>

Blogs

Zaključak, informacija o pronalasku strateškog partnera

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 6. sjednici, održanoj 28. ožujka 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   […]

Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac

Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite  („Narodne novine“ broj NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na šestoj sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine, donosi     ODLUKA o usklađivanju Procjene rizika od velikih […]

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavak 5.  i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“ broj 102/17, 32/19), članka 5. Pravilnika o opasnim psima („Narodne novine 117/08) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca, broj: 3/21.) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 6. sjednici, održanoj dana 28. […]

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 1001, k. o. Pakrac

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko […]

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za prodaju nekretnine oznake k. č. br. 1193/3, k. o. Pakrac

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, […]

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke zajednice Grada Pakraca  

Na temelju članka 18.i 21.Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 52/19. i 42/20.) i članka 23. i71. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca(Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 11/20), Turističko vijeće Grada Pakraca na svojoj sjednici održanoj dana 07.ožujka 2022. godine donijelo je sljedeći   PRAVILNIK o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Turističke […]

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu

Temeljem članka  49.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu   I PRAVNA OSNOVA Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja […]

Odluka o dodjeli sredstava LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o.

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21)gradonačelnica Grada Pakraca donosi   ODLUKU o dodjeli sredstava LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Članak 1. Ovom […]

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik […]

Odluka o Programu poticanja zapošljavanja liječnika

Na temelju čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 3/21) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja liječnika (doktora medicine) i njihovog ostanka u radnom odnosu u zdravstvenim […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Muzeja grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice Pakrac za 2021. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2021. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“  3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Odluka o imenovanju Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i članka 15. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 1/98, 3/03), Gradsko vijeće Grada Pakraca, […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji proračuna Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 5. sjednici, održanoj 15. veljače 2022.g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   […]

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih građevina u naselju Ploštine“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petojsjednici održanoj dana 15.veljače 2022. godine donosi   ODLUKU o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija groblja uređenjem pratećih […]

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja dječjeg igrališta u naselju Kusonje“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na petojsjednici održanoj dana 15.veljače 2022. godine donosi   ODLUKU o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Izgradnja dječjeg igrališta u […]

Odluka o osiguranju sredstava za nabavu: „Nabava radova – građevinski, obrtnički, elektrotehnički i strojarski radovi (Izgradnja Spahijskog podruma)“

Na temelju članka 298. stavka 1. točke 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće […]

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Na temelju članka 61. stavka 1. i članka 62. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. […]

Plan prijma u službu za 2022. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 49. stavka 3. alineje 15. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a slijedom prijedloga pročelnika upravnih tijela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2022. godinu […]

Odluka o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca za 2021. godinu

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15), članka 14. Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 11/21), te članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi   ODLUKU o preraspodjeli sredstava u Proračunu Grada Pakraca […]

Odluka o donošenju Provedbenog programa Grada Pakraca za razdoblje 2021.-2025.

Na temelju članka 26. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvojem Republike Hrvatske (”Narodne novine”, broj 123/17), članka 2. Stavka 1. točke 9., Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja za JLP(R)S (”Narodne novine” 89/18) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (”Službeni glasnik”, broj 3/21) Gradonačelnica Grada Pakraca […]

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članaka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 49. Statuta Grada Pakraca (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 03/21) i Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine (»Službeni glasnik Grada Pakraca«, broj 07/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU o usvajanju godišnjeg plana upravljanja […]

Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok […]

Plan klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca

Temeljem članka 25. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 75/21) i člankom 2. i 6. Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja („Narodne novine“, broj 132/21.) gradonačelnica donosi   PLAN klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca   Članak 1. Planom klasifikacijskih oznaka upravnih tijela Grada Pakraca (u nastavku teksta: Plan) utvrđuju […]

Odluka o usklađivanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Na temelju članka 17. stavak 3. podstavak 7. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine RH br, 82/15,118/18, 31/20, 20/21), članka 7. stavak 2. i stavak 3. i članka 8. stavak 2 Pravilnika o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave […]

Odluka o osnivanju Radne skupine za usklađivanje procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj: 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i  članka 49. Statuta Grada Pakraca(„Službeni glasnik Grada Pakraca, broj 3/21), i članka 2. Odluke o izradi Procjene rizika od velikih nesreća za područje GradaPakrac ( KLASA:810-01/22-01/1,URBROJ: 2177-9-30-2/02-22-1 od dana 3.siječnja 2022.) gradonačelnica Grada Pakraca donosi ODLUKU o […]

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada i kurikuluma Dječjeg vrtića „Maslačak“ za pedagošku godinu 2021/2022

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2020/2021

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 4. sjednici, održanoj 16. prosinca 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge javnih tržnica na malo u Gradu Pakracu

Temeljem članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete pružanja komunalne usluge – dimnjačarski poslovi u Gradu Pakracu

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi Grada Pakraca

Temeljem članka 95.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu Grada Pakraca

Na temelju članka 104. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) […]

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo […]

Odluka o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju odredbi članka 19. Stavka 5. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14), i članka 34. Statuta Grada (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donosi sljedeću   ODLUKU o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pakraca za 2022. godinu   Članak […]

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.god. donijelo je sljedeći   PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE […]

Program korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za 2022. godinu

Na temelju članka 49. stavak 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 20/18, 115/18 i 98/19), članaka 34. i  99. Statuta Grada („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21),  Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021.god. donijelo je sljedeći   PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH OD RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE […]

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pakraca za razdoblje lipanj – prosinac 2021. godine

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ br. 29/19, 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 03/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine, donijelo je   ODLUKU o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih […]

1. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj 16. prosinca 2021. godine donosi   1. Izmjenu i dopunu Odluke o  izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2021. g.   I. OPĆE ODREDBE   […]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. […]

Odluka o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini

Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. […]