 13.

Podnošenje prigovora i pritužbi građana osigurava se putem sandučića za pritužbe koji je smješten u predvorju sjedišta gradske uprave, putem gradske web stranice, odnosno na druge načine određene zakonom ili drugim općim aktom.

VIII. LAKE POVREDE SLUŽBENE DUŽNOSTI

Članak 14.

Slučajevi lakih povreda službene dužnosti pored onih propisanih zakonom su:
– odavanje osobnih podataka zaštićenih zakonom, kao i povjerljivih i tajnih podataka do kojih je službenik ili namještenik došao u obavljanju svoje službe, osim ako zakonom, voljom stranaka ili sadržajem pravnog posla ne proizlazi što drugo,
– osobito blagi slučaj djela koje sadržava obilježje neke od teških povreda službene dužnosti propisanih u članku 46. točkama 1., 2., 3., 5., 6., 9. i 11. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi), ako osoba ovlaštena za pokretanje postupka zbog teške povrede službene dužnosti procjeni da nije svrhovito pokretati postupak zbog teške povrede službene dužnosti.
– biti u vrijeme rada pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Službenici i namještenici zatečeni u službi, odnosno u radnom odnosu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.7/11, 1/12, 3/12, 2/17).

Članak 17.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

KLASA: 023-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/01-18-01
Pakrac, 22. ožujka 2018. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2018

Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o usvajanju Revizije dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Revizija dijela „Strateškog plana razvoja turizma grada Pakraca“.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 334-05/18-01/1
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o usvajanju izvješća „Komunalca“ d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2017. g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/18-01/4
URBROJ: 2162-06/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2017. g.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2017. g.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/143), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe („Narodne novine“ 63/08 i 90/10) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakrac na svojoj šestoj sjednici održanoj 9. ožujka 2018. godine, donijelo je

ODLUKU
O NAČINU I UVJETIMA SUDJELOVANJA KORISNIKA USLUGA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC U CIJENI PROGRAMA VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za stjecanje prava prioriteta, način ostvarivanja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi i sudjelovanje roditelja i drugih korisnika u troškovima organiziranja i provođenja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi.

Članak 2.

Osnovni elementi strukture cijene programa predškolske ustanove obuhvaćaju:
1. izdatke za radnike:
– bruto plaća
– naknade i materijalna prava
2. prehranu djece
3. uvjete boravka i to:
– materijalne izdatke
– energiju i komunalne izdatke
– tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja, opreme i pomagala potrebna za provođenje i ostvarivanje programa rada
5. nabavu sitnog materijala.

Članak 3.

Cijena programa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se za svaku proračunsku godinu na temelju podataka ustanove za predškolski odgoj.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada Pakraca sufinanciraju se programi dječjeg vrtića čiji je osnivač Grad Pakrac.
Grad Pakrac sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta kako slijedi:
– da dijete i oba roditelja (skrbnika) imaju prebivalište na području Grada Pakraca,
– da dijete i samohrani roditelj kojim dijete živi imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Korisnici usluga, za boravak djeteta u vrtiću plaćaju jedinstvenu cijenu u iznosu od 600,00 kuna.
Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Članak 6.

Za drugo i svako slijedeće dijete koji su istovremeno polaznici Vrtića, korisnici plaćaju umanjenu cijenu kako slijedi:
– za drugo dijete u vrtiću cijena se umanjuje za 50%
– treće i svako sljedeće dijete u vrtiću oslobođeni su plaćanja cijene vrtića.

Članak 7.

Sudjelovanje korisnika usluga za skraćeni boravak djeteta u vrtiću ( poludnevni boravak) iznosi 70 % od cijene.

Članak 8.

Predškolska ustanova obvezuje se do 5. u mjesecu dostaviti korisnicima usluga račun o visini cijene usluga u prethodnom mjesecu, a isti se obvezuje izvršiti plaćanje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec.
U protivnom korisnici usluga podliježu naplati zakonske zatezne kamate sukladno posebnom propisu.

Članak 9.

Korisnici usluga dužni su svoje uplate doznačiti na žiro- račun predškolske ustanove u skladu s ugovorom o pravima i obvezama koji sklapaju sa samom ustanovom.

Članak 10.

Ukoliko dijete ne polazi program u ustanovi za predškolski odgoj djece zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti više od 30 dana, korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa sa 33% od cijene koju bi plaćali da je dijete redovito polazilo program u koji je upisan.
Za više od pet uzastopnih dana nedolaska djeteta u vrtić, korisnik usluge plaća naknadu režijskih troškova boravka djeteta u vrtiću, odnosno utvrđena mjesečna cijena programa umanjuje se za troškove prehrane čiju visinu utvrđuje predškolska ustanova.
Za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika usluga, isti su oslobođeni plaćanja naknade programa za jedan mjesec tijekom godine, u pravilu srpanj ili kolovoz, u visini od 70% od cijene programa koji dijete pohađa, što utvrđuje predškolska ustanova svojim aktom ili ugovorom s korisnicima usluga.

Članak 11.

Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu korisnik usluge zaključuje ugovor o korištenju usluga sa predškolskom ustanovom kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Odredbe iz sklopljenog ugovora moraju biti u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 12.

Predškolska ustanova upisuje djecu za korištenje određenih programa temeljem svojih materijalnih i prostornih mogućnosti uvažavajući pritom odredbe Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Članak 13.

Ukoliko se na upis javi veći broj djece nego što su raspoloživi kapaciteti ustanove, primjenjivat će se prioriteti kod upisa propisani člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( Narodne novine br.10/97, 107/07 i 94/13), aktima Vrtića te u skladu s odredbama ove Odluke.
Prednost prilikom upisa imaju djeca kako slijedi:
– djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata
– djeca iz obitelji s troje ili više djece
– djeca čija su oba roditelja zaposlena
– djeca s teškoćama u razvoju
– djeca u udomiteljskim obiteljima i djeca samohranih roditelja
– djeca u godini dana prije polaska u osnovnu školu
– djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu
– djeca roditelja s ispod prosječnim primanjima
– djeca s prebivalištem na području Grada Pakraca.

Članak 14.

Prilikom predaje zahtjeva za upis djeteta u predškolsku ustanovu podnositelj zahtjeva je dužan pozvati se na pravo prednosti te na zahtjev predškolske ustanove dostaviti potrebne dokaze.

Članak 15.

Prigovori i žalbe podnositelja zahtjeva u svezi s upisom djece u predškolsku ustanovu te utvrđenom mjerom za smještaj djeteta, upućuju se Upravnom vijeću predškolske ustanove.
Rješavajući po prigovorima i žalbama iz prethodnog stavka Odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 16.

Korisnik usluga koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je:
1. podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa
2. potpisati ispisnicu u upravi vrtića koju može potpisati tek kada podmiri sva dugovanja prema vrtiću.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca ( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od početka pedagoške godine 2018/2019.godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/18-01/1
URBROJ:2162-01/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2018./2019. Osnovne glazbene škole Pakrac.

Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.

Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/18-01/1
URBROJ: 2162-01/01-17-2

Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA ZLATNA PLAKETA „GRB GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
– prof.dr.sc. Veljku Đorđeviću, prof.dr.sc. Marijani Braš, dr.sc. Jadranki Pavić i Vladi Čuturi za područje zdravstva i socijalne skrbi,
– Vladimiru Tessariju, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– Zdravku Andabaku, za područje obrane i sigurnosti.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-18-8
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Odluka o dodjeli javnog priznanja Pečat Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA
„PEČAT GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:
– Moto klubu „Vitezovi tame“ Pakrac,
– Udruzi maratonaca Virovitičko-podravske županije „Glasnici istine“.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-18-7
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017. g.

Temeljem članka 17. Stavak 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15 ), članka 58. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (Narodne novine 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a na prijedlog gradonačelnice Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj dana 9. ožujka 2018. g. donosi

Analizu stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2017.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite redovno djeluje putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela: načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite: načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa organiziraju sudjelovanje volontera radi provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

U slučaju velike nesreće stožer civilne zaštite jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizira volontere u provođenju određenih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, sukladno odredbama ovog Zakona i posebnih propisa.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 1. a) stožeri civilne zaštite
 2. b) operativne snage vatrogastva
 3. c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
 4. d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
 5. e) udruge
 6. f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
 7. g) koordinatori na lokaciji
 8. h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– donosi procjenu rizika od velikih nesreća

– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:

– donosi plan djelovanja civilne zaštite

– donosi plan vježbi civilne zaštite

– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite

– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite

– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite

– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite

– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i plan djelovanja civilne zaštite

– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša

– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije raspoređenih pripadnika

– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite

– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.

Općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava.

ZAKONSKE ODREDBE

r.br. ZAKONI – PRAVILNICI – UREDBE NN
1. ZAKON O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE 82/15
2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi   37/16
3.
 • Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
 • Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
37/16

47/16

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 37/16
5. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112 38/16
6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite 49/16
7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 57/16
8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spašavanja 57/16
9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 57/16
10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16
11. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 65/16
12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16
13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 69/16
14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite 69/16
15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite 69/16
16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje 75/16
17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite 75/16
18.
 • Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika
98/16

67/17

19. Pravilnik o odori pripadnika operativnih snaga civilne zaštite i državnih službenika i namještenika državne uprave za zaštitu i spašavanje 99/16
20. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite 99/16
21. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17
22. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite (NN 33/17)
23. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 49/17
24. Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 53/17
25. Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 67/17
 1. STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

U 2017.g. poduzeto je slijedeće:

 • Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
 • Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za 2018. g.
 • Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
 • Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
 • Donesen je Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u 2017.g.
 • Donesena je odluka o imenovanju stožera civilne zaštite
 • Donesen je poslovnik o načinu rada stožera civilne zaštite
 • Ustrojene su evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite

 1. CIVILNA ZAŠTITA: (stožer civilne zaštite, postrojba CZ opće namjene)

FUNKCIJA

IME I PREZIME ADRESA TELEFON TELEFON

24 SATA

STAN POSAO
Načelnik Stožera Marijan Širac I.G. Kovačića 39, Pakrac 411080 098 927 3910
Zamjenik načelnika Zlatko Zerdin Pakrac, J.J. Strossmayera 72 412918 411733 091274 0460
Član Stožera za protupožarnu zaštitu Zlatko Zerdin Pakrac, J.J. Strossmayera 72 412918 411733 0912740460
Član stožera za komunalne djelatnosti Zdravko Vostri Kralja  Tomislava 50, Pakrac 411900 411307 098566868
Predstavnik Policijske uprave Ivan Ančić Kralja Tomislava 12, Pakrac 454634 0992727565
Predstavnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Slavko Marinac K.Krešimira 53

Požega

290602 0911121805
Član Stožera za medicinsko zbrinjavanje Slavica Klaić M. Gupca 74, Pakrac 411982 254401 0912279469
Član Stožera za veterinarsko zbrinjavanje i asanaciju Siniša Horvat Lipik, Baranjska 24 411019 0989012333
Član Stožera za zbrinjavanje stanovništva i  evakuaciju Ivica Turuk Pakrac, Matije Gupca 58 412484 411830

0916359965

HGSS Zvonimir Miler Pakrac, A. Hebranga 6/15 412474 0997916253
Zapovjednik postrojbe CZ opće namjene grada Pakraca Milan Ristić J. J. Štrosmajera 7 411939 0989596513
  1. Postrojba civilne zaštite opće namjene

Sukladno Procjeni ugroženosti, Planu zaštite i spašavana i Planu civilne zaštite ustrojena je postrojba civilne zaštite opće namjene koji broji 42 (četrdesetidva) obveznika.

Određeno 5 (pet) teklića za poslove mobilizacije snaga civilne zaštite.

  1. Povjerenici civilne zaštite

Određeni su povjerenici za 28 (dvadesetosam) mjesnih odbora sukladno Planu civilne zaštite

 1. PREVENTIVA

Doneseni su Planovi zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite.

  1. Plan zaštite i spašavanja

Planovi Grada sastoje se od planova djelovanja po mjerama zaštite i spašavanja sa zadaćama svakog nositelja, čijim ostvarivanjem se osigurava usklađeno djelovanje operativnih snaga u aktivnostima zaštite i spašavanja na određenom području.

Planovi se donose poradi utvrđivanja organizacije aktiviranja i djelovanja sustava civilne zaštite, preventivnih mjera i postupaka, zadaća i nadležnosti ljudskih snaga i potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, te provođenja zaštite i spašavanja do otklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Planovi se sastoje od:

 1. Upozoravanja,
 2. Pripravnosti, mobilizacije (aktiviranja) i narastanja operativnih snaga,
 3. Mjera zaštite i spašavanja.

Planovi se, po mjerama zaštite i spašavanja, izrađuju za svaki događaj iz Procjene koji može izazvati katastrofu i veliku nesreću te za opasnosti i prijetnje:

 • poplava i prolomi hidroakumulacijskih brana,
 • potres,
 • opasnosti od prirodnih uzroka,
 • tehničko-tehnološke izazvane nesrećama s opasnim tvarima u stacionarnim objektima u gospodarstvu i u prometu,
 • nuklearne i radiološke nesreće,
 • epidemije i sanitarne opasnosti, nesreće na odlagalištima otpada te asanacija.
  1. Plan civilne zaštite

Plan CZ je dio Plana jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji se sastoji od ustroja civilne zaštite, popune obveznicima i materijalno – tehničkim sredstvima i mobilizacije, a sadrži i sljedeće mjere civilne zaštite:

 1. a) Mjera sklanjanja,
 2. b) Mjera evakuacije,
 3. c) Mjera zbrinjavanja
 1. VATROGASTVO

Za DVD-a na području Grada Pakrac, sukladno njihovim vlastitim programima i razvojnim projektima, u proračunu Grada Pakraca za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 161.000,00 kn  za:

nabavku vatrogasne opreme ,

osiguranje i tehnički pregledi vatrogasnih vozila,

vatrogasne  vježbe,

sustav organizacije i djelovanja  ( dežurstva aktivna i pasivna),

liječnički pregledi vatrogasaca

 1. SKLONIŠTA – PROSTORI ZA SKLANJANJE

Pregled podrumskih prostorija koje se mogu koristiti za sklanjanje

Na području grada nalazi se jedno sklonište – Sklonište osnovne zaštite Pakrac, Trg Franje Tuđmana 1.

 1. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Udruge građana predstavljaju značajan potencijal Grada. Članove udruga je potrebno uključiti u one segmente sustava civilne zaštite obzirom na područje rada za koje su osnovani. Udruge koje funkcioniraju imaju utvrđen ustroj, poznati su im potencijali članova, u redovitoj djelatnosti okupljaju se oko zajedničkih ciljeva, imaju iskustva u organizaciji i dr.

Udruge građana:

Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa „Pakrac“, B. Radić 13, Pakrac
Odred izviđača Pakra, Trg bana J. Jalačića 18, Pakrac
Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara, Bolnička ul. b.b., Pakrac
Planinarsko društvo „Psunj“,Hrvatskih velikana 3, Pakrac
Radio klub „Pakrac“,B. Radić 13, Pakrac
Lovačko društvo „Fazan“,Matkovac bb, Pakrac
Lovačko društvo „Košuta“,Branešci 3, Pakrac
Lovačko društvo „Psunj“,Ulica Matice hrvatske 21, Pakrac
Športsko ribolovno društvo „Papuk“ Radničko naselje 6, Pakrac
 1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

7.1 Operativne snage sustava civilne zaštite

 1. Stožer civilne zaštite Grada Pakraca
 2. Postrojba civilne zaštite opće namjene Grada Pakraca
 3. Povjerenici civilne zaštite
 4. DVD Pakrac, Obala Petra Krešimira IV 26, Pakrac
 5. DVD Badljevina, Trg dr. F. Tuđmana bb, Badljevina
 6. DVD Omanovac, Omanovac bb
 7. DVD Donja Obrijež, Donja Obrijež 65
 8. DVD Veliki Banovac, Veliki banovac bb
 9. DVD Prekopakra, Dr. A. Starčevića bb, Prekopakra
 10. HGSS, Stanica Požega

7.2 Pravne osobe od interesa  za sustav civilne zaštite

Komunalac d.o.o. Pakrac, Ul. Križnog puta 18, Pakrac
Vode Lipik d.o.o,Ul.Križnog puta 18,Pakrac
Pakrac plin d.o.o, Ul Križnog puta 18,Pakrac
Veterinarska stanica Pakrac d.o.o.,Ul.Križnog puta 8,Pakrac

ZAKLJUČAK

Temeljem analize sustava civilne zaštite može se zaključiti da je stanje sustava civilne zaštite zadovoljavajuće.

Doneseni su svi planski dokumenti koji uređuju stanje sustava civilne zaštite, izvršeno je smotriranje i popuna Postrojbe civilne zaštite, nositelji zadaća i aktivnosti po mjerama sustava civilne zaštite upoznati su sa planskim dokumentima, a stožer civilne zaštite aktivno je uključen u provođenje mjera sustava civilne zaštite.

U narednom periodu potrebno je više pažnje posvetiti na edukaciji i uvježbavanju snaga sustava civilne zaštite kroz provođenje vježbi i edukacija, te kroz proračun osigurati dostatna financijska sredstva za realizaciju navedenih zadaća.

IZVOD IZ PRORAČUNA

o visini osiguranih sredstava

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite u 2017. godini

RRed.  broj OPIS POZICIJE REALIZIRANO

u 2017. god. (kn)

PLANIRANO

u 2018. god. (kn)

1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CZ (opće namjene)
-osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u sustavu civilne zaštite
-Stožer civilne zaštite – odore
-Postrojba  CZ opće namjene – odore
-Procjena rizika 20.000,00
-Poslovi civilne zaštite
-Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00
-Smotriranje postrojbe opće namjene i vježba
– redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata – Čl. 17 st. 3. zakona 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 12.000,00 47.000,00
2. VATROGASTVO
-JVP PSŽ i DVD Pakrac 239.551,48 250.000,00
-Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 161.000,00 150.000,00
-Vatrogasna zapovjedništva Grada
-Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 7.000,00
UKUPNO: 400.551,48 407.000,00
3. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)

-Tekuće održavanje

UKUPNO:

4. UDRUGE GRAĐANA  

HGSS

6.000,00 8.000,00

UKUPNO:

6.000,00 8.000,00
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
GD HCK Pakrac 104.841,96 100.000,00
UKUPNO: 104.841,96 100.000,00

SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

523.393,44 562.000,00

KLASA: 810-01/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2018. do 2020. g.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  šestoj sjednici održanoj 9. ožujka 2018. g, donosi

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2018. – 2020.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2018.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 1. Izraditi Procjenu rizika od velikih nesreća za općinu

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, radna skupina po odluci načelnika

Rok: ožujak 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 65/16)

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: kontinuirano 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Izvršiti edukaciju stožera Civilne zaštite općine

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: DUZS-PU Požega

Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16)

Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 47/16)

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: DUZS-PU Požega

Rok: srpanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: ožujak 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: gradonačelnik

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: siječanj 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2018.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2018.g.

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

RRb OPIS POZICIJE 2018.g. 2019.g. 2020.g.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva

Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ 20.000,00 10.000,00
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja

Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj

Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00 15.000,00 10.000,00
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 12.000,00 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 47.000,00 37.000,00 22.000,00
2. VATROGASTVO
Javna vatrogasna postrojba PSŽ i DVD Pakrac 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 150.000,00 150.000,00 150.000,00
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara 7.000,00
UKUPNO: 407.000,00 400.000,00 400.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 8.000,00 8.000,00 10.000,00
Opremanje
UKUPNO: 8.000,00 8.000,00 10.000,00
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
UKUPNO:
5. UDRUGE GRAĐANA
UKUPNO:
6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)
GD HCK Pakrac 100.000,00 100.000,00 100.000,00
UKUPNO: 100.000,00 100.000,00 100.000,00

SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

562.000,00 545.000,00 532.000,00

KLASA: 810-01/18-01/2

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Akti Gradskog vijeća 1/2018 #Akti Gradskog vijeća 2/2018

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2017. g.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017.g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/18-01/2
URBROJ: 2162-01/01-18-3
Pakrac, 9. ožujka 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2018 #Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2017.g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/18-01/5
URBROJ: 2162-01/01-18-3
Pakrac, 9. ožujka 2018.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Zaključak o prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 6. sjednici, održanoj 9. ožujka 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017. g.

Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku Zaključka i čini njegov sastavni dio.

Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/18-01/2
URBROJ: 2162-02/01-18-2
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15 1/18) na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 9. ožujka 2018. godine donosi

ODLUKU
O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se gradski porezi koji se uvode za područje Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad), stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Pakracu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

II. VRSTE POREZA

Članak 3.

Ovom odlukom uvode se sljedeći gradski porezi koji su prihod Grada:
1. prirez porezu na dohodak,
2. porez na potrošnju i
3. porez na kuće za odmor.

Prirez porezu na dohodak

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaćaju obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada, sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.
Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Članak 5.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.
Osnovica za obračun prireza porezu na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz čl. 4. ove odluke.

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak ne plaća se na primanja koja se ne smatraju dohotkom i koja su oslobođena od plaćanja poreza na dohodak prema odredbama zakona i podzakonskih akata kojima se uređuje porez na dohodak.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10% od utvrđene osnovice, a uplaćuje se na žiro račun propisan Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.
Prirez porezu na dohodak prihod je proračuna Grada.

Porez na potrošnju

Članak 8.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

Članak 9.

Obveznik poreza na potrošnju je svaka pravna i fizička osoba, a koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.
Osnovicu za obračun poreza na potrošnju čini prodajna vrijednost pića prodanih u ugostiteljskim objektima umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost.

Članak 10.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od utvrđene osnovice u korist proračuna Grada.

Članak 11.

Obveznik plaćanja poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića i piva, prirodnih i specijalnih vina, dužan je obračunati, iskazati i izvršiti plaćanje poreza na potrošnju sukladno odredbama čl. 23. Zakona.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 12.

Porez na kuće za odmor plaćaju sve pravne i fizičke osobe, koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada.
Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski.
Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.
Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine u korist proračuna Grada.
Porez na kuće za odmor utvrđuje se godišnje, a plaća u roku od 15 dana od dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 13.

Obveznici poreza iz čl. 12. ove odluke dužni su nadležnom poreznom tijelu do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt, korisnu površinu kao i druge podatke potrebne za razrez poreza, a naročito podatke o promjeni vlasništva, uspostavi suvlasništva, te promjenama vezanim za povećanje ili smanjenje površine kuće za odmor.
Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za razrez poreza, nadležno porezno tijelo koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada, te će radi utvrđivanja točnosti stvarnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

Članak 14.

Pod poreznim tijelom u smislu ove odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i
naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 1/17).
Poreznoj upravi pripada 5% naplaćenog iznosa gradskih poreza na ime naknade za obavljanje poslova u vezi s utvrđivanjem i naplatom gradskih poreza.
Porezna uprava dužna je Gradu do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec dostaviti izvještaj o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 15.

Za utvrđivanje gradskih poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Do dana stupanja na snagu ove odluke primjenjuju se članci Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/01, 12/01, 9/04) i Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14, 2/14) koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 17.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/01, 12/01, 9/04) i Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14, 2/14).

Članak 18.

Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ osim odredbi članaka 4. do 7. koji stupaju na snagu prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem je ova odluka objavljena u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-01/18-01/2
URBROJ: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2018

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na šestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 9. ožujka 2018.g. donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVEREDNE BANKE ZAGREB D. D. ZAGREB

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se kratkoročno kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 2.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos dopuštenog prekoračenja: do 2.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina, s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 3,7% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,3% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

Članak 3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 403-02/18-01/1
Urbroj: 2162-05/01-18-1
Pakrac, 9. ožujka 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.