Akti gradonačelnice 10/2019

Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu

Akti gradonačelnice 1/2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), članka 7. Odluke o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/15), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FINANCIRANJU UDRUGA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Pravilniku o financiranju udruga Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/15) mijenja se članak 25. i sada glasi:

„Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno procjenjivačko tijelo kojega imenuje gradonačelnica, a čini ga 5 članova iz reda predstavnika Grada,  predstavnika znanstvenih i stručnih institucija, nezavisnih stručnjaka i predstavnika organizacija civilnog društva.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 007-01/20-01/1

URBROJ:2162-04/06-20-1

Pakrac, 8. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 1/2020

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine«, broj 47/90, 27/93 i 38/09) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZBORU I UTVRĐIVANJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Pakraca

( „Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/15) mijenja se članak 6. i sada glasi:

„Za poslove stručnog vrednovanja i ocjenjivanja prijedloga udruga, ustanova te samostalnih i slobodnih umjetnika u kulturi gradonačelnica će imenovati članove Povjerenstva za kulturu Grada Pakraca“.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 612-01/20-01/1

URBROJ: 2162-04/06-20-1

Pakrac, 8. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 1/2020

Plan prijema u službu za 2020. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/19) dana 10. siječnja  2020. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2020. GODINU

I.

Donosi se Plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2020. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj Plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 119-01/20-01/01

URBROJ: 2162-04/01-20-01

Pakrac, 10. siječnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Privitak 1.

R. br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Jedinstveni upravni odjel 1 1 0 0
2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 11 4 0 1
3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 11 6 2 1
4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 10 6 0 1
5. Vlastiti pogon 16 8 0
  UKUPNO 49 25 2 3

Akti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela 1/2020

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2020. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca donosi

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Planom klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata za 2020. godinu (u nastavku teksta: Plan) utvrđuju se klasifikacijske oznake sadržaja akata Gradskog vijeća, gradonačelnika i upravnih tijela Grada Pakraca, brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata, te vrijeme čuvanja upravnih i neupravnih predmeta kao arhivskog gradiva.

Članak 2.

Planom se utvrđuju klasifikacije po sadržaju i broj dosjea, koji proizlaze iz djelokruga rada tijela iz članka 1. ovog Plana, a koristit će se u određivanju klasifikacijske oznake, kao brojčane oznake predmeta, na pojedinim vlastitim i primljenim aktima u razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Oznaka klasifikacije po sadržaju Broj dosjea Opis djelatnosti unutar podgrupe
001-01/ 1 Društveno-ekonomski odnosi, općenito
002-01/ 1 Pravni sustav, općenito
004-01/ 1 Slobode, prava i dužnosti čovjeka i građanina, općenito
005-01/ 1 Društveni nadzor, općenito
007-01/ 1 Udruge, općenito
008-01/ 1 Društveno informiranje, općenito
008-02/ 1 Javno informiranje
010-01/ 1 Organizacija države
010-05/ 1 Županije
010-06/ 1 Gradovi i općine
010-07/ 1 Naselja
011-01/ 1 Donošenje i objavljivanje propisa, općenito
011-03/ 1 Objavljivanje propisa
012-01/ 1 Ustavni propisi i statuti, općenito
012-02/ 1 Ustavni propisi
012-03/ 1 Statuti
013-02/ 1 Birački popisi
013-03/ 1 Izbori i opoziv
014-01/ 1 Referendum i drugi oblici osobnog izjašnjavanja, općenito
014-02/ 1 Referendum
015-01/ 1 Teritorijalna razgraničenja, općenito
015-05/ 1 Područja gradova i općina
016-01/ 1 Nacionalne manjine, općenito
016-02/ 1 Prava nacionalnih manjina
017-01/ 1 Grbovi, zastave, himne, amblemi, općenito
018-01/ 1 Politički odnosi s inozemstvom, općenito
021-01/ 1 Organizacija i rad Gradskog vijeća, općenito
021-04/ 1 Županijska skupština
021-05/ 1 Gradsko vijeće
022-04/ 1 Župan i zamjenici župana
022-05/ 1 Gradonačelnik i zamjenici gradonačelnika
023-01/ 1 Organizacija i rad upravnih tijela, općenito
023-04/ 1 Županijska upravna tijela
023-05/ 1 Gradska upravna tijela
030-01/ 1 Upravno poslovanje – organizacija, metode i tehnike, općenito
030-03/ 1 Informatička djelatnost, informatički sustavi
030-04/ 1 Telekomunikacijska oprema
030-06/ 1 Uredska oprema
031-01/ 1 Oznake, prijem, općenito
031-02/ 1 Natpisne i oglasne ploče
031-03/ 1 Prijemne službe, pisarnica
031-06/ 1 Poštanske usluge
031-10/ 1 Usluge čišćenja
033-01/ 1 Tiskanje i umnožavanje materijala
034-01/ 1 Upravni postupak i upravni spor, općenito
034-02/ 1 Opći upravni postupak
034-04/ 1 Izdavanje uvjerenja i potvrda
034-07/ 1 Upravni spor
035-01/ 1 Uredsko poslovanje, općenito
035-02/ 1 Klasifikacijske oznake i urudžbeni brojevi
035-04/ 1 Evidencije i obrasci
036-01/ 1 Arhiviranje predmeta i akata, općenito
036-01/ 1 Izlučivanje arhivske građe
037-01/ 1 Ovjere, općenito
038-01/ 1 Pečati, žigovi i štambilji, općenito
038-02/ 1 Odobrenje za izradu pečat sa grbom RH
040-01/ 1 Upravni nadzor nad zakonitošću akata
042-01/ 1 Inspekcijski nadzor, općenito
050-01/ 1 Predstavke, pritužbe, prijedlozi, molbe, općenito
061-01/ 1 Javne nagrade i priznanja
080-01/ 1 Dužnosnici, rukovodeći i drugi radnici, općenito
080-06/ 1 Kadrovska evidencija u upravnim tijelima
080-01/ 1 Ocjenjivanje službenika
080-08/ 1 Ovlaštenja za potpisivanje i ostalo
100-01/ 1 Politika zapošljavanja, općenito
101-01/ 1 Kretanje zaposlenosti, općenito
102-01/ 1 Nezaposlenost, općenito
110-01/ 1 Radni odnosi, općenito
112-01/ 1 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa, općenito
112-02/ 1 Radni odnos na neodređeno vrijeme
112-03/ 1 Radni odnos na određeno vrijeme
112-04/ 1 Ugovor o djelu
112-06/ 1 Vježbenici
113-01/ 1 Radno vrijeme, odmori, dopusti, bolovanja, općenito
113-04/ 1 Godišnji odmori
113-05/ 1 Bolovanja
114-01/ 1 Radni sporovi, materijalna i disciplinska odgovornost, općenito
115-01/ 1 Zaštita na radu, općenito
115-04/ 1 Nezgode na radu
117-01/ 1 Radni staž, općenito
118-01/ 1 Stručna sprema, kvalifikacije, stručna osposobljenost i priznavanje svojstva, općenito
119-03/ 1 Kadrovska evidencija
120-01/ 1 Stjecanje osobnog dohotka, općenito
121-01/ 1 Ostala primanja po osnovi rada
121-02/ 1 Dnevnice
121-07/ 1 Regres
121-10/ 1 Jubilarne nagrade
121-11/ 1 Otpremnine
121-12/ 1 Autorski honorari
130-01/ 1 Tečajevi, savjetovanja, stručna putovanja
133-01/ 1 Stručni i pravosudni ispiti
135-01/ 1 Stručni i akademski nazivi, općenito
140-01/ 1 Mirovinsko osiguranje, općenito
141-01/ 1 Invalidsko osiguranje, općenito
210-01/ 1 Javni red i mir, općenito
214-01/ 1 Zaštita od požara i eksplozija
215-01/ 1 Kriminalitet, općenito
231-01/ 1 Javni skupovi građana, općenito
300-01/ 1 Gospodarsko planiranje, općenito
301-01/ 1 Gospodarska kretanja, općenito
302-01/ 1 Gospodarski razvoj, općenito
303-01/ 1 Gospodarska suradnja
307-02/ 1 Politika cijena
310-01/ 1 Industrija, općenito
311-01/ 1 Zanatstvo i mala privreda, općenito
320-01/ 1 Poljoprivreda, općenito
320-02/ 1 Poljoprivredno zemljište
320-12/ 1 Štete u poljoprivredi
321-01/ 1 Šumarstvo, općenito
322-01/ 1 Veterinarstvo, općenito
323-01/ 1 Lovstvo, općenito
325-01/ 1 Vodoprivreda
326-01/ 1 Zadruge, općenito
330-01/ 1 Unutarnja trgovina, općenito
334-01/ 1 Turizam, općenito
335-01/ 1 Ugostiteljstvo, općenito
335-02/ 1 Ugostiteljska djelatnost
340-01/ 1 Cestovni promet, općenito
340-08/ 1 Sigurnost u cestovnom prometu
341-01/ 1 Željeznički promet, općenito
344-01/ 1 Veze, općenito
350-01/ 1 Prostorno planiranje, općenito
350-02/ 1 Prostorni planovi
350-05/ 1 Uvjeti uređenja prostora
351-01/ 1 Zaštita okoliša
351-02/ 1 Mjere za zaštitu okoliša
351-03/ 1 Studije utjecaja na okoliš
360-01/ 1 Građevinski poslovi, općenito
361-01/ 1 Izgradnja objekata, općenito
361-03/ 1 Građevinska dozvola
361-04/ 1 Tehnički pregled objekta
361-05/ 1 Uporabna dozvola
361-06/ 1 Rješenja o uvjetima uređenja prostora
361-07/ 1 Procjena šteta od elementarnih nepogoda
362-01/ 1 Građevinska inspekcija, općenito
363-01/ 1 Komunalni poslovi, općenito
363-02/ 1 Komunalne djelatnosti
363-03/ 1 Komunalna naknada
363-04/ 1 Komunalna inspekcija
370-01/ 1 Stambena politika, općenito
370-03/ 1 Stanovi i stanovanje
371-04/ 1 Stanarine
372-01/ 1 Poslovni prostor, općenito
372-03/ 1 Najam, korištenje poslovnog prostora
373-01/ 1 Reprezentativni objekti i objekti pod zaštitom
373-04/ 1 Korištenje objekata pod zaštitom
400-01/ 1 Financijsko-planski dokumenti, općenito
400-02/ 1 Financijski planovi
400-04/ 1 Periodični obračuni
400-05/ 1 Završni računi
400-08/ 1 Proračuni
401-01/ 1 Knjigovodstveno-računovodstveno poslovanje, općenito
402-01/ 1 Financiranje
402-06/ 1 Refundacije
402-07/ 1 Sufinanciranje
402-08/ 1 Financiranje iz proračuna
403-01/ 1 Kreditiranje
404-01/ 1 Investicije, općenito
406-01/ 1 Upravljanje imovinom i nabavka imovine, općenito
406-08/ 1 Inventure
410-01/ 1 Porezi, općenito
411-01/ 1 Doprinosi, općenito
412-01/ 1 Takse
413-01 1 Carine
414-01/ 1 Javni zajmovi
415-01/ 1 Naplaćivanje poreza, doprinosa i drugih obveza
420-01/ 1 Javni rashodi, općenito
422-01/ 1 Sredstva solidarnosti
423-01/ 1 Gubici, sanacije, stečajevi, likvidacije
440-01/ 1 Financijsko poslovanje s inozemstvom, općenito
470-03/ 1 Financijska revizija
500-01/ 1 Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje, općenito
501-01/ 1 Mjere zdravstvene zaštite, općenito
502-01/ 1 Prava iz zdravstvenog osiguranja
510-01/ 1 Zdravstvene ustanove, općenito
540-01/ 1 Sanitarna inspekcija
550-01/ 1 Socijalna zaštita, općenito
551-01/ 1 Oblici socijalne zaštite
560-01/ 1 Evidencija HVIDR-a, općenito
564-01/ 1 Spomen-obilježja
600-01/ 1 Prosvjeta, općenito
601-01/ 1 Predškolski odgoj
602-01/ 1 Školstvo, općenito
602-02/ 1 Osnovnoškolsko obrazovanje
602-03/ 1 Srednjoškolsko obrazovanje
602-04/ 1 Visoko školstvo
604-01/ 1 Stipendiranje
610-01/ 1 Kultura, manifestacije, općenito
612-01/ 1 Kulturne djelatnosti, općenito
612-05/ 1 Muzejska djelatnost
612-08/ 1 Zaštita spomenika kulture
612-10/ 1 Izdavačko-novinarska djelatnost
612-12/ 1 Radio i TV
620-01/ 1 Šport, općenito
620-02/ 1 Športske organizacije
640-01/ 1 Znanost, općenito
650-01/ 1 Informatika, općenito
700-01/ 1 Poslovi pravosuđa, općenito
701-01/ 1 Odvjetništvo i pravna pomoć
711-01/ 1 Organizacija i rad sudova, općenito
712-01/ 1 Državno odvjetništvo, općenito
714-01/ 1 Prekršajni sudovi, općenito
802-01/ 1 Kadrovski poslovni pričuvnih časnika, općenito
804-02/ 1 Sigurnosni poslovi vojnih obveznika
810-01/ 1 Civilna zaštita
900-01/ 1 Domaća suradnja, općenito
900-03/ 1 Suradnja gradova i općina
910-01/ 1 Prijateljska suradnja s inozemstvom
910-04/ 1 Suradnja s međunarodnim organizacijama
930-01/ 1 Geodetsko-katastarski poslovi, općenito
931-01/ 1 Geodetska izmjera
932-01/ 1 Katastar zemljišta, općenito
933-01/ 1 Katastar vodova
936-02/ 1 Parcelacijski i geodetski elaborati
940-01/ 1 Evidencija nekretnina u državnom/gradskom vlasništvu
943-01/ 1 Promjena režima vlasništva
944-01/ 1 Imovinsko-pravni poslovi u svezi sa građevinskim zemljištem, općenito
945-01/ 1 Imovinsko-pravni poslovi u svezi sa poljoprivrednim zemljištem
946-01/ 1 Imovinsko-pravni poslovi u svezi sa šumama i šumskim zemljištem
957-01/ 1 Ekonomska statistika, općenito
958-01/ 1 Statistički podaci, općenito

 

Članak 3.

                Ovim Planom određuju se i brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata, kako slijedi:

Redni broj Naziv Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice Brojčana oznaka tijela/ustrojstvene jedinice i stvaratelja/primatelja
1. Gradsko vijeće -01 -01/01
2. Gradonačelnik -02 -02/01
3. Zamjenik gradonačelnika

Zamjenik gradonačelnika

-03 -03/01

-03/02

4. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti -04  
  -pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela   -04/01
  – voditelj Odsjeka za opće poslove i društvene djelatnosti   -04/02
  – referent za uredsko poslovanje   -04/03
  -referent općih poslova   -04/04
  -stručni suradnik za društvene djelatnosti   -04/05

-04/06

  – viši savjetnik za pravne poslove i lokalnu samoupravu   -04/07
  – viši stručni suradnik za protokol i odnose s javnošću   -04/08

  – stručni suradnik za uredsko poslovanje   -04/09
  – administrativni referent   -04/10
5. Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije -05  
  – voditelj Odsjeka   -05/01
  – viši savjetnik za proračun i financije   -05/02
  – referent za financijsko poslovanje   -05/03
  -referent računovodstveno-financijskih poslova   -05/04
  – viši stručni suradnik za sustav riznice, financijskog upravljanja i kontrola   -05/05
  – referent za naplatu gradskih prihoda   -05/06
5.1. Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju    
  – voditelj Pododsjeka   -05/07
  – viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove   -05/08
  – viši stručni suradnik za poljoprivredu   -05/09

-05/10

  – viši stručni suradnik – poljoprivredni redar   -05/11
6. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti -06  
  – voditelj Odsjeka   -06/01
  – viši stručni suradnik za graditeljstvo   -06/02
  – stručni suradnik za infrastrukturu   -06/03
  – referent – komunalni redar   -06/04
  – referent za komunalne prihode   -06/05
  – referent za graditeljstvo   -06/06

-06/07

  – viši stručni suradnik za imovinskopravne poslove   -06/08
  – stručni suradnik za graditeljstvo   -06/09

-06/10

7. Vlastiti pogon -07  
  – upravitelj   -07/01

Članak 4.

                Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2020. i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

 

KLASA: 035-02/19-01/1

URBROJ: 2162-04/01-19-01

Pakrac, 30. prosinca 2019. g.

Pročelnik: Tomislav Petrač v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Proračun Grada Pakraca za 2020. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2020. godinu

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 9/2019

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine donosi

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2020. G.

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2020. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2018. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2019. godinu, plan za 2020. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

                U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

                U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

                Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2020-2022. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

Na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca primjenjuje se sustav rizničnog poslovanja sukladno Odluci o uvođenju riznice Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 8/2019).

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

                Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

                Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

                Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

                Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

                Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) te Pravilnikom za provedbu postupaka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

Članak 7.

                Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

  

 1. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

                Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

                Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

                Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

                Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

                Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

                Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

                Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

                Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

                Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

                Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

                Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

                Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

                Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

                Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

                Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

 1. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

                Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

                O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

                Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 1. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

                Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

                Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

                Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 25/19).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

                Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

                Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

                Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2020. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/19-01/5

Urbroj: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) članaka 1. i  članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90, 27/93. i 38/09) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2020. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2020. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu osigurat će se  sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe u iznosu od 868.631,00  kuna, kroz program 3040 Javne potrebe u kulturi.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na   osnovu zaključka, odnosno odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-01/19-01/6

URBROJ: 2162-04/06-19-01

Pakrac, 13. prosinca 2019.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 16. sjednici održanoj 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu i tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

a) u sportu:

 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.

b) u tehničkoj kulturi:

 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2020. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu  u iznosu od 771.000,00 kuna u programu Proračuna 3090 „Organizacija rekreacije i sportskih aktivnosti“, kroz aktivnost A309001 „Sufinanciranje projekata u sportu i tehničkoj kulturi“.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2020. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a stupa na snagu  1. siječnja 2020. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 620-01/19-01/5

URBROJ: 2162-04/06-19-02

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Odluka o mjerama za pomoć pri rješavanju stambenog pitanja mladih obitelji na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O MJERAMA ZA POMOĆ PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH OBITELJI NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom se odlukom utvrđuju mjere, korisnici i nositelji za provedbu mjera, sredstva, kriteriji i postupak za provedbu mjera, kao oblik pomoći mladim obiteljima pri rješavanju njihovog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

Članak 2.

Mjere koje se propisuju ovom Odlukom su:

 1. Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji građevinskog zemljišta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 2. Financijska pomoć mladoj obitelji pri kupnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 3. Financijska pomoć mladoj obitelji pri izgradnji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca,
 4. Financijska pomoć mladoj obitelji pri adaptaciji/rekonstrukciji stambenog objekta radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Grada Pakraca.

Članak 3.

Korisnici sredstava po ovoj odluci su mlade obitelji.

Mlada obitelj u smislu ove Odluke je bračna ili izvanbračna zajednica koju čine podnositelj zahtjeva i njegov bračni ili izvanbračni drug i djeca, ukoliko ih imaju, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj pod uvjetom da barem jedan od njih nije navršio 40 godina života prije raspisivanja javnog poziva.

Članak 4.

Dodjela financijskih sredstava iz mjera opisanih u čl. 2. ove Odluke ostvaruje se uz sljedeće osnovne uvjete:

 • da su podnositelj zahtjeva ili članovi njegove obitelji koji s njim žive mlađi od 40 godina,
 • da se građevinsko zemljište ili stambena građevina koju kupuju, grade ili adaptiraju/rekonstruiraju nalazi na području Grada Pakraca,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi zajedničkog kućanstva imaju prebivalište na području Grada Pakraca u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno da će ga prijaviti u roku 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva ukoliko se radi o kupnji/adaptaciji/rekonstrukciji stambenog objekta, ili u roku od 12 mjeseci ukoliko se radi o izgradnji stambenog objekta,
 • da podnositelj zahtjeva i članovi njegova zajedničkog kućanstva, osim nekretnine za koju podnose zahtjev, nemaju u svom vlasništvu drugo građevinsko zemljište, obiteljsku kuću/stan ili kuću/stan za odmor ili da pojedinačno ili zajedno nisu vlasnici/suvlasnici poslovnog prostora na području Republike Hrvatske,
 • da podnositelj zahtjeva ili član njegove obitelji ima u trenutku podnošenja zahtjeva važeći zemljišnoknjižni uložak kojim dokazuje vlasništvo svoje prve nekretnine za koju podnosi zahtjev.

Članak 5.

Visinu sredstava, detaljnije kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke određuje gradonačelnica Grada Pakraca objavom javnog poziva.

Članak 6.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 370-01/19-01/2

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Odluka o dopuni Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 1. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) iza posljednje alineje briše se točka te se dodaje nova alineja koji glasi:

„ – sufinanciranje ulaganja u poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti.“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 311-01/19-01/2

URBROJ: 2162-05/01-19-1

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine, donijelo je

ODLUKU O RASPOREDJIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2020. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu izabranom s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakrac za 2019. godinu iznosi 32.800,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 16, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Redni

broj

Politička stranka i nezavisni vijećnici Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muški  
1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 2 8 20.400,00
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 3 8.200,00
3. SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00
4. VJEKOSLAV ANUŠIĆ – VIJEĆNIK IZABRAN SA LISTE GRUPE BIRAČA 0 1  

2.000,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/19-01/1

URBROJ: 2162-05/01-19-1

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k. č. br. 2304/1, k. o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je

ODLUKU O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA NA K. Č. BR. 2304/1, K. O. PAKRAC

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup dijela prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2304/1, upisanog u zk. ul. 708, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac.

Članak 2.

Poslovni prostori koji su predmet ove Odluke su:

 • Poslovni prostor br. 1, a sastoji se od proizvodne hale, sanitarnog čvora, ukupne bruto površine 178 m2.
 • Poslovni prostor br. 2, a sastoji se od proizvodne hale ukupne bruto površine 261 m2.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju proizvodne djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj Internet stranici Grada Pakraca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Članak 7.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke je pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

 

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 2. iznosi 3 kn/m2 mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 2.,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za vrijeme zakupa,
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • započeti obavljati proizvodnu djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru.

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 2. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa iz čl. 8. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana.

Obrtnik:

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2304/1″.

Članak 21.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja uz obavijest o ishodu postupka.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Članak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:  372-01/19-01/14

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2019

Odluka o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem odredbi članaka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“ 17/19) , članaka 19. Statuta Gradske knjižice Pakrac i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 16. sjednici održanoj dana 13. prosinca 2019. godine donijelo je

 

ODLUKU O IMENOVANJU RAVNATELJIICE GRADSKE KNJIŽNICE PAKRAC

 

Članak 1.

                Za ravnateljicu Gradske knjižnice Pakrac imenuje se Monika Lucić Fider iz Dobrovca, sa danom 1. siječnjem 2020. godine.

 

Članak 2.

                Mandat imenovanoj ravnateljici iz članka l. ove Odluke traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

 

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/19-01/5

URBROJ: 2162-04/03-19-6

Pakrac, 13. prosinca 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 9/2019

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019. te o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 2. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.
 3. Izvješće iz točke 1. i plan iz točke 2. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 4. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/19-01/2

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Zaključak o usvajanju Plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2020. g.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-05/19-01/1

URBROJ: 2162-04/03-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.g.

                Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za pedagošku godinu 2018/2019.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/19-01/4

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Zaključak o usvajanju Plana i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2020.g.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/19-01/4

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 12. studenog 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se suglasnost na Statut Gradske knjižnice Pakrac.
 2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 612-04/19-01/3

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Plan razvoja mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13),  članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17)  i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. donijelo je

PLAN RAZVOJA MREŽE

DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Planom razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca utvrđuju se dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Grada Pakraca,  iskaz je usklađenosti potreba građana s područja Grada Pakraca te financijskih mogućnosti.

Prava i obaveze iz prethodnog stavka ovog članka ostvaruju se osiguravanjem smještajnih kapaciteta za djecu s područja Grada Pakraca u ustanovama predškolskog odgoja i sufinanciranjem ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanja djelatnosti izdano od nadležnog Ureda državne uprave u Požeško slavonskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

II. PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA

 

Članak 3.

Na području Grada Pakraca djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac čiji je osnivač Grad Pakrac.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i područnim vrtićima.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Pakracu, Matice hrvatske 13/B, a područni vrtići Dječjeg vrtića nalaze se u Pakracu-Kalvarija te naseljima; Badljevina, Donja Obrijež, Prekopakra.

 

Članak 4.

Mrežu dječjih vrtića na području Grada Pakraca čini Dječji vrtić “Maslačak“ Pakrac koji obavlja svoju djelatnost na pet lokacija sukladno podacima u tablici koja je sastavni dio ove odluke.

Članak 5.

Redoviti vrtićki program  može se provoditi u matičnom vrtiću i svim objektima vrtića.

Redoviti jaslički program može se provoditi u matičnom objektu vrtića.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole te drugi odobreni programi odgoja, kao i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u svim objektima vrtića ovisno o zainteresiranosti i veličini grupa.

Program predškole, koji je u cijelosti besplatan za djecu i roditelje, provodi se u trajanju 250 sati u godini prije polaska djeteta u školu, u prostorima vrtića čija lokacija ovisi o broju polaznika programa.

Članak 6.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08., i 90/10.) te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

 

Članak 7.

Plan razvoja i mreže dječjih vrtića Grada Pakraca može se proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija sukladno stvarnoj potrebi, odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Na području Grada Pakraca mogu se osnivati nove predškolske ustanove kojima Grad Pakrac nije osnivač, ali Grad Pakrac ne preuzima obvezu sufinanciranja smještaja djece u tim ustanovama.

III. SUFINANCIRANJE PROGRAMA DJEČJIH VRTIĆA

 

Članak 8.

Grad Pakrac, sukladno članku 48. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članku 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, u svom proračunu osigurava sredstva za sufinanciranje ekonomske cijene redovnog programa dječjeg vrtića sukladno planiranim sredstvima u Proračunu za tekuću godinu te po posebnim odlukama i programima sufinancira dio roditeljskog udjela u ekonomskoj cijeni usluge.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Ovaj Plan dostavlja se Požeško slavonskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Požeško slavonske županije i utvrđivanja mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja.

 

Članak 10.

                Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/06

URBROJ: 2162-04/05-19-01

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN MREŽE DJEČJIH VRTIĆA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

red.

br.

 

 

 

 

Naziv i vrsta predškolske ustanove

 

 

 

Lokacija (mjesto), naziv ulice i kućni broj

 

 

Neto površina zatvorenog

prostora

 

 

Otvoreni

prostor

 

 

Optimalni

br.djece u prostoru

  Broj grupa                  

                   

 
10 h 10 h 6 h                        
vrtić jaslice vrtić  
1. Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac – matična zgrada Pakrac, Matice hrvatske 13/B,

34 550 Pakrac

734 m2 4.848 m2 120 4 2 0  
2. DV „Maslačak“ – Područni vrtić PREKOPAKRA Prekopakra, Ante Starčevića bb, 34 550 Pakrac 176 m2 637 m2 22 1 0 0  
3. DV „Maslačak“ – Područni vrtić BADLJEVINA u prostoru Područne OŠ, Vladimira Nazora 1,

34 552 Badljevina

70 m2 zajedničko dvorište 20 1 0 0  
4. DV „Maslačak“ – Područni vrtić DONJA OBRIJEŽ u prostoru Područne OŠ, Donja Obrijež bb,

34 552 Badljevina

70 m2 zajedničko dvorište 20 1 0 0  
5. DV „Maslačak“ – Područni vrtić KALVARIJA Kalvarija bb,

34 550 Pakrac

476 m2

 

5.013 m2 40 2 0 0  
  GRAD PAKRAC SVEUKUPNO 1.526 m2 10.498 m2 i zajednička dvorišta sa školama 225 9 1 0  

PROGRAM   PREDŠKOLE odvija se u trajanju 250 sati godišnje u godini koja prethodi polasku djeteta u školu.

U Gradu Pakracu djeluje jedna ustanova s djelatnošću  predškolskog odgoja;

 

Dječji vrtić „Maslačak“ Pakrac

sjedište: Matice hrvatske 13/B, 34 550 Pakrac

MB: 03245667

OIB: 97072515843

telefon/faks: 034 412 542 i telefon 034 313 416

e-mail: maslacak@pakrac.hr

Vrtić djeluje na lokacijama: Pakrac (matični vrtić, sjedište), te područnim vrtićima; Pakrac-Kalvarija inaseljima; Prekopakra, Badljevina i Donja Obrijež.

Ravnateljica: Višnja Klobučar, dipl. odgajatelj

Upravno vijeće broji 5 članova iz reda: osnivača (Grad Pakrac) 3 člana, te po jednog člana iz reda odgojitelja i roditelja.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Zaključak o donošenju izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18, 98/19 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog  2019. godine donosi

 

Z A K L J U Č A K

 1. Donose se izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
 2. Izmjene i dopune Programa iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/09-19-3

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o uvođenju riznice Grada Pakraca

Na temelju članka 60. Zakona o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UVOĐENJU RIZNICE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom se odlukom uvodi sustav rizničnog poslovanja na razini proračuna i proračunskih korisnika Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: proračunski korisnici), koji se temelji na jedinstvenom računovodstveno-informacijskom sustavu, s ciljem stvaranja pretpostavki za učinkovito upravljanje ukupnim proračunskim sredstvima i obavljanje poslova preko jedinstvenog računa riznice Grada Pakraca.

Članak 2.

Riznica je cjelovit sustav u kojem se u skladu sa Zakonom o proračunu, ovom odlukom i drugim propisima, obavljaju poslovi koji se odnose na pripremu, izvršenje i konsolidaciju proračuna Grada Pakraca i financijskih planova proračunskih korisnika, proračunsko računovodstvo i računovodstvo proračunskih korisnika, te upravljanje platnim prometom Proračuna.

Članak 3.

Uspostava sustava riznice Grada Pakraca provesti će se u dvije faze, u skladu s dinamikom integracije poslovanja proračunskih korisnika u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav Grada Pakraca.

Članak 4.

U prvoj fazi poslovanje u riznici obavljati će se na način da proračunski korisnici  imaju jedan račun koji je dio računa proračuna Grada Pakraca (nastavno: podračun) preko kojeg naplaćuju vlastite, namjenske i ostale prihode; te sami na teret podračuna podmiruju sve obveze koje se financiraju iz tih prihoda.

Obvezuje se nadležno upravno tijelo Grada Pakraca najkasnije do 30. studenog 2019. godine otvoriti podračune računu proračuna Grada Pakraca na ime svakog proračunskog korisnika.

Proračunski korisnici Grada Pakraca moraju najkasnije do 31. prosinca 2019. godine zatvoriti svoje dosadašnje transakcijske račune te zatečena sredstva prenijeti na pripadajuće otvorene podračune iz st. 2. ovog članka.

Prva faza uspostave sustava riznice planira se provesti u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u kojem razdoblju će se provesti organizacijske, tehničke i sve ostale aktivnosti priprema za provedbu druge faze uspostave riznice.

Članak 5.

U drugoj fazi poslovanje u riznici obavljati će se na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, a podračuni proračunskih korisnika se zatvaraju.

U proračunu Grada iskazivati će se i evidentirati vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i rashodi proračunskih korisnika koji se financiraju iz tih prihoda.

U drugoj fazi svi proračunski korisnici biti će integrirani u jedinstveni računovodstveno-informatički sustav riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti.

Planirani rok uvođenja jedinstvenog računa riznice je 1. siječnja 2021. godine.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 401-01/19-01/18

URBROJ: 2162-05/01-19-01

Pakrac, 12. studenoga 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca

Na temelju članka 30. stavka 7. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17, 14/19), članka 4. Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“ br. 50/17, 84/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine, donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/17) u članku 1. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

„Korisnik usluge može se razvrstati u kategoriju korisnika kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.“

Članak 2.

U članku 3. mijenja se stavak 6. i sada glasi:

„Korisnik usluge ima mogućnost izbora između standardnih veličina spremnika navedenih u prethodnim stavcima ovog članka, uz uvažavanje potreba korisnika usluge i podjele na kategorije korisnika, sukladno Cjeniku usluga.“

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. i stavku 2. mijenjaju  se uvodne rečenice i sada glase:

„Najmanja učestalost odvoza za korisnike kategorije kućanstvo“,

„Najmanja učestalost odvoza za korisnike kategorije koja nije kućanstvo“.

U članku 4. stavku 3. mijenja se prva rečenica i sada glasi:

„Svi korisnici (korisnici kategorije kućanstvo i korisnici kategorije koja nije kućanstvo) moraju predati miješani komunalni otpad najmanje jedanput u obračunskom razdoblju.“

Članak 4.

U članku 7. stavku 9. mijenja se 2. alineja i sada glasi:

„- preuzimanje glomaznog otpada, izuzev osigurane usluge navedene u stavku 6. ovog članka, uz obvezu plaćanja cijene prijevoza tog otpada do reciklažnog dvorišta.“

Članak 5.

U članku 27. dodaju se stavci 10. do 12. koji glase:

„Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati i u kategoriju kućanstvo i u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo, korisnik je dužan plaćati samo cijenu obvezne minimalne javne usluge obračunatu za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.“

„Ako se na istom obračunskom mjestu korisnik može razvrstati u više potkategorija korisnika koji nije kućanstvo iz priloga Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom, korisnik je dužan plaćati samo jednu cijenu obvezne minimalne javne usluge.“

„Davatelj javne usluge dužan je na računu za javnu uslugu navesti sve elemente temeljem kojih je izvršio obračun cijene javne usluge, uključivo i porez na dodanu vrijednost određen sukladno posebnom propisu koji uređuje porez na dodanu vrijednost te iznos naknade za gradnju građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, ako je ista propisana.“

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-01/19-01/17

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik:    Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naseljima Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144712, 19/13, 137/15, 123/17) , članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 04/09, 01/13, 06/13, 03/15 i 01/18), članka 9. stavka 1. Zakona o naseljima („Narodne novine“ broj 54/88) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici, održanoj dana 12. studenoga 2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA

ODLUKE O NASELJIMA GRADA PAKRACA

Članak 1.

                Ovom Odlukom izmjenjuje se i dopunjuje Evidencija naziva ulica i trgova za područje Grada Pakraca koja je sastavni dio Odluke o naseljima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 05/06).

Članak 2.

                Evidencija iz članka 1. ove Odluke dopunjuje se za naselje „PAKRAC“, šifra naselja – „3001“, na način da se:

 • iza ulice „Aleja kestenova“, a ispred ulice „Bolnička ulica“, dopisuje ulica „Aleja mons.dr. Josipa Pazmana“ temeljem Odluke o imenovanju Aleje mons.dr. Josipa Pazmana od 11.12.2017. (KLASA: 015-08/17-01/4, URBROJ: 2162-04/03-17-4) sa šifrom ulice „3003“,
 • iza ulice „Psunjska ulica“, a ispred ulice „Sedlar“, dopisuje ulica „Radničko naselje“ sa šifrom ulice „3019“ koja je izostavljena prilikom upisa u Evidenciju,
 • iza trga „Trg 76. bataljuna“, a ispred ulice „Ulica Andrije Hebranga“, dopisuje novoosnovana ulica unutar pripadajućeg javnog cestovnog koridora koji se proteže od križanja ulica: Ulica Andrije Hebranga i Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata do križanja ulica: Vukovarske ulice i Osječke ulice, a imenuje se u „Ulica Alojzije Janković“ sa šifrom ulice „3027“,
 • iza ulice „Ulica 103.brigade“, a ispred ulice „Ulica 105.brigade“ novoodređena ulica koja će se izgraditi kao cestovni koridor iz Ulice hrvatske policije iz Domovinskog rata do Ulice Križnoga puta, a imenuje se u „Ulicu 104.brigade“ sa šifrom ulice „3074“.

Područje novoimenovanih ulica obuhvaća javno prometnu površinu i pripadajuće građevinske parcele.

Šifre ulica i trgova u naselju PAKRAC kreću od broja „3002“ do broja „3079“, a čistopis Evidencije naziva ulica i trgova za područje Grada Pakraca prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Članak 3.

Građane koji na dan donošenja ove odluke imaju prijavljeno prebivalište na području novonastale ulice: „Ulica Alojzije Janković“ Grad Pakrac će obavijestiti o promjeni te podmiriti trošak zamjene osobnih iskaznica i trošak izmjene pločice kućnoga broja.

Članak 4.

Ostali članci Odluke o naseljima Grada Pakraca, kao i njeni sastavni dijelovi, ostaju nepromijenjeni.

Članak 5.

                Ova Odluka s prilozima dostavlja se Policijskoj upravi Požeško-slavonskoj, Policijskoj postaji Pakrac i Državnoj geodetskoj upravi, PUK Požega, OKN Pakrac.

Članak 6.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i objaviti će se na mrežnoj stranici Grada Pakraca: www.pakrac.hr radi obavješćivanja građana.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 015-08/19-01/01

URBROJ: 2162-04/05-19-04

Pakrac, 12. studenoga 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

 

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U preambuli Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, dalje u tekstu: Odluka) ispravlja se greška u pisanju broja „Službenog glasnika Grada Pakraca“ vezanog uz objave Statuta Grada Pakraca na način da se broj 1/16 zamjenjuje brojem 1/18.

Članak 2.

                U članku 15. stavak 3. Odluke briše se riječ „upute“.

Članak 3.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-01/19-01/4

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na temelju članka 40. i članka 133. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18), članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 15. sjednici održanoj 12. studenog 2019. godine donosi

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                U Odluci o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 1/05 i 9/11, dalje u tekstu: Odluka) članak 2. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon obavlja sljedeće komunalne djelatnosti na području Grada Pakraca:

 • održavanje nerazvrstanih cesta,
 • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima,
 • održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,
 • održavanje javnih zelenih površina,
 • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,
 • održavanje čistoće javnih površina,
 • usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama.“

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

„Unutarnji ustroj, način rada i upravljanja Vlastitim pogonom pobliže se utvrđuje Pravilnikom o poslovanju, kojeg donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Na  prava,  obveze  i  odgovornosti,  kao  i  druga  pitanja  u  vezi  s  radom  upravitelja Vlastitog pogona te ostalih zaposlenih u Vlastitom pogonu, a koja nisu uređena Zakonom o komunalnom gospodarstvu, primjenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju radni odnosi službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Vlastiti pogon ukida se odlukom Gradskog vijeća Grada Pakraca.

U slučaju ukidanja Vlastitog pogona Grad Pakrac preuzima svu imovinu, kao i sva prava i obveze Vlastitog pogona, osim ako se odlukom o ukidanju Vlastitog pogona ne odredi drugačije.“

Članak 3.

                Članak 4. mijenja se i glasi:

„Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

                Upravitelj vlastitog pogona:

 • donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze iz redovnog obavljanja komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove Odluke,
 • na temelju ovlasti gradonačelnika zaključuje ugovore sa drugim fizičkim ili pravnim osobama,
 • organizira i vodi rad Vlastitog pogona, odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje i za zakonitost rada vlastitog pogona.

Upravitelja vlastitog pogona imenuje i razrješava gradonačelnik.“

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

„Vlastiti pogon samostalan je u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga i za svoj rad je odgovoran gradonačelniku.

U obavljaju poslova iz svoga djelokruga Vlastiti pogon dužan je osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti te održavati komunalne objekte i uređaje koji služe u svrhu obavljanja djelatnosti u stanju funkcionalne sposobnosti.

          Vlastiti pogon podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o iskazivanju učinka poslovanja.“

           Gradonačelnik usmjerava i nadzire rad Vlastitog pogona.“

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:

„Posebnu imovinu Grada Pakraca koju je isti osigurao za početak rada Vlastitog pogona,   sukladno odredbi stavka 1. članka 7. ove Odluke, kao i imovinu koju Vlastiti pogon stekne u obavljanju svoje djelatnosti, isti može opteretiti ili otuđiti samo uz pismenu suglasnost gradonačelnika.

Ugovor o opterećenju ili otuđenju imovine iz stavka 1. ovog članka potpisuje gradonačelnik.“

Članak 6.

                Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/2                    Predsjednik:

URBROJ: 2162-04/01-19-1

Pakrac, 12. studenog 2019. g.         Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019 #Uncategorized

Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Grada Pakraca

Na  temelju  članka  40.  stavak  3.  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  (“Narodne novine”  br.  68/18, 110/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

PRAVILNIK

O POSLOVANJU VLASTITOG POGONA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

                Ovim Pravilnikom uređuje se način poslovanja Vlastitog pogona Grada Pakraca (dalje u tekstu: Vlastiti pogon), broj potrebnih djelatnika, te opis i popis osnovnih poslova i radnih zadataka sa stručnim uvjetima potrebnim za obavljanje tih poslova i druga pitanja od značaja za njegov rad.

Članak 2.

                Djelokrug rada Vlastitog pogona određen je člankom 2. Odluke o osnivanju Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/05, 9/11, 8/19).

Vlastiti pogon ustrojava se kao jedinstvena ustrojstvena cjelina bez posebnih organizacijskih jedinica.

Sastavni dio ovog Pravilnika čini Sistematizacija radnih mjesta, koja sadržava popis radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na pojedinom radnom mjestu.

Članak 3.

                Vlastitim pogonom upravlja upravitelj pogona.

Upravitelja pogona imenuje  i razrješava gradonačelnik.

Upravitelj pogona organizira i vodi rad Vlastitog pogona te odgovara gradonačelniku za materijalno i financijsko poslovanje Vlastitog pogona i za zakonitost rada Vlastitog pogona.

Stručne poslove za potrebe Vlastitog pogona (računovodstvene, financijsko-materijalne, pravne, kadrovske i dr.) obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 4.

                Godišnji plan i program rada Vlastitog pogona donosi, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika, upravitelj Vlastitog pogona najkasnije do kraja tekuće godine za narednu godinu.

                Godišnji program rada sadrži prikaz poslova i radnih zadataka iz djelokruga Vlastitog pogona, potreban broj izvršitelja te sredstva potrebna za njegovu realizaciju.

                Prijedlog godišnjeg programa za sljedeću kalendarsku godinu, upravitelj dostavlja gradonačelniku najkasnije do 15. prosinca tekuće godine.

                Izvješće o ostvarenju plana i programa za proteklu kalendarsku godinu izrađuje upravitelj Vlastitog pogona i podnosi ga gradonačelniku na usvajanje najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Članak 5.

                Tjedno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona raspoređeno je u pet, odnosno šest radnih dana i iznosi četrdeset radnih sati tjedno.

                Dnevno radno vrijeme je u sve radne dane od 7:00 do 15:00 sati.

Dnevni odmor djelatnika Vlastitog pogona tijekom radnog vremena traje 30 minuta.

Iznimno od odredbi st. 2. ovog članka, zbog osobito opravdanog razloga, odnosno organiziranja poslovanja, upravitelj Vlastitog pogona može utvrditi i drugačije dnevno radno vrijeme djelatnika Vlastitog pogona.

Članak 6.

                Službenici i namještenici zatečeni u službi u Vlastitom pogonu, na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, nastavljaju raditi na svojim dotadašnjim radnim mjestima te zadržavaju plaće i druga prava prema dotadašnjim rješenjima, a bit će raspoređeni na radna mjesta u skladu s ovim Pravilnikom, u rokovima i na način propisan zakonom.

Članak 7.

                Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poslovanju vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/18) i Pravilnik o radnom vremenu Vlastitog pogona Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/18).

Članak 8.

                Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 023-05/19-01/1

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Sistematizacija radnih mjesta Vlastitog pogona Grada Pakraca

1.       UPRAVITELJ VLASTITOG POGONA

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
I. Rukovoditelj 3. 10.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
rukovodi i odgovara za rad Vlastitog pogona 70
utvrđuje plan i program rada te mjere za njihovu provedbu 10
podnosi izvješće o radu Vlastitog pogona 10
obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Odlukom o osnivanju i ustrojstvu Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje organizaciju obavljanja poslova, potporu službenicima u rješavanju složenih zadaća i obavljanje najsloženijih poslova unutarnje ustrojstvene jedinice
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te višu odgovornost za zakonitost rada i postupanja i pravilnu primjenu postupaka i metoda rada u odgovarajućim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama
2.       VOZAČ KAMIONA

broj izvršitelja: 2 Osnovni podaci o radnom mjestuKATEGORIJAPOTKATEGORIJARAZINAKLASIFIKACIJSKI RANGIV.Namještenici II. potkategorije1.11.Opis poslova radnog mjestaOPIS POSLOVA I ZADATAKAPribližan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog poslaupravlja teretnim vozilom za prijevoz različitog materijala i robe za potrebe poslova Vlastitog pogona90obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona10Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjestaPOTREBNO STRUČNO ZNANJEsrednja stručna sprema, dozvola za upravljanje vozilima „C“ ili „C E“ kategorijeSLOŽENOST POSLOVAstupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih strukaSAMOSTALNOST U RADUstupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problemaSTUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMAstupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacijaSTUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKAstupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

3.       RUKOVATELJ RADNIM STROJEM

broj izvršitelja: 2 Osnovni podaci o radnom mjestuKATEGORIJAPOTKATEGORIJARAZINAKLASIFIKACIJSKI RANGIV.Namještenici II. potkategorije1.12.Opis poslova radnog mjestaOPIS POSLOVA I ZADATAKAPribližan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog poslaobavlja poslove utovara i istovara različitih materijala i tereta, iskopi, ravnanje tla, ostali srodni poslovi vezani uz uređenje nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i zemljišta90obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona10Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjestaPOTREBNO STRUČNO ZNANJEsrednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za rukovanje i rad građevinskim strojevima: bager/građevinska kombinirkaSLOŽENOST POSLOVAstupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih strukaSAMOSTALNOST U RADUstupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problemaSTUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMAstupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacijaSTUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKAstupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke

4.       VRTLAR

broj izvršitelja: 1

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 1. 12.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina kao što je sadnja i njega sadnica, drveća, cvijeća i ukrasnog bilja 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE srednja stručna sprema, uvjerenje o osposobljenosti  za zanimanje vrtlar
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje obavljanje pomoćno-tehničkih poslova koji zahtijevaju primjenu znanja i vještina tehničkih, industrijskih, obrtničkih i drugih struka
SAMOSTALNOST U RADU stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena češćim nadzorom i pomoći nadređenog pri rješavanju stručnih problema
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA stupanj učestalosti stručnih komunikacija koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela s nižim unutarnjim ustrojstvenim jedinicama, u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi, te pravilnu primjenu pravila struke
5.       POMOĆNI RADNIK

broj izvršitelja: 10

Osnovni podaci o radnom mjestu
KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA KLASIFIKACIJSKI RANG
IV. Namještenici II. potkategorije 2. 13.
Opis poslova radnog mjesta
OPIS POSLOVA I ZADATAKA Približan postotak vremena potreban za obavljanje pojedinog posla
obavlja poslove na održavanju, čišćenju i uređenju objekata, javnih površina i nerazvrstanih cesta, obavlja poslove održavanja strojeva i opreme s kojima radi, obavlja pomoćno-tehničke poslove pri organizaciji gradskih manifestacija, obavlja poslove hortikulturnog uređenja javnih površina 90
obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Vlastitog pogona 10
Opis razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta
POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola
SLOŽENOST POSLOVA stupanj složenosti posla koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno-tehničke poslove
SAMOSTALNOST U RADU
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DONOŠENJE ODLUKA stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima radi

Akti Gradskog vijeća 8/2019

Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61. stavak 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članaka 36. i 82. st. 3. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

 

O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: vijeće) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad).

Riječi i pojmovi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Članovi vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori), tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom, tako da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

II. BIRAČKO PRAVO

Članak 3.

Članove vijeća biraju osobe s biračkim pravom, koje imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Za člana vijeća može se kandidirati i biti izabrana osoba s biračkim pravom, koja na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se vijeće izbori provode.

Članak 4.

Izbore za članove vijeća raspisuje Gradsko vijeće Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) odlukom kojom se određuje dan njihove provedbe.

Od dana raspisivanja izbora do dana održavanja izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može odrediti da se izbori za članove vijeća mjesnih odbora provedu istovremeno s drugim izborima, ukoliko provedba tih izbora ulazi u rok propisan člankom 5. ove Odluke.

Odlukom iz st. 1. ovoga članka Gradsko vijeće može odrediti da izborna tijela nadležna za provedbu izbora u sklopu kojih će se provesti izbori za članove vijeća mjesnih odbora budu nadležna i za provedbu izbora za članove mjesnih odbora.

Članak 5.

Redovni izbori za članove vijeća mjesnih odbora održavaju se svake četvrte godine.

Izbori koji se održavaju tijekom izborne godine uvijek se smatraju redovnim izborima, bez obzira na datum održavanja prethodnih izbora.

Prijevremeni izbori za članove vijeća kojima je mandat prestao zbog raspuštanja, održavaju se u roku od 90 dana od dana raspuštanja vijeća.

Ako bi se prijevremeni izbori trebali održati u kalendarskoj godini u kojoj se održavaju redovni izbori, a prije njihovog održavanja, u tom se mjesnom odboru prijevremeni izbori neće održati.

III. MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 6.

Mandat članova vijeća izabranih na redovnim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora ili raspuštanju vijeća u skladu s ovom Odlukom, ali ne duže od 4 godine.

Od dana stupanja na snagu odluke Gradskog vijeća o raspisivanju izbora za članove vijeća pa do izbora novoga predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može obavljati samo poslove koji su neophodni za redovito i nesmetano funkcioniranje mjesnog odbora.

Mandat članova vijeća izabranih na prijevremenim izborima počinje danom konstituiranja vijeća i traje do isteka tekućeg mandata članova vijeća izabranih na redovnim izborima.

Članovi vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Član vijeća ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama vijeća.

Članak 7.

Član vijeća ne može istodobno biti gradonačelnik, zamjenik gradonačelnika, pročelnik, službenik i namještenik u upravnom tijelu Grada Pakraca, član upravnih tijela trgovačkih društava u vlasništvu Grada ili u kojima Grad ima većinski paket dionica ili udjela te ravnatelj ustanove ili druge neprofitne pravne osobe kojoj je Grad osnivač.

Mirovanje mandata

Članak 8.

Osoba koja obnaša neku od nespojivih dužnosti može se kandidirati za člana vijeća, a ukoliko bude izabrana za člana vijeća, do dana konstituiranja dužna je o obnašanju nespojive dužnosti, odnosno prihvaćanju dužnosti člana vijeća obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za mjesnu samoupravu.

Član vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje nespojive dužnosti dužan je u roku 8 dana od prihvaćanja dužnosti o tome obavijestiti predsjednika vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Članu vijeća koji ne dostavi obavijest iz stavaka 1. i 2. ovog članka mandat miruje po sili zakona.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti u vijeću na temelju prestanka mirovanja mandata, ako podnese pisani zahtjev predsjedniku vijeća u roku osam dana od prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata članu vijeća prestat će osmoga dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako član vijeća po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 4. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Član vijeća ima pravo tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku vijeća.

Mirovanje mandata na temelju pisanog zahtjeva iz prethodnog stavka ovoga članka počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku, a ne može trajati kraće od šest mjeseci. Član vijeća nastavlja s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata, osmog dana od dostave obavijesti predsjedniku vijeća.

Člana vijeća kojem mandat miruje, za vrijeme mirovanja mandata zamjenjuje zamjenik, u skladu s odredbama ove Odluke.

Na sjednici vijeća umjesto člana vijeća koji je stavio mandat u mirovanje ili mu je mandat prestao po sili zakona, pravo sudjelovanja i odlučivanja ima zamjenik tog člana određen sukladno odredbama ove Odluke.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.

Prestanak mandata

Članak 9.

Članu vijeća mandat prestaje prije isteka redovitoga četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

– ako podnese ostavku, danom dostave pisane ostavke, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku,

– ako je pravomoćnom sudskom odlukom potpuno lišen poslovne sposobnosti, danom pravomoćnosti sudske odluke,

– ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom pravomoćnosti sudske presude,

– ako mu prestane prebivalište na području mjesnog odbora, danom prestanka prebivališta,

– ako mu prestane hrvatsko državljanstvo, danom prestanka državljanstva, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje hrvatsko državljanstvo,

– smrću.

Pisana ostavka člana vijeća podnesena na način propisan stavkom 1. alinejom 1. ovog članka treba biti zaprimljena najkasnije 3 dana prije zakazanog održavanja sjednice vijeća. Pisana ostavka člana vijeća treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

Ostavka podnesena suprotno stavku 1. alinejom 1. i stavku 2. ovog članka ne proizvodi pravni učinak.

Zamjenjivanje člana vijeća

Članak 10.

Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ako članu vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuju ga političke stranke sukladno sporazumu, odnosno ako sporazum nije zaključen, određuju ga dogovorno, a ako ne postignu dogovor, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste. O sklopljenom sporazumu kao i postignutom dogovoru političke stranke dužne su obavijestiti upravno tijelo Grada nadležno za poslove mjesne samouprave.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

Člana vijeća izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke koja je nakon provedenih izbora brisana iz registra političkih stranaka zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s liste.

IV. KANDIDIRANJE

Članak 11.

Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista za izbor članova vijeća od strane ovlaštenih predlagatelja.

Ovlašteni predlagatelji kandidacijskih lista su političke stranke i birači.

Predlagatelji kandidacijskih lista dužni su poštivati načelo ravnopravnosti spolova, sukladno posebnom zakonu.

Članak 12.

Pravo predlaganja kandidacijskih lista imaju sve političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Kandidacijske liste može predložiti jedna politička stranka te dvije ili više političkih stranaka.

Političke stranke samostalno utvrđuju redoslijed kandidata na kandidacijskim listama, na način predviđen statutom političke stranke, odnosno u skladu s posebnim odlukama donesenim na temelju statuta.

Političke stranke određuju na temelju odredbi svojih statuta ovlaštenog podnositelja kandidacijske liste.

Članak 13.

Kada birači predlažu kandidacijsku listu grupe birača, za pravovaljanost prijedloga kandidacijske liste dužni su prikupiti odgovarajući broj potpisa.

Broj potrebnih potpisa iz stavka 1. ovog članka je 5% od ukupnog broja birača na području mjesnog odbora prema posljednjim održanim izborima na području mjesnog odbora, zaokružen na cijeli broj prema metodi zaokruživanja.

Podnositelji prijave kandidacijske liste grupe birača su prva tri po redu potpisnika kandidacijske liste.

Članak 14.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime birača, adresa prebivališta, broj važeće osobne iskaznice birača i mjesto njezina izdavanja te potpis birača.

Oblik obrasca iz stavka 1. ovog članka određuje Gradsko izborno povjerenstvo za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: izborno povjerenstvo).

Članak 15.

U prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi naziv kandidacijske liste i nositelj liste, a kandidati moraju biti na listi poredani od rednog broja 1 zaključno do rednog broja koliko ih se bira.

Ako predlagatelj predloži više kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, smatra se da su pravovaljano predloženi samo kandidati zaključno do broja koji se biraju u to vijeće.

Ako predlagatelj predloži manje kandidata od utvrđenog broja članova vijeća koji se bira na izborima, kandidacijska lista nije pravovaljana.

Naziv kandidacijske liste jest puni naziv političke stranke, dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu. Ako su političke stranke registrirale skraćeni naziv stranke, odnosno stranaka, u nazivu će se koristiti i kratice.

Ako su kandidacijsku listu predložili birači, njezin naziv je »kandidacijska lista grupe birača“.

Predlagatelj slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na kandidacijskoj listi.

Nositelj kandidacijske liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Za svakog od kandidata u prijedlogu kandidacijske liste obvezatno se navodi ime i prezime kandidata, nacionalnost, prebivalište, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i spol.

Članak 16.

Uz prijedlog kandidacijske liste dostavlja se očitovanje o prihvaćanju kandidature svakog kandidata na listi, ovjereno kod javnog bilježnika ili izbornog povjerenstva.

Članak 17.

Kandidacijske liste moraju prispjeti izbornom povjerenstvu u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Izborno povjerenstvo pri zaprimanju kandidacijskih lista provjerit će jesu li one podnesene sukladno odredbama ove Odluke.

Ako izborno povjerenstvo ocijeni da kandidacijska lista nije podnesena u skladu s odredbama ove Odluke, pozvat će podnositelja da u roku od 48 sati, a najkasnije do isteka roka za kandidiranje ukloni uočene nedostatke.

Izborno povjerenstvo može podnositelju kandidacijske liste odrediti i kraći rok za uklanjanje nedostataka ako rok za kandidiranje istječe za manje od 48 sati.

 

Članak 18.

Izborno povjerenstvo utvrđuje pravovaljanost predloženih kandidacijskih lista, u skladu s odredbama ove Odluke.

Pravovaljane kandidacijske liste izborno povjerenstvo će prihvatiti, a nepravodobne i nepravovaljane kandidacijske liste, rješenjem će odbaciti, odnosno odbiti.

Članak 19.

Zbirna lista je lista u koju se unose podaci o svim pravovaljanim kandidacijskim listama.

Zbirnu listu sastavlja izborno povjerenstvo nakon što utvrdi pravovaljanost svih kandidacijskih lista.

Zbirna lista sadrži naziv svake kandidacijske liste te ime i prezime nositelja svake liste.

Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno dviju ili više političkih stranaka koja je, odnosno koje su predložile kandidacijsku listu, odnosno prema abecednom redu prezimena nositelja kandidacijske liste grupe birača. Ako je više političkih stranaka predložilo zajedničku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu političke stranke u prijedlogu.

 

Članak 20.

Izborno povjerenstvo će u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje objaviti u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada, sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu za izbor članova vijeća.

Članak 21.

Političke stranke koje su predložile prihvaćene kandidacijske liste, mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je kao prihvaćena bila objavljena od strane izbornog povjerenstva.

Za »kandidacijsku listu grupe birača« odluku o odustajanju donosi nositelj liste.

Pisana odluka o odustanku mora prispjeti izbornom povjerenstvu u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Odustanak jednog ili više kandidata s kandidacijske liste nije dopušten nakon isteka roka za kandidiranje te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će kandidacijska lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih kandidata.

U slučaju odustanka jednog ili više kandidata s kandidacijske liste prije isteka roka za kandidiranje, izborno povjerenstvo će na odgovarajući način primijeniti odredbu članka 17. stavka 3. Ove Odluke.

Članak 22.

Ako je neki od kandidata dao očitovanje o prihvaćanju kandidature na više kandidacijskih lista za izbor istog vijeća, izborno povjerenstvo pozvat će tog kandidata da se najkasnije u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje očituje pri kojoj kandidaturi ostaje.

Izborno povjerenstvo pozvat će predlagatelja liste s koje je kandidat iz stavka 1. ovog članka odustao da listu dopuni drugim kandidatom u roku od 24 sata.

Ako predlagatelj iz stavka 2. ovog članka ne dopuni listu, izborno povjerenstvo postupit će u skladu s odredbom članka 18. ove Odluke.

Članak 23.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu od dana objave kandidacijske liste, politička stranka, odnosno dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidata i podnositelji kandidacijske liste grupe birača, mogu umjesto njega predložiti novog kandidata, bez prikupljanja potpisa u postupku kandidiranja propisanih ovom Odlukom, sve do 10 dana prije dana održavanja izbora.

Kandidat koji je umro brisat će se s kandidacijske liste, a kandidat kojim je dopunjena kandidacijska lista stavlja se na posljednje mjesto na listi. Redoslijed ostalih kandidata na listi navedenih iza kandidata koji je umro pomiče se za jedno mjesto prema gore.

Ako je kandidat koji je umro nositelj liste, lista će se dopuniti na način utvrđen stavkom 2. ovoga članka, a nositelj liste postat će drugi po redu kandidat naveden na kandidacijskoj listi.

Kandidacijska lista dopunjena novim kandidatom sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada u roku od 24 sata od izvršene dopune kandidacijske liste.

Ako neki od kandidata na kandidacijskoj listi umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora, kandidacijska lista smatrat će se pravovaljanom.

Članak 24.

Kandidati, nositelji kandidacijskih lista grupe birača, političke stranke, odnosno dvije ili više političkih stranaka, naznačeni na objavljenoj listi kandidata i zbirnoj listi imaju pravo na izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista, a prestaje 24 sata prije dana održavanja izbora.

Izborna šutnja počinje protekom izborne promidžbe, a završava na dan održavanja izbora u 19 sati. Za vrijeme izborne šutnje zabranjuje se javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenu kandidacijsku listu, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

V. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 25.

Broj članova vijeća utvrđuje se Statutom Grada.

Članak 26.

Članovi vijeća biraju se razmjernim izbornim sustavom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu. Svi birači koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila svaka lista dijeli s brojevima od jedan do, zaključno, broja koliko se članova vijeća bira, pri čemu se uvažavaju i decimalni ostaci. Od svih tako dobivenih rezultata, mjesta u vijeću osvajaju one liste na kojima se iskaže onoliko brojčano najvećih rezultata uključujući decimalne ostatke koliko se članova vijeća bira. Svaka od tih lista dobiva onoliki broj mjesta u vijeću koliko je postigla pojedinačnih rezultata među onoliko brojčano najvećih rezultata koliko se članova vijeća bira.

Ako su glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi između dviju ili više lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti onoj listi koja je dobila više glasova.

Ako su dvije ili više lista dobile isti broj glasova te se ne može utvrditi koja bi lista dobila mjesto u vijeću, ono će pripasti svakoj od tih lista.

Ako su dvije ili više lista iz stavka 5. ovoga članka ostvarile pravo na mjesto u vijeću, broj članova vijeća povećat će se i u tom slučaju broj članova vijeća može biti paran.

 

Članak 27.

Sa svake kandidacijske liste izabrani su kandidati od rednog broja 1. pa do rednog broja koliko je određena lista dobila mjesta u vijeću.

VI. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 28.

Tijela za provedbu izbora za članove vijeća su Gradsko izborno povjerenstvo i birački odbori.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje se odmah po stupanju na snagu odluke o raspisivanju izbora.

Birački odbori imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

Članovi izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici, imaju pravo na naknadu za svoj rad koju određuje gradonačelnik.

Sva tijela za provedbu izbora donose odluke većinom glasova svih članova.

U situaciji predviđenoj člankom 4. st. 4. ove Odluke na imenovanje i sastav tijela za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora primjenjuju se odgovarajuće odredbe zakona koje se odnose na izbore s kojima se izbori za članove vijeća mjesnih odbora istovremeno provode.

Članak 29.

Gradsko izborno povjerenstvo čine predsjednik, zamjenik predsjednika i četiri člana.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi izbornog povjerenstva ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke, niti kandidati na izborima za vijeća mjesnih odbora.

Predsjednik i zamjenik predsjednika izbornog povjerenstva moraju biti magistri pravne struke.

Svi članovi izbornog povjerenstva imaju ista prava i dužnosti.

Gradsko izborno povjerenstvo imenuje gradonačelnik.

Članak 30.

Izborno povjerenstvo:

– izravno brine o zakonitoj pripremi i provedbi izbora za članove vijeća,

– obavlja sve tehničke pripreme za obavljanje izbora,

– propisuje obrasce u postupku kandidiranja i provedbe izbora,

– ovjerava očitovanja kandidata o prihvaćanju kandidature za članove vijeća,

– na temelju pravovaljanih prijedloga objavljuje kandidacijske liste, sastavlja i objavljuje zbirnu listu svih kandidacijskih lista za izbor članova vijeća,

– određuje biračka mjesta za izbor članova vijeća,

– imenuje članove biračkih odbora,

– nadzire rad biračkih odbora na biračkim mjestima,

– daje obvezatne upute za rad biračkih odbora i utvrđuje kalendar izbornih radnji od dana raspisivanja izbora do njihovog održavanja sukladno zakonu, Statutu i ovoj Odluci,

– nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova vijeća u skladu s ovom odlukom,

– prikuplja i zbraja rezultate glasovanja za članove vijeća na biračkim mjestima,

– objavljuje rezultate izbora za članove vijeća,

– određuje članove stručnog tima za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova,

– odlučuje o troškovima izbora i obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

Članak 31.

Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguranja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

Birački odbor čine predsjednik, zamjenik predsjednika i četiri člana. Dva člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka odnosno političke stranke, a dva člana oporbena politička stranka odnosno stranke, sukladno stranačkom sastavu Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije dana održavanja izbora. Ne odrede li ih, odnosno ako prijedlozi ne prispiju izbornom povjerenstvu u zadanom roku, izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi biračkog odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode, a predsjednik i zamjenik predsjednika ne smiju biti članovi niti jedne političke stranke.

Svi članovi biračkog odbora imaju ista prava i dužnosti.

VII. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 32.

Glasovanje za izbor članova vijeća obavlja se na biračkim mjestima na području mjesnog odbora.

Biračka mjesta moraju se odrediti najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora.

Izborno povjerenstvo će objaviti na oglasnim pločama mjesnih odbora za čije se vijeće provode izbori te na web stranici Grada koja su biračka mjesta određena, s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinom mjestu.

Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija za glasovanje, uređena i opremljena na način koji osigurava tajnost glasovanja.

Izborno povjerenstvo će odrediti biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje. Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Na svakom biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove vijeća za koje se glasuje.

Članak 33.

Političke stranke registrirane u Republici Hrvatskoj koje su predložile kandidacijsku listu i birači koji su predložili kandidacijsku listu za izbor članova vijeća kao i nevladine udruge registrirane u Republici Hrvatskoj te međunarodne organizacije koje djeluju u Republici Hrvatskoj imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

Na način određivanja promatrača, podnošenje zahtjeva za promatranje izbora, službene iskaznice promatrača, promatranje rada biračkog odbora, promatranje rada izbornog povjerenstva te ovlasti izbornog tijela prema promatračima na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o lokalnim izborima.

VIII. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 34.

Glasovanje se obavlja osobno na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

Glasački listić sadrži:

– naziv liste,

– ime i prezime nositelja liste,

– naputak o načinu glasovanja,

– serijski broj.

Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 35.

Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 36.

Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

Nevažeći glasački listić je:

– nepopunjeni glasački listić,

– glasački listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

– glasački listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 37.

Glasovanje traje neprekidno od 7:00 do 19:00 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

Glasovanje će se omogućiti i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19:00 sati.

Za vrijeme trajanja glasovanja, na biračkom mjestu moraju biti prisutni najmanje predsjednik i dva člana biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 38.

Nitko, osim pripadnika policije na poziv predsjednika biračkog odbora ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja kao i nakon zatvaranja biračkog mjesta te je u slučaju potrebe ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava, odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

Ako je to nužno radi očuvanja reda i mira te radi nesmetanog odvijanja glasovanja, predsjednik biračkog odbora može zatražiti pomoć policije koja je na biračkom mjestu dužna postupati u okviru zakonskih ovlasti.

Članak 39.

Predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član dužan je za svakog birača koji pristupi glasovanju utvrditi identitet i provjeriti da li je upisan u izvadak iz popisa birača za dotično biračko mjesto.

Identitet birača utvrđuje se identifikacijskom ispravom koja sadrži fotografiju (osobna iskaznica, vozačka dozvola, putovnica i dr.).

Ako birač nije upisan u izvadak iz popisa birača, predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašteni član neće mu dozvoliti glasovanje, osim ako birač svoje biračko pravo na tom biračkom mjestu ne dokaže potvrdom nadležnog državnog tijela.

Potvrdu iz stavka 3. ovoga članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona je sastavni dio izvatka iz popisa birača za to biračko mjesto.

Članak 40.

Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovom ovlaštenju i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva kandidacijske liste.

Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora, uzimajući u obzir urednu provedbu glasovanja na biračkom mjestu, određuje najmanje dva člana biračkog odbora koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje, vodeći pri tome računa o tajnosti glasovanja. Po povratku članovi biračkog odbora pred ostalima ubacuju glasački listić u kutiju.

Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača iz stavka 1. i 2. ovog članka, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 41.

Po završenom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrijebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zapečatiti.

Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema izvatku iz popisa birača i potvrdama nadležnog tijela ukupan broj birača koji su glasovali na tom biračkom mjestu i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasačkih listića i broja glasova.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj manji od utvrđenog broja birača koji su glasovali, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

Ako se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su glasovali, birački odbor o tome odmah obavještava izborno povjerenstvo. Izborno povjerenstvo odmah raspušta birački odbor i imenuje novi te određuje ponavljanje glasovanja na tom biračkom mjestu koje će se obaviti sedmog dana od dana prvog glasovanja.

Rezultat ponovljenog glasovanja utvrđuje se u roku od 12 sati nakon obavljenog glasovanja.

Članak 42.

Kad birački odbor utvrdi rezultate glasovanja na biračkom mjestu, u zapisnik o svom radu, zabilježit će:

– broj birača upisan u izvatku iz popisa birača i broj birača koji su predali potvrdu nadležnog tijela ,

– broj birača koji su pristupili glasovanju prema izvatku iz popisa birača i uz potvrdu za glasovanje,

– broj birača koji su glasovali izvan biračkog mjesta,

– broj birača koji su glasovali na biračkom mjestu uz pomoć druge osobe,

– koliko je birača ukupno glasovalo,

– koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te

– broj nevažećih glasačkih listića.

U zapisniku o radu biračkog odbora navode se i sve druge činjenice koje su važne za postupak glasovanja.

Svaki član biračkog odbora ovlašten je dati pisane primjedbe na zapisnik.

Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Ako član biračkog odbora odbije potpisati zapisnik, o tome se u zapisniku sastavlja službena bilješka, u kojoj se utvrđuje činjenica odbijanja potpisivanja i razlozi odbijanja, ako ih član biračkog odbora navede.

Članak 43.

Zapisnik o radu i ostali izborni materijal birački odbor dostavlja izbornom povjerenstvu najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkog mjesta.

Članak 44.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje izborno povjerenstvo na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 45.

Kad izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja, bez odgode će objaviti:

– broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora,

– koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista,

– koliko je bilo nevažećih glasačkih listića,

– broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista,

– ime i prezime kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

Rezultati izbora bez odgode se objavljuju na oglasnoj ploči mjesnog odbora i web stranici Grada.

IX. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 46.

Sredstva za provođenje redovnih i prijevremenih izbora za članove vijeća osiguravaju se u proračunu Grada.

Sredstvima za provođenje izbora raspolaže izborno povjerenstvo te je odgovorno za njihovu raspodjelu i trošenje.

Gradsko izborno povjerenstvo objavit će cjelovito izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja na internetskoj stranici Grada Pakraca, u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

X. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 47.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja ili u postupku izbora za članove vijeća mogu podnijeti političke stranke, nositelji kandidacijske liste birača, kandidati, najmanje 30 birača ili najmanje 5% birača s područja mjesnog odbora za čije se vijeće provode izbori.

Ako je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kad ga je podnijela samo jedna politička stranka. Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

Članak 48.

Prigovori zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća podnose se izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati, računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor.

Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kad mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kad su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 49.

Ako izborno povjerenstvo, rješavajući o prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale ili su mogle utjecati na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz stavka 1. ovoga članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale, odnosno mogle utjecati na rezultat izbora, izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 50.

Protiv rješenja izbornog povjerenstva podnositelj prigovora koji je nezadovoljan takvim rješenjem ima pravo žalbe.

Žalba se podnosi putem izbornog povjerenstva Uredu državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, odnosno tijelu u županiji koje je preuzelo poslove iz djelokruga Ureda,  u roku od 48 sati računajući od dana kada je primljeno pobijano rješenje.

Ured, odnosno tijelo iz st. 2. ovog članka, dužni su donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

 

Članak 51.

Prigovor, odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 52.

Na podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

XI. KONSTITUIRANJE VIJEĆA

Članak 53.

Konstituirajuću sjednicu vijeća saziva Gradonačelnik ili osoba koju on ovlasti.

Vijeće se smatra konstituiranim izborom predsjednika na prvoj sjednici na kojoj je nazočna većina članova vijeća.

Prva, konstituirajuća sjednica vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.

Ako se vijeće ne konstituira na sjednici iz stavka 2. ovoga članka, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.

Konstituirajućoj sjednici vijeća do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. Ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova, konstituirajućoj sjednici predsjedat će prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Ako se vijeće ne konstituira u rokovima iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, raspisat će se novi izbori.

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 54.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/15, 4/15).

Članak 55.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 026-01/19-01/2

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2019 #Uncategorized

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca

Na temelju članka 61.a stavak 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) te članka 83. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 12. studenog 2019. godine donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU IZBORA ZA ČLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pakraca.

 

Članak 2.

Za dan provedbe izbora određuje se dan na koji će se održati izbori za predsjednika Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Sukladno Statutu Grada Pakraca u vijeća mjesnih odbora bira se sljedeći broj članova:

– mjesni odbor koji ima do 70 upisanih birača bira tri člana,

– mjesni odbor koji ima 70 do 500 upisanih birača bira pet članova,

– mjesni odbor koji ima više od 500 upisanih birača bira sedam članova.

Članak 4.

Sredstva za provedbu izbora raspisanih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od  dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 026-01/19-01/3

URBROJ: 2162-04/01-19-2

Pakrac, 12. studenog 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 7/2019

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“, broj 03/17),  članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj, 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca dana 9. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PAKRACA

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 8/07., 02/12., i 03/15.),  u daljnjem tekstu: Izmjena i dopune Plana.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana provodi  Grad Pakrac u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

II.

Prije započinjanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca , Grad Pakrac ishodio je mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, KLASA: 351-03/19-01/52, URBROJ: 2177/1-06-06/17-19-2 od 23. kolovoza 2019. godine, prema kojem je za navedeni dokument potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

III.

Razlozi za izradu i donošenje Izmjena i dopuna Plana su sljedeći :

– usklađenje sa zakonima i posebnim propisima,

– usklađenje sa prostornim i sektorskim dokumentima županijske i gradske razine,

– izmjene i dopune Plana temeljem potreba Grada Pakraca (osiguranje prostornih preduvjeta za razvoj gospodarskih i društvenih djelatnosti, poboljšanje značajki i korištenje prostora za razvoj naselja, osiguranje prostornih preduvjeta za smještaj infrastrukturnih sustava; prometne i komunalne infrastrukture, zaštita prirodne i kulturne baštine i dr.),

– izmjene i dopune Plana temeljem zahtjeva i prijedloga javnopravnih tijela, te pravnih i fizičkih osoba.

Sukladno navedenom, planirana je izmjena Odredbi za provođenje i kartografskih prikaza.

IV.

Ciljevi izrade Izmjena i dopune  Plana istovjetni su ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Pakraca, a referirani na dokumente prostornog uređenja u nadležnosti države, plan šireg područja odnosno na razloge izrade utvrđenim u članku III. ove Odluke.

U skladu s razvojnim potrebama Grada Pakraca utvrđuju se sljedeća osnovna programska polazišta za izradu Izmjena i dopuna Plana:

– analiza i redefiniranje građevinskih područja naselja i izdvojenih dijelova izvan naselja prema utvrđenim mogućnostima i potrebama,

– analiza i određivanje neuređenih dijelova građevinskih područja i izgrađenih dijelova građevinskih područja koji su planirani za urbanu preobrazbu/sanaciju,

– revizija planskih postavki i usklađenje s izrađenom dokumentacijom u segmentu prometne i komunalne infrastrukture,

– usklađenje s propisima iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode, te gospodarenja otpadom, – osiguranje prostora za gospodarsku namjenu, te osiguranje prostornih preduvjeta za daljnju afirmaciju turističke djelatnosti,

– redefiniranje odredbi za provedbu sukladno obvezama posebnih propisa, te potrebama uočenim dosadašnjom provedbom Plana

– za dijelove građevinskog područja, za koje se prema ovom Zakonu obvezno donosi urbanistički plan uređenja, propisivati uvjete provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja.

Na temelju analiza iz prethodnog stavka ovog članka, donijet će se smjernice i kriteriji za utvrđivanje građevinskih područja.

V.

Nositelj izrade Izmjena i dopune Plana je Grad Pakrac.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna Plana  jednako je obuhvatu osnovnog Plana, odnosno jednak je administrativnom teritoriju pripadajućem JLS – Grad Pakrac.

VI.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopune Plana provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi:

 1. Nakon donošenja ove Odluke Grad Pakrac započinje postupak ocjene.
 2. Grad Pakrac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva.
 3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, koji će provesti i postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
 4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje.
 5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.
 7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
 8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Plana prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

– Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Radnička cesta 80, Zagreb,

– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Trg M. Peića 3, Požega,

–  Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega

–  Ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji, Ispostava Pakrac

–  Hrvatske šume d.o.o., UŠP Bjelovar, J. Haulika 23a, Bjelovar

–  Hrvatske šume d.o.o. UŠP Požega, Milke Trnine 2, Požega

–  Hrvatske šume d.o.o. UŠP  Nova Gradiška, J.J. Strosmayera 11, Nova Gradiška

–  Javna ustanova za zaštitu prirodnih vrijednosti Požeško-slavonske županije, Županijska 7, Požega

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

– OPĆINA OKUČANI, Trg  dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

– OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac

– OPĆINA  SIRAČ, Stjepana Radića 120/1, Sirač

– OPĆINA  BRESTOVA, Požeška 76, Brestovac

– OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik

VIII.

Grad Pakrac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i službenim Internet stranicama Grada Pakraca (www.grad pakrac.hr).

GRADONAČELNICA

KLASA: 350-01/19-01/11

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 9. rujna 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 7/2019

Odluka o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“

Temeljem članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 29. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („N.N.“, broj 03/17),  članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj, 04/09, 01/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca dana 10. rujna 2019. godine donosi

ODLUKU O PROVOĐENJU POSTUPKA OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE „PAKRAC 1“

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš  Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ u daljnjem tekstu: UPU gospodarska zona „ Pakrac 1“.

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ provodi  Grad Pakrac u suradnji s Upravnim odjelom za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.

II.

Prije započinjanja postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ , Grad Pakrac ishodio je mišljenje Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, KLASA: 351-03/19-01/48, URBROJ: 2177/1-06-06/17-19-2 od 21. kolovoza 2019. godine, prema kojem je za navedeni dokument potrebno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš.

III.

Razlozi za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ je potreba sagledavanja područja obuhvata – podjele područja na posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja mjera zaštite okoliša i očuvanja prirodnih i kulturnih vrijednosti.

IV.

Ciljevi izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ :

Izradom i donošenjem Plana je potrebno je odrediti prostorni razvoj područja obuhvata, uz uvažavanje zatečenih struktura, s osnovom prostornih i funkcionalnih  rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina,  te za pojedine zahvate u prostoru odrediti osobito:

 • koncept prostornog rješenja i osnovnu namjenu površina
 • razmještaj djelatnosti u prostoru
 • osnovu prometne, komunalne i druge infrastrukture
 • mjere zaštite okoliša i očuvanje prirodnih vrijednosti
 • uređenje zelenih površina
 • zahvate u prostoru značajne za prostorno uređenje
 • uvjete uređenja i i korištenje površina i građevina
 • zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih i drugih nesreća

Smjernica za izradu Plana utvrđene su PPU Grada Pakraca.

Potrebno je osigurati prometni priključak prometnica unutar zone na javnu prometnicu kojim će se osigurati nesmetano prometovanje gospodarskih (teških teretnih) vozila.

Zbog potrebe očuvanja krajobraznih vrijednosti područja, zaštite voda i tla, plansko rješenje mora biti takvo da se u najmanjoj mogućoj mjeri negativno utječe na sastav tla, hidrološke i hidrogeološke prilike te osnovne krajobrazne elemente. Sva buduća izgradnja treba se svojim smještajem, gabaritima i oblikovanjem kvalitetno uklopiti u prostor.

V.

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“  je Grad Pakrac.

Područje-granica obuhvata Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Pakrac 1“ definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pakraca i prikazana na kartografskom prikazu  4.27. – Građevinsko područje naselja Pakrac u mjerilu 1:5000 .

Površina obuhvata Plana iznosi približno 25,22 ha, od čega je cca 7,8 ha neizgrađeno i neuređeno zemljište, 4,2 ha izgrađeno i uređeno, te cca 13,22 h je zemljište na kojem su građevine i komunalna infrastruktura devastirani.

VI.

Radnje u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU gospodarska zona „ Pakrac 1“ provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 03/17) i Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13, 15/18 i 14/19) kako slijedi:

 1. Nakon donošenja ove Odluke Grad Pakrac započinje postupak ocjene.
 2. Grad Pakrac će sukladno članku 29. Uredbe zatražiti mišljenja tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima, te tijelima jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim tijelima ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Plana. Rok za dostavu mišljenja je 30 dana od dana primitka zahtjeva.
 3. Zahtjev za davanjem mišljenja se obavezno dostavlja Upravom odjelu za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije, koji će provesti i postupak prethodne ocjene utjecaja na ekološku mrežu radi utvrđivanja mogućih značajnih negativnih utjecaja Plana na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti prirode.
 4. Ovisno o potrebi osigurati će se dodatna pojašnjenja od tijela koja su dostavila mišljenje.
 5. Razmotriti pristigla mišljenja tijela i/ili osoba kojima je upućen zahtjev za mišljenje, te utvrditi je li je za navedeni Plan potrebno ili nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 6. Pribaviti mišljenje od Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene.
 7. Donijeti Odluku temeljem dostavljenog mišljenja Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije.
 8. Informirati javnost o provedenom postupku sukladno Zakonu o zaštiti okoliša i Uredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU gospodarska zona „ Pakrac 1“ prema ovoj Odluci sudjelovati će slijedeća tijela i/ili osobe:

–  Požeško-slavonska županija, Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo, Županijska 7, Požega

– Hrvatske vode, VGO Slavonski Brod, Šetalište braće Radića 22, Slavonski Brod

– KOMUNALAC d.o.o., Pakrac, Križnog puta 18,

– GRAD LIPIK, Marije Terezije 27, Lipik

– OPĆINA OKUČANI, Trg  dr. Franje Tuđmana 1, Okučani

– OPĆINA DEŽANOVAC, Dežanovac 308 A, Dežanovac

– OPĆINA  SIRAČ, Stjepana Radića 120/1, Sirač

– OPĆINA  BRESTOVAC, Požeška 76, Brestovac

– OPĆINA CERNIK, Frankopanska 117, Cernik

VIII.

Grad Pakrac je o ovoj Odluci dužan informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („N.N.“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN, broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i službenim Internet stranicama Grada Pakraca (www.grad pakrac.hr).

GRADONAČELNICA

                                              

KLASA: 350-01/19-01/9

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 10. rujan  2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 7/2019

Odluka o korištenju službenog vozila Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU

O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA GRADA PAKRACA

 1. Službeno vozilo Grada Pakraca, marka Opel „Zafira“, reg. oznaka DA780BE ustupa se na korištenje za prijevoz djece s teškoćama u razvoju na školovanje u Centar za odgoj i obrazovanje Rudolf Steiner Daruvar.
 2. Korištenje vozila u svrhu iz čl. 1. ove Odluke mogu ostvariti članovi Udruge roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“.
 3. Vozilo iz čl. 1. ove Odluke ustupa se na korištenje bez naknade, Grad Pakrac snosi sve troškove održavanja vozila, dok Korisnici snose troškove goriva.
 4. Za provedbu ove odluke zadužuju se Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti JUO Grada Pakraca te voditelj Vlastitog pogona Grada Pakraca.
 5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u  „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 218-01/19-01/1

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 5. rujna 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća društva „VODE LIPIK“ d. o. o. za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. rujna 2019.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. Ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/13

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“

Na temelju  Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 14. sjednici održanoj dana  3. rujna  2019. godine  donosi

 

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA – IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu  ulaganja:

„Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ na k.č. br. 54/2, k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i  obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

                Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ (KLASA: 361-01/19-01/12, URBROJ: 2162-03/01-19-01).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/12

URBROJ: 2162-03/01-19-3

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

Na temelju  Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 14. sjednici održanoj dana 3. rujna 2019. godine  donosi

 

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PJEŠAČKE STAZE U ULICI AUGUSTA CESARCA U PAKRACU“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu  ulaganja :

„Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ na k.č. br. 856, k.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i  obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih  usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

                Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB:79689915301).

Članak 4.

                Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

                Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ (KLASA: 361-01/19-01/11, URBROJ: 2162-03/01-19-01).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/11

URBROJ: 2162-03/01-19-3

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup dijela poslovnog prostora na k. č. br. 2383 u k. o. Pakrac

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15, 112/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 3. rujna 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UVJETIMA I POSTUPKU NATJEČAJA ZA ZAKUP DIJELA POSLOVNOG PROSTORA NA k. č. br. 2383, k. o. PAKRAC

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup prizemlja poslovnog prostora izgrađenog na k. č. br. 2383, upisanog u zk. ul. 1748, k. o. Pakrac, na adresi Radničko naselje bb, Pakrac.

Članak 2.

Poslovni prostor (prizemlje) koji je predmet ove Odluke sastoji se od proizvodne hale, dizala, sanitarnog čvora, čajne kuhinje, garderobe i uredskih prostora, ukupne bruto površine 1.135,98 m2.

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju proizvodne djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se na službenoj Internet stranici Grada Pakraca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje proizvodne djelatnosti.

Članak 7.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke je pet (5) godina uz mogućnost produženja za narednih pet godina.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:

 • za prvu godinu zakupa 1.500,00 kn mjesečno,
 • za drugu godinu zakupa 2.200,00 kn mjesečno,
 • za treću godinu zakupa 3.000,00 kn mjesečno,
 • za četvrtu godinu zakupa 4.000,00 kn mjesečno,
 • za petu godinu zakupa 5.500,00 kn mjesečno.

Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.

Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost mogu se prebijati do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.

Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje Zakupodavac.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.

Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon i sl.) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se obračunavaju kao razlika do tad plaćene cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za preostalo razdoblje do isteka zakupa.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Zakupodavca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:

 • predmet zakupa – sukladno čl. 2.,
 • namjenu poslovnog prostora,
 • početni iznos zakupnine za svako pojedino razdoblje (prva godina, druga godina, treća godina, četvrta godina, peta godina)
 • vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
 • vrijeme i mjesto otvaranja pisanih ponuda,
 • iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
 • rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
 • vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
 • odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su:

 • započeti obavljati proizvodnu djelatnost u predmetnom poslovnom prostoru najkasnije u roku od tri (3) mjeseca od dana preuzimanja poslovnog prostora,
 • prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije tri (3) mjeseca od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru.

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:

 • naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
 • predmet zakupa sukladno čl. 2. ove Odluke,
 • namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
 • iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa za svako pojedino razdoblje određeno u čl. 8. ove Odluke.

Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:

 • dokaz o uplati jamčevine,
 • izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,

te za

Trgovačko društvo:

 • preslika rješenja o upisu u sudski registar,
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana.

 

Obrtnik:

 • preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
 • preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
 • potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup k.č.br. 2383″.

Članak 21.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja uz obavijest o ishodu postupka.

U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Čanak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik bez prava povrata uloženih sredstava.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.

Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15, 112/18) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca koja može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnica zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 372-01/19-01/5

URBROJ: 2162-04/01-19-02

Pakrac, 3. rujna 2019. godine

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Akti Gradskog vijeća 6/2019

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 14. sjednici, održanoj 3. rujna 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice za razdoblje od 1. 1. 2019. do 31. 6. 2019. g.
 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
 1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/19-01/3

URBROJ: 2162-02/01-19-2

Pakrac, 3. rujna 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 6/2019

Odluka o donošenju plana djelovanja civilne zaštite

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“), gradonačelnica Grada Pakraca dana 21. kolovoza 2019. g. donijela je

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

Članak 1.

Donosi se Plan djelovanje civilne zaštite za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Plan) koji je izradilo trgovačko društvo IN KONZALTING d. o. o. iz Slavonskog Broda.

Članak 2.

Grad Pakrac donosi Plan radi izvršavanja poslova civilne zaštite iz svog samoupravnog djelokruga sukladno odredbama Zakona o sustavu civilne zaštite.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu sa danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ te na službenim internet stranicama Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 800-01/19-01/3

URBROJ: 2162-05/01-19-1

Pakrac, 21. kolovoza 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskog izvješća LAG-a „Zeleni trokut“ za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019.g. donijelo je slijedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/19-01/11

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2018. g. i Plana rada i financijskog plana za 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2018. g. i Plan rada i financijski plan za 2020. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/19-01/4

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu tvrtke Komunalac d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/10

URBROJ: 2162-01/01-18-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća LRA Poduzetnički centar Pakrac. d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019.g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2018. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/12

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2019

Zaključak o davanju suglasnosti na iznos participacije za šk. godinu 2019/2020. Osnovne glazbene Škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 13. sjednici, održanoj 3. lipnja 2019. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2019/2020. Osnovne glazbene škole Pakrac.
 2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/19-01/1

URBROJ: 2162-01/01-19-2

Pakrac, 3. lipnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.