Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj 3. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 320-02/18-01/2, UR.BROJ: 2162-05/09-18-2 od 16. listopada 2018. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Vacek, mag.ing.agr.“

mijenja se i glasi:

„Dominika Babac, mag.ing.agr.“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-19-3

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja

Temeljem članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 13. sjednici održanoj dana  3. lipnja 2019.  godine,  donijelo je

ODLUKU O PROGLAŠENJU DOBARA OD LOKALNOG ZNAČENJA

Članak 1.

Proglašavaju se  dobrom od lokalnog značenja:

Pakrac, Rimokatoličko groblje

  k.č. br. 766/2, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.58

Pakrac, Gradsko groblje Gavrinica

  k.č. br. 1398, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.4

Pakrac, Židovsko groblje

  k.č. br. 2200, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.535

Članak 2.

Na predmetna dobra primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

Članak 3.

Predmetna dobra upisati će Ministarstvo kulture u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u evidenciju dobara od lokalnog značenja.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-08/19-01/1

URBROJ: 2162-06/01-19-03

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18); Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 13. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU O OSNIVANJU GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

Članak 1.

   Ovom odlukom osniva se gospodarska zona na području Grada Pakraca koja je određena Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/07), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 2/12 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/15),  te se nalazi u sjevernom dijelu naselja Pakrac.

Članak 2.

   Ovom odlukom uređuje se i naziv gospodarske zone. Naziv novoformirane gospodarske zone je: Gospodarska zona „Pakrac 1“.

   Gospodarska zona „Pakrac 1“ je poduzetnička zona sukladno određenju iz članka 3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

   Svi dosadašnji nazivi vezani uz imenovanje zone prestaju važiti te će se ubuduće koristiti naziv Gospodarska zona „Pakrac 1“.

Članak 3.

   Gospodarska zona namijenjena je za potrebe izgradnje objekata poslovne namjene za preradu, smještaj i distribuciju poljoprivrednih i drvnih proizvoda, te drugih proizvodnih, trgovačkih  i uslužnih pogona malog i srednjeg poduzetništva; kao i objekata poduzetničke infrastrukture.

   Ukupna površina Gospodarske zone „Pakrac 1“ iznosi 25,22 ha, a obuhvaća  zemljišne čestice u vlasništvu Grada Pakraca, trgovačkih društava i fizičkih osoba u katastarskim općinama Pakrac i Kusonje, a sukladno granicama obuhvata utvrđenima Prostornim planom uređenja Grada Pakraca.

   Popis čestica u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ i izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca se nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

 

Članak 4.

U cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj, Grad Pakrac će na području Gospodarske zone „Pakrac 1“ izgraditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i urediti javne prometne površine.

 

Članak 5.

Osnivač i nositelj razvoja Gospodarske zone „Pakrac 1“ je Grad Pakrac.

Članak 6.

Poslovi upravljanja Gospodarskom zonom „Pakrac 1“, ovom se odlukom prenose na trgovačko društvo LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o, Zona male privrede 5, Pakrac, OIB: 24926977965.

Daje se suglasnost gradonačelnici Grada Pakraca o prijenosu upravljanja Gospodarskom zonom „Pakrac 1“ zaključiti poseban ugovor.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 300-01/19-01/3

URBROJ: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Popis čestica gospodarske zone „Pakrac 1“

 

Katastarska čestica

 

Površina

Katastarska općina Kusonje  
1402 432,00
1401/2 1.040,00
1401/6 189,00
1403/4 899,16
1403/6 2.059,00
1404/1 1.830,70
1404/2 259,00
1405/1 1.638,00
1405/2 1.893,00
1406/1 3.344,00
1406/2 1.671,00
1406/3 1.126,00
1407/1 1.075,40
1407/3 777,00
1407/4 2.239,00
1407/5 434,00
1407/7 622,00
1409/1 2.940,00
1409/2 68,00
1409/5 444,00
1410/1 384,84
1410/2 241,00
1411/1 1.315,00
1411/2 72,00
1411/3 1.537,00
1411/4 40,00
1411/5 570,00
1412/3 50,00
1412/4 173,00
1412/8 1.299,00
1428/1 2.273,00
1480/18 230,00
1480/19 490,00
1480/2 467,00
1480/20 350,00
1480/21 244,57
1480/22 32,37
1480/23 163,00
1480/24 243,00
1480/25 71,00
1554/1 428,00
1554/2 49,00
1554/3 96,00
1554/4 66,00
1554/5 35,00
1554/6 33,00
1554/7 33,00
1556/9 203,00
Katastarska općina Pakrac  
2263 3.272,95
2264 492,74
2266 2.183,17
2268 2.388,18
2269 3.449,19
2274 363,26
2275 258,96
2276 561,08
2277 1.222,86
2278 3.664,99
2279 215,80
2280 388,44
2296 293,00
2301 79,13
2305 100,71
2340 7.790,35
2341 3.096,72
2369 399,23
2383 6.740,00
2384 8.632,00
2385 243,00
2386 4.353,00
2388 1.917,02
2260/2 2.090,00
2260/3 492,00
2261/1 459,00
2261/3 200,00
2262/1 154,00
2262/4 242,00
2267/1 909,95
2267/2 909,95
2270/1 2.174,00
2270/2 106,00
2271/1 2.100,00
2271/2 1.810,00
2271/3 1.235,00
2271/7 410,00
2271/8 186,00
2271/9 286,00
2272/3 375,00
2273/1 13.754,00
2288/1 385,00
2288/2 471,16
2288/3 776,88
2288/4 143,87
2289/1 339,00
2290/1 400,00
2290/3 68,34
2290/4 37,00
2291/1 1.736,00
2292/1 2.452,00
2292/2 10,00
2292/5 25,18
2292/6 43,16
2292/7 220,00
2293/1 899,00
2293/3 82,72
2293/4 1.757,00
2293/5 1.020,00
2293/6 18,00
2293/7 1.810,00
2295/1 4.701,00
2295/2 511,00
2297/1 5.599,99
2297/2 611,43
2304/1 69.210,00
2304/2 3.506,74
2304/3 18.447,22
2304/5 2.742,00
2304/6 635,00
2304/7 58,00
2304/8 1.002,00
2306/1 3.085,93
2306/2 532,30
2307/2 431,60
2367/1 960,31
2367/2 1.309,18
2367/4 359,67
2387/1 1.850,00
2389/1 537,00
2389/7 6.005,00
2394/2 274,00
2394/3 143,00
2395/3 415,00
2395/4 327,30
2395/8 21,58
2395/9 24,00
Ukupno: 252.162,23

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Pakrac 1“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj  dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

 

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o prostornom uređenju.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti. Odgovorna osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

II. Razlog za izradu Plana

 

Članak 3.

Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/2007), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 2/2012 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13),(„Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/2015), planirano je unutar građevinskog područja naselja uređenje gospodarske zone „Pakrac 1“.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

 

 III. Obuhvat Plana

 

Članak 4.

Granica obuhvata Plana definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu  4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .

Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,22 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,22 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.

Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u „Službenim novinama Grada Pakraca“.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 5.

Gospodarska zona „Pakrac 1“ nalazi se unutar građevinskog područja naselja Pakrac i u naravi predstavlja dijelom izgrađeno područje, dijelom neizgrađeno i neuređeno zemljište, te dijelom zemljište na kojem se nalaze ostatci građevina i komunalne infrastrukture gospodarskog kompleksa „Papuk“.

Kroz gospodarsku zonu prolazi nerazvrstana cesta oznake NC 3076 , a koja povezuje ulice Eugena Kvaternika i Radničko naselje. Prometnica  svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava postojeće standarde.

Na dijelu gospodarske zone na kojem je izgrađen PC Pakrac,  postoji izgrađena komunalna infrastruktura (prometnice, voda, kanalizacija, plin, EKI, NN mreža). Za ostale  dijelove gospodarske zone „Pakrac 1“  nije moguće utvrditi stvarno stanje infrastrukturnih građevina (trase, kapacitet, tehnička ispravnost).

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 6.

   Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih  rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina,  te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:

 • koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
 • razmještaj djelatnosti u prostoru
 • osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
 • mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • uređenje zelenih površina
 • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
 • uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
 • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća

Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.

Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

 

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izrađuje stručni izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade Plana u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

VIII. Stručna podloga za izradu Plana

 

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, Generalni urbanistički plan grada Pakraca te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pakrac u mjerilu 1:1000, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

XI. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

 

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 • – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
 • – Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
 • – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
 • – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjanovina 2, Zagreb,
 • – Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • – Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
 • – MUP, PU Požeško-slavonska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Josipa Runjanina 1, Požega
 • – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
 • – HAOP, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
 • – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
 • – Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
 • – Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 • – HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ
 • – URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava Pakrac
 • – HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
 • – PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a,10000 Zagreb,
 • – KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
 • – Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
 • – Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X. Planirani rok za izradu Plana

 

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

 • dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
 • izrada Nacrta prijedloga Plana – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i   programa,
 • izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
 • javni uvid u Prijedlog Plana – u trajanju od 30 dana,
 • izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i  primjedbi,
 • izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj  raspravi,
 • izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
 • dostavljanje završnog elaborata Plana – u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Pakraca

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade  i Izrađivača.

XI. Izvori financiranja izrada Plana

 

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu Plana osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

XIII. Završne odredbe

 

Članak 13.

Nositelj izrade Plana, Grad Pakrac obvezuje se da:

 • sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 • o izradi Plana  pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 • vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 • javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana;
 • Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/19-01/2

UR.BROJ:2162-06/01-19-03

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019.  godine donijelo je

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a naročito:

a) uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

b) način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama

c) uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

d) održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,

e) skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom

f) sanitarno – komunalne mjere,

g) uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,

h) mjere za provedbu komunalnog reda,

i) novčane kazne.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

 1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

a) javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, nogostupi, pješačke zone, tržnice, javni prolaz, javne stepenice, plaže te ulice i ceste, ako nisu sastavni dio nerazvrstanih ili drugih cesta.

b) javne zelene površine: park, travnjak, drvored, živica, dječja igrališta, skupina stabala ili pojedinačno samoniklo stablo, posude s ukrasnim biljem, javni sportski i rekreacijski prostori

c) zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine;

d) nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

e)javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi

 1. pokretna naprava je lako prenosivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići za besplatnu opskrbu građana novinama, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled, bankomati, naprave za pokretnu prodaju, peći, automati i drugi objekti za pečenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidžbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske kućice i slično;
 2. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske, humanitarne i druge djelatnosti;
 3. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su:
 • javna rasvjeta,
 • obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara
 • zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,
 • javni satovi,
 • javni zahodi,
 • javni zdenci, vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,
 • koso dizalo – lift,
 • javne telefonske govornice i javni poštanski sandučići,
 • nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,
 • samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme;
 • spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti,
 • objekti oborinske odvodnje ceste zatvorenog tipa,
 • linijske rešetke,
 • sustavi odvodnje pothodnika i podvožnjaka,
 • stajališta za sustav javnih bicikala.
 1. ploča s tvrtkom ili nazivom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;
 2. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada;
 3. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;
 4. reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa;
 5. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);
 6. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;
 7. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;
 8. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupići i slično);
 9. stajališta za sustav javnih bicikala postavljaju se na javne površine, a sastoje se od bicikala, parkirališno-sigurnosnih instalacija, info stupova za prijavu korisnika i druge opreme.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na područja Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama,  plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

 1. VANJSKI DIJELOVI ZGRADE

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani, uredni i ispravni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Vlasnik zemljišta dužan je ukloniti ostatke zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Članak 6.

Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu prometnu površinu.

Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te polijevanje vode kod zalijevanja cvijeća na prolaznike.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade – građevine koja ima svojstvo pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara , dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

 1. UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKUĆNICA, DVORIŠTA ZGRADA I OGRADA

Članak 7.

Dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina oko zgrade te neizgrađeno zemljište uz javnu površinu mora biti čisto i uredno.

Na površinama iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je držati bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari.

Vlasnik, odnosno korisnik površina iz stavka 1. ovoga članka, dužan ih je čistiti i održavati.

Članak 8.

Ograda uz javnu površinu ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi.

Bodljikava žica, šiljci i slično može se postaviti samo kao dopuna postojeće ograde, na visinu iznad 1,8 m, tako da ne smeta prolaznicima i ne predstavlja opasnost od ozljeda.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik, dužan je održavati urednom.

Ogradu od ukrasne živice vlasnik, odnosno korisnik, dužan je redovno orezivati tako da nije opasna za prolaznike i ne ometa promet ljudi i vozila.

Članak 9.

Ako dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina zgrade te neizgrađeno građevinsko zemljište ili ograda uz javnu površinu  nije uređena na način propisan člancima 7. i 8. ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku dvorišta odnosno vrta, voćnjaka, zelene i druge površine zgrade te neizgrađenog građevinskog zemljišta ili ograde, otklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 10.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

Članak 11.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz članka 9. i 10.  ove odluke, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

 1. PLOČE S IMENOM NASELJA, ULICE, TRGA I PLOČICE S KUĆNIM BROJEM ZGRADE

Članak 12.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 13.

Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade.

Izgled i veličinu ploča i pločica iz stavaka 1.  ovoga članka pravilnikom propisuje gradonačelnik.

Članak 14.

Pločice s kućnim brojevima zgrada postavljaju se na temelju rješenja upravnog tijela nadležnog za katastarske i geodetske poslove.

Članak 15.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade sukladno posebnim propisima i pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke.

Pločicu s kućnim brojem zgrade koja izgledom i veličinom nije sukladna pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke, vlasnik zgrade dužan je zamijeniti novom pločicom.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka njezina korištenja.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 16.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz članka 13. ove odluke.

 1. IZLOZI

Članak 17.

Izlog poslovnog prostora mora biti uredan i čist.

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu te izlagati robu izvan poslovnog prostora.

Izlozi noću moraju biti rasvijetljeni.

Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu.

Članak 18.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog uredno prekriti neprozirnim materijalom, odnosno onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga iz stavka 1. ovoga članka dužan je oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

 1. ZAŠTITNE NAPRAVE, PLOČE S TVRTKOM ILI NAZIVOM, REKLAME I REKLAMNI PANOI

Članak 19.

Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelje zgrade.

Tende se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za komunalne poslove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 20.

Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinjenja prekršaja te zaštite imovine u vlasništvu Grada, sukladno posebnim propisima, s navedenom svrhom postavljanja kamera i obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod nadzorom.

Kamere se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture po prethodno pribavljenoj:

– suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove;

– suglasnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka;

– suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati funkcionalno ispravnima.

Članak 21.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se postavljati na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima, panoima.

Plakati se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo.

Iznimno, na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, objekte i uređaje javne namjene.

Za plakate postavljene bez rješenja ili suprotno rješenju iz stavka 2. ovoga članka odgovorna je osoba koja postavlja plakate i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Zabranjeno je šarati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio održavanje mjesta za postavljanje plakata dužna ih je održavati urednima i čistima.

Članak 22.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s tvrtkom ili nazivom na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te ustanova i druga institucija može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom s imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade postavlja se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se tvrtka, naziv i natpis postavljaju na građevinu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Pravna ili fizička osoba obrtnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom.

Pravna ili fizička osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne postupi sukladno stavku 6. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom.

Članak 23.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine.

Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

Jarbol se postavlja na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline .

Članak 24.

Zastava Republike Hrvatske i Grada Pakraca ističu se sukladno posebnim propisima.

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

Članak 25.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 26.

Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

Reklamni panoi oglasne površine veće od 12 m2 postavljaju se na javne površine, zemljište i građevine sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji i na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove.

Podnositelj zahtjeva dužan je prethodno pribaviti prije izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se reklamni pano postavlja na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 27.

Zabranjeno je postavljanje reklama i reklamnih panoa na krovne površine, pročelja zgrada i građevinske skele na Trgu bana Josipa Jelačića, osim ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom u zoni prizemlja.

Članak 28.

Lokacije na javnim površinama kojima upravlja Grad, za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje dodjeljuju se javnim natječajem koji raspisuje gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Iznimno, ako se reklame ili reklamni panoi namijenjeni za komercijalno oglašavanje uklanjaju na zahtjev Grada, gradonačelnik može na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove neposredno dodijeliti zamjensku lokaciju.

Uvjeti, način i postupak za dodjelu javne površine za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 29.

Zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi moraju biti uredni i funkcionalno ispravni.

Ako se zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi postavljaju suprotno odredbama ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 30.

Način i uvjete za postavljanje zaštitnih naprava, plakata, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbola, reklama i reklamnih panoa pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove uz mišljenje upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 31.

Visinu naknade za postavljanje  plakata, reklama i reklamnih panoa na javne površine, zemljišta i objekte,  propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

III. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

 1. PRIVREMENE GRAĐEVINE ZA POTREBE SAJMOVA I JAVNIH MANIFESTACIJA I PRIGODNO UREĐENJE NASELJA

Članak 32.

Privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe javnih manifestacija najduže do 90 dana, a ako je u njima organizirana prigodna prodaja (sajam i slično), postavljaju se najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

Privremene građevine postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 33.

Visinu naknade za postavljanje privremene građevine iz članka 32. propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 34.

U povodu blagdana i manifestacija javne površine mogu se prigodno urediti postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, zastava, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično, na temelju suglasnosti gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Nakon proteka blagdana i manifestacija vlasnik odnosno korisnik poslovne ili stambene zagrade dužan je ukloniti predmete iz stavaka 1. ovoga članka u roku od 2 dana.

 1. KIOSCI I POKRETNE NAPRAVE

Članak 35.

Kiosci građevinske bruto površine do 15 m2 na javnoj površini postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se kiosci i druge građevine gotove konstrukcije postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 36.

Lokacije za postavljanje kioska za djelatnost trgovine na malo i uslužne djelatnosti određuju se posebnom odlukom.

Članak 37.

Pokretne naprave na kojima se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. ove odluke postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 38.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava za djelatnost trgovine na malo i obavljanje uslužnih djelatnosti, osim za prigodne manifestacije, postavljanje otvorenih terasa i postavljanje čuvarskih kućica, u skladu s posebnim propisima,  određuju se posebnom odlukom.

Članak 39.

Uvjeti i postupak dodjele lokacije za postavljanje kioska i pokretnih naprava određuju se posebnom odlukom.

Članak 40.

Otvorene terase na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu drugih, postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstva i komunalne poslove, po prethodno pribavljenom mišljenju  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra i zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 41.

Montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa na javnim površinama postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra i zaštićene kulturno-povijesne cjeline .

Članak 42.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava, otvorenih terasa i montažno-demontažnih nadstrešnica iznad otvorenih terasa dužni su ih držati urednim i funkcionalno ispravnim te redovito čistiti njihov okoliš.

Članak 43.

Ako su kiosci, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa postavljeni suprotno člancima od 35. do 41. ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 44.

Način i uvjeti za postavljanje te vanjski izgled kioska, pokretnih naprava, otvorenih terasa i montažno-demontažnih nadstrešnica donose se na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 45.

Visinu naknade za postavljanje kioska, pokretne naprave i otvorene terase na javnim površinama,  propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

 1. KOMUNALNI OBJEKTI, UREĐAJI I DRUGI OBJEKTI U OPĆOJ UPORABI

Članak 46.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Grada, pružanja usluga, održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Grada.

Objekti u općoj uporabi su:

a) javna rasvjeta,

b) obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara

c) zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,

d) javni satovi,

e) javni zahodi,

f) javni zdenci, vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,

g) koso dizalo – lift,

h) javne telefonske govornice i javni poštanski sandučići,

i) nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,

j) samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme;

k) spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti,

l) objekti oborinske odvodnje ceste zatvorenog tipa

m) linijske rešetke,

n) sustavi odvodnje pothodnika i podvožnjaka,

o) stajališta za sustav javnih bicikala.

Članak 47.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Grad povjerio na održavanje ili upravljanje objekata u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 5 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

Članak 48.

Objekti u općoj uporabi, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno, postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, a ovisno o vrsti i namjeni objekta u općoj uporabi, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Visinu naknade za javne telefonske govornice, javne poštanske sandučiće i samostojeće telekomunikacijske razvodne ormariće propisuje pravilnikom gradonačelnik.

Način i uvjete postavljanja objekata u općoj uporabi određuju se posebnom odlukom.

Članak 49.

Iznimno od članka 48. ove odluke, način, uvjete i postupak za postavljanje stajališta za sustav javnih bicikala posebnim pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Stajališta za sustav javnih bicikala postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove i sukladno pravilniku iz stavka 1. ovog članka.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj Grad na temelju ugovora povjeri postavljanje stajališta za sustav javnih bicikala, ne plaća naknadu za korištenje javnih površina.

 

Članak 50.

Javne površine moraju imati javnu rasvjetu prema značaju dijelova Grada i javnih površina, prometa i potreba građana.

Javna rasvjeta mora biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita sukladno posebnim propisima.

Članak 51.

Plan pojedinog naselja mora imati ucrtane glavne ulice, trgove, parkove, najvažnije objekte u naselju (škola, dječji vrtić, pošta, banka, zdravstvena ustanova i slično) te oznake mjesta na kojem se plan nalazi.

Članak 52.

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti gradskog tijela nadležnog za građenje i održavanje komunalne infrastrukture.

Članak 53.

Javni zahodi grade se ili postavljaju na trgovima, tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima i izletištima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Članak 54.

Javni zdenci grade se i održavaju sukladno propisima o opskrbi pitkom vodom.

Javni zdenci u razini terena moraju imati propisno osigurane poklopce.

Članak 55.

U vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje te vađenje novca bačenog u vodoskoke i fontane.

Članak 56.

Javne telefonske govornice i javne poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje pružaju telekomunikacijske i poštanske usluge.

Članak 57.

Na stajalištima javnog prometa, postavljaju se nadstrešnice.

Nadstrešnice se postavljaju tako da ne ometaju promet vozila i pješaka te da osiguravaju pristupačnost stajalištu prema posebnom propisu.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje nadstrešnica uz nerazvrstane ceste, dužna ih je redovito održavati (prati, čistiti, mijenjati oštećene dijelove i držati rasvjetu funkcionalno ispravnom).

Pravna osoba  koja je postavila nadstrešnica uz javne ceste sukladno posebnim propisima, dužna ih je redovito održavati (prati, čistiti, mijenjati oštećene dijelove i držati rasvjetu funkcionalno ispravnom).

Zabranjeno je po nadstrešnicama lijepiti plakate i drugo, ispisivati grafite i uništavati ih.

Članak 58.

Spomenik se postavlja u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj od utjecaja na javni, kulturni, gospodarski, vjerski i politički života Republike Hrvatske.

O postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika odlučuje Gradsko vijeće, na gradonačelnikov prijedlog, uz prethodno pribavljenu suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili  zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje o postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika ako nije drukčije propisano posebnim propisom.

Članak 59.

Skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje postavljaju se, premještaju ili uklanjaju na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 60.

O postavljanju skulpture, spomen-ploče i sakralnih obilježja u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj od utjecaja na javni, kulturni, gospodarski, vjerski i politički život Republike Hrvatske, upravno tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje uz prethodnu suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili  zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 61.

Gradonačelnik daje prethodno mišljenje, na prijedlog gradskog tijela nadležnog za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja, ako je Grad investitor.

Članak 62.

Gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje iz članka 58. stavka 3. i članka 59. ove odluke, po prethodno pribavljenoj:

  suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja, premješta ili uklanja spomenik, skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje za koji se utvrdi da ima svojstvo kulturnog dobra ili ako se postavlja na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline suglasnosti nadležne župe ako se postavlja, premješta ili uklanja sakralno obilježje; mišljenju gradskih  tijela u djelokrugu kojih je predmet (obrazovanje, kultura, sport,  socijalna skrb, gospodarstvo i drugo).

Članak 63.

Zahtjev za postavljanje, premještanje i uklanjanje spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja može podnijeti pravna osoba (ovlaštena osoba za Grad, udruga, ustanova ili institucija), ili fizička osoba ako se skulptura, spomenik, spomen-ploča, sakralno obilježje i slični predmet postavlja, premješta ili uklanja na zemljište ili u zgradu u njenom vlasništvu

Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba ili fizička osoba dužna je zatražiti od tijela koje imenuje Gradsko vijeće ocjenu prihvatljivosti obilježavanja osobe i/ili događaja i mjesta postavljanja spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja.

Članak 64.

Spomenik, skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje moraju se održavati urednima i ne smiju se oštećivati i uništavati.

 1. KOLODVORI, TRŽNICE, SAJMIŠTA, GROBLJA

Članak 65.

Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, perona, sanitarnog uređaja i predprostora pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnoga željezničkog, autobusnog i drugog prometa dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 66.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja otvorenom tržnicom i sajmištem na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima mora ih održavati čistima i urednima, osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja, urednost nasada te postaviti odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 67.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja tržnicom ili sajmištem dužna je donijeti tržni red na koji gradonačelnik daje suglasnost.

Članak 68.

Na tržnicama i sajmištima mogu se postavljati kiosci i druge naprave sukladno ovoj odluci i posebnim propisima.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, klupa, suncobrana, tendi, ručnih kolica i sličnih naprava na tržnicama i sajmištima moraju ih održavati urednima i funkcionalno ispravnima.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 69.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja tržnicom na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti, oprati i urediti tržnicu (ukloniti, odnosno složiti klupe i druge pokretne naprave na za to određeno mjesto).

Članak 70.

Pravna osoba ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima na području Grada, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnim propisima.

IV. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 71.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja javnim parkiralištima  mora ih održavati čistima i urednima.

Parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena mora redovito održavati u čistom i urednom stanju vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta na kojega je ta obveza prenesena ugovorom.

Članak 72.

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste i posebnim propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 73.

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste  i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UKLJUČUJUĆI UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S TIH POVRŠINA

Članak 74.

Javne površine moraju biti uredne i čiste i služiti svrsi za koju su namijenjene.

Održavanje i zaštita javnoprometnih površina te druga pitanja s tim u vezi uređuje se posebnom odlukom.

Članak 75.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 76.

Izvanredno čišćenje javnih površina određuje gradonačelnik ako su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga javne površine prekomjerno onečišćene.

Članak 77.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata.

Vlasnik ili korisnik iz stavka 2. ovoga članka dužan je odmah po završetku javne priredbe ili događanja javnu površinu očisti.

Ako vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, komunalni redar naredit će mu rješenjem čišćenje javnih površina.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovog članka, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 78.

Za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javne površine i druge površine uz nju.

Javnoprometne površine mogu se koristiti za radove iz stavka 1. ovoga članka na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Ako se za radove iz stavka 1. ovoga članka koristi javna zelena površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada, rješenje o korištenju površine donosi gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 79.

Privremeno korištenje javne površine iz članka 78. ove odluke odobrava se do 12 mjeseci, uz mogućnost ponovnog produženja ako to radovi zahtijevaju.

O korištenju javne površine za postavljanje građevinske skele dulje od 12 mjeseci odlučuje gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 80.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan skelu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje građevinske skele i drugog materijala.

Članak 81.

Prigodom izvođenja radova iz članka 78. stavka 1. ove odluke, izvođač mora poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito:

 • čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnog i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova;
 • polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;
 • čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;
 • deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 82.

Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.

Ako izvođač radova, u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak izvođača radova.

Članak 83.

Dio javne površine može se privremeno koristiti za istovar drva, ugljena i sličnoga, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ne ometa cestovni i pješački promet.

S javne površine moraju se ukloniti drva, ugljen i slično u roku od 24 sata i odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će korisniku iz stavka 1. ovog članka dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 24 sata.

Ako korisnik , u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak korisnika .

Članak 84.

Način i uvjete korištenja javne površine za radove iz članka 78. stavka 1. ove odluke pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Visinu naknade za korištenje javne površine kojom upravlja Grad i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, za radove iz članka 78. stavka 1. ove odluke, propisuje pravilnikom gradonačelnik.

Članak 85.

Na javne površine postavljaju se kante za otpatke i kante za pseći izmet.

Kante za otpatke i kante za pseći izmet na javnim površinama postavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnih površina, odnosno održavanje zelenih površina.

Pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje kanta za otpatke i kanta za pseći izmet dužna ih je održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 86.

Kante za otpatke i kante za pseći izmet mogu se postaviti na stupovima, ogradama uz nogostupe, samostojećim postoljima.

Zabranjeno je postavljanje kanti za otpatke i kanti za pseći izmet na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Članak 87.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u kante za otpatke postavljene na javnim površinama  za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.

Članak 88.

Na javnim površinama zabranjeno je:

 • bacati goruće predmete u kante za otpatke i kante za pseći izmet ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te paliti otpad;
 • neovlašteno postavljati ili oštećivati kante za otpatke, kante za pseći izmet ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i rasipati komunalni otpad te onečišćivati prostor oko istih ;
 • onemogućavati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze spremnici za odvojeno prikupljanje otpada;
 • popravljati, servisirati ili prati vozila na javnim površinama;
 • ispuštati otpadne vode;
 • ostavljati vozila bez registarskih pločica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila;
 • onečišćavati javne površine bacanjem ili ostavljanjem reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama;
 • obavljati radnje kojima se onečišćuju javne površine ili propuštati obavljanje radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina.

Zabranjeno je po javnim površinama crtati i pisati poruke ili tekstove bez rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

 1. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 89.

Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca koji donosi Gradsko vijeće.

Javne zelene površine održava i uređuje pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je to Grad povjerio.

Gradonačelnik određuje minimalni standard održavanja i uređivanja javnih zelenih površina.

Iznimno od stavka 1. do 3. ovoga članka na park-šume primjenjuju se posebni propisi o šumama.

Članak 90.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, spomen-područjima, grobljima, rijekama, jezerima, potocima i njihovim obalama i sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovno održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari površinama iz stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i funkcionalno ispravnima te na vidnome mjestu istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

Članak 91.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz ulice i putove, dužni su čistiti i održavati odvodne jarke te izgraditi i održavati prijelaze preko odvodnog jarka.

Članak 92.

Radi očuvanja fonda stabala Grada, te zbog izrazitog ekološkog značenja, za sječu, orezivanje i sadnju stabala na javnim zelenim površinama, potrebno je rješenje gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 93.

Klupe, koševi za otpatke, zaštitni elementi i druga parkovna oprema te parkovne staze na javnim zelenim površinama postavljaju se, zamjenjuju ili uklanjaju na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 94.

Prigodom gradnje objekata, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih zaštititi tako da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara.

Postojeću vegetaciju, koja se zbog gradnje morala ukloniti, investitor je dužan nadomjestiti zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine, sukladno uvjetima gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 95.

Uvjeti i način uređenja zelene površine, sječe i zamjenske sadnje, gradnje dječjih igrališta, pješačke staze, parkovne opreme i opreme dječjih igrališta i slično na javnim zelenim površinama pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 96.

Na javnim zelenim površina zabranjeno je:

 • zaustavljanje, ostavljanje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za održavanje, javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima);
 • oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja;
 • uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita;
 • postavljanje objekata zanatske, turističke, ugostiteljske i druge slične djelatnosti osim ako je to predviđeno posebnim propisom;
 • vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu;
 • odlaganje građevnog materijala, soli, glomaznog otpada, šute, ulja, boja i dr.;
 • rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla debljeg od tri centimetra, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez rješenja;
 • kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično,
 • poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično).
 1. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 97.

Snijeg i led s javnih površina uklanja Grad samostalno, odnosno pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.

Snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, odnosno upravitelj zgrade.

Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su svakodnevno obavještavati gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama.

Članak 98.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je javna površina dana na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) dužna je uklanjati snijeg i led s tih površina

Članak 99.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava i otvorenih terasa dužni su ukloniti snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa.

Snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora uklanjaju vlasnici i korisnici tih prostora.

Članak 100.

Ako osobe iz članaka 97, 98. i 99. ne uklone snijeg i led, komunalni redar će im ostaviti obavijest da u roku od 12 sati uklone snijeg i led.

Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, Grad će snijeg i led ukloniti samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

VI. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 101.

Pod komunalnim otpadom, u smislu ove Odluke, razumijeva se miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Na području Grada javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalac) sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom, općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca te općem aktu Grada o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca.

Članak 102.

Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik) je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Komunalac.

Korisnik je obvezan:

 • koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Komunalcu  na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika,
 • osigurati o svome trošku propisni smještaj spremnika za komunalni otpad,
 • odlagati komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava prikupljanja komunalnog otpada iz općeg akta Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca,
 • iz komunalnog otpada izdvojiti papir, staklo, plastiku, metal i drugi korisni otpad (u daljnjem tekstu: reciklabilni otpad),
 • predavati reciklabilni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od ostalog komunalnog otpada te u svemu postupati s komunalnim otpadom na način određen zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i općim aktom Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca te ovom Odlukom, omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u pitanje ljudsko zdravlje i  ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika te ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu s važećim cjenikom.

Članak 103.

Komunalac je obvezan:

 • pružati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada u skladu s utvrđenim rasporedom te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti,
 • upoznati Korisnike s Programom odvoza otpada,
 • osigurati Korisniku odgovarajući spremnik za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnik),
 • označiti spremnik oznakom,
 • preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika, vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika,
 • osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 • voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada,
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge,
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kada više korisnika koristi zajednički spremnik,
 • redovito odvoziti komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada,
 • odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada,
 • prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada poduzimati mjere zaštite površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša te u svemu postupati s komunalnom otpadom u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom te općim aktom Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca  te ovom Odlukom,
 • osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem,
 • na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim  otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom  i krupnim (glomaznim) komunalnim  otpadom,
 • izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
 • na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, objaviti  Opće uvjete poslovanja s korisnicima,
 • prati spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekticirati i održavati ih ispravnima,
 • spremnike za biorazgradivi komunalni otpad prati svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana,
 • surađivati sa stručnim službama Grada Pakraca i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada  Pakraca,
 • u okviru javne usluge, jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Članak 104.

Spremnici se moraju postaviti i označiti u svemu sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca.

Mjesto na kojem se postavlja spremnik na površini javne namjene mora se označiti bojom ili na drugi način označiti.

Spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurani od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Članak 105.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Korisniku koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

Članak 106.

Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta.

Članak 107.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način

VII. SANITARNO – KOMUNALNE MJERE

 1. SEPTIČKE I SABIRNE JAME

Članak 108.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci.

U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obavezna je gradnja septičkih ili sabirnih jama.

Septičke i sabirne  jame se grade i sa istima se postupa sukladno posebnim propisima.

Sanitarno fekalne vode zabranjeno je ispuštati  u okoliš.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša.

Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

 1. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 109.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

Provedba DDD mjera, subjekti provedbe, način financiranja, vršenje stručnog nadzora, osnovne mjere sigurnosti i sankcije propisuje Gradonačelnik.

 1. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 110.

Radi održavanja čistoće i zaštite zdravlja, propisuju se uvjeti za držanje životinja na području Grada Pakraca.

Zabranjeno je držanje svih životinja, osim kućnih ljubimaca na području grada Pakraca u ulicama i trgovima:

Aleja kestenova,
Bolnička ulica,
Frankopanska ulica,
Kalvarija (osim kućnog broja 6B),
Obala kralja Petra Krešimira IV.,
Osječka ulica,
Prilaz na mali most,
Prolaz baruna Trenka,
Trg 76. bataljuna,
Trg bana Josipa Jelačića,
Trg dr. Franje Tuđmana,
Trg dr. Ivana Šretera,
Trg pape Ivana Pavla II,
Ulica 30. svibnja,
Ulica Andrije Hebranga,
Ulica Augusta Cesarca,
Ulica Augusta Šenoe
Ulica braće Radića
Ulica Đure Basaričeka,
Ulica Gojka Šuška,
Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata,
Ulica hrvatskih velikana,
Ulica Ivana Gorana Kovačića,
Ulica Ivana Gundulića (do kućnog broja 7, odnosno 38),
Ulica Josipa Juraja Strossmayera,
Ulica kardinala Alojzija Stepinca,
Ulica kneza Branimira (do kućnog broja 81, odnosno 76),
Ulica kneza Domagoja,
Ulica kralja Tomislava,
Ulica kralja Zvonimira,
Ulica Ljudevita Gaja,
Ulica Marina Držića (do kućnog broja 9),
Ulica Matice hrvatske,
Ulica Matije Gupca,
Ulica Miroslava Krleže,
Ulica Nikole Oršanića,
Ulica Nikole Šubića Zrinskog (do kućnog broja 8, odnosno 9),
Ulica Nikole Tesle,
Ulica Pepe Polaka (do kućnog broja 24, odnosno 25),
Ulica Petra Preradovića,
Ulica Stanka Grabrića,
Ulica Tina Ujevića (neparni kućni brojevi),
Ulica Vatroslava Lisinskog,
Ulica Vlade Laučana,
Ulica ZNG-e (parni kućni brojevi),
Vinogradska ulica,
Vukovarska ulica,
Zona male privrede.

Dozvoljeno je držanje za vlastite potrebe:

do dva komada: svinja, ovaca, koza, kunića i peradi sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima na području grada Pakraca:

Kalvarija (samo kućni broj 6B),
Krndija,
Leptirovo brdo,
Pilanski put,
Psunjska ulica,
Radničko naselje,
Ulica “Bljesak”,
Ulica 103. brigade,
Ulica 105. brigade (do kućnog broja 8A, odnosno 15A),
Ulica Dalibora Duchača u naselju Prekopakra (do kućnog broja 28, odnosno 27),
Ulica Ivana Gundulića (od kućnog broja 9, odnosno 40),
Ulica Ivana Meštrovića,
Ulica Jana Žiške,
Ulica Kragujski put,
Ulica križnog puta,
Ulica Marina Držića (od kućnog broja 11),
Ulica Nikole Šubića Zrinskog (od kućnog broja 10, odnosno 11),
Ulica Pepe Polaka (od kućnog broja 26, odnosno 27),
Ulica poginulih branitelja,
Ulica Radničkih sindikata,
Ulica Ruđera Boškovića,
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića,
Ulica Svetog Roka,
Ulica Tina Ujevića (parni kućni brojevi),
Ulica Vinka Rehaka,
Ulica ZNG-e (neparni kućni brojevi).

Dozvoljeno je držanje za vlastite potrebe:

do četiri komada: svinja, ovaca, koza, kunića i peradi sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima na području grada Pakraca:

Marinkovac,
Planinska ulica,
Sedlar,
Šeovački put,
Ulica 105. brigade (od kućnog broja 12, odnosno 21),
Ulica Grigora Viteza,
Ulica Ivane Brlić Mažuranić,
Ulica Mate Lovraka,
Veberov sokak.

U ostalim naseljima Grada Pakraca dozvoljeno je držanje krupne i sitne stoke sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima.

Zabranjeno je puštanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca  na javne površine.

Komunalno redarstvo može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se životinje drže na način da se ne provođenjem higijensko-sanitarnih, tehničkih i drugih mjera nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Članak 111.

 Na području Grada Pakraca dopušteno je držanje kućnih ljubimaca na način i uz uvjete koje propiše,  sukladno propisima o zaštiti životinja, Gradsko vijeće.

Članak 112.

Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom držanja domaćih životinja su sljedeći:

 • držati životinje u prostorijama ili posebno građenim prostorima, odgovarajuće uređenim za svoju namjenu koji se moraju redovito čistiti i održavati i koji udovoljavaju veterinarsko-sanitarnim uvjetima,
 • osigurati uvjete da se neugodni mirisi i buka ne šire u okolini,
 • osigurati uvjete za čuvanje okoliša,
 • redovito čistiti i odvoziti kruti i animalni otpad.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 113.

Predmeti postavljeni na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.

Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, komunalni redar naredit će rješenjem njegovo uklanjanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, u određenom roku ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovoga članka, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 114.

Uklonjeni predmeti iz članka 113. ove odluke odlažu se u određene prostore.

Komunalni redar obavijestit će vlasnika, odnosno korisnika, o mjestu odlaganja predmeta i roku za njegovo preuzimanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne preuzme predmet u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, predmet se smatra napuštenim.

Odluku o postupanju s predmetima iz stavka 3. ovoga članka donosi gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 115.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozila s javne površine.

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na  odgovornost i trošak vlasnika.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika.

Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Članak 116.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika.

IX. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 117.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju imati iskaznicu.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice propisuje Gradsko vijeće odlukom.

Članak 118.

Javnopravno tijelo te fizička i pravna osoba dužni su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke te pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Upravo tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 119.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,
 • rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, odnosno druge mjere propisane zakonom,
 • predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
 • naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja (mandatna kazna).

Članak 120.

Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije je izvršenje ovlašteni nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom te posebnim popisima.

Ako komunalni redar utvrdi da nije došlo do povrede propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, pa zato nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim će putem o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od 8 dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama (osobi koje je povrijedila Odluku, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu, a ako se identitet te osobe ne može utvrditi, donijet će rješenje protiv nepoznate osobe, što može učiniti i bez saslušanja stranke) mjere za određivanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, odlukama koje reguliraju komunalni red, odnosno druge mjere propisane zakonom.

Članak 121.

Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar u obavljanju poslova iz ove Odluke može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Požeško-slavonske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

X. NOVČANE KAZNE

Članak 122.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne održava vanjske dijelove zgrade urednima ili ne obnovi i ne održava vanjske dijelove zgrade tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavci 1. i 2.);
 2. postavi ogradu uz javnu površinu tako da ometa sigurnost prometa i ljudi (članak 8. stavak 1.);
 3. postavi bodljikavu žicu, šiljke i slično tako da smeta prolaznicima i predstavlja opasnost od ozljeda (članak 8. stavak 2.);
 4. ne poduzme potrebne zahvate na stablu koje je rješenjem naredio komunalni redar, jer postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanje ljudi i/ili oštećivanje imovine (članak 10.);
 5. piše grafite, poruke i slično te na drugi način oštećuje i uništava objekte u općoj uporabi (članak 47. stavak 3.);
 6. ne osigura propisno poklopce na javnim zdencima u razini terena (članak 54. stavak 2.);
 7. postavi nadstrešnicu tako da ometa promet vozila i pješaka (članak 57. stavak 2.);
 8. redovito ne održava nadstrešnice (članak 57. stavak 3. i 4., );
 9. postavi, premjesti ili ukloni spomenik bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 58. stavka 3. ove odluke;
 10. oštećuje, uništava i ne održava urednima spomenik, skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje (članak 64.);
 11. prodaje ili izlaže proizvode izvan prostora otvorenih tržnica, (članak 68. stavak 3.);
 12. koristi javnoprometnu površinu za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 78. stavka 2. ove odluke;
 13. koristi javnu zelenu površinu ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 78. stavka 3. ove odluke;
 14. ne ukloni snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu (članak 97. stavak 2.);
 15. ne ukloni snijeg i led s javnih površina (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) koje su joj dane na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (članak 98.);
 16. ne ukloni snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa (članak 99. stavak 1.);
 17. ne ukloni snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora (članak 99. stavak 2.).
 18. odbije koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (članak 102. stavak 2. podstavak 1.)
 19. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 102. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ove Odluke,
 20. u spremnike za miješani komunalni otpad odlaže otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad (članak 105. stavak 1. Odluke),
 21. odlaže ambalažni otpad u spremnik ili pored spremnika (članak 105. stavak 3. Odluke),
 22. odlaže otpad izvan spremnika (članak 105. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,000 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga članka.

Članak 123.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. piše grafite, poruke i slično te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 4. stavak 4.);
 2. ne održava urednom ogradu uz javnu površinu (članak 8. stavak 3.);
 3. ne orezuje ogradu od ukrasne živice tako da nije opasna za prolaznike te da ne ometa promet ljudi i vozila (članak 8. stavak 4.);
 4. ne otkloni nedostatke u dvorištu, vrtu, voćnjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na neizgrađenom građevinskom zemljištu ili ogradi uz javnu površinu za koje je komunalni redar rješenjem naredio otklanjanje (članak 9.)
 5. oštećuje i uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče i pločice iz članka 13. ove odluke (članak 16.);
 6. ne ukloni oštećenje izloga bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja, ili ne ukloni oštećenja izloga za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 18. stavci 2. i 3.);
 7. postavi tendu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 19. stavka 2. ove odluke;
 8. postavi kameru suprotno svrsi propisanoj člankom 20. stavkom 1. ove odluke;
 9. ne održava kamere funkcionalno ispravnima (članak 20. stavak 3.);
 10. postavi plakat bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 21. stavaka 2. i 3. ove odluke;
 11. šara, oštećuje ili na drugi način uništava plakate (članak 21. stavak 5.);
 12. ne održava urednim i čistim mjesto za postavljanje plakata (članak 21. stavak 6.);
 13. postavi ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 22. stavka 4. ove odluke;
 14. ne ukloni ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora, i ne vrati pročelje zgrade u prvobitno stanje ili ne ukloni ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade za koju je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 22. stavci 6. i 7.);
 15. postavi jarbol za zastave bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 23. stavka 3. ove odluke;
 16. ne održava urednima, čistima i neoštećenima jarbole za zastave i zastave (članak 24. stavak 2.);
 17. postavi reklamu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 25. stavka 2. ove odluke;
 18. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično), bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 25. stavka 3. ove odluke;
 19. postavi reklamni pano oglasne površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 26. stavka 2. ove odluke;
 20. ne istakne tvrtku ili ime vlasnika na reklamnom panou (članak 26. stavak 5.);
 21. ne prekrije odgovarajućim materijalnom bijele boje reklamni pano koji nema istaknutu reklamnu poruku (članak 26. stavak 6.);
 22. postavi reklamu ili reklamni pano na krovne površine, pročelja zgrada i građevinske skele na Trgu bana Josipa Jelačića (članak 27. );
 23. postavljene zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi nisu uredni i funkcionalno ispravni (članak 29. stavak 1.);
 24. ne ukloni zaštitne naprave, plakate, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbole, reklame i reklamne panoe za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 29. stavak 2.);
 25. postavi privremene građevine bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 32. stavka 2. ove odluke;
 26. postavi objekte, uređaje, pokretne naprave, zastave i drugu sličnu prigodnu opremu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 34. stavka 1. ove odluke;
 27. ne ukloni objekte, uređaje, pokretne naprave, opremu, ukrase, svjetleće žaruljice, ukrasne predmete bez reklamne poruke, prigodne zastave na postojećim jarbolima, ukrasna drvca i slično u roku od 2 dana od proteka blagdana i manifestacije (članak 34. stavak 2.);
 28. postavi na javnu površinu kiosk površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 35. ove odluke;
 29. postavi pokretnu napravu na kojoj se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. Odluke bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 37. ove odluke;
 30. postavi otvorenu terasu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 40. ove odluke
 31. postavi montažno-demontažnu nadstrešnicu iznad otvorene terase na javnoj površini bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 41. ove odluke;
 32. ne drži urednima i funkcionalno ispravnima kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa te redovito ne čisti njihov okoliš (članak 42.);
 33. ne ukloni kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 43.);
 34. postavi objekte u općoj uporabi bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 48. stavka 1., odnosno bez ugovora ili suprotno ugovoru iz članka 49. stavka 3. ove odluke;
 35. priključi električne instalacije rasvjete i druge instalacije na sustav javne rasvjete te na drugi način koristi sustav javne rasvjete bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti (članak 52.)
 36. lijepi plakate i drugo, ispisuje grafite i uništava nadstrešnice (članak 57. stavak 5.);
 37. postavi, premjesti ili ukloni skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 59. ove odluke;
 38. ne održava čistima i urednima javna parkirališta i javne garaže (članak 71. stavak 1.);
 39. redovito ne održava u čistom i urednom stanju parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena (članak 71. stavak 2.);
 40. ne donese tržni red (članak 67.);
 41. ne održava urednima i funkcionalno ispravnima kioske, klupe, suncobrane, tende, ručna kolica i slične naprave na tržnicama i sajmištima (članak 68. stavak 2.);
 42. ne očisti, ne opere i ne uredi tržnicu nakon isteka radnog vremena tržnice (članak 69.);
 43. redovno i izvanredno ne održava i ne čisti javne površine sukladno programu iz članka 75. ove odluke;
 44. redovito ne čisti ili ne osigurava čišćenje onečišćenih javnih površina zbog obavljanja djelatnosti (članak 77. stavak 1.);
 45. ne čisti javne površine koje služe kao pristup sportskim ili rekreacijskim objektima, zabavnim parkovima ili igralištima, javnim skupovima, javnim priredbama i ne čisti javne površine na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično) (članak 77. stavak 2.);
 46. ne očisti javnu površinu odmah po završetku javne priredbe ili događanja ili ne očisti javnu površinu za koju je komunalni redar rješenjem naredio čišćenje (članak 77. stavci 3. i 4.);
 47. ne ukloni odmah s javne površine građevinsku skelu i drugi materijal u slučaju da s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja (članak 80. stavak 1.);
 48. ne ukloni s javne površine građevinsku skelu i drugi materijal za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 80. stavak 2.);
 49. ne poduzima mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina iz članka 81. ove odluke;
 50. nakon završetka radova ne ostavi zauzetu površinu u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 82. stavak 2.);
 51. ne dovede u roku od 48 sati u prvobitno stanje korištenu javnu površinu na kojoj je komunalni redar utvrdio postojanje oštećenja (članak 82. stavak 3.);
 52. koristi dio javne površine za istovar drva, ugljena i sličnoga te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ometa cestovni i pješački promet (članak 83. stavak 1.);
 53. ne ukloni u roku od 24 sata s javne površine drva, ugljen i slično i odmah je ne očisti od piljevine i drugih otpadaka (članak 83. stavak 2.);
 54. ne održava čistima i funkcionalno ispravnima kante za otpatke i kante za pseći izmet (članak 85. stavak 3. );
 55. postavi kante za otpatke i kante za pseći izmet na mjesta zabranjena člankom 85. stavkom 2. ove odluke;
 56. odlaže komunalni otpad iz domaćinstva u kante za otpatke postavljene na javnim površinama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih (članak 87.);
 57. postupa suprotno zabranama iz članka 88. ove odluke;
 58. ne održava i ne uređuje javne zelene površine (članak 89. stavak 2.);
 59. ne održava urednom, čistom i redovno održava zelenu površinu koju koristi, kojom upravlja ili gospodari (članak 90. stavak 1.);
 60. na održava urednima i funkcionalno ispravnima te na vidnome mjestu ne istakne odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično (članak 90. stavak 2.);
 61. ne čisti i održava odvodne jarke te ne izgradi i neodržava prijelaze preko odvodnog jarka (članak 91.);
 62. sječe, orezuje i sadi stabla na javne zelene površine bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 92. ove odluke;
 63. postavi, zamijeni ili ukloni klupu, koš za otpatke, zaštitni element ili drugu parkovnu opremu te parkovne staze na javnim zelenim površinama bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 93. ove odluke;
 64. prilikom gradnje objekata, ne zaštiti stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu na način propisan člankom 94. ove odluke;
 65. ne nadomjesti uklonjenu vegetaciju zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine (članak 94. stavak 2.);
 66. postupa suprotno zabranama iz članka 96. ove odluke;
 67. ne obavještava svakodnevno nadležna upravna tijela o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama (članak 97. stavak 5.);
 68. odbije koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (članak 102. stavak 2. podstavak 1. Odluke);
 69. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 102. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ove Odluke;
 70. u spremnike za miješani komunalni otpad odlaže otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad (članak 105. stavak 1.);
 71. odlaže ambalažni otpad u spremnik ili pored spremnika (članak 105. stavak 3.);
 72. odlaže otpad izvan spremnika (članak 105. stavak 4.);
 73. ako se ne pridržava propisanih uvjeta za držanje životinja (članak 110.)
 74. ako drži životinje suprotno zabrani o držanju u pojedinim zonama (članak 110. stavak 2. i 3.)
 75. pušta domaće životinje na javne površine (članak 110. stavak 6.)
 76. ne postupi po rješenju komunalnog redara kojim mu je zabranio držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se životinje drže na način da se ne provođenjem higijensko-sanitarnih, tehničkih i drugih mjera nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja (članak 110. stavak 7.),
 77. odmah ne ukloni predmete postavljene, na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika ili fizičkih osoba, suprotno odredbama ove odluke (članak 113. stavak 1.);
 78. onemogući komunalnom redaru, u provedbi njegovih ovlasti, nesmetano obavljanje nadzora i pristup do mjesta postupanja (članak 118.).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 19.,25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 37., 38., 42., 50., 51., 52., 53., 54., 57.,58., 62., 63., 65., 66., 67.,68. , 69.,70.,71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. i 78. ovoga članka.

Članak 124.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. postavi klimatizacijski uređaj suprotno načinu opisanom u članku 6. stavku 2. ove odluke:
 2. drži bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari u dvorištu odnosno vrtu, voćnjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na neizgrađenom zemljištu uz javnu površinu (članak 7. stavak 2.);
 3. ne čisti i ne održava dvorište odnosno vrt, voćnjak, zelenu i drugu površinu zgrade te neizgrađeno zemljište uz javnu površinu (članak 7. stavak 3.);
 4. postavi pločicu s kućnim brojem zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 14. ove odluke;
 5. ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem zgrade sukladno posebnim propisima i pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke ili ne zamijeni pločicu s kućnim brojem zgrade koja izgledom i veličinom nije sukladna pravilniku iz članka 13. stavku 2. ove odluke novom pločicom ili ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem najkasnije do početka njezina korištenja ili ne vodi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem (članak 15);
 6. drži izlog poslovnog prostora neurednim i nečistim ili ako u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu te izlaže robu izvan poslovnog prostora (članak 17. stavci 1. i 3.);
 7. ne rasvjetljuje izlog noću ili rasvjetljenjem izloga izravno obasjava prometnu površinu (članak 17. stavci 4. i 5.);
 8. ne prekrije uredno izlog poslovnog prostora koji se ne koristi neprozirnim materijalom, odnosno onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog prostora (članak 18. stavak 1.);
 9. ne održava ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom (članak 22. stavak 5.);
 10. ne održava objekte u općoj uporabi urednima, čistima i u stanju funkcionalne ispravnosti ili ne otkloni oštećenja i kvarove u najkraćem roku a najkasnije u roku od 5 dana od nastanka oštećenja ili kvara (članak 47. stavci 1. i 2.);
 11. ne održava javne telefonske govornice i javne poštanske sandučiće (članak 56.);
 12. ne održava urednima, čistima i funkcionalno ispravnima kolodvorsku zgradu, peron, sanitarni uređaj, pretprostor pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnoga željezničkog, autobusnog i drugog prometa (članak 65.);
 13. ne održava čistima i urednima otvorene tržnice i sajmišta, ne osigura ispravnost i čistoću opreme i uređaja, urednost nasada te ne postavlja odgovarajuću opremu za odlaganje otpada (članak 66.);
 14. ne održava čistima i urednima groblja na području Grada (članak 70. stavak 1.);
 15. ne obavijesti komunalno redarstvo u roku od 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme da mu zauzeta površina više nije potrebna (članak 82. stavak 1.);
 16. ne ukloni snijeg i led s javnih površina i nogostupa (članak 97. stavak 1.),
 17. u područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom ne priključi objekte na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci (članak 108. stavak 1.),
 18. ispušta sanitarne i fekalne vode u okoliš (članak 108. stavak 4.),
 19. na vrijeme ne organizira pražnjenje septičke jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša (članak 108. stavak 5.).

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 900,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 8, 17., 18. i 19. ovoga članka.

Članak 125.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

 1. ne osigura Korisniku odgovarajući spremnik i ne označi ga oznakom (članak 103. stavak 1. podstavci 3. i 4. Odluke),
 2. prilikom primopredaje ne izvršava provjeru odgovara li otpad sadržan u spremniku vrsti otpada čija se primopredaja obavlja (članak 103. stavak 1. podstavak 6. Odluke.),
 3. ne vodi evidenciju o preuzetim količinama otpada (članak 103. stavak 1. podstavak 7. Odluke.),
 4. ne osigura uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge te korištenje javne usluge kada više osoba koristi zajednički spremnik (članak 103. stavak 1. podstavci 8. i 9. Odluke.),
 5. ne odvozi redovito komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada (članak 103. stavak 1. podstavak 10. Odluke),
 6. prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada ne poduzima mjere zaštite površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te se ne pridržava propisa o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša (članak 103. stavak 1. podstavak 12. Odluke),
 7. ne osigura korisnicima mogućnost besplatne predaje plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem (članak 103. stavak 1. podstavak 13. Odluke),
 8. ne objavi popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom (članak 103. stavak 1. podstavak 14. Odluke),
 9. ne izradi, cjenik usluga gospodarenja otpadom (članak 103. stavak 1. podstavak 15. Odluke),
 10. na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, ne objavi Opće uvjete poslovanja s korisnicima (članak 103. stavak 1. podstavak 16. Odluke),
 11. ne pere, ne dezinficira, ne dezinsekticira i ne održava ispravnima spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje (članak 103. stavak 1. podstavak 17. Odluke),
 12. ne pere spremnike za biorazgradivi komunalni otpad svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana (članak 103. stavak 1. podstavak 18. Odluke),
 13. ne surađuje sa stručnim službama Grada Pakraca i ne osigura na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca (članak 103. stavak 1. podstavak 19. Odluke),
 14. u okviru javne usluge, jednom u kalendarskoj godini ne preuzme glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade (članak 103. stavak 1. podstavak 20. Odluke),
 15. spremnike smjesti izvan odobrenih mjesta (članak 104. stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 126.

Ukoliko fizička ili pravna osoba postupi po usmenom nalogu komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti trošak, neće se pokretati prekršajni postupak niti izricati mandatna kazna.

Fizička ili pravna osoba kojoj komunalni redar rješenjem odredi neku mjeru, dužna je odmah ili u roku određenom rješenjem postupiti prema izrečenoj mjeri.

Članak 127.

Svaku stvarnu štetu učinjenu na javnoj površini, komunalnim objektima, uređajima i opremi, građevinama i zemljištu u vlasništvu Grada Pakraca do koje je došlo zbog nepridržavanja ove Odluke počinitelj je dužan nadoknaditi.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu u propisanom roku određenom u rješenju Upravnog odjela, Grad  Pakrac će pokrenuti sudski postupak radi namirenja štete.

Članak 128.

Visina štete koju je počinitelj dužan nadoknaditi određuje se prema stvarnim troškovima, odnosno prema procjeni ovlaštenog vještaka.

Članak 129.

Ukoliko prekršaj iz ove Odluke počini maloljetnik, novčanu kaznu je dužan platiti roditelj ili skrbnik.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 130.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/2016).

Članak 131.

 Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br. 4/2016).

Članak 132.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/19-01/3

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Temeljem članka 111. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18; 110/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj  dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZGLEDU SLUŽBENE ODORE TE IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE KOMUNALNOG REDARA

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje izgled službene odore komunalnog redara te izgled i sadržaj službene iskaznice i oznaka komunalnog redara, način izdavanja i vođenja evidencije o iskaznicama i značkama komunalnog redara, te način korištenja službene odore, službene iskaznice i oznake  komunalnog redara.

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja poslova, komunalni redar je u obvezi nositi službenu odoru u suglasju s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i ovom Odlukom.

Službena odora komunalnog redara je zimska i ljetna.

Popis dijelova službene odore, s naznakom roka uporabe, iskazan je u tablici i sastavni je dio ovoga pravilnika.

Rb. Naziv i vrsta odjeće Količina Uporabni rok (mj)
1. Jakna zimska 1 24
2. Majica zimska 4 24
3. Majica ljetna 6 12
4. Proljetno jesenska vjetrovka 1 24
5. Cipele terenske ljetne /zimske 1 24
6. Torba 1 36

Službena odjeća je klasičnog oblika i kroja.

Jakna zimska je tamno plave boje, klasičnog kroja, 3/4 dužine, kopča se gumbima.

Zimska majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje dugih rukava.

Ljetna majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje kratkih rukava.

Proljetno jesenska vjetrovka je tamnoplave boje, izrađena od plastificiranog platna.

Niske terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja, a visoke terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja.

Torba je od poliestera crne boje dimenzije 42×36,5×14,5 cm.

Članak 3.

Službenu odoru izdaje nadležni ured JUO Grada Pakraca.

Nadležni ured vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj  odori.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odore koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

Članak 4.

Osobi koja je raspoređena na radno mjesto komunalnog redara izdaje se nova službena odora.

Članak 5.

Pojedini dijelovi službene odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom odlukom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenih dužnosti.

Ako je do oštećenja ili uništavanja pojedinih dijelova službene odore došlo u uporabnom roku, a to nije posljedica obavljanja službene dužnosti komunalnom redaru će se izdati nova odora na njegov trošak.

Zamjenu oštećene ili uništene službene odore odobrava pročelnik JUO Grada Pakraca.

Članak 6.

Uporabni rokovi službene odore komunalnom redaru produžit će se:

 1. za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno,
 2. za vrijeme provedeno na rodiljnom dopustu,
 3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci,
 4. u drugim slučajevima tijekom kojih nije obavljao poslove komunalnog redara.

Članak 7.

Komunalni redar kojemu prestane služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto obavezan je vratiti službenu odoru koju je zadužio.

Članak 8.

Komunalni redar dužan je službenu odoru održavati urednom i čistom  o svom trošku.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odoru.

Članak 9.

Službena iskaznica komunalnih redara izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 85 x 55 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Obrazac službene iskaznice komunalnih redara (u daljnjem teksta: iskaznica) sadrži:

 1. a) na prednjoj strani:
 2. otisnuti grb Republike Hrvatske,
 3. natpis Republika Hrvatska, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel,
 4. mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu, otisnut pečat Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 5. ime i prezime nositelja iskaznice,
 6. broj iskaznice.
 7. b) na poleđini:
 8. datum izdavanja iskaznice,
 9. mjesto za pečat i potpis pročelnika,
 10. upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 10.

Iskaznica komunalnog redara uz podatke navedene u članku 9. stavku 2. ove odluke na prednjoj strani sadrži i natpis: „SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA”, a na poleđini i tekst o ovlasti nositelja iskaznice.

Članak 11.

Oznake komunalnog redara sastoje se od značke i znakova prepoznatljivosti komunalnog redara.

Članak 12.

Značka komunalnog redara izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, okruglog oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi, grb je Grada Pakraca. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis:  „KOMUNALNI REDAR“. Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut tekst: „GRAD PAKRAC”. Na donjem dijelu značke nalazi se niklana traka u koju se plavom bojom upisuje broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

Članak 13.

Znak prepoznatljivosti komunalnog redara je pravokutnik.

Pravokutnik je duljine 12cm i širine 2 cm, izrađen je koncem na plavoj podlozi sa zlatnim obrubom, a opšiven je crnim koncem. Unutar pravokutnika izvezen je natpis „KOMUNALNI REDAR“ zlatnim koncem.

Nalazi se na prednjoj, gornjoj desnoj strani majice, vjetrovke i zimske  jakne.

Članak 14.

Komunalni redar nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu crne boje.

Članak 15.

Iskaznicu i značku izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Iskaznica vrijedi od dana njena izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje  službene dužnosti komunalnog redara.

Nadležni gradski ured vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara.

Evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara sadrži ime i prezime komunalnog redara kojemu su iskaznica i značka izdane, broj iskaznice i značke, datum izdavanja, datum povratka, odnosno poništenja iskaznice ili značke, potpis komunalnog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 16.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar dužan je nositi iskaznicu i značku kojima se smiju koristiti samo u okviru svoje ovlasti.

Komunalnom redaru će se privremeno do dovršetka postupka oduzeti iskaznica i značka, ako je protiv njega pokrenut postupak zbog povrede službene dužnosti, istraga ili je podignuta optužnica.

Članak 17.

Komunalni redar kojem prestane služba ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja poslova komunalnog redara, predati iskaznicu i značku nadležnom Gradskom uredu.

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje, a vraćena se značka pohranjuje i čuva u nadležnom Gradskom uredu.

Članak 18.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka, odnosno oštećena iskaznica ili značka oglašena nevažećom u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili značku predati nadležnom Gradskom uredu.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/19-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Pakraca i Općine Bednja

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na trinaestoj (13.) sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU GRADA PAKRACA I OPĆINE BEDNJA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje u području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Pakraca i Općine Bednja.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pakraca  i Općine Bednja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 900-01/19-01/1

URBROJ: 2162-04/03-19-1

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 5/2019

Odluka o nastavku provedbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu i u 2019. godini

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

ODLUKU

 

 1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2019. godinu, i to od 01. siječnja 2019. g. – 31. prosinca 2019. g.
 2. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2019. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
 3. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2019. godini.
 4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 402-01/19-01/3

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 12. ožujka 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Akti gradonačelnice 5/2019

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Službeni list Europske unije“ br. L119/2016; nastavno: Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 1.

Grad Pakrac kao voditelj i izvršitelj obrade imenuje Vinka Pečanića; raspoređenog na radno mjesto voditelja Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca; službenikom za zaštitu podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:
Telefon: 034/411-080, 511-052
Telefaks: 034/411-081
Adresa elektroničke pošte: vinko.pecanic@pakrac.hr

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavljati će dužnosti i obvezan je:
– informirati i savjetovati voditelja obrade te službenike i namještenike Grada Pakraca koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz propisa o zaštiti osobnih podataka,
– brine o poštovanju zakonitosti obrade osobnih podataka,
– pruža savjete voditelju obrade, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
– surađuje s nadzornim tijelom – Agencijom za zaštitu osobnih podataka;
– djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe,
– osigurava provođenje članka 30. Uredbe koji govori o vođenju Evidencije obrade osobnih podataka
– najmanje jednom godišnje dužan je revidirati datume do kojih se pojedini osobni podaci smiju čuvati
– savjetuje voditelja obrade osobnih podataka o informiranju ispitanika o svim relevantnim podacima u trenutku prikupljanja osobnih podataka kako je navedeno u člancima 13, 14. i 21. Uredbe.

Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 18. ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 2162-04/01-19-02
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu i poslovanju trgovačkog društva „Pakrac-plin“ d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija o radu i poslovanju trgovačkog društva Pakrac-plin d. o. o. Pakrac za 2018. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/9
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v.r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 5, 6. i 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98, 3/03), te temeljem mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo

ODLUKU O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Počasnim građaninom Grada Pakraca proglašava se umirovljeni brigadni general Tomo Medved.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-8
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PEČAT GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:
– Motociklističkom klubu “Plavi vitezovi – Croatia I“ Pakrac,
– Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-7
Pakrac, 6. ožujka 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. g.
2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/19-01/3
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na dvanaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 6. ožujka donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D. ZAGREB

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se kratkoročno kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 2.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos dopuštenog prekoračenja: do 2.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina (od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine), s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 3,15% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,3% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

Članak 3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 403-02/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA-IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ na k. č. br. 54/2, k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za potporu – korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB: 79689915301).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/12
URBROJ: 2162-03/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PJEŠAČKE STAZE U
ULICI AUGUSTA CESARCA U PAKRACU“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ na k. č. br. 856, k. o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB: 79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/11
URBROJ: 2162-03/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2018. g.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. g.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 59. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Akti gradonačelnice 3/2019

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

Temeljem članka  51.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU

 I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

Plan je zajednički  dokument  Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na  članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano   da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1.  Zakona.

Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave  donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2018.GODINI

1.      mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ d.o.o.Pakrac (KD)
sredstva Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2018. Ukupna vrijednost izvedenih radova 2018. g. – 1.055.954,45 kn
2.      mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018.g  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017)
3.      mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, FZOEU, KD
Provedba 2018.g. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi završeni, u tijeku postupak izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole
4.      mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU
PROVEDBA 2018.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, u tijeku postupak izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole
5.      mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2018. G. -Komunalac d.o.o. je temeljem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša za iskaz interesa za nabavu vozila iskazao interes – potrebu za nabavu vozila za sakupljanje komunalnog otpada i mobilne jedinice
6.      mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoni „PAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2018.g. Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju reciklažnog dvorišta na „Crkvištu“
7.      mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
Provedba 2018. godine -Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika
8.      mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
9.      mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2018) – dostavljen AZO;

 

10.    mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018. g. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2017.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 7/2018) – dostavljen JRS;

 

11.    mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva 7.500,00kn odnosno 7.500,00kn Grad Pakrac
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika
Provedba 2018. g. Izrađen Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.do 2022. godine („Službeni glasnika Grada Pakraca“, br. 7/2018)

Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka

 

12.    mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva – Projekt – „Naučimo brinut o okolišu“…..49.125,00 kn

– Edukacija  –  „Uklonimo azbestne krovove u Pakracu“…….1.000,00 kn

izvori sredstava Proračun Grada Pakraca , Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PROVEDBA 2018.g. –        Projekt – „Naučimo brinut o okolišu“

–        Edukacija -„Uklonimo azbestne krovove u Pakracu“

 

13.    mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.g
14.    mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2018.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba
15.    mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)

 

16.    mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 54.500,00 kn
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.g. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

– naselje D. Obrijež- depresija prema Ploštinama, depresija prema Filipovcu

 

 

 

 

KLASA: 351-01/19-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 12. veljače 2019. g.

Gradonačelnica:

Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Odluka o naknadi za udomljavanje pasa iz skloništa za životinje Bučje

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) donosim

ODLUKU

O NAKNADI ZA UDOMLJAVANJE PASA IZ SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE BUČJE

Članak 1.

Kao mjeru smanjenja nezbrinutih pasa na području Grada Pakraca, Grad Pakrac uvodi isplatu nagrade pojedinom udomitelju za udomljavanje nezbrinutih pasa iz Skloništa za životinje Bučje u iznosu od 1.000,00 kuna neto po udomljenom psu.

Članak 2.

Prava i obveze Grada Pakraca i budućeg udomitelja s osnove navedene u čl. 1. ove odluke detaljnije će se regulirati sklapanjem ugovora o udomljavanju nezbrinute životinje.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grad Pakraca.

Članak 4.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 402-01/19-01/2

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 12. veljače 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Odluka o davanju na korištenje nekretnine smještene na k. č. br. 165, k. o. Prekopakra

Na temelju članka  35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU NA KORIŠTENJE NEKRETNINE SMJEŠTENE NA K. Č. BR. 165, K. O. PREKOPAKRA

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se davanje na korištenje nekretnine smještene na k.č.br. 165, k.o. Prekopakra, na adresi Ante Starčevića 28, Prekopakra, Pakrac, a sastoji se od kuće i dvorišta, površine 113 čhv.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje Udruzi Hrvatska žena Prekopakra, radi podnošenja prijave na natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u svrhu realizacije projekta „Revitalizacija društvenog doma u Prekopakri“.

Nekretnine iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje pod uvjetom pozitivne ocjene projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

U slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 2. ove odluke,  nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje na određeno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine,  računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 4.

Na predmetnoj nekretnini mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

 • aktivnosti i radionice  promicanja građanskih kompetencija i  društveno korisnih radova,
 • individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici,
 • organiziranje CO working prostora za organizacije civilnog društva.

Članak 5.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke je neuređena te ju je potrebno prethodno privesti svrsi.

Članak 6.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje bez naknade.

Članak 7.

Korisnik je dužan voditi brigu o tekućem održavanju predmetne nekretnine te voditi brigu o plaćanju režijskih troškova i svih drugih troškova prema računima davatelja usluga vezano za korištenje predmetne nekretnine.

Članak 8.

Korisnik je dužan voditi brigu o predmetnoj nekretnini kao dobar domaćin.

Korisnik ne smije nekretninu dati na korištenje, podzakup, podnajam te ju je dužan koristiti isključivo prema njegovoj namjeni.

Članak 9.

Korisnik ne smije bez suglasnosti Grada Pakraca činiti preinake na predmetnoj nekretnini kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled nekretnine.

Članak 10.

Grad Pakrac i Udruga Hrvatska žena Prekopakra zaključit će poseban ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove odluke.

Članak 11.

U slučaju prestanka ugovora iz članka 10. ove odluke koji će se sklopiti na temelju ove odluke, korisnik je dužan vratiti nekretninu Gradu Pakracu, slobodnu od osoba i stvari, u stanju izvršene adaptacije.

Članak 12.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 943-01/19-01/5

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 18. veljače 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Plan prijema u službu za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) dana 23. siječnja  2019. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2019. GODINU

I.

Donosi se plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2019. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 119-01/19-01/01

URBROJ: 2162-04/01-19-01

Pakrac, 23. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

R.br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Jedinstveni upravni odjel 1 1 0 0
2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 11 3 1 1
3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 10 5 2 0
4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 10 5 2 2
5. Vlastiti pogon 11 7 1
UKUPNO 43 21 6 3

Ostalo 3/2019

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca

Na temelju članka 17, stavka 1, točke 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 71, stavka 1, točke 3. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca, Turističko vijeće Grada Pakrac na svojoj sjednici održanoj 27. veljače 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca, a naročito:
– nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
– poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu Turističke zajednice Grada Pakraca
– broj radnih mjesta
– način rada i rukovođenja
– ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

Članak 2.

U Turističkom uredu izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:
– zakonitosti
– efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti
– pravilnog odnosa prema klijentima.

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkom uredu popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati:

1. Direktor Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)
– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu i poduzima pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim tijelima s javnim ovlastima
– odgovoran za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Turističke zajednice na zakonitosti njihovih odluka
– odlučuje o službenom putovanju radnika Turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju poslova Turističkog ureda, kao i mjera za unapređenje organizacije rada u Turističkom uredu
– odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Turističke zajednice
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice
– priprema, zajedno s predsjednikom Turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice
– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.

2. Voditelj poslova Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)- smjer turizam.
– najmanje jedna godina radnog iskustva
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru turističkog ureda i predsjedniku Turističke zajednice

3. Stručni suradnik/stručna suradnica u Uredu TZ Grada Pakraca – radno mjesto II. vrste
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam,
– minimalno 1 godina radnog staža u turizmu,
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– organizacijske sposobnosti,
– vozačka dozvola B kategorije,
– položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu,

OPIS POSLOVA:

– obavlja pripreme i aktivno sudjeluje u izdavanju informativnih materijala,
– obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti,
– sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorna tijela Zajednice,
– prikuplja i ažurira podatke o turističkim kapacitetima i ponudi grada Pakraca –
– obavlja administrativno-tehničke poslove,
– vodi urudžbeni zapisnik, te zaprima i otprema poštu,
– obavlja pomoćne i pripremne računovodstvene poslove, te vodi blagajnu
– arhivira dokumentaciju,
– vodi kadrovsku evidenciju
– oblikuje ugovore o poslovnoj suradnji,
– vodi evidenciju o službenim putovanjima,
– brine se za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara,
– prima stranke, odgovara na poruke i upite putem telefona i e-maila, vodi korespondenciju,
– surađuje s ostalim ustanovama, udrugama i institucijama na dobrobit rada cjelokupnog ureda
– surađuje s županijskom Turističkom zajednicom, HTZ-om, Predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, Ministarstvom turizma i ostalim institucijama,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor ili voditelj Ureda.

4. Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu – radno mjesto III. vrste
– završena gimnazija ili druga srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju
– najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– obavlja financijske, kadrovske i opće poslove
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– osmišljava i distribuira propagandni materijal
– uređuje i komunicira sa drugim turističkim uredima, Glavnim uredom Hrvatske Turističke zajednice i Ministarstvom turizma, te blagovremeno provodi radnje koje on naloži
– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističkog ureda i Predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.
Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci.
Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće iz redova Turističkog vijeća.
Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.
Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.
Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkom uredu koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkim uredima Turističkih zajednica.

Članak 10.

Turistička zajednica Grada Pakraca može primiti polaznike na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Broj osoba, stupanj obrazovanja i popis radnih mjesta određuju se u Planu prijma koji donosi direktor Turističke zajednica, ili osoba koju ovlasti turističko vijeće ili predsjednik. Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter.
Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice (boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 25. rujna 2015. g.

Predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca
Anamarija Blažević v. r.

Pakrac, 27.veljače 2019. g.

Akti Gradskog vijeća 2/2019

Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16, 6/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 1/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Pakraca u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 410-10/19-01/1
URBROJ: 2162-04/01-19-1
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2018. godini

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
2. Program iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku istog i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6
URBROJ: 2162-05/09-19-29
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
2. Vera Jandrić, mag. ing. agr. – zamjenica predsjednika
3. Dajana Vacek, mag. ing. agr.– članica
4. Dominika Babac, mag. ing. agr. – članica.

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/18-01/1
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju članka 10. i članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar granica građevinskog područja površine veće od 500 m2 i katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta izvan granica građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u evidencijama Državne geodetske uprave evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristi do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde glavnog projekta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.

Članak 4.

Agrotehnička mjera minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta provodi se:
– redovitim obrađivanjem i održavanjem poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
– održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
– održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
– održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

Članak 5.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem provodi se:
– preoravanje, prekopavanje te krčenje višegodišnjeg raslinja,
– uništavanje ambrozije čupanjem ili redovitom košnjom, košnja poljoprivrednih površina.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada, potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Članak 6.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika uz primjenu temeljnih načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.
Nakon provedbe postupka vlasnici i posjednici su dužni odlagati ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida.

Članak 7.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:
– obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla,
– primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla,
– obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
– obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

Članak 8.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke. Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu strne žitarice, industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Članak 9.

Održavanje povoljne strukture tla provodi se korištenjem mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu primjereno stanju i svojstvima zemljišta. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom ili poplavljeno ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 10.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrivenosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja. Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje erozije tla. Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 12.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su ju redoviti održavati i orezivati na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta, odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

Članak 13.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste, a isto uključuje:
– redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi omatali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,
– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– održavanje živice i drugog raslinja uz poljske putove.

Članak 14.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
– preoravanje poljskih putova,
– sužavanje poljskih putova,
– uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
– iznošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
– skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 15.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 17.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV.POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
– održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
– uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 19.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni:
– dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja,
– spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
– tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
– spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), – nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 20.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležni poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 23.

Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/10, 2/11).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/3
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o komunalnom doprinosu

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj  dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

– zone  na području Grada Pakraca za plaćanje komunalnog doprinosa

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Pakrac ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo Grada Pakraca donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Na području Grada Pakraca utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalnog  doprinosa .

Zone za obračun komunalnog doprinosa prikazane su u  tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Za zone koje su prostornim planovima utvrđene kao gospodarske zone za obračun plaćanja komunalnog doprinosa primjenjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa IV zone.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

I zona 25,00 kn
IIzona 20,00 kn
IIIzona 15,00 kn
IVzona 10,00 kn

Za pomoćne građevine obračunava se koeficijent 0,3 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Za gospodarske građevine poljoprivredne namjene obračunava se koeficijent 0,2 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine izgrađene izvan granica građevinskog područja je jedinična cijena komunalnog doprinosa I Zone.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća na poslovni račun Grada Pakraca na temelju  rješenja koje donosi nadležno tijelo Grada Pakraca.

Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno, u roku od petnaest dana od dana primitka rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom.

Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata.

Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.

Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim  umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom zakonskom kamatom.

Članak 9.

Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – pročišćeni tekst):

– bjanko zadužnicu investitora ovjerenu kod javnog bilježnika,

– neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa;

– zalog vrijednosnih papira – vrijednosnica (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina (uključujući i tražbine po osnovi udjela u kapitalu);

– prijedlog za upis založnog prava na nekretninama i pravima građenja;

– jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja vlastitim jamstvom osigurava naplatu mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, odnosno prve rate komunalnog doprinosa prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa obročnim plaćanjem, izdaje nadležni upravni odjel.

Kod obročnog plaćanja obveznik treba prije izdavanja potvrde o plaćanju prinijeti u nadležni upravni odjel instrument osiguranja plaćanja prema članku 9. ove Odluke.

V. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ODOBRAVANJA DJELOMIČNOG ILI POTPUNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

– komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

– vojnih građevina

– prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

– nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

– sportskih i dječjih igrališta

– ograda, zidova i potpornih zidova

– parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

– spomenika.

Članak 12.

Oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa investitori kad su to:

– pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe kojima je to pravo utvrđeno posebnim propisima, na način i po postupku utvrđenom tim propisima, s tim da to pravo mogu ostvariti samo jedanput,

– investitori koji grade objekte izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati priključak na javno prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne i ostale infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Grada Pakraca.

 Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika i Gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to:

– Požeško slavonska županija i Republika Hrvatska,

– javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Grada Pakraca, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti),

– trgovačka društva i fizičke osobe, a grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti).

– od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se građevine čija izgradnja se financira iz  Proračuna Grada Pakraca.

Članak 13.

Kao vid poticanja poduzetničke aktivnosti na području Grada Pakraca gradonačelnik Grada Pakraca može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa .

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se s obzirom na slijedeće kriterije:

 1. visina ulaganja – do ukupno 50%
Visina ulaganja Postotak umanjenja
–  5.000.000 10%
– 10.000.000 20%
– 15.000.000 30%
– 20.000.000 40%
Preko 20.000.000 50%

 1. vrsta djelatnosti – do ukupno 100 %
Visina djelatnosti ulaganja Postotak umanjenja
Proizvodne građevine 100%
Poslovne građevine 50%
Otvorene poslovne građevine 50%

 1. broj novootvorenih radnih mjesta – do ukupno 50%
Broj novozaposlenih Postotak umanjenja
– 20 10%
– 40 20%
– 60 30%
– 80 40%
Preko 100 50%

 

Do dana izvršnosti rješenja obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može podnijeti zahtjev za oslobođenje u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa .

Uz zahtjev investitor   prilaže  dokaze ovisno o kriteriju na osnovu kojeg traži oslobađanje.

Način plaćanja i postotak oslobađanja po osnovi visine ulaganja, vrste ulaganja i broj novootvorenih radnih mjesta se međusobno isključuju.

Zaključak o oslobađanju u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa donosi gradonačelnik.

Temeljem zaključka gradonačelnika nadležni upravni odjel Grada:

– izdati će rješenje o oslobađanja od plaćanja u potpunosti ili djelomično komunalnog doprinosa

– sklopiti ugovor s investitorom gradnje u kojem će se definirati uvjeti pod kojima je ostvareno pravo na oslobađanje u potpunosti ili djelomično plaćanja  komunalnog doprinosa.

Članak 14.

U slučajevima oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz poglavlja V. ove odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 15.

Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih objekata donose se sljedeće poticajne mjere:

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A+“ ili više, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A“, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa s time da zahtjevu mora priložiti zadužnicu u visini oslobođenog dijela komunalnog doprinosa.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu, obvezan je u roku od 15 dana, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, dostaviti dokaz da se objekt svrstava u energetski razred „A“, „A+“ ili više. Ukoliko investitor ne dostavi dokaz o svrstavanju objekta u energetski razred, obvezuje se platiti razliku komunalnog doprinosa.

Dokaz temeljem kojeg investitor može ostvariti oslobađanje od plaćanja djela komunalnog doprinosa je certifikat o energetskim svojstvima zgrade s time da sva dokumentacija mora biti u skladu sa Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 16.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi nadležno tijelo Grada Pakraca u postupku pokrenutom po:

– službenoj dužnosti ( u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole).

– po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Grad Pakrac u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim  ugovorom.

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Članak 17.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

– podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

– iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

– obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

– prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom    obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 18.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Požeško slavonske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 19.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Gradu Pakrac kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

 

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 20.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, nadležno tijelo Grada Pakraca po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

Nadležni tijelo  Grada Pakraca poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

 

Članak 22.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Postupci donošenja rješenja započeti po Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16) do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje odluke.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018., glede sadržaja tog rješenja primjenjuju se odredbe iz čl. 17. ove Odluke.

Odredbe čl. 19. i 21. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Odredbe čl. 20. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16), ako to obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor zatraži u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

MJESTO / ULICA ZONA
Grad Pakrac    
  Aleja kestenova 2
  Bolnička ulica 1
  Fiškalovac 2
  Frankopanska ulica 1
  Kalvarija 1
  Kragujski put 2
  Krndija 2
  Leptirovo brdo 3
  Marinkovac 2
  Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
  Osječka ulica 1
  Pilanski put 2
  Planinarska ulica 3
  Prilaz na mali most 1
  Prolaz baruna Trenka 1
  Psunjska ulica 2
  Radničko naselje 2
  Sedlar 2
  Šeovački put 2
  Trg 76. bataljuna 1
  Trg bana Josipa Jelačića 1
  Trg dr. Franje Tuđmana 1
  Trg dr. Ivana Šretera 1
  Trg pape Ivana Pavla II. 1
  Ulica 103. brigade 3
  Ulica 105. brigade 3
  Ulica 30. svibnja 1
  Ulica Andrije Hebranga 1
  Ulica Augusta Cesarca 1
  Ulica Augusta Šenoe 1
  Ulica Bljesak 1
  Ulica braće Radić 1
  Ulica Đure Basaričeka 1
  Ulica Gojka Šuška 1
  Ulica Grigora Viteza 2
  Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
  Ulica hrvatskih velikana 1
  Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
  Ulica Ivana Gundulića 1
  Ulica Ivana Meštrovića 2
  Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
  Ulica Jana Žiške 2
  Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
  Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
  Ulica kneza Branimira 1
  Ulica kneza Domagoja 1
  Ulica kralja Tomislava 1
  Ulica kralja Zvonimirova 1
  Ulica križnog puta 2
  Ulica Ljudevita Gaja 1
  Ulica Marina Držića 1
  Ulica Mate Lovraka 2
  Ulica Matice hrvatske 1
  Ulica Matije Gupca 1
  Ulica Miroslava Krleže 2
  Ulica Nikole Oršanića 1
  Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
  Ulica Nikole Tesle 1
  Ulica Pepe Polaka 2
  Ulica Petra Preradovića 1
  Ulica poginulih branitelja 2
  Ulica radničkih sindikata 2
  Ulica Ruđera Boškovića 2
  Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
  Ulica Stanka Grabrića 1
  Ulica Svetog Roka 2
  Ulica Tina Ujevića 1
  Ulica Vatroslava Lisinskog 1
  Ulica Vinka Rehaka 1
  Ulica Vlade Laučana 1
  Ulica ZNG-e 1
  Veberov sokak 2
  Vinogradska ulica 1
  Vukovarska ulica 1
  Zona male privrede 2
Naselje Badljevina 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4

Akti Gradskog vijeća 1/2019 #Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/2019

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića

Temeljem članka 41 st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA VJEKOSLAVA ANUŠIĆA

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu sa pozicije 44 za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupa birača Vjekoslava Anušića budući da isti nije dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu sukladno odredbi čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do dostave godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu Državnom izbornom povjerenstvu; a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-4
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 1/2019

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 28. siječnja 2019. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2019. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.
Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.
Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.
Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. koji posluju na području Grada Pakraca, a koji su u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada u punom radnom vremenu na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka de se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 2.000,00 kuna. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja de u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.
Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.
U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 30 dana od dana zaposlenja.
Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine. godini započele ili de započeti obavljanje OPG-a i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

Članak 9.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 10.

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.
Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Članak 11.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Članak 12.

Nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat de se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 13.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. moraju nastati i biti plaćeni u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 14.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar 3 godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac:
• Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac
• Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac • Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac
Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:
Proizvodne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
• tredu godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
• četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova Uslužne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova
Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.
Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Članak 16.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Članak 18.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 14. su svi korisnici iz članka 2. ovog programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

Članak 19.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine za natječaje koji su u tijeku.

Članak 20.

Korisnik je obvezan projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 20.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.
Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Članak 21.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna.
Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 22.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.
Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.
Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.
Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinačne namjene potpora.
U slučaju da za pojedinu namjenu nisu iskorištena sredstva, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.
Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu de podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 23.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit de se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 1/2019

Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika proračuna Grada Pakraca od 1. siječnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA PRORAČUNA GRADA PAKRACA OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

I

Utvrđuje se osnovica za izračun plaća zaposlenih kod svih korisnika proračuna Grada Pakraca kojima osnovica za izračun plaća nije utvrđena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 6/15, 1/16, 6/17); a kojima se u proračunu Grada Pakraca osiguravaju sredstava za isplatu plaća i/ili materijalnih troškova u visini od 5.055,00 kn bruto.

II

Osnovica iz točke I. ove odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine, a do donošenja nove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADONAČELNICA

KLASA: 120-02/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Akti gradonačelnice 10/2018

Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Pakraca i Grada Varaždina

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na desetoj (10.) sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU GRADA PAKRACA I GRADA VARAŽDINA

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje u području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Pakraca i Grada Varaždina.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pakraca  i Grada Varaždina sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 900-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/03-18-2

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluku o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br. 27/17) te Odluke o donošenja donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Članak 2.

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu: postrojba).

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  32 (trideset i dva) pripadnika.

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je:

– upravljačka skupina

– tri operativne skupine.

Članak 5.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 6.

Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja.

Voditelja i zamjenika voditelja operativne skupine imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Svaka operativna skupina ima  10 pripadnika. Prva operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju Pakrac. Druga operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselja Prekopakra i Badljevina. Treća operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u preostalim naseljima grada.

Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni  je dio ove odluke.

Članak  7.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 8.

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži pomoć.

Članak 9.

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite.

Članak 10.

Gradonačelnik određuje / osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično.

Članak 11.

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik stožera civilne zaštite grada Pakraca.

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/7

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Prilog 1

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici dana 20. prosinca 2018. godine  donijelo je

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca donosi se na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Policijska uprava požeško-slavonska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova izdala je pozitivno mišljenje Broj: 511-22-04-5/4-1774/2-18 od 12. prosinca 2018. godine na Plan zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10).

Članak 4.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove odluke.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti dosadašnji Plan zaštite od požara Grada Pakraca donesen Odlukom o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada Pakraca kroz dodjelu bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija za:

 • zapošljavanje novih djelatnika,
 • osnivanje novih trgovačkih društava, obrta te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: OPG),
 • ulaganje u strojeve i opremu,
 • zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru,
 • izradu dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovoj odluci mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) te nositelji OPG-a sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

 

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 311-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2019. do 2021. godine

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2019 – 2021.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Grada Pakraca od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 1. 1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za grad.

Nositelj: gradonačelnica

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.

Rok: lipanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: kontinuirano 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: ožujak 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite općine.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: DUZS-PU Virovitica, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: ožujak 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: siječanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2019.g.

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  broj OPIS POZICIJE 2019.g. 2020.g. 2021.g.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva

10.000,00
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija 10.000,00
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija 15.000,00
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ 20.000,00
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja 15.000,00
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj 10.000,00
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00 20.000,00 20.000,00
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 12.000,00 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 27.000,00 67.000,00 67.000,00
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica 300.000,00 320.000,00 340.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 180.000,00 200.000,00 220.000,00
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
UKUPNO: 480.000,00 520.000,00 560.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 10.000,00 12.000,00 12.000,00
Opremanje
UKUPNO: 10.000,00 12.000,00 12.000,00
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
UKUPNO:
5. UDRUGE GRAĐANA
UKUPNO:
6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

GD HCK Pakrac 100.000,00 120.000,00 120.000,00
UKUPNO: 100.000,00 120.000,00 120.000,00
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

617.000,00 719.000,00 759.000,00

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Proračun Grada Pakraca za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu