Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U preambuli Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, dalje u tekstu: Odluka) ispravlja se greška u pisanju broja „Službenog glasnika Grada Pakraca“ vezanog uz objave Statuta Grada Pakraca na način da se broj 1/16 zamjenjuje brojem 1/18.

Članak 2.

                U članku 15. stavak 3. Odluke briše se riječ „upute“.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/19-01/4

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. i članka 133. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05 i 9/11, dalje u tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada Pakraca:

 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 • održavanje čistoće javnih površina,
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom pobliže se utvrđuje Pravilnikom o poslovanju, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Na  prava,  obveze  i  odgovornosti,  kao  i  druga  pitanja  u  vezi  s  radom  upravitelja Vlastitog pogona te ostalih zaposlenih u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlastiti pogon ukida se odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Grad Pakrac preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona ne odredi drugačije.“

Članak 3.

                Članak 4. mijenja se i glasi:

„Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

                Upravitelj vlastitog pogona:

 • donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze iz redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke,
 • na temelju ovlasti gradonačelnika zaključuje ugovore sa drugim fizičkim ili pravnim osobama,
 • organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.

Upravitelja vlastitog pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.“

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran gradonačelniku.

U obavljaju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.

          Vlastiti pogon podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o iskazivanju učinka poslovanja.“

           Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad Vlastitog pogona.“

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Posebnu imovinu Grada Pakraca koju je isti osigurao za početak rada Vlastitog pogona,   sukladno odredbi stavka 1. članka 7. ove Odluke, kao i imovinu koju Vlastiti pogon stekne u obavljanju svoje djelatnosti, isti može opteretiti ili otuđiti samo uz pismenu suglasnost gradonačelnika.

Ugovor o opterećenju ili otuđenju imovine iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.“

Članak 6.

                Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/2                    Predsjednik:

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.         Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019 #Uncategorized

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na  temelju  članka  40.  stavak  3.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (“Narodne novine”  br.  68/18, 110/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                Ovim Pravilnikom uređuje se način poslovanja Vlastitog pogona Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon), broj potrebnih djelatnika, te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

                Djelokrug rada Vlastitog pogona određen je člankom 2. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/05, 9/11, 8/19).

Vlastiti pogon ustrojava se kao jedinstvena ustrojstvena cjelina bez posebnih organizacijskih jedinica.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Članak 3.

                Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja pogona imenuje  i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Stručne poslove za potrebe Vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko-materijalne, pravne, kadrovske i dr.) obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 4.

                Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona donosi, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, upravitelj Vlastitog pogona najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

                Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga Vlastitog pogona, potreban broj izvršitelja te sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

                Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu, upravitelj dostavlja gradonačelniku najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

                Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izrađuje upravitelj Vlastitog pogona i podnosi ga gradonačelniku na usvajanje najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 5.

                Tjedno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona raspoređeno je u pet, odnosno šest radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.

                Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.

Dnevni odmor djelatnika Vlastitog pogona tijekom radnog vremena traje 30 minuta.

Iznimno od odredbi st. 2. ovog članka, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, upravitelj Vlastitog pogona može utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.

Članak 6.

                Službenici i namještenici zatečeni u službi u Vlastitom pogonu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, a bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 7.

                Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/18) i Pravilnik o radnom vremenu Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/18).

Članak 8.

                Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/1

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Sistematizacija radnih mjesta Vlastitog pogona Grada Pakraca

1.       UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 3. 10.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Vlastitog pogona 70
utvrđuje plan i program rada te mjere za njihovu provedbu 10
podnosi izvješće o radu Vlastitog pogona 10
obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Odlukom o osnivanju i ustrojstvu Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
2.       VOZAČ KAMIONA

broj izvršitelja: 2 Osnovni podaci o radnom mjestuKATEGORIJAPOTKATEGORIJARAZINAKLASIFIKACIJSKI RANGIV.Namještenici II. potkategorije1.11.Opis poslova radnog mjestaOPIS POSLOVA I ZADATAKAPribližan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog poslaupravlja teretnim vozilom za prijevoz različitog materijala i robe za potrebe poslova Vlastitog pogona90obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona10Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjestaPOTREBNO STRUČNO ZNANJEsrednja stručna sprema, dozvola za upravljanje vozilima „C“ ili „C E“ kategorijeSLOŽENOST POSLOVAstupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih strukaSAMOSTALNOST U RADUstupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problemaSTUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMAstupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacijaSTUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKAstupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

3.       RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

broj izvršitelja: 2 Osnovni podaci o radnom mjestuKATEGORIJAPOTKATEGORIJARAZINAKLASIFIKACIJSKI RANGIV.Namještenici II. potkategorije1.12.Opis poslova radnog mjestaOPIS POSLOVA I ZADATAKAPribližan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog poslaobavlja poslove utovara i istovara različitih materijala i tereta, iskopi, ravnanje tla, ostali srodni poslovi vezani uz uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i zemljišta90obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona10Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjestaPOTREBNO STRUČNO ZNANJEsrednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirkaSLOŽENOST POSLOVAstupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih strukaSAMOSTALNOST U RADUstupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problemaSTUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMAstupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacijaSTUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKAstupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

4.       VRTLAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 12.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za zanimanje vrtlar
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke
5.       POMOĆNI RADNIK

broj izvršitelja: 10

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju objekata, javnih površina i nerazvrstanih cesta, obavlja poslove održavanja strojeva i opreme s kojima radi, obavlja pomoćno-tehničke poslove pri organizaciji gradskih manifestacija, obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
SAMOSTALNOST U RADU
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

 

O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

II. BIRAČKO PRAVO

Članak 3.

Članove vijeća biraju osobe s biračkim pravom, koje imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabrana osoba s biračkim pravom, koja na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može odrediti da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedu istovremeno s drugim izborima, ukoliko provedba tih izbora ulazi u rok propisan člankom 5. ove Odluke.

Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može odrediti da izborna tijela nadležna za provedbu izbora u sklopu kojih će se provesti izbori za članove vijeća mjesnih odbora budu nadležna i za provedbu izbora za članove mjesnih odbora.

Članak 5.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine.

Izbori koji se održavaju tijekom izborne godine uvijek se smatraju redovnim izborima, bez obzira na datum održavanja prethodnih izbora.

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.

Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.

III. MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom, ali ne duže od 4 godine.

Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća pa do izbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.

Članak 7.

Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, službenik i namještenik u upravnom tijelu Grada Pakraca, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada ili u kojima Grad ima većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad osnivač.

Mirovanje mandata

Članak 8.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ukoliko bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za mjesnu samoupravu.

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

Člana vijeća kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama ove Odluke.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Prestanak mandata

Članak 9.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

– ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

– smrću.

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alinejom 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

Zamjenjivanje člana vijeća

Članak 10.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za poslove mjesne samouprave.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

IV. KANDIDIRANJE

Članak 11.

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Članak 13.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa.

Broj potrebnih potpisa iz stavka 1. ovog članka je 5% od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 14.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.

Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo).

Članak 15.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to vijeće.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača“.

Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na kandidacijskoj listi.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 16.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

Članak 17.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li one podnesene sukladno odredbama ove Odluke.

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje ukloni uočene nedostatke.

Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

 

Članak 18.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, u skladu s odredbama ove Odluke.

Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste, rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.

Članak 19.

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.

Zbirnu listu sastavlja izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

 

Članak 20.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 21.

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povjerenstva.

Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje, izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 17. stavka 3. Ove Odluke.

Članak 22.

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor istog vijeća, izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.

Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovog članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.

Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u skladu s odredbom članka 18. ove Odluke.

Članak 23.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 24.

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

V. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 25.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 26.

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

Ako su dvije ili više lista iz stavka 5. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

 

Članak 27.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 28.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje se odmah po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad koju određuje gradonačelnik.

Sva tijela za provedbu izbora donose odluke većinom glasova svih članova.

U situaciji predviđenoj člankom 4. st. 4. ove Odluke na imenovanje i sastav tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koje se odnose na izbore s kojima se izbori za članove vijeća mjesnih odbora istovremeno provode.

Članak 29.

Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika i četiri člana.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima za vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje gradonačelnik.

Članak 30.

Izborno povjerenstvo:

– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,

– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,

– imenuje članove biračkih odbora,

– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

– daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci,

– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom odlukom,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima,

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova,

– odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Članak 31.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i zamjenik predsjednika ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

VII. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 32.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na web stranici Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 33.

Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu i birači koji su predložili kandidacijsku listu za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj te međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora, promatranje rada izbornog povjerenstva te ovlasti izbornog tijela prema promatračima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

VIII. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 34.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

– naziv liste,

– ime i prezime nositelja liste,

– naputak o načinu glasovanja,

– serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 35.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 36.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

– nepopunjeni glasački listić,

– glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

– glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 37.

Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja, na biračkom mjestu moraju biti prisutni najmanje predsjednik i dva člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 38.

Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.

Članak 39.

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom koja sadrži fotografiju (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica i dr.).

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Članak 40.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora, uzimajući u obzir urednu provedbu glasovanja na biračkom mjestu, određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja. Po povratku članovi biračkog odbora pred ostalima ubacuju glasački listić u kutiju.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača iz stavka 1. i 2. ovog članka, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 41.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.

Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

Članak 42.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, zabilježit će:

– broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela ,

– broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,

– broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,

– broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,

– koliko je birača ukupno glasovalo,

– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te

– broj nevažećih glasačkih listića.

U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

Članak 43.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 44.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 45.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:

– broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i web stranici Grada.

IX. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 46.

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.

Sredstvima za provođenje izbora raspolaže izborno povjerenstvo te je odgovorno za njihovu raspodjelu i trošenje.

Gradsko izborno povjerenstvo objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja na internetskoj stranici Grada Pakraca, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 47.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 48.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 49.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 50.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, odnosno tijelu u županiji koje je preuzelo poslove iz djelokruga Ureda,  u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Ured, odnosno tijelo iz st. 2. ovog članka, dužni su donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

 

Članak 51.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 52.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

XI. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 53.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 026-01/19-01/2

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019 #Uncategorized

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se dan na koji će se održati izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Sukladno Statutu Grada Pakraca u vijeća mjesnih odbora bira se sljedeći broj članova:

– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,

– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,

– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

Članak 4.

Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od  dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 026-01/19-01/3

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 7/2019

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“, broj 03/17),  članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj, 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca dana 9. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07., 02/12., i 03/15.),  u daljnjem tekstu: Izmjena i dopune Plana.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana provodi  Grad Pakrac u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

II.

Prije započinjanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca , Grad Pakrac ishodio je mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, KLASA: 351-03/19-01/52, URBROJ: 2177/1-06-06/17-19-2 od 23. kolovoza 2019. godine, prema kojem je za navedeni dokument potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

III.

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći :

– usklađenje sa zakonima i posebnim propisima,

– usklađenje sa prostornim i sektorskim dokumentima županijske i gradske razine,

– izmjene i dopune Plana temeljem potreba Grada Pakraca (osiguranje prostornih preduvjeta za razvoj gospodarskih i društvenih djelatnosti, poboljšanje značajki i korištenje prostora za razvoj naselja, osiguranje prostornih preduvjeta za smještaj infrastrukturnih sustava; prometne i komunalne infrastrukture, zaštita prirodne i kulturne baštine i dr.),

– izmjene i dopune Plana temeljem zahtjeva i prijedloga javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

Sukladno navedenom, planirana je izmjena Odredbi za provođenje i kartografskih prikaza.

IV.

Ciljevi izrade Izmjena i dopune  Plana istovjetni su ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Pakraca, a referirani na dokumente prostornog uređenja u nadležnosti države, plan šireg područja odnosno na razloge izrade utvrđenim u članku III. ove Odluke.

U skladu s razvojnim potrebama Grada Pakraca utvrđuju se sljedeća osnovna programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana:

– analiza i redefiniranje građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova izvan naselja prema utvrđenim mogućnostima i potrebama,

– analiza i određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova građevinskih područja koji su planirani za urbanu preobrazbu/sanaciju,

– revizija planskih postavki i usklađenje s izrađenom dokumentacijom u segmentu prometne i komunalne infrastrukture,

– usklađenje s propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, te gospodarenja otpadom, – osiguranje prostora za gospodarsku namjenu, te osiguranje prostornih preduvjeta za daljnju afirmaciju turističke djelatnosti,

– redefiniranje odredbi za provedbu sukladno obvezama posebnih propisa, te potrebama uočenim dosadašnjom provedbom Plana

– za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

Na temelju analiza iz prethodnog stavka ovog članka, donijet će se smjernice i kriteriji za utvrđivanje građevinskih područja.

V.

Nositelj izrade Izmjena i dopune Plana je Grad Pakrac.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana  jednako je obuhvatu osnovnog Plana, odnosno jednak je administrativnom teritoriju pripadajućem JLS – Grad Pakrac.

VI.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopune Plana provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi:

 1. Nakon donošenja ove Odluke Grad Pakrac započinje postupak ocjene.
 2. Grad Pakrac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva.
 3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, koji će provesti i postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
 4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje.
 5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.
 7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
 8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg M. Peića 3, Požega,

–  Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega

–  Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac

–  Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

–  Hrvatske šume d.o.o. UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega

–  Hrvatske šume d.o.o. UŠP  Nova Gradiška, J.J. Strosmayera 11, Nova Gradiška

–  Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

– OPĆINA OKUČANI, Trg  dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

– OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac

– OPĆINA  SIRAČ, Stjepana Radića 120/1, Sirač

– OPĆINA  BRESTOVA, Požeška 76, Brestovac

– OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik

VIII.

Grad Pakrac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i službenim Internet stranicama Grada Pakraca (www.grad pakrac.hr).

GRADONAČELNICA

KLASA: 350-01/19-01/11

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 9. rujna 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 7/2019

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“, broj 03/17),  članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj, 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca dana 10. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ u daljnjem tekstu: UPU gospodarska zona „ Pakrac 1“.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ provodi  Grad Pakrac u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

II.

Prije započinjanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ , Grad Pakrac ishodio je mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, KLASA: 351-03/19-01/48, URBROJ: 2177/1-06-06/17-19-2 od 21. kolovoza 2019. godine, prema kojem je za navedeni dokument potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

III.

Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ je potreba sagledavanja područja obuhvata – podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

IV.

Ciljevi izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ :

Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih  rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina,  te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:

 • koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
 • razmještaj djelatnosti u prostoru
 • osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
 • mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • uređenje zelenih površina
 • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
 • uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
 • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća

Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.

Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

V.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“  je Grad Pakrac.

Područje-granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu  4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .

Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,22 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,22 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.

VI.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU gospodarska zona „ Pakrac 1“ provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi:

 1. Nakon donošenja ove Odluke Grad Pakrac započinje postupak ocjene.
 2. Grad Pakrac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva.
 3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, koji će provesti i postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
 4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje.
 5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.
 7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
 8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU gospodarska zona „ Pakrac 1“ prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

–  Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

– OPĆINA OKUČANI, Trg  dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

– OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac

– OPĆINA  SIRAČ, Stjepana Radića 120/1, Sirač

– OPĆINA  BRESTOVAC, Požeška 76, Brestovac

– OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik

VIII.

Grad Pakrac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i službenim Internet stranicama Grada Pakraca (www.grad pakrac.hr).

GRADONAČELNICA

                                              

KLASA: 350-01/19-01/9

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 10. rujan  2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 7/2019

Odluka o korištenju službenog vozila Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU

O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA GRADA PAKRACA

 1. Službeno vozilo Grada Pakraca, marka Opel „Zafira“, reg. oznaka DA780BE ustupa se na korištenje za prijevoz djece s teškoćama u razvoju na školovanje u Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar.
 2. Korištenje vozila u svrhu iz čl. 1. ove Odluke mogu ostvariti članovi Udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“.
 3. Vozilo iz čl. 1. ove Odluke ustupa se na korištenje bez naknade, Grad Pakrac snosi sve troškove održavanja vozila, dok Korisnici snose troškove goriva.
 4. Za provedbu ove odluke zadužuju se Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti JUO Grada Pakraca te voditelj Vlastitog pogona Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 218-01/19-01/1

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 5. rujna 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća društva „VODE LIPIK“ d. o. o. za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. rujna 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/13

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“

Na temelju  Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 14. sjednici održanoj dana  3. rujna  2019. godine  donosi

 

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu  ulaganja:

„Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ na k.č. br. 54/2, k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i  obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

                Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ (KLASA: 361-01/19-01/12, URBROJ: 2162-03/01-19-01).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/12

URBROJ: 2162-03/01-19-3

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

Na temelju  Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 14. sjednici održanoj dana 3. rujna 2019. godine  donosi

 

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PJEŠAČKE STAZE U ULICI AUGUSTA CESARCA U PAKRACU“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu  ulaganja :

„Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ na k.č. br. 856, k.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i  obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

                Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

                Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ (KLASA: 361-01/19-01/11, URBROJ: 2162-03/01-19-01).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/11

URBROJ: 2162-03/01-19-3

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k. č. br. 2383 u k. o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 3. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA NA k. č. br. 2383, k. o. PAKRAC

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2383, upisanog u zk. ul. 1748, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac.

Članak 2.

Poslovni prostor (prizemlje) koji je predmet ove Odluke sastoji se od proizvodne hale, dizala, sanitarnog čvora, čajne kuhinje, garderobe i uredskih prostora, ukupne bruto površine 1.135,98 m2.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju proizvodne djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj Internet stranici Grada Pakraca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Članak 7.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke je pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

 • za prvu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
 • za drugu godinu zakupa 2.200,00 kn mjesečno,
 • za treću godinu zakupa 3.000,00 kn mjesečno,
 • za četvrtu godinu zakupa 4.000,00 kn mjesečno,
 • za petu godinu zakupa 5.500,00 kn mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 2.,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za svako pojedino razdoblje (prva godina, druga godina, treća godina, četvrta godina, peta godina)
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • započeti obavljati proizvodnu djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru.

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 2. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa za svako pojedino razdoblje određeno u čl. 8. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana.

 

Obrtnik:

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2383″.

Članak 21.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja uz obavijest o ishodu postupka.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Čanak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/19-01/5

URBROJ: 2162-04/01-19-02

Pakrac, 3. rujna 2019. godine

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. rujna 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 6. 2019. g.
 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/19-01/3

URBROJ: 2162-02/01-19-2

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 6/2019

Odluka o donošenju plana djelovanja civilne zaštite

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“), gradonačelnica Grada Pakraca dana 21. kolovoza 2019. g. donijela je

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanje civilne zaštite za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo trgovačko društvo IN KONZALTING d. o. o. iz Slavonskog Broda.

Članak 2.

Grad Pakrac donosi Plan radi izvršavanja poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ te na službenim internet stranicama Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 800-01/19-01/3

URBROJ: 2162-05/01-19-1

Pakrac, 21. kolovoza 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskog izvješća LAG-a „Zeleni trokut“ za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019.g. donijelo je slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/19-01/11

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2018. g. i Plana rada i financijskog plana za 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2018. g. i Plan rada i financijski plan za 2020. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/19-01/4

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Komunalac d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/10

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća LRA Poduzetnički centar Pakrac. d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019.g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/12

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019/2020. Osnovne glazbene Škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2019/2020. Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/19-01/1

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 320-02/18-01/1, UR.BROJ: 2162-05/09-18-2 od 16. listopada 2018. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Vacek, mag. ing. agr.“

mijenja se i glasi:

„Dominika Babac, mag. ing. agr.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:320-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/09-19-3

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj 3. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 320-02/18-01/2, UR.BROJ: 2162-05/09-18-2 od 16. listopada 2018. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Vacek, mag.ing.agr.“

mijenja se i glasi:

„Dominika Babac, mag.ing.agr.“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:320-02/18-01/2

URBROJ: 2162-05/09-19-3

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o proglašenju dobara od lokalnog značaja

Temeljem članka 17. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“ br. 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18) te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 13. sjednici održanoj dana  3. lipnja 2019.  godine,  donijelo je

ODLUKU O PROGLAŠENJU DOBARA OD LOKALNOG ZNAČENJA

Članak 1.

Proglašavaju se  dobrom od lokalnog značenja:

Pakrac, Rimokatoličko groblje

  k.č. br. 766/2, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.58

Pakrac, Gradsko groblje Gavrinica

  k.č. br. 1398, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.4

Pakrac, Židovsko groblje

  k.č. br. 2200, k.o. Pakrac, z.k.ul.br.535

Članak 2.

Na predmetna dobra primjenjuje se Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

Članak 3.

Predmetna dobra upisati će Ministarstvo kulture u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, u evidenciju dobara od lokalnog značenja.

Članak 4.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-08/19-01/1

URBROJ: 2162-06/01-19-03

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o osnivanju Gospodarske zone „Pakrac 1“

Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ broj 93/13, 114/13, 41/14, 57/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18); Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 13. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU O OSNIVANJU GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

Članak 1.

   Ovom odlukom osniva se gospodarska zona na području Grada Pakraca koja je određena Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/07), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 2/12 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/15),  te se nalazi u sjevernom dijelu naselja Pakrac.

Članak 2.

   Ovom odlukom uređuje se i naziv gospodarske zone. Naziv novoformirane gospodarske zone je: Gospodarska zona „Pakrac 1“.

   Gospodarska zona „Pakrac 1“ je poduzetnička zona sukladno određenju iz članka 3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture.

   Svi dosadašnji nazivi vezani uz imenovanje zone prestaju važiti te će se ubuduće koristiti naziv Gospodarska zona „Pakrac 1“.

Članak 3.

   Gospodarska zona namijenjena je za potrebe izgradnje objekata poslovne namjene za preradu, smještaj i distribuciju poljoprivrednih i drvnih proizvoda, te drugih proizvodnih, trgovačkih  i uslužnih pogona malog i srednjeg poduzetništva; kao i objekata poduzetničke infrastrukture.

   Ukupna površina Gospodarske zone „Pakrac 1“ iznosi 25,22 ha, a obuhvaća  zemljišne čestice u vlasništvu Grada Pakraca, trgovačkih društava i fizičkih osoba u katastarskim općinama Pakrac i Kusonje, a sukladno granicama obuhvata utvrđenima Prostornim planom uređenja Grada Pakraca.

   Popis čestica u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ i izvadak iz Prostornog plana uređenja Grada Pakraca se nalazi u privitku ove odluke i njezin je sastavni dio.

 

Članak 4.

U cilju stvaranja uvjeta za gospodarski razvoj, Grad Pakrac će na području Gospodarske zone „Pakrac 1“ izgraditi potrebnu komunalnu infrastrukturu i urediti javne prometne površine.

 

Članak 5.

Osnivač i nositelj razvoja Gospodarske zone „Pakrac 1“ je Grad Pakrac.

Članak 6.

Poslovi upravljanja Gospodarskom zonom „Pakrac 1“, ovom se odlukom prenose na trgovačko društvo LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o, Zona male privrede 5, Pakrac, OIB: 24926977965.

Daje se suglasnost gradonačelnici Grada Pakraca o prijenosu upravljanja Gospodarskom zonom „Pakrac 1“ zaključiti poseban ugovor.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 300-01/19-01/3

URBROJ: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Popis čestica gospodarske zone „Pakrac 1“

 

Katastarska čestica

 

Površina

Katastarska općina Kusonje  
1402 432,00
1401/2 1.040,00
1401/6 189,00
1403/4 899,16
1403/6 2.059,00
1404/1 1.830,70
1404/2 259,00
1405/1 1.638,00
1405/2 1.893,00
1406/1 3.344,00
1406/2 1.671,00
1406/3 1.126,00
1407/1 1.075,40
1407/3 777,00
1407/4 2.239,00
1407/5 434,00
1407/7 622,00
1409/1 2.940,00
1409/2 68,00
1409/5 444,00
1410/1 384,84
1410/2 241,00
1411/1 1.315,00
1411/2 72,00
1411/3 1.537,00
1411/4 40,00
1411/5 570,00
1412/3 50,00
1412/4 173,00
1412/8 1.299,00
1428/1 2.273,00
1480/18 230,00
1480/19 490,00
1480/2 467,00
1480/20 350,00
1480/21 244,57
1480/22 32,37
1480/23 163,00
1480/24 243,00
1480/25 71,00
1554/1 428,00
1554/2 49,00
1554/3 96,00
1554/4 66,00
1554/5 35,00
1554/6 33,00
1554/7 33,00
1556/9 203,00
Katastarska općina Pakrac  
2263 3.272,95
2264 492,74
2266 2.183,17
2268 2.388,18
2269 3.449,19
2274 363,26
2275 258,96
2276 561,08
2277 1.222,86
2278 3.664,99
2279 215,80
2280 388,44
2296 293,00
2301 79,13
2305 100,71
2340 7.790,35
2341 3.096,72
2369 399,23
2383 6.740,00
2384 8.632,00
2385 243,00
2386 4.353,00
2388 1.917,02
2260/2 2.090,00
2260/3 492,00
2261/1 459,00
2261/3 200,00
2262/1 154,00
2262/4 242,00
2267/1 909,95
2267/2 909,95
2270/1 2.174,00
2270/2 106,00
2271/1 2.100,00
2271/2 1.810,00
2271/3 1.235,00
2271/7 410,00
2271/8 186,00
2271/9 286,00
2272/3 375,00
2273/1 13.754,00
2288/1 385,00
2288/2 471,16
2288/3 776,88
2288/4 143,87
2289/1 339,00
2290/1 400,00
2290/3 68,34
2290/4 37,00
2291/1 1.736,00
2292/1 2.452,00
2292/2 10,00
2292/5 25,18
2292/6 43,16
2292/7 220,00
2293/1 899,00
2293/3 82,72
2293/4 1.757,00
2293/5 1.020,00
2293/6 18,00
2293/7 1.810,00
2295/1 4.701,00
2295/2 511,00
2297/1 5.599,99
2297/2 611,43
2304/1 69.210,00
2304/2 3.506,74
2304/3 18.447,22
2304/5 2.742,00
2304/6 635,00
2304/7 58,00
2304/8 1.002,00
2306/1 3.085,93
2306/2 532,30
2307/2 431,60
2367/1 960,31
2367/2 1.309,18
2367/4 359,67
2387/1 1.850,00
2389/1 537,00
2389/7 6.005,00
2394/2 274,00
2394/3 143,00
2395/3 415,00
2395/4 327,30
2395/8 21,58
2395/9 24,00
Ukupno: 252.162,23

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izradi urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone „Pakrac 1“

Temeljem članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj  dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

I. Pravna osnova za izradu i donošenje Plana

 

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Plana) nalazi se u članku 86. Zakona o prostornom uređenju.

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju, Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova („Narodne novine“ broj 106/98., 39/04., 45/04., 163/04. i 9/11.) i ostalim važećim propisima iz područja prostornog uređenja kao i posebnim propisima.

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti. Odgovorna osoba je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

II. Razlog za izradu Plana

 

Članak 3.

Prostornim planom uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 8/2007), Izmjenom i dopunom Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada  Pakraca“, br. 2/2012 ), Prostornim planom uređenja Grada Pakraca – usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13),(„Službeni glasnik Grada Pakraca„ br. 3/2015), planirano je unutar građevinskog područja naselja uređenje gospodarske zone „Pakrac 1“.

Izradi Plana pristupit će se uslijed potrebe daljnjeg sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

 

 III. Obuhvat Plana

 

Članak 4.

Granica obuhvata Plana definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu  4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .

Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,22 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,22 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.

Grafički prikaz obuhvata Plana sastavni je dio ove Odluke i neće se objaviti u „Službenim novinama Grada Pakraca“.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu Plana

 

Članak 5.

Gospodarska zona „Pakrac 1“ nalazi se unutar građevinskog područja naselja Pakrac i u naravi predstavlja dijelom izgrađeno područje, dijelom neizgrađeno i neuređeno zemljište, te dijelom zemljište na kojem se nalaze ostatci građevina i komunalne infrastrukture gospodarskog kompleksa „Papuk“.

Kroz gospodarsku zonu prolazi nerazvrstana cesta oznake NC 3076 , a koja povezuje ulice Eugena Kvaternika i Radničko naselje. Prometnica  svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava postojeće standarde.

Na dijelu gospodarske zone na kojem je izgrađen PC Pakrac,  postoji izgrađena komunalna infrastruktura (prometnice, voda, kanalizacija, plin, EKI, NN mreža). Za ostale  dijelove gospodarske zone „Pakrac 1“  nije moguće utvrditi stvarno stanje infrastrukturnih građevina (trase, kapacitet, tehnička ispravnost).

V. Ciljevi i programska polazišta Plana

 

Članak 6.

   Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih  rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina,  te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:

 • koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
 • razmještaj djelatnosti u prostoru
 • osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
 • mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • uređenje zelenih površina
 • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
 • uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
 • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća

Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.

Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

VI. Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana

Članak 7.

Za izradu Plana nije potrebno pribavljati posebne strategije, planove, studije i druge dokumente propisane posebnim zakonima s obzirom na to da se postupak izrade može provesti temeljem podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata koja će dostaviti nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima iz svog djelokruga.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja Plana

 

Članak 8.

Stručno rješenje Plana izrađuje stručni izrađivač Plana na temelju zahtjeva koje će javnopravna tijela, u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju, dostaviti nositelju izrade Plana u roku od 15 dana od dana zaprimanja ove Odluke.

VIII. Stručna podloga za izradu Plana

 

Članak 9.

Za potrebe izrade Plana koristit će se Prostorni plan uređenja Grada Pakraca, Generalni urbanistički plan grada Pakraca te digitalni katastarski plan i digitalne ortofoto karte (DOF) za k.o. Pakrac u mjerilu 1:1000, kao i sva raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju javnopravna tijela.

XI. Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana

 

Članak 10.

U postupku izrade Plana tražit će se sudjelovanje i podaci, planske smjernice i drugi propisani dokumenti od sljedećih javnopravnih tijela:

 • – Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb,
 • – Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb,
 • – Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,
 • – Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine, Runjanovina 2, Zagreb,
 • – Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega
 • – Zavod za prostorno uređenje Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega
 • – MUP, PU Požeško-slavonska, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova, Josipa Runjanina 1, Požega
 • – Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Požega, Kralja Krešimira 1, Požega
 • – HAOP, Radnička cesta 80/7, Zagreb,
 • – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, R. F. Mihanovića 9, Zagreb,
 • – Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar
 • – Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod
 • – HEP- d.d. ZAGREB, Distribucijsko područje elektra Križ, Trg sv. Križa 7,  Križ
 • – URED DRŽAVNE UPRAVE U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI, Ispostava Pakrac
 • – HRVATSKE ŽELJEZNICE, Služba za planiranje i strategijski razvoj, Mihanovićeva 12, Zagreb
 • – PLINACRO d.o.o. za transport prirodnog plina, Savska cesta 88a,10000 Zagreb,
 • – KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
 • – Pakrac-plin d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18
 • – Vode Lipik d.o.o., Aleja kestenova 35, Pakrac

Ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade mogu se uključiti i drugi sudionici.

X. Planirani rok za izradu Plana

 

Članak 11.

Za izradu Plana utvrđuju se sljedeći rokovi:

 • dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice, propisani dokumenti i drugi akti) u roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
 • izrada Nacrta prijedloga Plana – u roku od 40 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva, podloga i   programa,
 • izrada Prijedloga Plana za javnu raspravu – u roku od 10 dana od utvrđivanja istog,
 • javni uvid u Prijedlog Plana – u trajanju od 30 dana,
 • izrada Izvješća o javnoj raspravi – u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i  primjedbi,
 • izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj  raspravi,
 • izrada Konačnog prijedloga Plana – u roku od 15 dana od utvrđivanja istog,
 • dostavljanje završnog elaborata Plana – u roku od 10 dana, računajući od donošenja Plana na Gradskom vijeću Grada Pakraca

Rokovi iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga mogu se produljiti, uz suglasnost Nositelja izrade  i Izrađivača.

XI. Izvori financiranja izrada Plana

 

Članak 12.

Financijska sredstva za izradu Plana osigurat će Grad Pakrac iz proračunskih sredstava.

XIII. Završne odredbe

 

Članak 13.

Nositelj izrade Plana, Grad Pakrac obvezuje se da:

 • sukladno članku 88. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), obavijesti javnost o izradi Plana na mrežnoj stranici Grada Pakraca i kroz informacijski sustav putem Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj;
 • o izradi Plana  pisanim putem obavijestiti i susjedne gradove i općine.
 • vodi službenu evidenciju o postupku izrade i donošenja Plana.

Grad Pakrac treba jedan primjerak ove Odluke dostaviti:

 • javnopravnim tijelima iz članka 9. ove Odluke, s pozivom da u roku 15 dana dostave zahtjeve za izradu Plana;
 • Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj, sukladno članku 86. stavku 5. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19).

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/19-01/2

UR.BROJ:2162-06/01-19-03

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o komunalnom redu

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019.  godine donijelo je

ODLUKU O KOMUNALNOM REDU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuje se komunalni red i mjere za njegovo provođenje, a naročito:

a) uređenje naselja, koje obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama, plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta,

b) način uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za gospodarske i druge svrhe, uključujući i njihovo davanje na privremeno korištenje, građenje građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta te održavanje reda na tim površinama

c) uvjeti korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

d) održavanje čistoće i čuvanje površina javne namjene, uključujući uklanjanje snijega i leda s tih površina,

e) skupljanje, odvoz i postupanje sa skupljenim komunalnim otpadom

f) sanitarno – komunalne mjere,

g) uklanjanje protupravno postavljenih predmeta,

h) mjere za provedbu komunalnog reda,

i) novčane kazne.

Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke i pravne osobe na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju sljedeće značenje:

 1. javne površine su površine u općoj uporabi, a prema namjeni razlikuju se:

a) javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: trgovi, pločnici, nogostupi, pješačke zone, tržnice, javni prolaz, javne stepenice, plaže te ulice i ceste, ako nisu sastavni dio nerazvrstanih ili drugih cesta.

b) javne zelene površine: park, travnjak, drvored, živica, dječja igrališta, skupina stabala ili pojedinačno samoniklo stablo, posude s ukrasnim biljem, javni sportski i rekreacijski prostori

c) zelene površine uz cestu u naselju i slične zelene površine;

d) nerazvrstane ceste te dijelovi javnih cesta koje prolaze kroz naselje, kad se ti dijelovi cesta ne održavaju kao javne ceste prema posebnom zakonu,

e)javna parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi

 1. pokretna naprava je lako prenosivi objekt koji služi za prodaju raznih artikala ili obavljanje određenih usluga, prezentiranje prodajnog asortimana ispred zanatskih i drugih poslovnih objekata, organiziranje zabave i manifestacija za vrijeme blagdana i spomendana, obljetnica, sportskih događanja, promidžbe i drugih manifestacija, informativni ormarići za besplatnu opskrbu građana novinama, štandovi, automati i naprave za prodaju pića, napitaka i sladoleda, konditorskih i snack proizvoda, hladnjaci za sladoled, bankomati, naprave za pokretnu prodaju, peći, automati i drugi objekti za pečenje plodina, automobili kao nagradni zgodici, objekti za promidžbene ili druge namjene, otvorene terase (stolovi, stolice, cvjetne vaze, suncobrani, pokretne ograde, podesti), samostojeće montažno-demontažne nadstrešnice i druga oprema postavljena na javnoj površini za potrebe ugostiteljskih objekata u svrhu organiziranja otvorenih terasa ispred ugostiteljskih objekata, cirkuski šatori, lunaparkovi, zabavne radnje, čuvarske kućice i slično;
 2. kiosk je tipski objekt lagane konstrukcije koji se može u cijelosti ili u dijelovima prenositi i postavljati pojedinačno ili u grupi, a služi za obavljanje gospodarske, humanitarne i druge djelatnosti;
 3. komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi su:
 • javna rasvjeta,
 • obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara
 • zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,
 • javni satovi,
 • javni zahodi,
 • javni zdenci, vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,
 • koso dizalo – lift,
 • javne telefonske govornice i javni poštanski sandučići,
 • nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,
 • samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme;
 • spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti,
 • objekti oborinske odvodnje ceste zatvorenog tipa,
 • linijske rešetke,
 • sustavi odvodnje pothodnika i podvožnjaka,
 • stajališta za sustav javnih bicikala.
 1. ploča s tvrtkom ili nazivom je ploča s tvrtkom pravne osobe ili imenom fizičke osobe obrtnika, odnosno nazivom obrta i drugo;
 2. zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelja zgrada;
 3. plakati su oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja;
 4. reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamne naljepnice, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa;
 5. reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima, reklamni stupovi (totemi i slično);
 6. vanjski dijelovi zgrade su pročelja, izlozi, balkoni, terase, ulazna i garažna vrata, prozori, žljebovi, krovovi, dimnjaci, klime, antene i drugo;
 7. privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe sajmova i javnih manifestaciji i prigodnog uređenja naselja;
 8. parkovna oprema postavlja se na javne zelene površine, a namijenjena je igri djece ili rekreaciji građana (ljuljačke, tobogani, klupe, parkovna ogradica, stupići i slično);
 9. stajališta za sustav javnih bicikala postavljaju se na javne površine, a sastoje se od bicikala, parkirališno-sigurnosnih instalacija, info stupova za prijavu korisnika i druge opreme.

II. UREĐENJE NASELJA

Članak 3.

Naselja na područja Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) moraju biti uređena.

Pod uređenjem naselja, u smislu ove Odluke, smatra se uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba u dijelu koji je vidljiv površini javne namjene, te određivanje uvjeta za postavljanje tendi, reklama,  plakata, spomen-ploča na građevinama i druge urbane opreme te klimatizacijskih uređaja, dimovodnih, zajedničkih antenskih sustava i drugih uređaja na tim zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta.

 1. VANJSKI DIJELOVI ZGRADE

Članak 4.

Vanjski dijelovi zgrade moraju biti održavani, uredni i ispravni.

Vlasnik, korisnik, odnosno upravitelj zgrade dužan je neodržavane i neuredne vanjske dijelove zgrade obnoviti i održavati tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade.

Zabranjeno je djelomično uređivanje pročelja višestambenih zgrada, osim u slučaju kad višestambena zgrada ima više zasebnih ulaza, kada je dopušteno uređivanje pročelja za stanove koji pripadaju istom ulazu.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način uništavati vanjske dijelove zgrade.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade dužan je odmah otkloniti oštećenja vanjskih dijelova zgrade (pročelje ili pokrov postojeće zgrade) koji nisu nosiva konstrukcija, a zbog kojih postoji opasnost za život, zdravlje ili imovinu ljudi, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Vlasnik zemljišta dužan je ukloniti ostatke zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina, sukladno posebnim propisima o gradnji i građevinskoj inspekciji.

Članak 6.

Na vanjskim dijelovima zgrade vidljivima s javne površine može se držati cvijeće i ukrasno bilje, a iznimno klimatizacijski uređaji, antene i drugi predmeti.

Klima uređaji postavljeni na vanjski dio građevine moraju biti ugrađeni na način da se kondenzat ne ispušta na javnu prometnu površinu.

Posuda s cvijećem izvan gabarita objekta mora biti postavljena i osigurana na način da spriječi pad posude te polijevanje vode kod zalijevanja cvijeća na prolaznike.

Vlasnik, odnosno korisnik zgrade – građevine koja ima svojstvo pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra ili se nalazi na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline u smislu odgovarajućih odredbi Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara , dužan je za sve zahvate na vanjskim dijelovima građevina ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela za zaštitu spomenika kulture.

 1. UREĐENJE I ODRŽAVANJE OKUĆNICA, DVORIŠTA ZGRADA I OGRADA

Članak 7.

Dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina oko zgrade te neizgrađeno zemljište uz javnu površinu mora biti čisto i uredno.

Na površinama iz stavka 1. ovoga članka zabranjeno je držati bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari.

Vlasnik, odnosno korisnik površina iz stavka 1. ovoga članka, dužan ih je čistiti i održavati.

Članak 8.

Ograda uz javnu površinu ne smije ometati sigurnost prometa i ljudi.

Bodljikava žica, šiljci i slično može se postaviti samo kao dopuna postojeće ograde, na visinu iznad 1,8 m, tako da ne smeta prolaznicima i ne predstavlja opasnost od ozljeda.

Ogradu uz javnu površinu vlasnik, odnosno korisnik, dužan je održavati urednom.

Ogradu od ukrasne živice vlasnik, odnosno korisnik, dužan je redovno orezivati tako da nije opasna za prolaznike i ne ometa promet ljudi i vozila.

Članak 9.

Ako dvorište, odnosno vrt, voćnjak, zelena i druga površina zgrade te neizgrađeno građevinsko zemljište ili ograda uz javnu površinu  nije uređena na način propisan člancima 7. i 8. ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku dvorišta odnosno vrta, voćnjaka, zelene i druge površine zgrade te neizgrađenog građevinskog zemljišta ili ograde, otklanjanje uočenih nedostataka.

Članak 10.

Ako postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanja ljudi i/ili oštećenja imovine, komunalni redar će rješenjem narediti vlasniku, odnosno korisniku zemljišta potrebne zahvate na stablu.

Članak 11.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz članka 9. i 10.  ove odluke, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

 1. PLOČE S IMENOM NASELJA, ULICE, TRGA I PLOČICE S KUĆNIM BROJEM ZGRADE

Članak 12.

Naselja, ulice i trgovi moraju biti označeni imenom, a zgrade moraju biti obilježene brojevima.

Naselja, ulice, trgovi i zgrade označavaju se i obilježavaju na način i po postupku propisanom posebnim propisom.

Članak 13.

Za označavanje imena naselja, ulica i trgova postavljaju se ploče, a na zgrade se postavljaju pločice s kućnim brojem zgrade.

Izgled i veličinu ploča i pločica iz stavaka 1.  ovoga članka pravilnikom propisuje gradonačelnik.

Članak 14.

Pločice s kućnim brojevima zgrada postavljaju se na temelju rješenja upravnog tijela nadležnog za katastarske i geodetske poslove.

Članak 15.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade sukladno posebnim propisima i pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke.

Pločicu s kućnim brojem zgrade koja izgledom i veličinom nije sukladna pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke, vlasnik zgrade dužan je zamijeniti novom pločicom.

Vlasnik zgrade dužan je na zgradu postaviti pločicu s kućnim brojem zgrade najkasnije do početka njezina korištenja.

Vlasnik, odnosno upravitelj zgrade, dužan je voditi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem.

Članak 16.

Zabranjeno je oštećivati i uništavati te neovlašteno skidati i mijenjati ploče i pločice iz članka 13. ove odluke.

 1. IZLOZI

Članak 17.

Izlog poslovnog prostora mora biti uredan i čist.

Za blagdane i prigodne manifestacije izlozi mogu biti prigodno uređeni.

Korisnik izloga ne smije u izlogu držati ambalažu ili skladištiti robu te izlagati robu izvan poslovnog prostora.

Izlozi noću moraju biti rasvijetljeni.

Rasvjetljenje izloga mora biti izvedeno tako da izravno ne obasjava prometnu površinu.

Članak 18.

Vlasnik, odnosno korisnik poslovnog prostora koji se ne koristi dužan je izlog uredno prekriti neprozirnim materijalom, odnosno onemogućiti uvid u unutrašnjost poslovnog prostora.

Vlasnik, odnosno korisnik izloga iz stavka 1. ovoga članka dužan je oštećenja izloga ukloniti bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja.

Komunalni redar rješenjem će narediti vlasniku, odnosno korisniku izloga uklanjanje oštećenja iz stavka 2. ovoga članka.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 3. ovoga članka, a postoji neposredna opasnost za sigurnost prolaznika, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika poslovnog prostora.

 1. ZAŠTITNE NAPRAVE, PLOČE S TVRTKOM ILI NAZIVOM, REKLAME I REKLAMNI PANOI

Članak 19.

Zaštitne naprave su tende, roloi, zaštitne rešetke, kamere, alarmni uređaji i slični predmeti koji se postavljaju na pročelje zgrade.

Tende se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za komunalne poslove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 20.

Kamere se postavljaju za provođenje nadzora radi prevencije protupravnih ponašanja i utvrđivanja počinjenja prekršaja te zaštite imovine u vlasništvu Grada, sukladno posebnim propisima, s navedenom svrhom postavljanja kamera i obvezom javnog isticanja natpisa da je prostor pod nadzorom.

Kamere se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture po prethodno pribavljenoj:

– suglasnosti ministarstva nadležnog za unutarnje poslove;

– suglasnosti Agencije za zaštitu osobnih podataka;

– suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje kamera dužna ih je održavati funkcionalno ispravnima.

Članak 21.

Plakati, oglasi i slične objave reklamno-promidžbenog ili informativnog sadržaja (u daljnjem tekstu: plakati) mogu se postavljati na oglasnim ili reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima, panoima.

Plakati se postavljaju na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo.

Iznimno, na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, za određene javne manifestacije plakati se mogu postavljati i na druga mjesta, osim na stabla, pročelja zgrada, ograde, stupove javne rasvjete i telefonske govornice, prometnu signalizaciju, objekte i uređaje javne namjene.

Za plakate postavljene bez rješenja ili suprotno rješenju iz stavka 2. ovoga članka odgovorna je osoba koja postavlja plakate i organizator priredbe ili manifestacije, odnosno osoba čiji se proizvod ili usluga plakatom oglašava.

Zabranjeno je šarati, oštećivati ili na drugi način uništavati plakate.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio održavanje mjesta za postavljanje plakata dužna ih je održavati urednima i čistima.

Članak 22.

Pravna osoba, fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ističe ploču s tvrtkom ili nazivom na poslovnu prostoriju u kojoj posluje.

Ustanove i druge institucije ističu naziv na mjestu određenom posebnim propisima, odnosno na objekt u kojem se nalazi poslovni prostor ustanove, odnosno institucije.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ili osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te ustanova i druga institucija može na pročelje zgrade u kojoj koristi poslovni prostor postaviti i ploču s natpisom s imenom poslovnog prostora, obavijest o djelatnosti koju obavlja te obavijest o radnom vremenu (u daljnjem tekstu: natpis).

Ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade postavlja se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se tvrtka, naziv i natpis postavljaju na građevinu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Pravna ili fizička osoba obrtnik iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, mora održavati ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom.

Pravna ili fizička osoba iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dužna je ukloniti ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora te pročelje zgrade vratiti u prvobitno stanje.

Ako pravna ili fizička osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne postupi sukladno stavku 6. ovoga članka, komunalni redar rješenjem će narediti uklanjanje ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom.

Članak 23.

Jarbol za zastave postavlja se na pročelja zgrada, zemljištu uz objekte te javne površine.

Na jarbolima se postavljaju državne zastave, županijske, gradske te prigodne zastave za određene manifestacije, kao i reklamne zastave.

Jarbol se postavlja na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline .

Članak 24.

Zastava Republike Hrvatske i Grada Pakraca ističu se sukladno posebnim propisima.

Jarboli za zastave i zastave moraju biti uredni, čisti i neoštećeni.

Članak 25.

Reklame su reklamne zastave, reklamna platna, osvijetljene reklamne vitrine (city light), putokazne reklame, pokretne reklame, reklame na stupovima javne rasvjete, transparenti, reklamni ormarići, oslikane reklamne poruke (na zidovima građevina, ogradama, tendama, prometnicama i slično), reklamni natpisi i drugi predmeti koji služe reklamiranju, osim reklamnih panoa.

Reklame iz stavka 1. ovoga članka postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, ako posebnim propisom nije drugačije određeno.

Zabranjeno je bacati reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično) bez rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 26.

Reklamni panoi su panoi, reklamni uređaji, konstrukcije i slično – samostojeći ili na objektima te reklamni stupovi (totemi i slično).

Reklamni panoi postavljaju se na javne površine na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove ako posebnim popisima nije drugačije određeno.

Reklamni panoi oglasne površine veće od 12 m2 postavljaju se na javne površine, zemljište i građevine sukladno propisima o prostornom uređenju i gradnji i na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove.

Podnositelj zahtjeva dužan je prethodno pribaviti prije izdavanja rješenja iz stavka 2. ovoga članka suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se reklamni pano postavlja na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Tvrtka ili ime vlasnika reklamnog panoa moraju biti istaknuti na reklamnom panou.

Ako reklamni pano nema istaknutu reklamnu poruku, vlasnik ga je dužan prekriti odgovarajućim materijalom bijele boje.

Članak 27.

Zabranjeno je postavljanje reklama i reklamnih panoa na krovne površine, pročelja zgrada i građevinske skele na Trgu bana Josipa Jelačića, osim ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom u zoni prizemlja.

Članak 28.

Lokacije na javnim površinama kojima upravlja Grad, za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje dodjeljuju se javnim natječajem koji raspisuje gradonačelnik, odnosno osoba koju on ovlasti.

Iznimno, ako se reklame ili reklamni panoi namijenjeni za komercijalno oglašavanje uklanjaju na zahtjev Grada, gradonačelnik može na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove neposredno dodijeliti zamjensku lokaciju.

Uvjeti, način i postupak za dodjelu javne površine za postavljanje reklama i reklamnih panoa namijenjenih za komercijalno oglašavanje pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 29.

Zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi moraju biti uredni i funkcionalno ispravni.

Ako se zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi postavljaju suprotno odredbama ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 30.

Način i uvjete za postavljanje zaštitnih naprava, plakata, ploča s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbola, reklama i reklamnih panoa pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove uz mišljenje upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja na zgradu koja ima svojstvo kulturnog dobra ili se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline.

Članak 31.

Visinu naknade za postavljanje  plakata, reklama i reklamnih panoa na javne površine, zemljišta i objekte,  propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

III. NAČIN UREĐENJA I KORIŠTENJA POVRŠINA JAVNE NAMJENE I ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU GRADA ZA GOSPODARSKE I DRUGE SVRHE

 1. PRIVREMENE GRAĐEVINE ZA POTREBE SAJMOVA I JAVNIH MANIFESTACIJA I PRIGODNO UREĐENJE NASELJA

Članak 32.

Privremene građevine su montažni objekti i drugi objekti koji se postavljaju za potrebe javnih manifestacija najduže do 90 dana, a ako je u njima organizirana prigodna prodaja (sajam i slično), postavljaju se najduže do 60 dana u tijeku jedne kalendarske godine neovisno o vremenu održavanja manifestacije.

Privremene građevine postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 33.

Visinu naknade za postavljanje privremene građevine iz članka 32. propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 34.

U povodu blagdana i manifestacija javne površine mogu se prigodno urediti postavljanjem objekata, uređaja, pokretnih naprava, opreme, zastava, ukrasa, ukrasnih žaruljica, božićnih drvaca i slično, na temelju suglasnosti gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Nakon proteka blagdana i manifestacija vlasnik odnosno korisnik poslovne ili stambene zagrade dužan je ukloniti predmete iz stavaka 1. ovoga članka u roku od 2 dana.

 1. KIOSCI I POKRETNE NAPRAVE

Članak 35.

Kiosci građevinske bruto površine do 15 m2 na javnoj površini postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se kiosci i druge građevine gotove konstrukcije postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 36.

Lokacije za postavljanje kioska za djelatnost trgovine na malo i uslužne djelatnosti određuju se posebnom odlukom.

Članak 37.

Pokretne naprave na kojima se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. ove odluke postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 38.

Lokacije za postavljanje pokretnih naprava za djelatnost trgovine na malo i obavljanje uslužnih djelatnosti, osim za prigodne manifestacije, postavljanje otvorenih terasa i postavljanje čuvarskih kućica, u skladu s posebnim propisima,  određuju se posebnom odlukom.

Članak 39.

Uvjeti i postupak dodjele lokacije za postavljanje kioska i pokretnih naprava određuju se posebnom odlukom.

Članak 40.

Otvorene terase na javnim površinama i zemljištu u vlasništvu drugih, postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstva i komunalne poslove, po prethodno pribavljenom mišljenju  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra i zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 41.

Montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa na javnim površinama postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i  komunalne poslove, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra i zaštićene kulturno-povijesne cjeline .

Članak 42.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava, otvorenih terasa i montažno-demontažnih nadstrešnica iznad otvorenih terasa dužni su ih držati urednim i funkcionalno ispravnim te redovito čistiti njihov okoliš.

Članak 43.

Ako su kiosci, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa postavljeni suprotno člancima od 35. do 41. ove odluke, komunalni redar rješenjem će narediti njihovo uklanjanje.

Članak 44.

Način i uvjeti za postavljanje te vanjski izgled kioska, pokretnih naprava, otvorenih terasa i montažno-demontažnih nadstrešnica donose se na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 45.

Visinu naknade za postavljanje kioska, pokretne naprave i otvorene terase na javnim površinama,  propisuje pravilnikom gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

 1. KOMUNALNI OBJEKTI, UREĐAJI I DRUGI OBJEKTI U OPĆOJ UPORABI

Članak 46.

Komunalni objekti, uređaji i drugi objekti u općoj uporabi (u daljnjem tekstu: objekti u općoj uporabi) postavljaju se na javnim površinama radi uređenja Grada, pružanja usluga, održavanja komunalne infrastrukture i lakšeg snalaženja građana na području Grada.

Objekti u općoj uporabi su:

a) javna rasvjeta,

b) obavijesne ploče, ormarići, panoi s planom naselja ili oznakom kulturnih dobara

c) zaštićenih dijelova prirode, turističkih i drugih objekata,

d) javni satovi,

e) javni zahodi,

f) javni zdenci, vodoskoci i fontane i drugi slični objekti,

g) koso dizalo – lift,

h) javne telefonske govornice i javni poštanski sandučići,

i) nadstrešnice na stajalištima javnog prometa,

j) samostojeći telekomunikacijski razvodni ormarići za smještaj telekomunikacijske opreme;

k) spomenici, skulpture, spomen-ploče i sakralni objekti,

l) objekti oborinske odvodnje ceste zatvorenog tipa

m) linijske rešetke,

n) sustavi odvodnje pothodnika i podvožnjaka,

o) stajališta za sustav javnih bicikala.

Članak 47.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, kojoj je Grad povjerio na održavanje ili upravljanje objekata u općoj uporabi, odnosno vlasnik, dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka, dužna je nastala oštećenja i kvarove otkloniti u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 5 dana od utvrđivanja oštećenja ili kvara.

Zabranjeno je pisati grafite, poruke i slično te na drugi način oštećivati i uništavati objekte u općoj uporabi.

Članak 48.

Objekti u općoj uporabi, ako ovom odlukom ili posebnim propisom nije drugačije određeno, postavljaju se na temelju rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, a ovisno o vrsti i namjeni objekta u općoj uporabi, po prethodno pribavljenoj suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Visinu naknade za javne telefonske govornice, javne poštanske sandučiće i samostojeće telekomunikacijske razvodne ormariće propisuje pravilnikom gradonačelnik.

Način i uvjete postavljanja objekata u općoj uporabi određuju se posebnom odlukom.

Članak 49.

Iznimno od članka 48. ove odluke, način, uvjete i postupak za postavljanje stajališta za sustav javnih bicikala posebnim pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Stajališta za sustav javnih bicikala postavljaju se na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove i sukladno pravilniku iz stavka 1. ovog članka.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj Grad na temelju ugovora povjeri postavljanje stajališta za sustav javnih bicikala, ne plaća naknadu za korištenje javnih površina.

 

Članak 50.

Javne površine moraju imati javnu rasvjetu prema značaju dijelova Grada i javnih površina, prometa i potreba građana.

Javna rasvjeta mora biti funkcionalna, ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita sukladno posebnim propisima.

Članak 51.

Plan pojedinog naselja mora imati ucrtane glavne ulice, trgove, parkove, najvažnije objekte u naselju (škola, dječji vrtić, pošta, banka, zdravstvena ustanova i slično) te oznake mjesta na kojem se plan nalazi.

Članak 52.

Zabranjeno je priključivanje električnih instalacija rasvjete i drugih instalacija na sustav javne rasvjete te drugo korištenje sustava javne rasvjete, bez suglasnosti gradskog tijela nadležnog za građenje i održavanje komunalne infrastrukture.

Članak 53.

Javni zahodi grade se ili postavljaju na trgovima, tržnicama, kolodvorima i sličnim prostorima, te u parkovima i izletištima, odnosno na mjestima na kojima se građani okupljaju i zadržavaju.

Članak 54.

Javni zdenci grade se i održavaju sukladno propisima o opskrbi pitkom vodom.

Javni zdenci u razini terena moraju imati propisno osigurane poklopce.

Članak 55.

U vodoskocima i fontanama zabranjeno je kupanje te vađenje novca bačenog u vodoskoke i fontane.

Članak 56.

Javne telefonske govornice i javne poštanske sandučiće postavljaju i održavaju pravne osobe koje pružaju telekomunikacijske i poštanske usluge.

Članak 57.

Na stajalištima javnog prometa, postavljaju se nadstrešnice.

Nadstrešnice se postavljaju tako da ne ometaju promet vozila i pješaka te da osiguravaju pristupačnost stajalištu prema posebnom propisu.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje i održavanje nadstrešnica uz nerazvrstane ceste, dužna ih je redovito održavati (prati, čistiti, mijenjati oštećene dijelove i držati rasvjetu funkcionalno ispravnom).

Pravna osoba  koja je postavila nadstrešnica uz javne ceste sukladno posebnim propisima, dužna ih je redovito održavati (prati, čistiti, mijenjati oštećene dijelove i držati rasvjetu funkcionalno ispravnom).

Zabranjeno je po nadstrešnicama lijepiti plakate i drugo, ispisivati grafite i uništavati ih.

Članak 58.

Spomenik se postavlja u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj od utjecaja na javni, kulturni, gospodarski, vjerski i politički života Republike Hrvatske.

O postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika odlučuje Gradsko vijeće, na gradonačelnikov prijedlog, uz prethodno pribavljenu suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili  zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Na temelju odluke iz stavka 2. ovoga članka gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje o postavljanju, premještanju ili uklanjanju spomenika ako nije drukčije propisano posebnim propisom.

Članak 59.

Skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje postavljaju se, premještaju ili uklanjaju na javnim površinama i nekretninama u vlasništvu fizičkih ili pravnih osoba na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 60.

O postavljanju skulpture, spomen-ploče i sakralnih obilježja u spomen ili sjećanje na osobu ili događaj od utjecaja na javni, kulturni, gospodarski, vjerski i politički život Republike Hrvatske, upravno tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje uz prethodnu suglasnost  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavljaju na prostoru kulturnog dobra ili  zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Članak 61.

Gradonačelnik daje prethodno mišljenje, na prijedlog gradskog tijela nadležnog za gradnju i održavanje komunalne infrastrukture, za postavljanje, premještanje ili uklanjanje spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja, ako je Grad investitor.

Članak 62.

Gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove donosi rješenje iz članka 58. stavka 3. i članka 59. ove odluke, po prethodno pribavljenoj:

  suglasnosti  upravnog tijela nadležnog za zaštitu spomenika kulture  ako se postavlja, premješta ili uklanja spomenik, skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje za koji se utvrdi da ima svojstvo kulturnog dobra ili ako se postavlja na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline suglasnosti nadležne župe ako se postavlja, premješta ili uklanja sakralno obilježje; mišljenju gradskih  tijela u djelokrugu kojih je predmet (obrazovanje, kultura, sport,  socijalna skrb, gospodarstvo i drugo).

Članak 63.

Zahtjev za postavljanje, premještanje i uklanjanje spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja može podnijeti pravna osoba (ovlaštena osoba za Grad, udruga, ustanova ili institucija), ili fizička osoba ako se skulptura, spomenik, spomen-ploča, sakralno obilježje i slični predmet postavlja, premješta ili uklanja na zemljište ili u zgradu u njenom vlasništvu

Prije podnošenja zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba ili fizička osoba dužna je zatražiti od tijela koje imenuje Gradsko vijeće ocjenu prihvatljivosti obilježavanja osobe i/ili događaja i mjesta postavljanja spomenika, skulpture, spomen-ploče i sakralnog obilježja.

Članak 64.

Spomenik, skulptura, spomen-ploča i sakralno obilježje moraju se održavati urednima i ne smiju se oštećivati i uništavati.

 1. KOLODVORI, TRŽNICE, SAJMIŠTA, GROBLJA

Članak 65.

Vlasnik, odnosno korisnik kolodvorske zgrade, perona, sanitarnog uređaja i predprostora pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnoga željezničkog, autobusnog i drugog prometa dužan ih je održavati urednima, čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 66.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja otvorenom tržnicom i sajmištem na kojima se obavlja promet poljoprivrednim i drugim proizvodima mora ih održavati čistima i urednima, osigurati ispravnost i čistoću opreme i uređaja, urednost nasada te postaviti odgovarajuću opremu za odlaganje otpada.

Članak 67.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja tržnicom ili sajmištem dužna je donijeti tržni red na koji gradonačelnik daje suglasnost.

Članak 68.

Na tržnicama i sajmištima mogu se postavljati kiosci i druge naprave sukladno ovoj odluci i posebnim propisima.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, klupa, suncobrana, tendi, ručnih kolica i sličnih naprava na tržnicama i sajmištima moraju ih održavati urednima i funkcionalno ispravnima.

Zabranjeno je prodavanje ili izlaganje proizvoda izvan prostora otvorenih tržnica, osim ako posebnim propisima nije drugačije određeno.

Članak 69.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja tržnicom na malo, dužna je nakon isteka radnog vremena očistiti, oprati i urediti tržnicu (ukloniti, odnosno složiti klupe i druge pokretne naprave na za to određeno mjesto).

Članak 70.

Pravna osoba ili fizička osoba kojoj je Grad povjerio upravljanje grobljima na području Grada, mora ih održavati čistima i urednima.

Održavanje groblja, grobnih mjesta i nadgrobnih spomenika uređuje se posebnim propisima.

IV. UVJETI KORIŠTENJA JAVNIH PARKIRALIŠTA, NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE ZA PARKIRANJE VOZILA

Članak 71.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja upravlja javnim parkiralištima  mora ih održavati čistima i urednima.

Parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena mora redovito održavati u čistom i urednom stanju vlasnik, odnosno korisnik poslovnog objekta na kojega je ta obveza prenesena ugovorom.

Članak 72.

Uvjeti korištenja nerazvrstanih cesta na području Grada Pakraca uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuju ceste i posebnim propisima donesenim na temelju Zakona.

Članak 73.

Odredbe ove Odluke u dijelu kojim se propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje na odgovarajući se način primjenjuju na javna parkirališta, nerazvrstane ceste  i druge površine javne namjene za parkiranje vozila.

V. ODRŽAVANJE ČISTOĆE I ČUVANJE POVRŠINA JAVNE NAMJENE, UKLJUČUJUĆI UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S TIH POVRŠINA

Članak 74.

Javne površine moraju biti uredne i čiste i služiti svrsi za koju su namijenjene.

Održavanje i zaštita javnoprometnih površina te druga pitanja s tim u vezi uređuje se posebnom odlukom.

Članak 75.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio obavljanje komunalne djelatnosti održavanja čistoće javnih površina dužna ih je redovno i izvanredno održavati i čistiti sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca koji donosi Gradsko vijeće.

Članak 76.

Izvanredno čišćenje javnih površina određuje gradonačelnik ako su zbog vremenskih nepogoda, više sile ili drugih razloga javne površine prekomjerno onečišćene.

Članak 77.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja obavlja djelatnost zbog koje dolazi do onečišćavanja javnih površina, dužna ih je redovito čistiti ili osigurati njihovo čišćenje.

Vlasnik, odnosno korisnik sportskih ili rekreacijskih objekata, zabavnih parkova ili igrališta, organizator javnih skupova, javnih priredaba i korisnik javnih površina na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično), obvezan je čistiti javne površine koje služe kao pristup tim objektima ili za postavljanje objekata.

Vlasnik ili korisnik iz stavka 2. ovoga članka dužan je odmah po završetku javne priredbe ili događanja javnu površinu očisti.

Ako vlasnik ili korisnik ne postupi sukladno stavku 3. ovoga članka, komunalni redar naredit će mu rješenjem čišćenje javnih površina.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ne postupi po rješenju iz stavka 4. ovog članka, Grad će provesti izvršenje rješenja samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika odnosno korisnika.

Članak 78.

Za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinskih skela i ograda gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta može se, u skladu s propisima o sigurnosti prometa, privremeno koristiti javne površine i druge površine uz nju.

Javnoprometne površine mogu se koristiti za radove iz stavka 1. ovoga članka na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Ako se za radove iz stavka 1. ovoga članka koristi javna zelena površina ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada, rješenje o korištenju površine donosi gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 79.

Privremeno korištenje javne površine iz članka 78. ove odluke odobrava se do 12 mjeseci, uz mogućnost ponovnog produženja ako to radovi zahtijevaju.

O korištenju javne površine za postavljanje građevinske skele dulje od 12 mjeseci odlučuje gradonačelnik na prijedlog gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 80.

Ako se s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja, izvođač je dužan skelu i drugi materijal odmah ukloniti s javne površine.

Ako podnositelj zahtjeva ne postupi sukladno stavku 1. ovoga članka, komunalni redar naredit će rješenjem uklanjanje građevinske skele i drugog materijala.

Članak 81.

Prigodom izvođenja radova iz članka 78. stavka 1. ove odluke, izvođač mora poduzimati mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina, a osobito:

 • čistiti, odnosno osigurati čišćenje javnoprometne površine oko gradilišta od svih vrsta građevnog i drugih materijala, blata i slično, a taloženje kojih je na javnim površinama posljedica izvođenja radova;
 • polijevati trošni materijal za vrijeme rušenja građevinskih objekata kako bi se spriječilo stvaranje prašine;
 • čistiti ulične slivnike u neposrednoj blizini mjesta na kojima se radovi izvode;
 • deponirati građevni materijal u okviru gradilišta tako da se ne ometa promet i slobodno otjecanje vode te da se materijal ne raznosi po javnim površinama.

Članak 82.

Izvođač je dužan, najkasnije 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme, obavijestiti komunalno redarstvo da mu zauzeta površina više nije potrebna.

Nakon završetka radova izvođač je dužan zauzetu površinu ostaviti u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će izvođaču dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 48 sati.

Ako izvođač radova, u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak izvođača radova.

Članak 83.

Dio javne površine može se privremeno koristiti za istovar drva, ugljena i sličnoga, te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ne ometa cestovni i pješački promet.

S javne površine moraju se ukloniti drva, ugljen i slično u roku od 24 sata i odmah očistiti od piljevine i drugih otpadaka.

Komunalni redar pregledat će korištenu javnu površinu i ako utvrdi da postoji kakvo oštećenje, naredit će korisniku iz stavka 1. ovog članka dovođenje korištene površine u prvobitno stanje u roku od 24 sata.

Ako korisnik , u roku iz stavka 3. ovoga članka, ne postupi po rješenju komunalnog redara, rješenje će izvršiti Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak korisnika .

Članak 84.

Način i uvjete korištenja javne površine za radove iz članka 78. stavka 1. ove odluke pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Visinu naknade za korištenje javne površine kojom upravlja Grad i neizgrađenoga građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada, za radove iz članka 78. stavka 1. ove odluke, propisuje pravilnikom gradonačelnik.

Članak 85.

Na javne površine postavljaju se kante za otpatke i kante za pseći izmet.

Kante za otpatke i kante za pseći izmet na javnim površinama postavlja pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio održavanje čistoće javnih površina, odnosno održavanje zelenih površina.

Pravna ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio postavljanje kanta za otpatke i kanta za pseći izmet dužna ih je održavati čistima i funkcionalno ispravnima.

Članak 86.

Kante za otpatke i kante za pseći izmet mogu se postaviti na stupovima, ogradama uz nogostupe, samostojećim postoljima.

Zabranjeno je postavljanje kanti za otpatke i kanti za pseći izmet na stupove na kojima se nalaze prometni znakovi, stupove javne rasvjete, drveća i jarbole za isticanje zastava, te na drugim mjestima na kojima bi narušavali izgled naselja, zgrada ili bi ometale promet.

Članak 87.

Zabranjeno je odlaganje komunalnog otpada iz domaćinstava u kante za otpatke postavljene na javnim površinama  za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih.

Članak 88.

Na javnim površinama zabranjeno je:

 • bacati goruće predmete u kante za otpatke i kante za pseći izmet ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada te paliti otpad;
 • neovlašteno postavljati ili oštećivati kante za otpatke, kante za pseći izmet ili spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i rasipati komunalni otpad te onečišćivati prostor oko istih ;
 • onemogućavati pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze spremnici za odvojeno prikupljanje otpada;
 • popravljati, servisirati ili prati vozila na javnim površinama;
 • ispuštati otpadne vode;
 • ostavljati vozila bez registarskih pločica, odnosno neregistrirana vozila, lake teretne prikolice, kamp-prikolice i druga priključna vozila, vozila oštećena u sudaru i olupine vozila;
 • onečišćavati javne površine bacanjem ili ostavljanjem reklamnih i drugih letaka na vozilima i predmetima na javnim površinama;
 • obavljati radnje kojima se onečišćuju javne površine ili propuštati obavljanje radnji kojima se sprječava onečišćenje javnih površina.

Zabranjeno je po javnim površinama crtati i pisati poruke ili tekstove bez rješenja gradskog  tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove, osim prometne signalizacije sukladno posebnim propisima.

 1. JAVNE ZELENE POVRŠINE

Članak 89.

Javne zelene površine moraju se redovno održavati, čistiti i uređivati sukladno programu održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca koji donosi Gradsko vijeće.

Javne zelene površine održava i uređuje pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je to Grad povjerio.

Gradonačelnik određuje minimalni standard održavanja i uređivanja javnih zelenih površina.

Iznimno od stavka 1. do 3. ovoga članka na park-šume primjenjuju se posebni propisi o šumama.

Članak 90.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari sportskim, rekreacijskim i drugim sličnim objektima, spomen-područjima, grobljima, rijekama, jezerima, potocima i njihovim obalama i sličnim površinama mora ih održavati urednima, čistima i redovno održavati zelenu površinu unutar tih prostora, te brinuti se za njezinu zaštitu i obnovu.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja koristi, upravlja ili gospodari površinama iz stavka 1. ovoga članka mora objekte i uređaje na njima održavati urednima i funkcionalno ispravnima te na vidnome mjestu istaknuti odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično.

Članak 91.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta uz ulice i putove, dužni su čistiti i održavati odvodne jarke te izgraditi i održavati prijelaze preko odvodnog jarka.

Članak 92.

Radi očuvanja fonda stabala Grada, te zbog izrazitog ekološkog značenja, za sječu, orezivanje i sadnju stabala na javnim zelenim površinama, potrebno je rješenje gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 93.

Klupe, koševi za otpatke, zaštitni elementi i druga parkovna oprema te parkovne staze na javnim zelenim površinama postavljaju se, zamjenjuju ili uklanjaju na temelju rješenja gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 94.

Prigodom gradnje objekata, izvođač je dužan, u pravilu, sačuvati postojeća stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu, te ih zaštititi tako da se deblo do početka krošnje obloži oplatama koje od ruba debla moraju biti udaljene najmanje 50 centimetara.

Postojeću vegetaciju, koja se zbog gradnje morala ukloniti, investitor je dužan nadomjestiti zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine, sukladno uvjetima gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 95.

Uvjeti i način uređenja zelene površine, sječe i zamjenske sadnje, gradnje dječjih igrališta, pješačke staze, parkovne opreme i opreme dječjih igrališta i slično na javnim zelenim površinama pravilnikom propisuje gradonačelnik na prijedlog gradskog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 96.

Na javnim zelenim površina zabranjeno je:

 • zaustavljanje, ostavljanje i vožnja motornih vozila (osim vozila koja se koriste za održavanje, javnih zelenih površina i komunalnih uređaja na njima);
 • oštećivanje drveća, grmlja, cvjetnjaka, živica i drugog raslinja;
 • uništavanje, mehaničko oštećivanje, uklanjanje ili premještanje parkovne opreme i pisanje grafita;
 • postavljanje objekata zanatske, turističke, ugostiteljske i druge slične djelatnosti osim ako je to predviđeno posebnim propisom;
 • vezanje bicikla, motora, prikolica, kolica i sl. za drveće, grmlje i parkovnu opremu;
 • odlaganje građevnog materijala, soli, glomaznog otpada, šute, ulja, boja i dr.;
 • rezanje, odnosno prekidanje korijenja stabla debljeg od tri centimetra, kao i polaganje podzemnih instalacija na udaljenosti manjoj od dva metra od debla pojedinog stabla bez rješenja;
 • kopanje i odvoženje zemlje, pijeska, humusa i slično,
 • poduzimati i druge neovlaštene zahvate (sadnja bilja i slično).
 1. UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA

Članak 97.

Snijeg i led s javnih površina uklanja Grad samostalno, odnosno pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je Grad povjerio uklanjanje snijega i leda.

Snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu uklanja vlasnik ili korisnik stana ili poslovnog prostora u zgradi, odnosno upravitelj zgrade.

Snijeg se uklanja kad napada do visine 5 cm, a ako pada neprekidno, mora se uklanjati više puta.

Led se s javnih površina uklanja čim nastane.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su svakodnevno obavještavati gradsko  tijelo nadležno za graditeljstvo i komunalne poslove o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama.

Članak 98.

Pravna osoba ili fizička osoba obrtnik kojoj je javna površina dana na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) dužna je uklanjati snijeg i led s tih površina

Članak 99.

Vlasnici, odnosno korisnici kioska, pokretnih naprava i otvorenih terasa dužni su ukloniti snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa.

Snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora uklanjaju vlasnici i korisnici tih prostora.

Članak 100.

Ako osobe iz članaka 97, 98. i 99. ne uklone snijeg i led, komunalni redar će im ostaviti obavijest da u roku od 12 sati uklone snijeg i led.

Ako osobe iz stavka 1. ovoga članka ne postupe po obavijesti komunalnog redara, Grad će snijeg i led ukloniti samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak osoba iz stavka 1. ovoga članka.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka odgovaraju za štetu nastalu zbog nečišćenja snijega i leda.

VI. SKUPLJANJE, ODVOZ I POSTUPANJE SA SKUPLJENIM KOMUNALNIM OTPADOM

Članak 101.

Pod komunalnim otpadom, u smislu ove Odluke, razumijeva se miješani komunalni otpad, biorazgradivi komunalni otpad te krupni (glomazni) otpad koji nastaje u kućanstvu (kućanski aparati, pokućstvo, sanitarni uređaji i slično).

Na području Grada javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada pruža Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Komunalac) sukladno zakonu kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskom aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom, općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca te općem aktu Grada o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca.

Članak 102.

Korisnik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: Korisnik) je pravna ili fizička osoba koja je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine kada je vlasnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika i o tome obavijestio Komunalac.

Korisnik je obvezan:

 • koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Komunalcu  na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika,
 • osigurati o svome trošku propisni smještaj spremnika za komunalni otpad,
 • odlagati komunalni otpad isključivo u odgovarajuće spremnike za otpad, na za to predviđena mjesta, sukladno vrsti otpada i namjeni spremnika, poštujući pritom pravila o odvojenom prikupljanju različite vrste komunalnog otpada te pravila sustava prikupljanja komunalnog otpada iz općeg akta Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca,
 • iz komunalnog otpada izdvojiti papir, staklo, plastiku, metal i drugi korisni otpad (u daljnjem tekstu: reciklabilni otpad),
 • predavati reciklabilni otpad, problematični otpad i krupni (glomazni) otpad odvojeno od ostalog komunalnog otpada te u svemu postupati s komunalnim otpadom na način određen zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktu kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom i općim aktom Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca te ovom Odlukom, omogućiti davatelju usluge pristup spremniku na mjestu primopredaje u slučaju kada mjesto primopredaje otpada nije na javnoj površini,
 • postupati s otpadom na obračunskom mjestu korisnika usluge na način kojim se ne dovodi u pitanje ljudsko zdravlje i  ne dovodi do rasipanja otpada oko spremnika te ne uzrokuje pojava neugode drugoj osobi zbog mirisa otpada,
 • plaćati davatelju usluge cijenu javne usluge u skladu s važećim cjenikom.

Članak 103.

Komunalac je obvezan:

 • pružati javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada u skladu s utvrđenim rasporedom te primjenjivim standardima propisanim za obavljanje djelatnosti,
 • upoznati Korisnike s Programom odvoza otpada,
 • osigurati Korisniku odgovarajući spremnik za komunalni otpad (u daljnjem tekstu: spremnik),
 • označiti spremnik oznakom,
 • preuzeti sadržaj spremnika od Korisnika, vodeći računa o tome da oko spremnika ne ostaje razbacan otpad iz spremnika nakon preuzimanja spremnika,
 • osigurati provjeru da otpad sadržan u spremniku prilikom primopredaje odgovara vrsti otpada čija se primopredaja obavlja,
 • voditi evidenciju o preuzetim količinama otpada,
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge,
 • osigurati uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge uključivo i kada više korisnika koristi zajednički spremnik,
 • redovito odvoziti komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada,
 • odgovarati za sigurnost, redovitost i kvalitetu javne usluge prikupljanja komunalnog otpada,
 • prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada poduzimati mjere zaštite površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te pridržavati se propisa o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša te u svemu postupati s komunalnom otpadom u skladu sa zakonom kojim se uređuje održivo gospodarenje otpadom, podzakonskim aktom kojim se uređuje gospodarenje komunalnim otpadom te općim aktom Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca  te ovom Odlukom,
 • osigurati korisnicima usluge mogućnost besplatne predaje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem,
 • na prikladan način objaviti popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim  otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom  i krupnim (glomaznim) komunalnim  otpadom,
 • izraditi cjenik usluga gospodarenja otpadom, objaviti na službenim internetskim stranicama i za njega ishoditi suglasnost izvršnog tijela,
 • na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, objaviti  Opće uvjete poslovanja s korisnicima,
 • prati spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje, dezinficirati, dezinsekticirati i održavati ih ispravnima,
 • spremnike za biorazgradivi komunalni otpad prati svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana,
 • surađivati sa stručnim službama Grada Pakraca i osigurati na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada  Pakraca,
 • u okviru javne usluge, jednom u kalendarskoj godini preuzeti glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade.

Članak 104.

Spremnici se moraju postaviti i označiti u svemu sukladno općem aktu Grada kojim se uređuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području grada Pakraca.

Mjesto na kojem se postavlja spremnik na površini javne namjene mora se označiti bojom ili na drugi način označiti.

Spremnici na površini javne namjene moraju se smjestiti tako da ne ugrožavaju sigurnost prometa, da su na strminama osigurani od pomicanja i da su dostupni specijalnom vozilu za odvoz otpada.

Članak 105.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad.

U spremnike za miješani komunalni otpad zabranjeno je odlagati opasni i tehnološki otpad, otpadni građevinski materijal, otpad iz klaonica, ugostiteljskih objekata, mesnica, ribarnica, leševe životinja, akumulatore, autogume, električne baterije, granje, otpad iz vrta, žar te tekuće i polutekuće tvari.

Korisniku koji je pravna ili fizička osoba – obrtnik zabranjeno je odlagati ambalažni otpad u i pored spremnika.

Nije dozvoljeno odlagati otpad izvan spremnika ili u količinama koje premašuju volumen dodijeljenog spremnika.

Članak 106.

Zabranjeno je oštećivati spremnike, po njima crtati i/ili pisati te ih premještati s obilježenog mjesta.

Članak 107.

Nije dozvoljeno parkiranje vozila na način da se onemogućuje pristup specijalnom vozilu za odvoz otpada ili onemogućuje odvoz otpada na drugi način

VII. SANITARNO – KOMUNALNE MJERE

 1. SEPTIČKE I SABIRNE JAME

Članak 108.

U područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom, obavezno je priključivanje objekata na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci.

U područjima gdje nije izgrađen javni kanalizacijski sustav, obavezna je gradnja septičkih ili sabirnih jama.

Septičke i sabirne  jame se grade i sa istima se postupa sukladno posebnim propisima.

Sanitarno fekalne vode zabranjeno je ispuštati  u okoliš.

Vlasnik septičke jame dužan je na vrijeme organizirati pražnjenje jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša.

Odvoz fekalija može vršiti samo pravna ili fizička osoba koja je registrirana za obavljanje ove djelatnosti.

 1. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Članak 109.

U svrhu zaštite zdravlja građana i stvaranja uvjeta za svakodnevni normalni život, obavlja se sustavna dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

Provedba DDD mjera, subjekti provedbe, način financiranja, vršenje stručnog nadzora, osnovne mjere sigurnosti i sankcije propisuje Gradonačelnik.

 1. DRŽANJE ŽIVOTINJA

Članak 110.

Radi održavanja čistoće i zaštite zdravlja, propisuju se uvjeti za držanje životinja na području Grada Pakraca.

Zabranjeno je držanje svih životinja, osim kućnih ljubimaca na području grada Pakraca u ulicama i trgovima:

Aleja kestenova,
Bolnička ulica,
Frankopanska ulica,
Kalvarija (osim kućnog broja 6B),
Obala kralja Petra Krešimira IV.,
Osječka ulica,
Prilaz na mali most,
Prolaz baruna Trenka,
Trg 76. bataljuna,
Trg bana Josipa Jelačića,
Trg dr. Franje Tuđmana,
Trg dr. Ivana Šretera,
Trg pape Ivana Pavla II,
Ulica 30. svibnja,
Ulica Andrije Hebranga,
Ulica Augusta Cesarca,
Ulica Augusta Šenoe
Ulica braće Radića
Ulica Đure Basaričeka,
Ulica Gojka Šuška,
Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata,
Ulica hrvatskih velikana,
Ulica Ivana Gorana Kovačića,
Ulica Ivana Gundulića (do kućnog broja 7, odnosno 38),
Ulica Josipa Juraja Strossmayera,
Ulica kardinala Alojzija Stepinca,
Ulica kneza Branimira (do kućnog broja 81, odnosno 76),
Ulica kneza Domagoja,
Ulica kralja Tomislava,
Ulica kralja Zvonimira,
Ulica Ljudevita Gaja,
Ulica Marina Držića (do kućnog broja 9),
Ulica Matice hrvatske,
Ulica Matije Gupca,
Ulica Miroslava Krleže,
Ulica Nikole Oršanića,
Ulica Nikole Šubića Zrinskog (do kućnog broja 8, odnosno 9),
Ulica Nikole Tesle,
Ulica Pepe Polaka (do kućnog broja 24, odnosno 25),
Ulica Petra Preradovića,
Ulica Stanka Grabrića,
Ulica Tina Ujevića (neparni kućni brojevi),
Ulica Vatroslava Lisinskog,
Ulica Vlade Laučana,
Ulica ZNG-e (parni kućni brojevi),
Vinogradska ulica,
Vukovarska ulica,
Zona male privrede.

Dozvoljeno je držanje za vlastite potrebe:

do dva komada: svinja, ovaca, koza, kunića i peradi sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima na području grada Pakraca:

Kalvarija (samo kućni broj 6B),
Krndija,
Leptirovo brdo,
Pilanski put,
Psunjska ulica,
Radničko naselje,
Ulica “Bljesak”,
Ulica 103. brigade,
Ulica 105. brigade (do kućnog broja 8A, odnosno 15A),
Ulica Dalibora Duchača u naselju Prekopakra (do kućnog broja 28, odnosno 27),
Ulica Ivana Gundulića (od kućnog broja 9, odnosno 40),
Ulica Ivana Meštrovića,
Ulica Jana Žiške,
Ulica Kragujski put,
Ulica križnog puta,
Ulica Marina Držića (od kućnog broja 11),
Ulica Nikole Šubića Zrinskog (od kućnog broja 10, odnosno 11),
Ulica Pepe Polaka (od kućnog broja 26, odnosno 27),
Ulica poginulih branitelja,
Ulica Radničkih sindikata,
Ulica Ruđera Boškovića,
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića,
Ulica Svetog Roka,
Ulica Tina Ujevića (parni kućni brojevi),
Ulica Vinka Rehaka,
Ulica ZNG-e (neparni kućni brojevi).

Dozvoljeno je držanje za vlastite potrebe:

do četiri komada: svinja, ovaca, koza, kunića i peradi sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima na području grada Pakraca:

Marinkovac,
Planinska ulica,
Sedlar,
Šeovački put,
Ulica 105. brigade (od kućnog broja 12, odnosno 21),
Ulica Grigora Viteza,
Ulica Ivane Brlić Mažuranić,
Ulica Mate Lovraka,
Veberov sokak.

U ostalim naseljima Grada Pakraca dozvoljeno je držanje krupne i sitne stoke sukladno posebnim propisima i prostorno planskim dokumentima.

Zabranjeno je puštanje domaćih životinja i kućnih ljubimaca  na javne površine.

Komunalno redarstvo može rješenjem zabraniti držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se životinje drže na način da se ne provođenjem higijensko-sanitarnih, tehničkih i drugih mjera nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja.

Članak 111.

 Na području Grada Pakraca dopušteno je držanje kućnih ljubimaca na način i uz uvjete koje propiše,  sukladno propisima o zaštiti životinja, Gradsko vijeće.

Članak 112.

Uvjeti koji se moraju poštivati prilikom držanja domaćih životinja su sljedeći:

 • držati životinje u prostorijama ili posebno građenim prostorima, odgovarajuće uređenim za svoju namjenu koji se moraju redovito čistiti i održavati i koji udovoljavaju veterinarsko-sanitarnim uvjetima,
 • osigurati uvjete da se neugodni mirisi i buka ne šire u okolini,
 • osigurati uvjete za čuvanje okoliša,
 • redovito čistiti i odvoziti kruti i animalni otpad.

VIII. UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA

Članak 113.

Predmeti postavljeni na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu drugih osoba suprotno odredbama ove odluke moraju se odmah ukloniti.

Vlasniku, odnosno korisniku protupravno postavljenog predmeta, komunalni redar naredit će rješenjem njegovo uklanjanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, u određenom roku ne postupi po rješenju iz stavka 2. ovoga članka, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na odgovornost i trošak vlasnika, odnosno korisnika.

Članak 114.

Uklonjeni predmeti iz članka 113. ove odluke odlažu se u određene prostore.

Komunalni redar obavijestit će vlasnika, odnosno korisnika, o mjestu odlaganja predmeta i roku za njegovo preuzimanje.

Ako vlasnik, odnosno korisnik, ne preuzme predmet u roku od 30 dana od dana dostave obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, predmet se smatra napuštenim.

Odluku o postupanju s predmetima iz stavka 3. ovoga članka donosi gradonačelnik na prijedlog gradskog upravnog tijela nadležnog za graditeljstvo i komunalne poslove.

Članak 115.

Komunalni redar naredit će vlasniku vozila koje se ne koristi u prometu (zbog dotrajalosti, oštećeno u sudaru, neregistrirano, neispravno i slično), kao i vlasniku lake teretne prikolice, kamp-prikolice i drugih priključnih vozila, plovnog objekta i olupine plovnog objekta, da u roku od tri dana ukloni vozila s javne površine.

Ako komunalni redar ne utvrdi tko je vlasnik vozila iz stavka 1. ovoga članka, ostavit će na vozilu obavijest vlasniku da ga ukloni s javne površine u roku od tri dana.

Ako vlasnik vozila ne postupi po rješenju komunalnog redara, izvršenje rješenja provest će Grad samostalno ili putem treće osobe na  odgovornost i trošak vlasnika.

Prisilno uklonjeno vozilo odvozi se na odgovarajuće odlagalište o čemu je komunalno redarstvo dužno obavijestiti vlasnika.

Ako vlasnik ne preuzme vozilo u roku od osam dana od primitka obavijesti i ne podmiri troškove uklanjanja i čuvanja (skladištenja) vozila, vozilo će biti prodano na javnoj dražbi.

Članak 116.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila ostavljenog na javnoj zelenoj površini preko fizičke osobe obrtnika ili pravne osobe kojoj je to Grad povjerio, a na trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila bez registarskih pločica parkiranog na javnoj površini preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika vozila.

Komunalni redar naložit će uklanjanje i premještanje vozila koje onemogućuje pristup vozilu za otpad do mjesta na kojem se nalaze posude za otpad, preko pravne osobe ili fizičke osobe obrtnika kojoj je to Grad povjerio, a na odgovornost i trošak vlasnika.

IX. MJERE ZA PROVEDBU KOMUNALNOG REDA

Članak 117.

Nadzor nad provedbom ove odluke provodi komunalno redarstvo.

Poslove komunalnog redarstva obavljaju komunalni redari.

Komunalni redari moraju imati iskaznicu.

Komunalni redar u obavljanju službene dužnosti nosi službenu odoru i ima službenu iskaznicu.

Izgled službene odore te izgled i sadržaj službene iskaznice propisuje Gradsko vijeće odlukom.

Članak 118.

Javnopravno tijelo te fizička i pravna osoba dužni su komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekta, naprava i uređaja, dati osobne podatke te pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja.

Upravo tijelo ovlašteno je zatražiti pomoć policije ako se prilikom izvršenja rješenja pruži otpor ili se otpor osnovano očekuje.

Članak 119.

U provedbi nadzora nad provedbom ove Odluke komunalni redar je ovlašten:

 • zatražiti i pregledati isprave (osobna iskaznica, putovnica, izvod iz sudskog registra i sl.) na temelju kojih može utvrditi identitet stranke odnosno zakonskog zastupnika stranke, kao i drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, kao i od drugih osoba nazočnih prilikom nadzora,
 • zatražiti pisanim putem od stranke točne i potpune podatke i dokumentaciju potrebnu u nadzoru,
 • prikupljati dokaze i utvrđivati činjenično stanje na vizualni i drugi odgovarajući način (fotografiranjem, snimanjem kamerom, videozapisom i sl.),
 • obavljati i druge radnje u svrhu provedbe nadzora,
 • rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama mjere za održavanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, odnosno druge mjere propisane zakonom,
 • predložiti izdavanje obveznog prekršajnog naloga,
 • naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja (mandatna kazna).

Članak 120.

Kada komunalni redar utvrdi povredu propisa čije je izvršenje ovlašteni nadzirati, obvezan je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i narediti odgovarajuće mjere u skladu s ovom Odlukom te posebnim popisima.

Ako komunalni redar utvrdi da nije došlo do povrede propisa čije izvršenje je ovlašten nadzirati, pa zato nema uvjeta za pokretanje upravnog postupka, pisanim će putem o tome obavijestiti poznatog prijavitelja u roku od 8 dana od dana utvrđenja činjeničnog stanja.

Komunalni redar ima pravo i obvezu rješenjem ili na drugi propisani način narediti fizičkim i pravnim osobama (osobi koje je povrijedila Odluku, odnosno osobi koja je obvezna otkloniti utvrđenu povredu, a ako se identitet te osobe ne može utvrditi, donijet će rješenje protiv nepoznate osobe, što može učiniti i bez saslušanja stranke) mjere za određivanje komunalnog reda propisane ovom Odlukom, odlukama koje reguliraju komunalni red, odnosno druge mjere propisane zakonom.

Članak 121.

Protiv upravnih akata koje donosi komunalni redar u obavljanju poslova iz ove Odluke može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Požeško-slavonske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva ako posebnim zakonom nije propisano drukčije.

Žalba izjavljena protiv rješenja komunalnog redara ne odgađa njegovo izvršenje.

X. NOVČANE KAZNE

Članak 122.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. ne održava vanjske dijelove zgrade urednima ili ne obnovi i ne održava vanjske dijelove zgrade tako da se obnovljeni dijelovi zgrade uklapaju u cjeloviti izgled zgrade (članak 4. stavci 1. i 2.);
 2. postavi ogradu uz javnu površinu tako da ometa sigurnost prometa i ljudi (članak 8. stavak 1.);
 3. postavi bodljikavu žicu, šiljke i slično tako da smeta prolaznicima i predstavlja opasnost od ozljeda (članak 8. stavak 2.);
 4. ne poduzme potrebne zahvate na stablu koje je rješenjem naredio komunalni redar, jer postoji opasnost od rušenja stabla na javnu površinu i ozljeđivanje ljudi i/ili oštećivanje imovine (članak 10.);
 5. piše grafite, poruke i slično te na drugi način oštećuje i uništava objekte u općoj uporabi (članak 47. stavak 3.);
 6. ne osigura propisno poklopce na javnim zdencima u razini terena (članak 54. stavak 2.);
 7. postavi nadstrešnicu tako da ometa promet vozila i pješaka (članak 57. stavak 2.);
 8. redovito ne održava nadstrešnice (članak 57. stavak 3. i 4., );
 9. postavi, premjesti ili ukloni spomenik bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 58. stavka 3. ove odluke;
 10. oštećuje, uništava i ne održava urednima spomenik, skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje (članak 64.);
 11. prodaje ili izlaže proizvode izvan prostora otvorenih tržnica, (članak 68. stavak 3.);
 12. koristi javnoprometnu površinu za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 78. stavka 2. ove odluke;
 13. koristi javnu zelenu površinu ili neizgrađeno građevinsko zemljište u vlasništvu Grada za istovar, smještaj i utovar građevnog materijala, postavu kontejnera za potrebe gradilišta, podizanje građevinske skele i ograde gradilišta za sanaciju i rekonstrukciju ili zaštitu od padanja dijelova fasada i slične građevinske radove ili gradnju objekta, bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 78. stavka 3. ove odluke;
 14. ne ukloni snijeg i led s krova zgrade i nogostupa uz zgradu (članak 97. stavak 2.);
 15. ne ukloni snijeg i led s javnih površina (kolodvor, javno parkiralište, tržnica na malo, sportski objekti i slično) koje su joj dane na upravljanje, odnosno na kojoj obavlja poslovnu djelatnost (članak 98.);
 16. ne ukloni snijeg i led s nogostupa uz kioske, pokretne naprave i s otvorenih terasa (članak 99. stavak 1.);
 17. ne ukloni snijeg i led s nogostupa ispred poslovnih prostora (članak 99. stavak 2.).
 18. odbije koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (članak 102. stavak 2. podstavak 1.)
 19. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 102. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ove Odluke,
 20. u spremnike za miješani komunalni otpad odlaže otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad (članak 105. stavak 1. Odluke),
 21. odlaže ambalažni otpad u spremnik ili pored spremnika (članak 105. stavak 3. Odluke),
 22. odlaže otpad izvan spremnika (članak 105. stavak 4. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,000 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. ovoga članka.

Članak 123.

Novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 9.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. piše grafite, poruke i slično te na drugi način uništava vanjske dijelove zgrade (članak 4. stavak 4.);
 2. ne održava urednom ogradu uz javnu površinu (članak 8. stavak 3.);
 3. ne orezuje ogradu od ukrasne živice tako da nije opasna za prolaznike te da ne ometa promet ljudi i vozila (članak 8. stavak 4.);
 4. ne otkloni nedostatke u dvorištu, vrtu, voćnjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na neizgrađenom građevinskom zemljištu ili ogradi uz javnu površinu za koje je komunalni redar rješenjem naredio otklanjanje (članak 9.)
 5. oštećuje i uništava te neovlašteno skida i mijenja ploče i pločice iz članka 13. ove odluke (članak 16.);
 6. ne ukloni oštećenje izloga bez odgode, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od nastanka oštećenja, ili ne ukloni oštećenja izloga za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 18. stavci 2. i 3.);
 7. postavi tendu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 19. stavka 2. ove odluke;
 8. postavi kameru suprotno svrsi propisanoj člankom 20. stavkom 1. ove odluke;
 9. ne održava kamere funkcionalno ispravnima (članak 20. stavak 3.);
 10. postavi plakat bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 21. stavaka 2. i 3. ove odluke;
 11. šara, oštećuje ili na drugi način uništava plakate (članak 21. stavak 5.);
 12. ne održava urednim i čistim mjesto za postavljanje plakata (članak 21. stavak 6.);
 13. postavi ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom na pročelje zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 22. stavka 4. ove odluke;
 14. ne ukloni ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade u roku od 15 dana od prestanka obavljanja djelatnosti, odnosno prestanka korištenja poslovnog prostora, i ne vrati pročelje zgrade u prvobitno stanje ili ne ukloni ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom s pročelja zgrade za koju je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 22. stavci 6. i 7.);
 15. postavi jarbol za zastave bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 23. stavka 3. ove odluke;
 16. ne održava urednima, čistima i neoštećenima jarbole za zastave i zastave (članak 24. stavak 2.);
 17. postavi reklamu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 25. stavka 2. ove odluke;
 18. baca reklamne i druge letke (iz zrakoplova, balona i slično), bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 25. stavka 3. ove odluke;
 19. postavi reklamni pano oglasne površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 26. stavka 2. ove odluke;
 20. ne istakne tvrtku ili ime vlasnika na reklamnom panou (članak 26. stavak 5.);
 21. ne prekrije odgovarajućim materijalnom bijele boje reklamni pano koji nema istaknutu reklamnu poruku (članak 26. stavak 6.);
 22. postavi reklamu ili reklamni pano na krovne površine, pročelja zgrada i građevinske skele na Trgu bana Josipa Jelačića (članak 27. );
 23. postavljene zaštitne naprave, plakati, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarboli, reklame i reklamni panoi nisu uredni i funkcionalno ispravni (članak 29. stavak 1.);
 24. ne ukloni zaštitne naprave, plakate, ploče s tvrtkom, nazivom i natpisom, jarbole, reklame i reklamne panoe za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 29. stavak 2.);
 25. postavi privremene građevine bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 32. stavka 2. ove odluke;
 26. postavi objekte, uređaje, pokretne naprave, zastave i drugu sličnu prigodnu opremu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 34. stavka 1. ove odluke;
 27. ne ukloni objekte, uređaje, pokretne naprave, opremu, ukrase, svjetleće žaruljice, ukrasne predmete bez reklamne poruke, prigodne zastave na postojećim jarbolima, ukrasna drvca i slično u roku od 2 dana od proteka blagdana i manifestacije (članak 34. stavak 2.);
 28. postavi na javnu površinu kiosk površine do 12 m² bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 35. ove odluke;
 29. postavi pokretnu napravu na kojoj se obavlja djelatnost iz članka 2. točke 2. Odluke bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 37. ove odluke;
 30. postavi otvorenu terasu bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 40. ove odluke
 31. postavi montažno-demontažnu nadstrešnicu iznad otvorene terase na javnoj površini bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 41. ove odluke;
 32. ne drži urednima i funkcionalno ispravnima kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa te redovito ne čisti njihov okoliš (članak 42.);
 33. ne ukloni kioske, pokretne naprave, otvorene terase i montažno-demontažne nadstrešnice iznad otvorenih terasa za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 43.);
 34. postavi objekte u općoj uporabi bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 48. stavka 1., odnosno bez ugovora ili suprotno ugovoru iz članka 49. stavka 3. ove odluke;
 35. priključi električne instalacije rasvjete i druge instalacije na sustav javne rasvjete te na drugi način koristi sustav javne rasvjete bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti (članak 52.)
 36. lijepi plakate i drugo, ispisuje grafite i uništava nadstrešnice (članak 57. stavak 5.);
 37. postavi, premjesti ili ukloni skulpturu, spomen-ploču i sakralno obilježje bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 59. ove odluke;
 38. ne održava čistima i urednima javna parkirališta i javne garaže (članak 71. stavak 1.);
 39. redovito ne održava u čistom i urednom stanju parkirališta uz ugostiteljske objekte, trgovačke centre i objekte drugih namjena (članak 71. stavak 2.);
 40. ne donese tržni red (članak 67.);
 41. ne održava urednima i funkcionalno ispravnima kioske, klupe, suncobrane, tende, ručna kolica i slične naprave na tržnicama i sajmištima (članak 68. stavak 2.);
 42. ne očisti, ne opere i ne uredi tržnicu nakon isteka radnog vremena tržnice (članak 69.);
 43. redovno i izvanredno ne održava i ne čisti javne površine sukladno programu iz članka 75. ove odluke;
 44. redovito ne čisti ili ne osigurava čišćenje onečišćenih javnih površina zbog obavljanja djelatnosti (članak 77. stavak 1.);
 45. ne čisti javne površine koje služe kao pristup sportskim ili rekreacijskim objektima, zabavnim parkovima ili igralištima, javnim skupovima, javnim priredbama i ne čisti javne površine na kojima su postavljeni privremeni objekti (kiosci i slično) (članak 77. stavak 2.);
 46. ne očisti javnu površinu odmah po završetku javne priredbe ili događanja ili ne očisti javnu površinu za koju je komunalni redar rješenjem naredio čišćenje (članak 77. stavci 3. i 4.);
 47. ne ukloni odmah s javne površine građevinsku skelu i drugi materijal u slučaju da s radovima na objektu ne započne u roku od sedam dana od dana postavljanja građevinske skele ili ako se na vrijeme duže od 30 dana zaustavi gradnja (članak 80. stavak 1.);
 48. ne ukloni s javne površine građevinsku skelu i drugi materijal za koje je komunalni redar rješenjem naredio uklanjanje (članak 80. stavak 2.);
 49. ne poduzima mjere sprečavanja onečišćavanja javnih površina iz članka 81. ove odluke;
 50. nakon završetka radova ne ostavi zauzetu površinu u stanju u kakvom je bila prije izvođenja radova (članak 82. stavak 2.);
 51. ne dovede u roku od 48 sati u prvobitno stanje korištenu javnu površinu na kojoj je komunalni redar utvrdio postojanje oštećenja (članak 82. stavak 3.);
 52. koristi dio javne površine za istovar drva, ugljena i sličnoga te za slaganje i piljenje ogrjevnog drva tako da ometa cestovni i pješački promet (članak 83. stavak 1.);
 53. ne ukloni u roku od 24 sata s javne površine drva, ugljen i slično i odmah je ne očisti od piljevine i drugih otpadaka (članak 83. stavak 2.);
 54. ne održava čistima i funkcionalno ispravnima kante za otpatke i kante za pseći izmet (članak 85. stavak 3. );
 55. postavi kante za otpatke i kante za pseći izmet na mjesta zabranjena člankom 85. stavkom 2. ove odluke;
 56. odlaže komunalni otpad iz domaćinstva u kante za otpatke postavljene na javnim površinama za prikupljanje otpadaka prolaznika ili pored njih (članak 87.);
 57. postupa suprotno zabranama iz članka 88. ove odluke;
 58. ne održava i ne uređuje javne zelene površine (članak 89. stavak 2.);
 59. ne održava urednom, čistom i redovno održava zelenu površinu koju koristi, kojom upravlja ili gospodari (članak 90. stavak 1.);
 60. na održava urednima i funkcionalno ispravnima te na vidnome mjestu ne istakne odredbe o održavanju reda, čistoće, zaštite zelenila i slično (članak 90. stavak 2.);
 61. ne čisti i održava odvodne jarke te ne izgradi i neodržava prijelaze preko odvodnog jarka (članak 91.);
 62. sječe, orezuje i sadi stabla na javne zelene površine bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 92. ove odluke;
 63. postavi, zamijeni ili ukloni klupu, koš za otpatke, zaštitni element ili drugu parkovnu opremu te parkovne staze na javnim zelenim površinama bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 93. ove odluke;
 64. prilikom gradnje objekata, ne zaštiti stabla na zemljištu određenom za zelenu površinu na način propisan člankom 94. ove odluke;
 65. ne nadomjesti uklonjenu vegetaciju zamjenskim sadnicama primjerene vrste i veličine (članak 94. stavak 2.);
 66. postupa suprotno zabranama iz članka 96. ove odluke;
 67. ne obavještava svakodnevno nadležna upravna tijela o stanju javnoprometnih površina i poduzetim mjerama (članak 97. stavak 5.);
 68. odbije koristiti javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada i predati komunalni otpad Davatelju usluge na području na kojem se nalazi nekretnina Korisnika (članak 102. stavak 2. podstavak 1. Odluke);
 69. s otpadom postupa suprotno odredbama članka 102. stavka 2. podstavaka 3. i 4. ove Odluke;
 70. u spremnike za miješani komunalni otpad odlaže otpadni papir, metal, plastiku, staklo, tekstil, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad i zeleni otpad (članak 105. stavak 1.);
 71. odlaže ambalažni otpad u spremnik ili pored spremnika (članak 105. stavak 3.);
 72. odlaže otpad izvan spremnika (članak 105. stavak 4.);
 73. ako se ne pridržava propisanih uvjeta za držanje životinja (članak 110.)
 74. ako drži životinje suprotno zabrani o držanju u pojedinim zonama (članak 110. stavak 2. i 3.)
 75. pušta domaće životinje na javne površine (članak 110. stavak 6.)
 76. ne postupi po rješenju komunalnog redara kojim mu je zabranio držanje domaćih životinja na područjima gdje je to dopušteno, ako se životinje drže na način da se ne provođenjem higijensko-sanitarnih, tehničkih i drugih mjera nanosi šteta okolnim stanarima ili narušava izgled naselja (članak 110. stavak 7.),
 77. odmah ne ukloni predmete postavljene, na javne površine te na površine i objekte u vlasništvu pravnih osoba, fizičkih osoba obrtnika ili fizičkih osoba, suprotno odredbama ove odluke (članak 113. stavak 1.);
 78. onemogući komunalnom redaru, u provedbi njegovih ovlasti, nesmetano obavljanje nadzora i pristup do mjesta postupanja (članak 118.).

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 700,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka 1. točaka 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 15., 17., 18., 19.,25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 34., 37., 38., 42., 50., 51., 52., 53., 54., 57.,58., 62., 63., 65., 66., 67.,68. , 69.,70.,71., 72., 73., 74., 75., 76., 77. i 78. ovoga članka.

Članak 124.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

 1. postavi klimatizacijski uređaj suprotno načinu opisanom u članku 6. stavku 2. ove odluke:
 2. drži bilo koju vrstu otpada i dotrajale stvari u dvorištu odnosno vrtu, voćnjaku, na zelenoj i drugoj površini zgrade te na neizgrađenom zemljištu uz javnu površinu (članak 7. stavak 2.);
 3. ne čisti i ne održava dvorište odnosno vrt, voćnjak, zelenu i drugu površinu zgrade te neizgrađeno zemljište uz javnu površinu (članak 7. stavak 3.);
 4. postavi pločicu s kućnim brojem zgrade bez rješenja ili suprotno rješenju iz članka 14. ove odluke;
 5. ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem zgrade sukladno posebnim propisima i pravilniku iz članka 13. stavka 2. ove odluke ili ne zamijeni pločicu s kućnim brojem zgrade koja izgledom i veličinom nije sukladna pravilniku iz članka 13. stavku 2. ove odluke novom pločicom ili ne postavi na zgradu pločicu s kućnim brojem najkasnije do početka njezina korištenja ili ne vodi brigu o tome da zgrada bude stalno obilježena brojem (članak 15);
 6. drži izlog poslovnog prostora neurednim i nečistim ili ako u izlogu drži ambalažu ili skladišti robu te izlaže robu izvan poslovnog prostora (članak 17. stavci 1. i 3.);
 7. ne rasvjetljuje izlog noću ili rasvjetljenjem izloga izravno obasjava prometnu površinu (članak 17. stavci 4. i 5.);
 8. ne prekrije uredno izlog poslovnog prostora koji se ne koristi neprozirnim materijalom, odnosno onemogući uvid u unutrašnjost poslovnog prostora (članak 18. stavak 1.);
 9. ne održava ploču s tvrtkom, nazivom i natpisom čistom i čitkom (članak 22. stavak 5.);
 10. ne održava objekte u općoj uporabi urednima, čistima i u stanju funkcionalne ispravnosti ili ne otkloni oštećenja i kvarove u najkraćem roku a najkasnije u roku od 5 dana od nastanka oštećenja ili kvara (članak 47. stavci 1. i 2.);
 11. ne održava javne telefonske govornice i javne poštanske sandučiće (članak 56.);
 12. ne održava urednima, čistima i funkcionalno ispravnima kolodvorsku zgradu, peron, sanitarni uređaj, pretprostor pred kolodvorom, te čekaonice putničkoga i teretnoga željezničkog, autobusnog i drugog prometa (članak 65.);
 13. ne održava čistima i urednima otvorene tržnice i sajmišta, ne osigura ispravnost i čistoću opreme i uređaja, urednost nasada te ne postavlja odgovarajuću opremu za odlaganje otpada (članak 66.);
 14. ne održava čistima i urednima groblja na području Grada (članak 70. stavak 1.);
 15. ne obavijesti komunalno redarstvo u roku od 24 sata nakon završetka radova i uklanjanja opreme da mu zauzeta površina više nije potrebna (članak 82. stavak 1.);
 16. ne ukloni snijeg i led s javnih površina i nogostupa (članak 97. stavak 1.),
 17. u područjima s izgrađenim kanalizacijskim sustavom ne priključi objekte na javni kanalizacijski sustav sukladno posebnoj odluci (članak 108. stavak 1.),
 18. ispušta sanitarne i fekalne vode u okoliš (članak 108. stavak 4.),
 19. na vrijeme ne organizira pražnjenje septičke jame, kako ne bi došlo do prelijevanja, a time i onečišćenja okoliša (članak 108. stavak 5.).

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 3.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka u vezi s obavljanjem njezina obrta ili druge samostalne djelatnosti.

Novčanom kaznom u iznosu od 600,00 do 900,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja počini prekršaj iz stavka l. točaka 1., 2., 3., 4., 5., 8, 17., 18. i 19. ovoga članka.

Članak 125.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja komunalnu djelatnost ako:

 1. ne osigura Korisniku odgovarajući spremnik i ne označi ga oznakom (članak 103. stavak 1. podstavci 3. i 4. Odluke),
 2. prilikom primopredaje ne izvršava provjeru odgovara li otpad sadržan u spremniku vrsti otpada čija se primopredaja obavlja (članak 103. stavak 1. podstavak 6. Odluke.),
 3. ne vodi evidenciju o preuzetim količinama otpada (članak 103. stavak 1. podstavak 7. Odluke.),
 4. ne osigura uvjete kojima se ostvaruje pojedinačno korištenje javne usluge te korištenje javne usluge kada više osoba koristi zajednički spremnik (članak 103. stavak 1. podstavci 8. i 9. Odluke.),
 5. ne odvozi redovito komunalni otpad na način utvrđen Programom odvoza otpada (članak 103. stavak 1. podstavak 10. Odluke),
 6. prilikom pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada ne poduzima mjere zaštite površina javne namjene, higijenske i sanitarne mjere te se ne pridržava propisa o održivom gospodarenju otpadom i zaštiti okoliša (članak 103. stavak 1. podstavak 12. Odluke),
 7. ne osigura korisnicima mogućnost besplatne predaje plastike, drva, tekstila, krupnog (glomaznog) komunalnog otpada i problematičnog otpada u propisanom broju reciklažnih dvorišta ili posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra reciklažnim dvorištem (članak 103. stavak 1. podstavak 13. Odluke),
 8. ne objavi popis otpada koji se smatra miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i krupnim (glomaznim) komunalnim otpadom (članak 103. stavak 1. podstavak 14. Odluke),
 9. ne izradi, cjenik usluga gospodarenja otpadom (članak 103. stavak 1. podstavak 15. Odluke),
 10. na službenim internetskim stranicama, prije primjene predmetne Odluke, ne objavi Opće uvjete poslovanja s korisnicima (članak 103. stavak 1. podstavak 16. Odluke),
 11. ne pere, ne dezinficira, ne dezinsekticira i ne održava ispravnima spremnike za komunalni otpad (veće od 120 lit) dva puta godišnje (članak 103. stavak 1. podstavak 17. Odluke),
 12. ne pere spremnike za biorazgradivi komunalni otpad svakih 60 dana, a u ljetnim mjesecima svakih 30 dana (članak 103. stavak 1. podstavak 18. Odluke),
 13. ne surađuje sa stručnim službama Grada Pakraca i ne osigura na odgovarajući način dostupnost javnosti informacije o djelovanju sustava gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca (članak 103. stavak 1. podstavak 19. Odluke),
 14. u okviru javne usluge, jednom u kalendarskoj godini ne preuzme glomazni otpad od korisnika usluge na obračunskom mjestu korisnika usluge bez naknade (članak 103. stavak 1. podstavak 20. Odluke),
 15. spremnike smjesti izvan odobrenih mjesta (članak 104. stavak 2. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 126.

Ukoliko fizička ili pravna osoba postupi po usmenom nalogu komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti trošak, neće se pokretati prekršajni postupak niti izricati mandatna kazna.

Fizička ili pravna osoba kojoj komunalni redar rješenjem odredi neku mjeru, dužna je odmah ili u roku određenom rješenjem postupiti prema izrečenoj mjeri.

Članak 127.

Svaku stvarnu štetu učinjenu na javnoj površini, komunalnim objektima, uređajima i opremi, građevinama i zemljištu u vlasništvu Grada Pakraca do koje je došlo zbog nepridržavanja ove Odluke počinitelj je dužan nadoknaditi.

Ukoliko počinitelj štete ne plati naknadu u propisanom roku određenom u rješenju Upravnog odjela, Grad  Pakrac će pokrenuti sudski postupak radi namirenja štete.

Članak 128.

Visina štete koju je počinitelj dužan nadoknaditi određuje se prema stvarnim troškovima, odnosno prema procjeni ovlaštenog vještaka.

Članak 129.

Ukoliko prekršaj iz ove Odluke počini maloljetnik, novčanu kaznu je dužan platiti roditelj ili skrbnik.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 130.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/2016).

Članak 131.

 Postupci započeti do stupanja na snagu ove odluke nastavit će se i dovršiti po odredbama Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnika Grada Pakraca“ br. 4/2016).

Članak 132.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/19-01/3

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o izgledu službene odore te izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara

Temeljem članka 111. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN, br. 68/18; 110/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 13. sjednici održanoj  dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZGLEDU SLUŽBENE ODORE TE IZGLEDU I SADRŽAJU SLUŽBENE ISKAZNICE KOMUNALNOG REDARA

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuje izgled službene odore komunalnog redara te izgled i sadržaj službene iskaznice i oznaka komunalnog redara, način izdavanja i vođenja evidencije o iskaznicama i značkama komunalnog redara, te način korištenja službene odore, službene iskaznice i oznake  komunalnog redara.

Članak 2.

Za vrijeme obavljanja poslova, komunalni redar je u obvezi nositi službenu odoru u suglasju s propisima kojima se uređuje zaštita na radu i ovom Odlukom.

Službena odora komunalnog redara je zimska i ljetna.

Popis dijelova službene odore, s naznakom roka uporabe, iskazan je u tablici i sastavni je dio ovoga pravilnika.

Rb. Naziv i vrsta odjeće Količina Uporabni rok (mj)
1. Jakna zimska 1 24
2. Majica zimska 4 24
3. Majica ljetna 6 12
4. Proljetno jesenska vjetrovka 1 24
5. Cipele terenske ljetne /zimske 1 24
6. Torba 1 36

Službena odjeća je klasičnog oblika i kroja.

Jakna zimska je tamno plave boje, klasičnog kroja, 3/4 dužine, kopča se gumbima.

Zimska majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje dugih rukava.

Ljetna majica je majica s ovratnikom (polo) plave boje kratkih rukava.

Proljetno jesenska vjetrovka je tamnoplave boje, izrađena od plastificiranog platna.

Niske terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja, a visoke terenske cipele su od crne kože s gumenim đonom, klasičnog kroja.

Torba je od poliestera crne boje dimenzije 42×36,5×14,5 cm.

Članak 3.

Službenu odoru izdaje nadležni ured JUO Grada Pakraca.

Nadležni ured vodi evidenciju o izdanoj i vraćenoj službenoj  odori.

Evidencija iz stavka 2. ovoga članka sadrži vrstu i količinu službene odore koja se izdaje, ime i prezime komunalnog redara koji je zadužuje, datum zaduženja, rubriku za napomenu i mjesto za potpis komunalnog redara.

Članak 4.

Osobi koja je raspoređena na radno mjesto komunalnog redara izdaje se nova službena odora.

Članak 5.

Pojedini dijelovi službene odore mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom odlukom samo ako su oštećeni ili potpuno uništeni tijekom obavljanja službenih dužnosti.

Ako je do oštećenja ili uništavanja pojedinih dijelova službene odore došlo u uporabnom roku, a to nije posljedica obavljanja službene dužnosti komunalnom redaru će se izdati nova odora na njegov trošak.

Zamjenu oštećene ili uništene službene odore odobrava pročelnik JUO Grada Pakraca.

Članak 6.

Uporabni rokovi službene odore komunalnom redaru produžit će se:

 1. za vrijeme provedeno na bolovanju dužem od mjesec dana neprekidno,
 2. za vrijeme provedeno na rodiljnom dopustu,
 3. kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci,
 4. u drugim slučajevima tijekom kojih nije obavljao poslove komunalnog redara.

Članak 7.

Komunalni redar kojemu prestane služba ili je raspoređen na drugo radno mjesto obavezan je vratiti službenu odoru koju je zadužio.

Članak 8.

Komunalni redar dužan je službenu odoru održavati urednom i čistom  o svom trošku.

Komunalni redar ne smije otuđiti i prepravljati službenu odoru.

Članak 9.

Službena iskaznica komunalnih redara izrađuje se na punijem papiru bijele boje, dimenzija 85 x 55 mm i zaštićuje se prozirnim plastičnim omotom. Tekst na iskaznici ispisan je crnom bojom.

Obrazac službene iskaznice komunalnih redara (u daljnjem teksta: iskaznica) sadrži:

 1. a) na prednjoj strani:
 2. otisnuti grb Republike Hrvatske,
 3. natpis Republika Hrvatska, Grad Pakrac, Jedinstveni upravni odjel,
 4. mjesto za fotografiju, veličine 28 x 32 mm, preko koje je u donjem lijevom kutu, otisnut pečat Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca,
 5. ime i prezime nositelja iskaznice,
 6. broj iskaznice.
 7. b) na poleđini:
 8. datum izdavanja iskaznice,
 9. mjesto za pečat i potpis pročelnika,
 10. upozorenje da iskaznica vrijedi do opoziva.

Članak 10.

Iskaznica komunalnog redara uz podatke navedene u članku 9. stavku 2. ove odluke na prednjoj strani sadrži i natpis: „SLUŽBENA ISKAZNICA KOMUNALNOG REDARA”, a na poleđini i tekst o ovlasti nositelja iskaznice.

Članak 11.

Oznake komunalnog redara sastoje se od značke i znakova prepoznatljivosti komunalnog redara.

Članak 12.

Značka komunalnog redara izrađena je od metala, podloga je mesingana, a aplikacija sjajno niklana, okruglog oblika, promjera 55 mm i sastoji se od tri koncentrična kruga. U središnjem krugu, na zrakastoj podlozi, grb je Grada Pakraca. Srednji je niklani krug, promjera 40 mm, a sadrži u gornjem dijelu plavim slovima ispisan natpis:  „KOMUNALNI REDAR“. Vanjski je krug mesingan, promjera 55 mm na kojem je istaknut tekst: „GRAD PAKRAC”. Na donjem dijelu značke nalazi se niklana traka u koju se plavom bojom upisuje broj značke.

Na poleđini značke nalazi se lisnata opruga od pernog čelika.

Članak 13.

Znak prepoznatljivosti komunalnog redara je pravokutnik.

Pravokutnik je duljine 12cm i širine 2 cm, izrađen je koncem na plavoj podlozi sa zlatnim obrubom, a opšiven je crnim koncem. Unutar pravokutnika izvezen je natpis „KOMUNALNI REDAR“ zlatnim koncem.

Nalazi se na prednjoj, gornjoj desnoj strani majice, vjetrovke i zimske  jakne.

Članak 14.

Komunalni redar nosi iskaznicu i značku u kožnom povezu crne boje.

Članak 15.

Iskaznicu i značku izdaje Jedinstveni upravni odjel.

Iskaznica vrijedi od dana njena izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje  službene dužnosti komunalnog redara.

Nadležni gradski ured vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara.

Evidencija o izdanim i vraćenim iskaznicama i značkama komunalnih redara sadrži ime i prezime komunalnog redara kojemu su iskaznica i značka izdane, broj iskaznice i značke, datum izdavanja, datum povratka, odnosno poništenja iskaznice ili značke, potpis komunalnog redara te odjeljak za napomenu.

Članak 16.

Za vrijeme obavljanja službene dužnosti komunalni redar dužan je nositi iskaznicu i značku kojima se smiju koristiti samo u okviru svoje ovlasti.

Komunalnom redaru će se privremeno do dovršetka postupka oduzeti iskaznica i značka, ako je protiv njega pokrenut postupak zbog povrede službene dužnosti, istraga ili je podignuta optužnica.

Članak 17.

Komunalni redar kojem prestane služba ili koji je raspoređen na drugo radno mjesto dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka obavljanja poslova komunalnog redara, predati iskaznicu i značku nadležnom Gradskom uredu.

Vraćena iskaznica se poništava i pohranjuje, a vraćena se značka pohranjuje i čuva u nadležnom Gradskom uredu.

Članak 18.

Komunalni redar koji izgubi iskaznicu ili značku, odnosno na drugi način ostane bez iskaznice ili značke, dužan je o tome odmah izvijestiti neposredno nadređenog službenika.

Nova iskaznica ili značka izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica ili značka, odnosno oštećena iskaznica ili značka oglašena nevažećom u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Komunalni redar dužan je oštećenu iskaznicu ili značku predati nadležnom Gradskom uredu.

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-04/19-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Pakraca i Općine Bednja

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na trinaestoj (13.) sjednici održanoj dana 3. lipnja 2019. godine, donosi

ODLUKU

O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU GRADA PAKRACA I OPĆINE BEDNJA

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje u području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Pakraca i Općine Bednja.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pakraca  i Općine Bednja sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 900-01/19-01/1

URBROJ: 2162-04/03-19-1

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 5/2019

Odluka o nastavku provedbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu i u 2019. godini

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 05/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi sljedeću

ODLUKU

 

 1. Odredbe Programa poticanja zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim ustanovama na području Grada Pakraca za 2018. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/18) primjenjivat će se i za 2019. godinu, i to od 01. siječnja 2019. g. – 31. prosinca 2019. g.
 2. Korisnici koji su ostvarili pravo temeljem Programa iz točke 1. ove Odluke za prethodnu godinu, nisu dužni podnositi ponovljenu prijavu s traženim dokazima ukoliko se nisu promijenile okolnosti na temelju kojih je pravo ostvareno, osim potvrda poslovne banke o iznosu plaćenih kamata za 2019. g. kod subvencioniranja kamata na stambene kredite.
 3. Sporazumi sklopljeni s Općom županijskom bolnicom Pakrac i bolnicom hrvatskih veterana te Dječjim vrtićem „Maslačak“ Pakrac vezani uz provedbu Programa iz točke 1. ove Odluke pod istim se uvjetima primjenjuju i u 2019. godini.
 4. Za provedbu ove Odluke zadužuje se JUO Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 402-01/19-01/3

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 12. ožujka 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Akti gradonačelnice 5/2019

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka

Temeljem članka 37. Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka („Službeni list Europske unije“ br. L119/2016; nastavno: Uredba) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA

Članak 1.

Grad Pakrac kao voditelj i izvršitelj obrade imenuje Vinka Pečanića; raspoređenog na radno mjesto voditelja Odsjeka za gospodarstvo, proračun i financije Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca; službenikom za zaštitu podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu podataka su:
Telefon: 034/411-080, 511-052
Telefaks: 034/411-081
Adresa elektroničke pošte: vinko.pecanic@pakrac.hr

Članak 2.

Službenik za zaštitu podataka obavljati će dužnosti i obvezan je:
– informirati i savjetovati voditelja obrade te službenike i namještenike Grada Pakraca koji obavljaju obradu o njihovim obvezama iz propisa o zaštiti osobnih podataka,
– brine o poštovanju zakonitosti obrade osobnih podataka,
– pruža savjete voditelju obrade, kada je to zatraženo, u pogledu procjene učinka na zaštitu podataka i praćenje njezina izvršavanja u skladu s člankom 35. Uredbe;
– surađuje s nadzornim tijelom – Agencijom za zaštitu osobnih podataka;
– djeluje kao kontaktna točka za nadzorno tijelo o pitanjima u pogledu obrade, što uključuje i prethodno savjetovanje iz članka 36. Uredbe,
– osigurava provođenje članka 30. Uredbe koji govori o vođenju Evidencije obrade osobnih podataka
– najmanje jednom godišnje dužan je revidirati datume do kojih se pojedini osobni podaci smiju čuvati
– savjetuje voditelja obrade osobnih podataka o informiranju ispitanika o svim relevantnim podacima u trenutku prikupljanja osobnih podataka kako je navedeno u člancima 13, 14. i 21. Uredbe.

Članak 3.

Službenik za zaštitu podataka dužan je čuvati povjerljivost svih podataka i informacija koje sazna u obavljanju svojih dužnosti. Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

Gradonačelnica
Anamarija Blažević bacc. admin. publ.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 18. ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 2162-04/01-19-02
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu i poslovanju trgovačkog društva „Pakrac-plin“ d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija o radu i poslovanju trgovačkog društva Pakrac-plin d. o. o. Pakrac za 2018. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/9
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v.r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 5, 6. i 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98, 3/03), te temeljem mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo

ODLUKU O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Počasnim građaninom Grada Pakraca proglašava se umirovljeni brigadni general Tomo Medved.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-8
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PEČAT GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:
– Motociklističkom klubu “Plavi vitezovi – Croatia I“ Pakrac,
– Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-7
Pakrac, 6. ožujka 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. g.
2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/19-01/3
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na dvanaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 6. ožujka donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D. ZAGREB

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se kratkoročno kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 2.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos dopuštenog prekoračenja: do 2.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina (od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine), s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 3,15% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,3% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

Članak 3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 403-02/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA-IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ na k. č. br. 54/2, k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za potporu – korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB: 79689915301).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/12
URBROJ: 2162-03/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PJEŠAČKE STAZE U
ULICI AUGUSTA CESARCA U PAKRACU“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ na k. č. br. 856, k. o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB: 79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/11
URBROJ: 2162-03/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2018. g.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. g.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 59. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Akti gradonačelnice 3/2019

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

Temeljem članka  51.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU

 I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

Plan je zajednički  dokument  Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na  članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano   da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1.  Zakona.

Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave  donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2018.GODINI

1.      mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ d.o.o.Pakrac (KD)
sredstva Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2018. Ukupna vrijednost izvedenih radova 2018. g. – 1.055.954,45 kn
2.      mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018.g  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017)
3.      mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, FZOEU, KD
Provedba 2018.g. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi završeni, u tijeku postupak izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole
4.      mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU
PROVEDBA 2018.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, u tijeku postupak izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole
5.      mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2018. G. -Komunalac d.o.o. je temeljem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša za iskaz interesa za nabavu vozila iskazao interes – potrebu za nabavu vozila za sakupljanje komunalnog otpada i mobilne jedinice
6.      mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoni „PAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2018.g. Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju reciklažnog dvorišta na „Crkvištu“
7.      mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
Provedba 2018. godine -Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika
8.      mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
9.      mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2018) – dostavljen AZO;

 

10.    mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018. g. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2017.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 7/2018) – dostavljen JRS;

 

11.    mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva 7.500,00kn odnosno 7.500,00kn Grad Pakrac
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika
Provedba 2018. g. Izrađen Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.do 2022. godine („Službeni glasnika Grada Pakraca“, br. 7/2018)

Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka

 

12.    mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva – Projekt – „Naučimo brinut o okolišu“…..49.125,00 kn

– Edukacija  –  „Uklonimo azbestne krovove u Pakracu“…….1.000,00 kn

izvori sredstava Proračun Grada Pakraca , Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PROVEDBA 2018.g. –        Projekt – „Naučimo brinut o okolišu“

–        Edukacija -„Uklonimo azbestne krovove u Pakracu“

 

13.    mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.g
14.    mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2018.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba
15.    mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)

 

16.    mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 54.500,00 kn
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.g. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

– naselje D. Obrijež- depresija prema Ploštinama, depresija prema Filipovcu

 

 

 

 

KLASA: 351-01/19-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 12. veljače 2019. g.

Gradonačelnica:

Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Odluka o naknadi za udomljavanje pasa iz skloništa za životinje Bučje

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) donosim

ODLUKU

O NAKNADI ZA UDOMLJAVANJE PASA IZ SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE BUČJE

Članak 1.

Kao mjeru smanjenja nezbrinutih pasa na području Grada Pakraca, Grad Pakrac uvodi isplatu nagrade pojedinom udomitelju za udomljavanje nezbrinutih pasa iz Skloništa za životinje Bučje u iznosu od 1.000,00 kuna neto po udomljenom psu.

Članak 2.

Prava i obveze Grada Pakraca i budućeg udomitelja s osnove navedene u čl. 1. ove odluke detaljnije će se regulirati sklapanjem ugovora o udomljavanju nezbrinute životinje.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grad Pakraca.

Članak 4.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 402-01/19-01/2

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 12. veljače 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Odluka o davanju na korištenje nekretnine smještene na k. č. br. 165, k. o. Prekopakra

Na temelju članka  35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU NA KORIŠTENJE NEKRETNINE SMJEŠTENE NA K. Č. BR. 165, K. O. PREKOPAKRA

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se davanje na korištenje nekretnine smještene na k.č.br. 165, k.o. Prekopakra, na adresi Ante Starčevića 28, Prekopakra, Pakrac, a sastoji se od kuće i dvorišta, površine 113 čhv.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje Udruzi Hrvatska žena Prekopakra, radi podnošenja prijave na natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u svrhu realizacije projekta „Revitalizacija društvenog doma u Prekopakri“.

Nekretnine iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje pod uvjetom pozitivne ocjene projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

U slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 2. ove odluke,  nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje na određeno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine,  računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 4.

Na predmetnoj nekretnini mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

 • aktivnosti i radionice  promicanja građanskih kompetencija i  društveno korisnih radova,
 • individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici,
 • organiziranje CO working prostora za organizacije civilnog društva.

Članak 5.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke je neuređena te ju je potrebno prethodno privesti svrsi.

Članak 6.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje bez naknade.

Članak 7.

Korisnik je dužan voditi brigu o tekućem održavanju predmetne nekretnine te voditi brigu o plaćanju režijskih troškova i svih drugih troškova prema računima davatelja usluga vezano za korištenje predmetne nekretnine.

Članak 8.

Korisnik je dužan voditi brigu o predmetnoj nekretnini kao dobar domaćin.

Korisnik ne smije nekretninu dati na korištenje, podzakup, podnajam te ju je dužan koristiti isključivo prema njegovoj namjeni.

Članak 9.

Korisnik ne smije bez suglasnosti Grada Pakraca činiti preinake na predmetnoj nekretnini kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled nekretnine.

Članak 10.

Grad Pakrac i Udruga Hrvatska žena Prekopakra zaključit će poseban ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove odluke.

Članak 11.

U slučaju prestanka ugovora iz članka 10. ove odluke koji će se sklopiti na temelju ove odluke, korisnik je dužan vratiti nekretninu Gradu Pakracu, slobodnu od osoba i stvari, u stanju izvršene adaptacije.

Članak 12.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 943-01/19-01/5

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 18. veljače 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Plan prijema u službu za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) dana 23. siječnja  2019. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2019. GODINU

I.

Donosi se plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2019. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 119-01/19-01/01

URBROJ: 2162-04/01-19-01

Pakrac, 23. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

R.br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Jedinstveni upravni odjel 1 1 0 0
2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 11 3 1 1
3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 10 5 2 0
4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 10 5 2 2
5. Vlastiti pogon 11 7 1
UKUPNO 43 21 6 3

Ostalo 3/2019

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca

Na temelju članka 17, stavka 1, točke 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 71, stavka 1, točke 3. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca, Turističko vijeće Grada Pakrac na svojoj sjednici održanoj 27. veljače 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca, a naročito:
– nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
– poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu Turističke zajednice Grada Pakraca
– broj radnih mjesta
– način rada i rukovođenja
– ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

Članak 2.

U Turističkom uredu izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:
– zakonitosti
– efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti
– pravilnog odnosa prema klijentima.

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkom uredu popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati:

1. Direktor Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)
– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu i poduzima pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim tijelima s javnim ovlastima
– odgovoran za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Turističke zajednice na zakonitosti njihovih odluka
– odlučuje o službenom putovanju radnika Turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju poslova Turističkog ureda, kao i mjera za unapređenje organizacije rada u Turističkom uredu
– odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Turističke zajednice
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice
– priprema, zajedno s predsjednikom Turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice
– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.

2. Voditelj poslova Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)- smjer turizam.
– najmanje jedna godina radnog iskustva
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru turističkog ureda i predsjedniku Turističke zajednice

3. Stručni suradnik/stručna suradnica u Uredu TZ Grada Pakraca – radno mjesto II. vrste
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam,
– minimalno 1 godina radnog staža u turizmu,
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– organizacijske sposobnosti,
– vozačka dozvola B kategorije,
– položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu,

OPIS POSLOVA:

– obavlja pripreme i aktivno sudjeluje u izdavanju informativnih materijala,
– obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti,
– sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorna tijela Zajednice,
– prikuplja i ažurira podatke o turističkim kapacitetima i ponudi grada Pakraca –
– obavlja administrativno-tehničke poslove,
– vodi urudžbeni zapisnik, te zaprima i otprema poštu,
– obavlja pomoćne i pripremne računovodstvene poslove, te vodi blagajnu
– arhivira dokumentaciju,
– vodi kadrovsku evidenciju
– oblikuje ugovore o poslovnoj suradnji,
– vodi evidenciju o službenim putovanjima,
– brine se za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara,
– prima stranke, odgovara na poruke i upite putem telefona i e-maila, vodi korespondenciju,
– surađuje s ostalim ustanovama, udrugama i institucijama na dobrobit rada cjelokupnog ureda
– surađuje s županijskom Turističkom zajednicom, HTZ-om, Predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, Ministarstvom turizma i ostalim institucijama,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor ili voditelj Ureda.

4. Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu – radno mjesto III. vrste
– završena gimnazija ili druga srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju
– najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– obavlja financijske, kadrovske i opće poslove
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– osmišljava i distribuira propagandni materijal
– uređuje i komunicira sa drugim turističkim uredima, Glavnim uredom Hrvatske Turističke zajednice i Ministarstvom turizma, te blagovremeno provodi radnje koje on naloži
– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističkog ureda i Predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.
Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci.
Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće iz redova Turističkog vijeća.
Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.
Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.
Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkom uredu koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkim uredima Turističkih zajednica.

Članak 10.

Turistička zajednica Grada Pakraca može primiti polaznike na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Broj osoba, stupanj obrazovanja i popis radnih mjesta određuju se u Planu prijma koji donosi direktor Turističke zajednica, ili osoba koju ovlasti turističko vijeće ili predsjednik. Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter.
Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice (boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 25. rujna 2015. g.

Predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca
Anamarija Blažević v. r.

Pakrac, 27.veljače 2019. g.

Akti Gradskog vijeća 2/2019

Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.