Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Na temelju odredbe članka 37. stavak 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” br. 10/97, 107/07, 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a sukladno članku 53. stavak 3. Statuta Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU RAVNATELJICE DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Za ravnateljicu Dječjeg vrtića “Maslačak” Pakrac imenuje se Višnja Klobučar iz Pakraca, sa danom 18. ožujka 2019. godine.

Članak 2.

Mandat imenovanoj ravnateljici iz članka 1. ove odluke traje 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovana na tu funkciju.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-02/19-01/01
URBROJ: 2162-04/01-19-02
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Zaključak o primanju na znanje informacije o radu i poslovanju trgovačkog društva „Pakrac-plin“ d. o. o. Pakrac za 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prima se na znanje informacija o radu i poslovanju trgovačkog društva Pakrac-plin d. o. o. Pakrac za 2018. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/19-01/9
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v.r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o proglašenju počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 5, 6. i 17. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98, 3/03), te temeljem mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo

ODLUKU O PROGLAŠENJU POČASNOG GRAĐANINA GRADA PAKRACA

Članak 1.

Počasnim građaninom Grada Pakraca proglašava se umirovljeni brigadni general Tomo Medved.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-8
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019.g. donijelo

ODLUKU
O DODJELI JAVNOG PRIZNANJA „PEČAT GRADA PAKRACA“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:
– Motociklističkom klubu “Plavi vitezovi – Croatia I“ Pakrac,
– Ministarstvu poljoprivrede Republike Hrvatske.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 061-01/19-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-7
Pakrac, 6. ožujka 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 12. sjednici, održanoj 6. ožujka 2019. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. g.
2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 022-05/19-01/3
URBROJ: 2162-01/01-19-2
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na dvanaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 6. ožujka donosi

ODLUKU
O KRATKOROČNOM ZADUŽENJU PO POSLOVNOM TRANSAKCIJSKOM RAČUNU KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D. D. ZAGREB

Članak 1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) zadužit će se kratkoročno kod Privredne banke Zagreb d. d. Zagreb u iznosu do 2.000.000,00 kn putem dopuštenog prekoračenja po poslovnom računu, a za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Članak 2.

Grad će se zadužiti pod slijedećim uvjetima:
Iznos dopuštenog prekoračenja: do 2.000.000,00 kn,
Vrsta kredita: kratkoročni – dopušteno prekoračenje po poslovnom računu,
Rok korištenja: 1 godina (od 1. travnja 2019. do 31. ožujka 2020. godine), s mogućnošću ranijeg prekida
Način otplate: sukcesivno ili jednokratno kod dospijeća,
Kamatna stopa: fiksna 3,15% (godišnje),
Obračun kamata: kamata se obračunava i naplaćuje mjesečno,
Naknada: za obradu zahtjeva – 0,3% od iznosa kredita,
Instrumenti osiguranja: zadužnica i dvije mjenice.

Članak 3.

Sredstva za otplatu prekoračenja po poslovnom računu osigurati će se u proračunu Grada Pakraca u cijelom razdoblju korištenja prekoračenja.
Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da može zaključiti ugovor o kratkoročnom zaduženju iz članka 1. i 2. ove odluke.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 403-02/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA-IZVOĐENJE RADOVA NA NATKRIVANJU TENISKOG TERENA SAMONOSIVIM BALONSKIM PLATNOM“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„Izgradnja i rekonstrukcija – izvođenje radova na natkrivanju teniskog terena samonosivim balonskim platnom“ na k. č. br. 54/2, k.o. Pakrac, prema Glavnom projektu, izrađen po „AIG PROJEKT“ d.o.o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za potporu – korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB: 79689915301).

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/12
URBROJ: 2162-03/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. („Narodne novine“ 48/2018) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 12. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2019. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA „IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI PJEŠAČKE STAZE U
ULICI AUGUSTA CESARCA U PAKRACU“

Članak 1.

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Gradsko vijeće Grada Pakraca ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja :
„Izvođenje radova na rekonstrukciji pješačke staze u Ulici Augusta Cesarca u Pakracu“ na k. č. br. 856, k. o. Pakrac.

Članak 2.

U skladu s Pravilnikom o provedbi mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ te u skladu s odredbama Natječaja za provedbu Podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“- provedba tipa operacije 7.4.1. „ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, kao sastavni dio ove Odluke donosi se Prilog „Opis projekta/operacije“.

Članak 3.

Podnositelj zahtjeva za potporu – Korisnik potpore je Grad Pakrac, Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18 (OIB: 79689915301).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 361-01/19-01/11
URBROJ: 2162-03/01-19-01
Pakrac, 6. ožujka 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/2019

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za 2018. g.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. g.

Akti Gradskog vijeća br. 4/2019

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 59. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Akti gradonačelnice 3/2019

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu

Temeljem članka  51.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi

IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2018. GODINU

 I PRAVNA OSNOVA

Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave  do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.

II POLAZIŠTA

Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.

Plan je zajednički  dokument  Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na  članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano   da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1.  Zakona.

Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave  donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.

III PROVEDBA MJERA PLANA U 2018.GODINI

1.      mjera Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta  KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“
nositelji Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ d.o.o.Pakrac (KD)
sredstva Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn
izvori sredstava Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.)
PROVEDBA 2018. Ukupna vrijednost izvedenih radova 2018. g. – 1.055.954,45 kn
2.      mjera Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018.g  Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca  donijeta i objavljena  („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017)
3.      mjera Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, FZOEU, KD
Provedba 2018.g. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi završeni, u tijeku postupak izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole
4.      mjera Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura)
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1.
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU
PROVEDBA 2018.G. Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“  predviđena  je izgradnja  pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, u tijeku postupak izmjene i dopune lokacijske i građevinske dozvole
5.      mjera Unaprjeđenje sustava transporta
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2018. G. -Komunalac d.o.o. je temeljem javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša za iskaz interesa za nabavu vozila iskazao interes – potrebu za nabavu vozila za sakupljanje komunalnog otpada i mobilne jedinice
6.      mjera Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoni „PAKRAC V“ u Gradu Pakracu
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
Provedba 2018.g. Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju reciklažnog dvorišta na „Crkvištu“
7.      mjera Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša
Provedba 2018. godine -Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika
8.      mjera Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
9.      mjera Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018. g. Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini

(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2018) – dostavljen AZO;

 

10.    mjera Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku.
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
Provedba 2018. g. Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2017.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 7/2018) – dostavljen JRS;

 

11.    mjera Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi.
nositelji Grad Pakrac, Grad Lipik
sredstva 7.500,00kn odnosno 7.500,00kn Grad Pakrac
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika
Provedba 2018. g. Izrađen Plana gospodarenja otpadom Grada Lipika i Grada Pakraca za razdoblje od 2017.do 2022. godine („Službeni glasnika Grada Pakraca“, br. 7/2018)

Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka

 

12.    mjera Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva – Projekt – „Naučimo brinut o okolišu“…..49.125,00 kn

– Edukacija  –  „Uklonimo azbestne krovove u Pakracu“…….1.000,00 kn

izvori sredstava Proračun Grada Pakraca , Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
PROVEDBA 2018.g. –        Projekt – „Naučimo brinut o okolišu“

–        Edukacija -„Uklonimo azbestne krovove u Pakracu“

 

13.    mjera Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.g
14.    mjera Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.
nositelji Grad Pakrac, KD
sredstva
izvori sredstava
PROVEDBA 2018.G. Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio  stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba
15.    mjera Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
nositelji Grad Pakrac
sredstva
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.G. Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“,  1/2018)

 

16.    mjera Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar.
nositelji Grad Pakrac,
sredstva 54.500,00 kn
izvori sredstava Proračun Grada Pakraca
PROVEDBA 2018.g. Kontinuirano tijekom cijele godine

Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta :

– naselje D. Obrijež- depresija prema Ploštinama, depresija prema Filipovcu

 

 

 

 

KLASA: 351-01/19-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 12. veljače 2019. g.

Gradonačelnica:

Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Odluka o naknadi za udomljavanje pasa iz skloništa za životinje Bučje

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br.  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) donosim

ODLUKU

O NAKNADI ZA UDOMLJAVANJE PASA IZ SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE BUČJE

Članak 1.

Kao mjeru smanjenja nezbrinutih pasa na području Grada Pakraca, Grad Pakrac uvodi isplatu nagrade pojedinom udomitelju za udomljavanje nezbrinutih pasa iz Skloništa za životinje Bučje u iznosu od 1.000,00 kuna neto po udomljenom psu.

Članak 2.

Prava i obveze Grada Pakraca i budućeg udomitelja s osnove navedene u čl. 1. ove odluke detaljnije će se regulirati sklapanjem ugovora o udomljavanju nezbrinute životinje.

Članak 3.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grad Pakraca.

Članak 4.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Grada Pakraca.

Članak 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 402-01/19-01/2

URBROJ: 2162-02/01-19-1

Pakrac, 12. veljače 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Odluka o davanju na korištenje nekretnine smještene na k. č. br. 165, k. o. Prekopakra

Na temelju članka  35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU NA KORIŠTENJE NEKRETNINE SMJEŠTENE NA K. Č. BR. 165, K. O. PREKOPAKRA

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se davanje na korištenje nekretnine smještene na k.č.br. 165, k.o. Prekopakra, na adresi Ante Starčevića 28, Prekopakra, Pakrac, a sastoji se od kuće i dvorišta, površine 113 čhv.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje Udruzi Hrvatska žena Prekopakra, radi podnošenja prijave na natječaj „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“ u svrhu realizacije projekta „Revitalizacija društvenog doma u Prekopakri“.

Nekretnine iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje pod uvjetom pozitivne ocjene projekta iz stavka 1. ovog članka.

Članak 3.

U slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 2. ove odluke,  nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje na određeno vrijeme u trajanju od dvije (2) godine,  računajući od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Članak 4.

Na predmetnoj nekretnini mogu se obavljati sljedeće djelatnosti:

 • aktivnosti i radionice  promicanja građanskih kompetencija i  društveno korisnih radova,
 • individualne i grupne rasprave o stvarnim potrebama u lokalnoj zajednici,
 • organiziranje CO working prostora za organizacije civilnog društva.

Članak 5.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke je neuređena te ju je potrebno prethodno privesti svrsi.

Članak 6.

Nekretnina iz članka 1. ove odluke daje se na korištenje bez naknade.

Članak 7.

Korisnik je dužan voditi brigu o tekućem održavanju predmetne nekretnine te voditi brigu o plaćanju režijskih troškova i svih drugih troškova prema računima davatelja usluga vezano za korištenje predmetne nekretnine.

Članak 8.

Korisnik je dužan voditi brigu o predmetnoj nekretnini kao dobar domaćin.

Korisnik ne smije nekretninu dati na korištenje, podzakup, podnajam te ju je dužan koristiti isključivo prema njegovoj namjeni.

Članak 9.

Korisnik ne smije bez suglasnosti Grada Pakraca činiti preinake na predmetnoj nekretnini kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled nekretnine.

Članak 10.

Grad Pakrac i Udruga Hrvatska žena Prekopakra zaključit će poseban ugovor kojim će detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove odluke.

Članak 11.

U slučaju prestanka ugovora iz članka 10. ove odluke koji će se sklopiti na temelju ove odluke, korisnik je dužan vratiti nekretninu Gradu Pakracu, slobodnu od osoba i stvari, u stanju izvršene adaptacije.

Članak 12.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti.

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 943-01/19-01/5

URBROJ: 2162-06/08-19-1

Pakrac, 18. veljače 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 3/2019

Plan prijema u službu za 2019. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18) i članka 51. stavka 3. alineje 12. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), a slijedom prijedloga pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca, u skladu s Proračunom Grada Pakraca za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) dana 23. siječnja  2019. godine, gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

PLAN
PRIJEMA U SLUŽBU ZA 2019. GODINU

I.

Donosi se plan prijema u službu u upravna tijela Grada Pakraca za 2019. godinu.

II.

Broj ustrojenih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Pakraca utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog Plana (Privitak 1.).

III.

Ovaj plan objavljuje se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i na web-stranici Grada Pakraca.

GRADONAČELNICA

KLASA: 119-01/19-01/01

URBROJ: 2162-04/01-19-01

Pakrac, 23. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

R.br. Naziv upravnog tijela/org. jedinice Broj sistematiziranih radnih mjesta Popunjena radna mjesta (na neodređeno) Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme Potreban broj vježbenika
1. Jedinstveni upravni odjel 1 1 0 0
2. Odsjek za opće poslove i društvene djelatnosti 11 3 1 1
3. Odsjek za gospodarstvo proračun i financije 10 5 2 0
4. Odsjek za graditeljstvo i komunalne djelatnosti 10 5 2 2
5. Vlastiti pogon 11 7 1
UKUPNO 43 21 6 3

Ostalo 3/2019

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Pakraca

Na temelju članka 17, stavka 1, točke 5. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma i članka 71, stavka 1, točke 3. Statuta Turističke zajednice Grada Pakraca, Turističko vijeće Grada Pakrac na svojoj sjednici održanoj 27. veljače 2019. godine donijelo je

PRAVILNIK
O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se organizacija i sistematizacija radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca, a naročito:
– nazivi radnih mjesta s naznakom osnovnih poslova i zadataka te stručnih uvjeta koje moraju ispunjavati zaposlenici
– poslovi i zadaci koji se obavljaju u sklopu Turističke zajednice Grada Pakraca
– broj radnih mjesta
– način rada i rukovođenja
– ovlaštenja i odgovornosti zaposlenika u vršenju zadataka i poslova.

Članak 2.

U Turističkom uredu izvršavaju se poslovi i zadaci propisani Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Statutom Turističke zajednice Grada Pakraca, Pravilnikom o radu te Programom rada Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 3.

U vršenju poslova i zadataka zaposlenici su dužni pridržavati se načela:
– zakonitosti
– efikasnosti, ekonomičnosti i racionalnosti
– pravilnog odnosa prema klijentima.

Članak 4.

O potrebi prijema zaposlenika odlučuje Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 5.

Slobodna mjesta u Turističkom uredu popunjavaju se natječajem ili oglasom u skladu sa zakonskim propisima i odredbama Pravilnika o radu zaposlenih u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca.

Članak 6.

Poslove i zadaće u Turističkom uredu Turističke zajednice Grada Pakraca obavljat će zaposlenici kojima se utvrđuju nazivi radnih mjesta, poslovi i zadaci radnog mjesta i stručni uvjeti koje moraju ispunjavati:

1. Direktor Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)
– najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima
– aktivno znanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu i poduzima pravne radnje u ime i za račun Turističke zajednice
– zastupa Turističku zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, te pravnim tijelima s javnim ovlastima
– odgovoran za namjensko korištenje sredstava koja se vode u Turističkoj zajednici
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkom uredu i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu sa aktom o ustrojstvu i sistematizaciji Turističkog ureda
– upozorava radnike Turističkog ureda i tijela Turističke zajednice na zakonitosti njihovih odluka
– odlučuje o službenom putovanju radnika Turističke zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
– predlaže ustrojstvo i sistematizaciju poslova Turističkog ureda, kao i mjera za unapređenje organizacije rada u Turističkom uredu
– odlučuje o povjeravanju pojedinih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Turističke zajednice
– potpisuje poslovnu dokumentaciju Turističke zajednice
– priprema, zajedno s predsjednikom Turističke zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Turističke zajednice
– najmanje jednom godišnje podnosi Turističkom vijeću izvješće o svom radu i o radu Turističkog ureda
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Turističke zajednice.

2. Voditelj poslova Turističkog ureda – radno mjesto I. vrste
– završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica)- smjer turizam.
– najmanje jedna godina radnog iskustva
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– provodi odluke Turističkog vijeća
– organizira izvršavanje zadaća Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– usklađuje materijalne i druge uvjete rada Turističkog ureda i brine se da poslovi i zadaci budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu sa odlukama, zaključcima te programom rada i financijskim planom Turističke zajednice i njezinih tijela
– obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Turističke zajednice i odlukama tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru turističkog ureda i predsjedniku Turističke zajednice

3. Stručni suradnik/stručna suradnica u Uredu TZ Grada Pakraca – radno mjesto II. vrste
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (magistar/magistra) ili specijalistički diplomski stručni studij (stručni specijalist/specijalistica) ili stručni studij (stručni prvostupnik/prvostupnica) – smjer turizam,
– minimalno 1 godina radnog staža u turizmu,
– aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na osobnom računalu,
– organizacijske sposobnosti,
– vozačka dozvola B kategorije,
– položen stručni ispit za rad u Turističkom uredu,

OPIS POSLOVA:

– obavlja pripreme i aktivno sudjeluje u izdavanju informativnih materijala,
– obavlja pripremne radnje u izradi godišnjeg programa promotivnih aktivnosti,
– sudjeluje u pripremi izvješća za nadzorna tijela Zajednice,
– prikuplja i ažurira podatke o turističkim kapacitetima i ponudi grada Pakraca –
– obavlja administrativno-tehničke poslove,
– vodi urudžbeni zapisnik, te zaprima i otprema poštu,
– obavlja pomoćne i pripremne računovodstvene poslove, te vodi blagajnu
– arhivira dokumentaciju,
– vodi kadrovsku evidenciju
– oblikuje ugovore o poslovnoj suradnji,
– vodi evidenciju o službenim putovanjima,
– brine se za nabavku kancelarijskog materijala i sitnog inventara,
– prima stranke, odgovara na poruke i upite putem telefona i e-maila, vodi korespondenciju,
– surađuje s ostalim ustanovama, udrugama i institucijama na dobrobit rada cjelokupnog ureda
– surađuje s županijskom Turističkom zajednicom, HTZ-om, Predstavništvima HTZ-a u inozemstvu, Ministarstvom turizma i ostalim institucijama,
– obavlja i druge poslove i zadatke koje mu povjeri direktor ili voditelj Ureda.

4. Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu – radno mjesto III. vrste
– završena gimnazija ili druga srednja škola u najmanje četverogodišnjem trajanju
– najmanje godina dana radnog iskustva na poslovima u struci
– poznavanje jednog svjetskog jezika
– položen stručni ispit za rad u turističkom uredu
– poznavanje rada na osobnom računalu

OPIS POSLOVA:

– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi pripremanja sjednica tijela Turističke zajednice
– obavlja stručne i administrativne poslove u vezi sa izradom i izvršavanjem akata tijela Turističke zajednice
– obavlja financijske, kadrovske i opće poslove
– vodi evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Turističke zajednice
– izrađuje analize, informacije i druge materijale za potrebe tijela Turističke zajednice
– osmišljava i distribuira propagandni materijal
– uređuje i komunicira sa drugim turističkim uredima, Glavnim uredom Hrvatske Turističke zajednice i Ministarstvom turizma, te blagovremeno provodi radnje koje on naloži
– obavlja i druge poslove koje mu odrede tijela Turističke zajednice
– za svoj rad odgovara Turističkom vijeću, direktoru Turističkog ureda i Predsjedniku Turističke zajednice.

Članak 7.

Kod zaposlenika koji je primljen na rad na neodređeno vrijeme obavezno je provjeravanje stručnih i radnih sposobnosti.
Provjeravanje se vrši u okviru probnog roka koji ne može trajati duže od 6 mjeseci.
Povjeravanje stručnih i drugih radnih sposobnosti djelatnika obavlja povjerenstvo od tri člana koje imenuje Turističko vijeće iz redova Turističkog vijeća.
Imenovane osobe iz stavka 3. ovog članka dužne su sačiniti program probnog rada i sa programom upoznati djelatnika na probnom radu te istoga uputiti u rad.

Članak 8.

Ako povjerenstvo iz članka 7. ocijeni da zaposlenik nije udovoljio zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadataka, dostavit će Turističkom vijeću prijedlog za prestanak rada najkasnije 14 dana prije prestanka probnog rada.
Turističko vijeće dužno je donijeti odluku o prestanku rada u roku od 8 dana.
Ako Turističko vijeće ne donese odluku o prestanku radnog odnosa u roku od 8 dana smatra se da je zaposlenik zadovoljio na probnom radu.

Članak 9.

Zaposlenik u Turističkom uredu koji nema položen stručni ispit za rad na stručnim poslovima u Turističkom uredu dužan ga je položiti u roku od godine dana od dana početka rada.
Iznimno od stavka 1. ovog članka, položen stručni ispit ne moraju imati osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.
Stručni ispit polaže se sukladno odredbama Pravilnika koji regulira polaganja stručnog ispita u Turističkim uredima Turističkih zajednica.

Članak 10.

Turistička zajednica Grada Pakraca može primiti polaznike na program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Broj osoba, stupanj obrazovanja i popis radnih mjesta određuju se u Planu prijma koji donosi direktor Turističke zajednica, ili osoba koju ovlasti turističko vijeće ili predsjednik. Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

Članak 11.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme ili struke može se primiti kao volonter.
Odluku o potrebi i broju volontera donosi Turističko vijeće.

Članak 12.

Sredstva za rad Turističke zajednice Grada Pakraca osiguravaju se kroz redovne prihode turističke zajednice (boravišna pristojba i članarina) te u Proračunu Grada Pakraca i iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 25. rujna 2015. g.

Predsjednica Turističke zajednice grada Pakraca
Anamarija Blažević v. r.

Pakrac, 27.veljače 2019. g.

Akti Gradskog vijeća 2/2019

Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16, 6/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 1/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Pakraca u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 410-10/19-01/1
URBROJ: 2162-04/01-19-1
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Grad Pakrac u 2018. godini

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
2. Program iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku istog i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6
URBROJ: 2162-05/09-19-29
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
2. Vera Jandrić, mag. ing. agr. – zamjenica predsjednika
3. Dajana Vacek, mag. ing. agr.– članica
4. Dominika Babac, mag. ing. agr. – članica.

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/18-01/1
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju članka 10. i članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar granica građevinskog područja površine veće od 500 m2 i katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta izvan granica građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u evidencijama Državne geodetske uprave evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristi do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde glavnog projekta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.

Članak 4.

Agrotehnička mjera minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta provodi se:
– redovitim obrađivanjem i održavanjem poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
– održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
– održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
– održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

Članak 5.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem provodi se:
– preoravanje, prekopavanje te krčenje višegodišnjeg raslinja,
– uništavanje ambrozije čupanjem ili redovitom košnjom, košnja poljoprivrednih površina.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada, potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Članak 6.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika uz primjenu temeljnih načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.
Nakon provedbe postupka vlasnici i posjednici su dužni odlagati ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida.

Članak 7.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:
– obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla,
– primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla,
– obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
– obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

Članak 8.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke. Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu strne žitarice, industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Članak 9.

Održavanje povoljne strukture tla provodi se korištenjem mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu primjereno stanju i svojstvima zemljišta. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom ili poplavljeno ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 10.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrivenosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja. Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje erozije tla. Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 12.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su ju redoviti održavati i orezivati na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta, odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

Članak 13.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste, a isto uključuje:
– redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi omatali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,
– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– održavanje živice i drugog raslinja uz poljske putove.

Članak 14.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
– preoravanje poljskih putova,
– sužavanje poljskih putova,
– uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
– iznošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
– skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 15.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 17.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV.POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
– održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
– uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 19.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni:
– dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja,
– spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
– tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
– spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), – nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 20.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležni poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 23.

Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/10, 2/11).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/3
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 1/2019

Odluka o komunalnom doprinosu

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj  dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

– zone  na području Grada Pakraca za plaćanje komunalnog doprinosa

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Pakrac ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo Grada Pakraca donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Na području Grada Pakraca utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalnog  doprinosa .

Zone za obračun komunalnog doprinosa prikazane su u  tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Za zone koje su prostornim planovima utvrđene kao gospodarske zone za obračun plaćanja komunalnog doprinosa primjenjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa IV zone.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

I zona 25,00 kn
IIzona 20,00 kn
IIIzona 15,00 kn
IVzona 10,00 kn

Za pomoćne građevine obračunava se koeficijent 0,3 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Za gospodarske građevine poljoprivredne namjene obračunava se koeficijent 0,2 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine izgrađene izvan granica građevinskog područja je jedinična cijena komunalnog doprinosa I Zone.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća na poslovni račun Grada Pakraca na temelju  rješenja koje donosi nadležno tijelo Grada Pakraca.

Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno, u roku od petnaest dana od dana primitka rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom.

Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata.

Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.

Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim  umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom zakonskom kamatom.

Članak 9.

Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – pročišćeni tekst):

– bjanko zadužnicu investitora ovjerenu kod javnog bilježnika,

– neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa;

– zalog vrijednosnih papira – vrijednosnica (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina (uključujući i tražbine po osnovi udjela u kapitalu);

– prijedlog za upis založnog prava na nekretninama i pravima građenja;

– jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja vlastitim jamstvom osigurava naplatu mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, odnosno prve rate komunalnog doprinosa prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa obročnim plaćanjem, izdaje nadležni upravni odjel.

Kod obročnog plaćanja obveznik treba prije izdavanja potvrde o plaćanju prinijeti u nadležni upravni odjel instrument osiguranja plaćanja prema članku 9. ove Odluke.

V. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ODOBRAVANJA DJELOMIČNOG ILI POTPUNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

– komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

– vojnih građevina

– prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

– nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

– sportskih i dječjih igrališta

– ograda, zidova i potpornih zidova

– parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

– spomenika.

Članak 12.

Oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa investitori kad su to:

– pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe kojima je to pravo utvrđeno posebnim propisima, na način i po postupku utvrđenom tim propisima, s tim da to pravo mogu ostvariti samo jedanput,

– investitori koji grade objekte izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati priključak na javno prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne i ostale infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Grada Pakraca.

 Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika i Gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to:

– Požeško slavonska županija i Republika Hrvatska,

– javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Grada Pakraca, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti),

– trgovačka društva i fizičke osobe, a grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti).

– od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se građevine čija izgradnja se financira iz  Proračuna Grada Pakraca.

Članak 13.

Kao vid poticanja poduzetničke aktivnosti na području Grada Pakraca gradonačelnik Grada Pakraca može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa .

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se s obzirom na slijedeće kriterije:

 1. visina ulaganja – do ukupno 50%
Visina ulaganja Postotak umanjenja
–  5.000.000 10%
– 10.000.000 20%
– 15.000.000 30%
– 20.000.000 40%
Preko 20.000.000 50%

 1. vrsta djelatnosti – do ukupno 100 %
Visina djelatnosti ulaganja Postotak umanjenja
Proizvodne građevine 100%
Poslovne građevine 50%
Otvorene poslovne građevine 50%

 1. broj novootvorenih radnih mjesta – do ukupno 50%
Broj novozaposlenih Postotak umanjenja
– 20 10%
– 40 20%
– 60 30%
– 80 40%
Preko 100 50%

 

Do dana izvršnosti rješenja obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može podnijeti zahtjev za oslobođenje u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa .

Uz zahtjev investitor   prilaže  dokaze ovisno o kriteriju na osnovu kojeg traži oslobađanje.

Način plaćanja i postotak oslobađanja po osnovi visine ulaganja, vrste ulaganja i broj novootvorenih radnih mjesta se međusobno isključuju.

Zaključak o oslobađanju u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa donosi gradonačelnik.

Temeljem zaključka gradonačelnika nadležni upravni odjel Grada:

– izdati će rješenje o oslobađanja od plaćanja u potpunosti ili djelomično komunalnog doprinosa

– sklopiti ugovor s investitorom gradnje u kojem će se definirati uvjeti pod kojima je ostvareno pravo na oslobađanje u potpunosti ili djelomično plaćanja  komunalnog doprinosa.

Članak 14.

U slučajevima oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz poglavlja V. ove odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 15.

Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih objekata donose se sljedeće poticajne mjere:

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A+“ ili više, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A“, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa s time da zahtjevu mora priložiti zadužnicu u visini oslobođenog dijela komunalnog doprinosa.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu, obvezan je u roku od 15 dana, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, dostaviti dokaz da se objekt svrstava u energetski razred „A“, „A+“ ili više. Ukoliko investitor ne dostavi dokaz o svrstavanju objekta u energetski razred, obvezuje se platiti razliku komunalnog doprinosa.

Dokaz temeljem kojeg investitor može ostvariti oslobađanje od plaćanja djela komunalnog doprinosa je certifikat o energetskim svojstvima zgrade s time da sva dokumentacija mora biti u skladu sa Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 16.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi nadležno tijelo Grada Pakraca u postupku pokrenutom po:

– službenoj dužnosti ( u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole).

– po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Grad Pakrac u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim  ugovorom.

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Članak 17.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

– podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

– iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

– obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

– prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom    obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 18.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Požeško slavonske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 19.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Gradu Pakrac kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

 

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 20.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, nadležno tijelo Grada Pakraca po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

Nadležni tijelo  Grada Pakraca poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

 

Članak 22.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Postupci donošenja rješenja započeti po Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16) do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje odluke.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018., glede sadržaja tog rješenja primjenjuju se odredbe iz čl. 17. ove Odluke.

Odredbe čl. 19. i 21. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Odredbe čl. 20. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16), ako to obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor zatraži u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

MJESTO / ULICA ZONA
Grad Pakrac    
  Aleja kestenova 2
  Bolnička ulica 1
  Fiškalovac 2
  Frankopanska ulica 1
  Kalvarija 1
  Kragujski put 2
  Krndija 2
  Leptirovo brdo 3
  Marinkovac 2
  Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
  Osječka ulica 1
  Pilanski put 2
  Planinarska ulica 3
  Prilaz na mali most 1
  Prolaz baruna Trenka 1
  Psunjska ulica 2
  Radničko naselje 2
  Sedlar 2
  Šeovački put 2
  Trg 76. bataljuna 1
  Trg bana Josipa Jelačića 1
  Trg dr. Franje Tuđmana 1
  Trg dr. Ivana Šretera 1
  Trg pape Ivana Pavla II. 1
  Ulica 103. brigade 3
  Ulica 105. brigade 3
  Ulica 30. svibnja 1
  Ulica Andrije Hebranga 1
  Ulica Augusta Cesarca 1
  Ulica Augusta Šenoe 1
  Ulica Bljesak 1
  Ulica braće Radić 1
  Ulica Đure Basaričeka 1
  Ulica Gojka Šuška 1
  Ulica Grigora Viteza 2
  Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
  Ulica hrvatskih velikana 1
  Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
  Ulica Ivana Gundulića 1
  Ulica Ivana Meštrovića 2
  Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
  Ulica Jana Žiške 2
  Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
  Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
  Ulica kneza Branimira 1
  Ulica kneza Domagoja 1
  Ulica kralja Tomislava 1
  Ulica kralja Zvonimirova 1
  Ulica križnog puta 2
  Ulica Ljudevita Gaja 1
  Ulica Marina Držića 1
  Ulica Mate Lovraka 2
  Ulica Matice hrvatske 1
  Ulica Matije Gupca 1
  Ulica Miroslava Krleže 2
  Ulica Nikole Oršanića 1
  Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
  Ulica Nikole Tesle 1
  Ulica Pepe Polaka 2
  Ulica Petra Preradovića 1
  Ulica poginulih branitelja 2
  Ulica radničkih sindikata 2
  Ulica Ruđera Boškovića 2
  Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
  Ulica Stanka Grabrića 1
  Ulica Svetog Roka 2
  Ulica Tina Ujevića 1
  Ulica Vatroslava Lisinskog 1
  Ulica Vinka Rehaka 1
  Ulica Vlade Laučana 1
  Ulica ZNG-e 1
  Veberov sokak 2
  Vinogradska ulica 1
  Vukovarska ulica 1
  Zona male privrede 2
Naselje Badljevina 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4

Akti Gradskog vijeća 1/2019 #Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/2019

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića

Temeljem članka 41 st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA VJEKOSLAVA ANUŠIĆA

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu sa pozicije 44 za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupa birača Vjekoslava Anušića budući da isti nije dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu sukladno odredbi čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do dostave godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu Državnom izbornom povjerenstvu; a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-4
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 1/2019

Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18) gradonačelnica Grada Pakraca dana 28. siječnja 2019. godine donosi

PROGRAM POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se način i mjerila za poticanje zapošljavanja te razvoj poduzetništva i obrtništva (u daljnjem tekstu: poduzetništva) na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grad) u 2019. godini i to kroz poticanje zapošljavanja, poticanje osnivanja novih obrta, novih trgovačkih društava te poticanje otvaranja OPG-a, sufinanciranja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, sufinanciranja troškova zakupa te sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list EU L 352).

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i slično) na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva (dalje: OPG) s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada.
Kategorizacija veličine poduzetnika utvrđena je sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Mikro poduzetnici su oni koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 2.000.000,00 eura.
Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 10.000.000,00 eura.
Srednji poduzetnici su oni koji nisu mikro i mali poduzetnici i koji prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 250 radnika te prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti od 50.000.000,00 eura ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici porezna na dohodak u iznosu protuvrijednosti od 43.000.000,00 eura.
Poticaji po ovom Programu neće se odobriti osobama koje imaju nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu, LRA Poduzetničkom centru Pakrac d.o.o. kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Ostvarenje prava za pojedinu poticajnu mjeru, ne isključuje mogućnost ostvarivanja prava i za ostale mjere predviđene ovim Programom.

POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE

Članak 3.

Jednokratna sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti mikro i mali poduzetnici te OPG-i iz članka 2. koji posluju na području Grada Pakraca, a koji su u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine zaposlili osobe s prebivalištem na području Grada u punom radnom vremenu na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu imali otpuštanja radnika unazad šest mjeseci od mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Jednokratni poticaj iz stavka 1. ovog članka de se dodijeliti za svaku novozaposlenu osobu u iznosu od 2.000,00 kuna. Pojedini korisnik može iskoristiti sredstva za maksimalno 4 novozaposlene osobe.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatra se i fizička osoba koja otvara obrt i koja de u obrtu raditi, a nema zasnovan radni odnos kod drugog poslodavca.
Novozaposlenom osobom iz stavka 1. smatraju se i osobe upisane u Upisnik PG u svojstvu nositelja ili člana OPG-a, ako nisu zaposleni kod drugog poslodavca i obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.
Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova kod pravnih ili fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 4.

Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati novozaposlenu osobu najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
Korisnik sredstava iz članka 3. ovog Programa obvezan je zadržati ostale osobe koje su bile u radnom odnosu na dan podnošenja zahtjeva minimalno do isteka njihovih ugovora o radu.
U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog zaposlenika kod korisnika sredstava, odnosno u slučaju da korisnik prestane poslovati na području Grada unutar roka iz stavaka 1. i 2. ovog članka, korisnik sredstava obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljanog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 5.

Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg je korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika s prebivalištem na području Grada, na neodređeno ili određeno vrijeme u trajanju od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene kod korisnika unazad 30 dana od dana zaposlenja.
Izuzetno od odredbi članka 4. stavka 3. korisnik sredstava nije obvezan vratiti Gradu Pakracu isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za kojeg nije korišten poticaj, u roku od 60 dana od raskida, zaposli drugog zaposlenika za vrijeme trajanja ugovora o dodjeli poticaja.

POTICAJI ZA POČETAK OBAVLJANJA REGISTRIRANE DJELATNOSTI

Članak 6.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine obavljanje registrirane djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja sa sjedištem na području Grada Pakraca i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja obrta.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti osobama koje podnosu zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za koje se utvrdi da su, nakon prestanka obavljanja djelatnosti obrta ili slobodnih zanimanja ponovo započele obavljati registriranu djelatnost (za koju traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

Članak 7.

Korisnik sredstava iz članka 6. obvezan je obavljati djelatnost te imati prebivalište odnosno sjedište na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojem je predan potpuni zahtjev za dodjelu poticaja po ovom Programu.
U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka iz stavka 1. ovog članka, prestane obavljati djelatnost, promijeni prebivalište izvan područja Grada Pakraca, kao i u slučaju da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca, obvezan je Gradu vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Pakraca.
U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 2. ovog članka, započet de se s postupkom aktiviranja dostavljene bjanko zadužnice.

Članak 8.

Sredstva poticaja za početak obavljanja djelatnosti mogu koristiti fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Grada Pakraca i koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca, a koje su u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine. godini započele ili de započeti obavljanje OPG-a i to jednokratni poticaj u iznosu od 75% troškova otvaranja OPG-a.

Članak 9.

Sredstva poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti mogu koristiti pravne osobe koje imaju sjedište na području Grada Pakraca, a koje su osnovane u periodu od 01. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine i to jednokratni poticaj u iznosu od 50% troškova osnivanja trgovačkog društva.
Poticaj iz stavka 1. ovog članka ne može se odobriti pravnim osobama koje prvi puta podnose zahtjev za dodjelu poticaja po ovom osnovu, a za čije se odgovorne osobe utvrdi da su, nakon zatvaranja trgovačkog društva osnovale novo trgovačko društvo (za koje traže poticaj) unutar roka od 12 mjeseci od dana prestanka.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATERIJALNU IMOVINU

Članak 10.

Za sredstva poticaja za ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu mogu se kandidirati svi korisnici definirani člankom 2. ovog Programa.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta koji nije zaposlen kod drugog poslodavca smatra zaposlenikom obrta.
Potporu nije moguće ostvariti za OPG u kojem su nositelj ili članovi zaposleni kod drugog poslodavca i ne obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino ili glavno zanimanje.

Članak 11.

Troškovi vezani uz ulaganja u materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme za obavljanje registrirane djelatnosti te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su povezani s obavljanjem registrirane djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).

Članak 12.

Nabava materijalne i nematerijalne imovine sufinancirat de se s 50% vrijednosti investicije, ali do maksimalnog iznosa sufinanciranja po poslovnom subjektu od 10.000,00 kuna.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost investicije računati bez PDV-a.

Članak 13.

Svi troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni za dodjelu potpore iz članka 12. moraju nastati i biti plaćeni u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.

Subjekti koji ostvaruju potporu za nabavu pojedinačnog predmeta materijalne i nematerijalne imovine po nekoj drugoj osnovi također su prihvatljivi, ali samo do onog iznosa koji nije obuhvaćen potporom po drugoj osnovi.

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 14.

Za sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora prihvatljivi su svi korisnici iz članka 2. ovog Programa uz uvjet da su registrirani na području Grada Pakraca te da su osnovani unutar 3 godine od potpisivanja Ugovora o zakupu.

Članak 15.

Prihvatljiv trošak za ostvarivanje prava na potporu čini stvarni trošak najma poslovnog prostora u jednom od poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac:
• Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac
• Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac • Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac
Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za:
Proizvodne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova
• tredu godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova
• četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova Uslužne djelatnosti:
• prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova
• drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova
Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi.
Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 01.12.2018. do 30.11.2019. godine.

Članak 16.

Lokalna razvojna agencija Poduzetnički centar Pakrac kao upravitelj poslovnih prostora ima obavezu izvijestiti zakupoprimce o Programu te im pružiti potporu u izradi zahtjeva za sufinanciranjem troškova zakupa.

SUFINANCIRANJE IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Članak 17.

Sufinancira se trošak izrade projektne dokumentacije, poslovnih planova i drugih obrazaca potrebnih za prijavu za bespovratna ili druga poticajna financijska sredstva u iznosu od 50% računa za usluge izrade projektne dokumentacije ili najviše do iznosa od 2.000 kn za mikro i male poduzetnike te nositelje OPG-a, odnosno najviše do iznosa od 5.000 kn za srednje poduzetnike.
Za sve subjekte korisnike potpore koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te de se za njih vrijednost sufinanciranja računati bez PDV-a.

Članak 18.

Prihvatljivi prijavitelji za sufinanciranje iz članka 14. su svi korisnici iz članka 2. ovog programa koji imaju sjedište na području Grada Pakraca te svojim projektnim prijedlogom i karakteristikama poslovanja udovoljavaju uvjetima određenog natječaja u smislu prihvatljivosti za prijavu.

Članak 19.

Prihvatljivi su troškovi izrade projektne dokumentacije za projektne prijave predane u periodu od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine za natječaje koji su u tijeku.

Članak 20.

Korisnik je obvezan projektnu dokumentaciju izraditi kod Lokalne razvojne agencije – Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. – potporne institucije u vlasništvu Grada Pakraca.

UGOVORNE OBVEZE

Članak 20.

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje raspoloživa sredstva, gradonačelnica zaključuje Ugovor o dodjeli poticaja.
Korisnik je obvezan prije potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava.

Članak 21.

Sredstva ostvarene potpore isplatit će se u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisa Ugovora o davanju poticaja, osim subvencioniranog dijela zakupnine koji će se isplaćivati LRA Poduzetničkom centru Pakrac temeljem mjesečnih obračuna.
Iznos ostvarene potpore po pojedinom korisniku predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis) koju ostvaruje poduzetnik za što će mu Grad Pakrac izdati potvrdu o ostvarenoj potpori male vrijednosti.

Članak 22.

Poticaji po ovom Programu mogu se zatražiti po objavi Javnog poziva, kojeg sukladno odredbama ovog Programa objavljuje gradonačelnica na web stranicama Grada.
Poticaji po ovom Programu dodjeljuju se nakon objave Javnog poziva za razdoblje od 1. 12. 2018. do 30. 11. 2019. godine.
Prijave s pripadajućom dokumentacijom na objavljeni javni poziv dostavljaju se na pregled i ocjenu Gradu Pakracu.
Odluku o dodjeli poticaja donosi gradonačelnica.
Ugovori o dodjeli poticaja mogu se zaključivati do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pakraca, a s obzirom na ukupno planirane iznose za pojedinačne namjene potpora.
U slučaju da za pojedinu namjenu nisu iskorištena sredstva, ista se mogu preraspodijeliti na pozive u kojima su sredstva iskorištena, za koje je ostalo nerealiziranih, a prihvatljivih zahtjeva.
Grad Pakrac pridržava pravo da ne izvrši odabir prijava po objavljenom javnom pozivu, o čemu de podnositelji biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 23.

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit de se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 311-01/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 1/2019

Odluka o visini osnovice za izračun plaća korisnika proračuna Grada Pakraca od 1. siječnja 2019. godine

Na temelju odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), i članka 51. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU
O VISINI OSNOVICE ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA PRORAČUNA GRADA PAKRACA OD 1. SIJEČNJA 2019. GODINE

I

Utvrđuje se osnovica za izračun plaća zaposlenih kod svih korisnika proračuna Grada Pakraca kojima osnovica za izračun plaća nije utvrđena Kolektivnim ugovorom za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 6/15, 1/16, 6/17); a kojima se u proračunu Grada Pakraca osiguravaju sredstava za isplatu plaća i/ili materijalnih troškova u visini od 5.055,00 kn bruto.

II

Osnovica iz točke I. ove odluke primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj 2019. godine, a do donošenja nove odluke.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADONAČELNICA

KLASA: 120-02/19-01/1
URBROJ: 2162-05/01-19-1
Pakrac, 28. siječnja 2019. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Akti gradonačelnice 10/2018

Odluka o preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Pakraca za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o uspostavi prijateljstva i suradnje između Grada Pakraca i Grada Varaždina

Temeljem članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 16. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na desetoj (10.) sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKU O USPOSTAVI PRIJATELJSTVA I SURADNJE IZMEĐU GRADA PAKRACA I GRADA VARAŽDINA

 

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Pakraca, radi razvoja prijateljskih veza prihvaća uspostavljanje prijateljstva i suradnje u području gospodarskog, društvenog i kulturnog života između Grada Pakraca i Grada Varaždina.

Članak 2.

Povelja o prijateljstvu i suradnji između Grada Pakraca  i Grada Varaždina sastavni je dio ove Odluke.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca da potpiše Povelju iz članka 2. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 900-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/03-18-2

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluku o sastavu i strukturi postrojbe civilne zaštite Grada Pakraca

Temeljem članka 17. stavak 1. podstavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 13. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“ br. 69/16), članka 5. stavak 2. i 3. Uredbe o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite („Narodne novine“ br. 27/17) te Odluke o donošenja donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pakrac („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 7/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU O SASTAVU I STRUKTURI POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuje se sastav i struktura postrojbe civilne zaštite  za provedbu mjera i aktivnosti iz djelokruga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Članak 2.

Temeljem Procjene rizika i analize stanja spremnosti kapaciteta sustava civilne zaštite osniva se postrojba civilne zaštite opće namjene (u daljnjem tekstu: postrojba).

Članak 3.

Postrojba civilne zaštite opće namjene broji  32 (trideset i dva) pripadnika.

Članak 4.

Sastav postrojbe civilne zaštite opće namjene po strukturi je:

– upravljačka skupina

– tri operativne skupine.

Članak 5.

Upravljačka skupina sastoji se od dva pripadnika.

Zapovjednika i zamjenika zapovjednika postrojbe imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Članak 6.

Postrojba ima tri operativne skupine i svaka ima svog voditelja.

Voditelja i zamjenika voditelja operativne skupine imenovati će gradonačelnik posebnom odlukom.

Svaka operativna skupina ima  10 pripadnika. Prva operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselju Pakrac. Druga operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u naselja Prekopakra i Badljevina. Treća operativna skupina popunjava se sa pripadnicima sa mjestom prebivališta u preostalim naseljima grada.

Grafički prikaz ustroja postrojbe iz stavka 1. ovog članka daje se u prilogu označenom brojem 1 i sastavni  je dio ove odluke.

Članak  7.

Postrojba civilne zaštite opće namjene osniva se za provođenje mjere civilne zaštite asanacije terena, potporu u provođenju mjera evakuacije, spašavanja, prve pomoći, zbrinjavanja ugroženog stanovništva te zaštite od poplava.

Članak 8.

Postrojba civilne zaštite opće namjene primarno djeluje samo na području osnivanja, a iznimno može se koristiti i za djelovanje na području Republike Hrvatske isključivo kada samodostatnost u dijelu smještaja, prehrane, vode i sanitarija osigurava hijerarhijska razina sustava civilne zaštite koja traži pomoć.

Članak 9.

Prije postupka raspoređivanja vojnih obveznika koji su evidentirani kao kandidati za popunu postrojbi civilne zaštite, zatražit će se odobrenje od nadležne ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove obrane.

Za potrebe popunjavanja postrojbi civilne zaštite mogu se kroz suradnju s pojedinim udrugama građana dio njihovih članova, sukladno odredbama Zakona, raspoređivati u postrojbe civilne zaštite, koristiti javne pozive, putem kojih će pozvati sve zainteresirane građane da sudjeluju u sustavu civilne zaštite i da ih nadležna tijela formalno rasporede u postrojbe civilne zaštite, kroz suradnju s volonterskim centrima, iz njihovih evidencija odabrati potencijalne obveznike za raspoređivanje u postrojbe civilne zaštite.

Članak 10.

Gradonačelnik određuje / osigurava administrativne kapacitete za vođenje raspoređivanja obveznika u postrojbe civilne zaštite, vođenje evidencije, obavljanja svih poslova u svezi provođenja obveza povezanih s rješavanjem prava pripadnika postrojbi u svezi sudjelovanja u saniranju posljedica velikih nesreća na koje su pozvani nalogom za mobilizaciju, izrađuje ili organizira izradu planova djelovanja civilne zaštite uključujući i sheme mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, organizira i sudjeluje u provođenju mobilizacije pripadnika postrojbi civilne zaštite, predlaže i rješava prava i naknada volontera, kao i drugih obveza pripadnika civilne zaštite povezanih s rasporedom u postrojbe civilne zaštite, kao što su pohađanja osposobljavanja, sudjelovanje u vježbama civilne zaštite i slično.

Članak 11.

Postrojba civilne zaštite mora postupati sukladno operativnom postupovniku koji donosi načelnik stožera civilne zaštite grada Pakraca.

Operativnim postupovnikom definiraju se sve pojedinosti od značaja za pripravnost, mobilizaciju, operativno djelovanje, demobilizaciju i završetak djelovanja postrojbe civilne zaštite.

Članak 12.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/7

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Prilog 1

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca

Temeljem članka 13. stavak 6. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici dana 20. prosinca 2018. godine  donijelo je

 

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA ZA PODRUČJE GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom odlukom donosi se Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca.

Članak 2.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca donosi se na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za područje Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Policijska uprava požeško-slavonska, Služba upravnih i inspekcijskih poslova izdala je pozitivno mišljenje Broj: 511-22-04-5/4-1774/2-18 od 12. prosinca 2018. godine na Plan zaštite od požara sukladno članku 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ br. 92/10).

Članak 4.

Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Pakraca sastavni je dio ove odluke.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti dosadašnji Plan zaštite od požara Grada Pakraca donesen Odlukom o usvajanju Plana zaštite od požara za područje Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/11).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-02/18-01/1

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca

Na temelju čl. 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i čl. 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 10. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se mjere za poticanje i razvoj poduzetništva na području Grada Pakraca kroz dodjelu bespovratnih sredstava u obliku potpora i subvencija za:

 • zapošljavanje novih djelatnika,
 • osnivanje novih trgovačkih društava, obrta te obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (dalje u tekstu: OPG),
 • ulaganje u strojeve i opremu,
 • zakup poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru,
 • izradu dokumentacije za osiguranje vanjskog financiranja.

Članak 2.

Korisnici sredstava po ovoj odluci mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) te nositelji OPG-a sa sjedištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca.

 

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnom odlukom.

 

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

 

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o poticanju zapošljavanja  i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2017).

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 311-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje od 2019. do 2021. godine

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17)  i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca, donijelo je

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE ZA 2019 – 2021.g.

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Grada Pakraca od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršava sljedeće zadaće:

– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine

– osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti.

CILJEVI, MJERE I AKTIVNOSTI U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE U 2019.G.

Plan razvoja sustava civilne zaštite predstavlja dokument za implementaciju ciljeva iz Smjernica koji se u njih prenose kako bi se konkretizirale mjere i aktivnosti te utvrdila dinamika njihovog ostvarivanja.

Planom razvoja sustava civilne zaštite utvrđuju se nositelji, suradnici, rokovi za realizaciju ciljeva u narednoj godini te projekcija s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje, odnosno do zaključenja ciklusa/razdoblja za koje se Smjernice usvajaju.

Planiranje i provođenje preventivnih mjera treba se provoditi tako da se u postupak upravljanja rizicima uključe svi odgovorni sudionici sustava civilne zaštite s lokalnih razina kako bi te aktivnosti postepeno postale prioritetima najviše razine koji će se u kontinuitetu ostvarivati kroz politike upravljanja rizicima, odnosno kroz realizaciju planova razvoja sustava civilne zaštite koje je potrebno uskladiti s procjenama rizika od velikih nesreća i katastrofa i Strategijom smanjivanja rizika od katastrofa.

Plan razvoja sustava civilne zaštite redovito se revidira na temelju provedene godišnje analize stanja sustava civilne zaštite.

Kako bi stanje sustava civilne zaštite podigli na veću razinu, potrebno je poduzeti slijedeće:

 1. 1. Izraditi Plan djelovanja sustava civilne zaštite za grad.

Nositelj: gradonačelnica

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Stožer CZ, Jedinstveni upravni odjel.

Rok: lipanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Ažurirati Plansku dokumentaciju u sustavu civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera CZ

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: kontinuirano 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja (NN 49/17)

 1. Izvršiti postupak popunjavanja postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: ožujak 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti postupak raspoređivanja obveznika civilne zaštite na dužnosti povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite općine.

Nositelj: načelnik stožera, Jedinstveni upravni odjel

Suradnici: : Jedinstveni upravni odjel, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 

 1. Izvršiti edukaciju članova postrojbe civilne zaštite opće namjene

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti edukaciju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: DUZS-PU Virovitica, IN konzalting d.o.o.

Rok: srpanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Izvršiti nabavku osobne zaštitne opreme za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: ožujak 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ugovoriti police osiguranja od posljedica nesretnog slučaja za članove stožera CZ, članove postrojbe opće namjene, povjerenike i zamjenike

Nositelj: Gradonačelnica

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel, načelnik stožera CZ

Rok: siječanj 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 69/16)

 1. Ustrojiti i voditi jedinstvenu evidenciju pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, te informacijskih baza podataka o operativnim snagama.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: IN konzalting d.o.o., Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2019.g.

Zakonska osnova: Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 75/16), Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite (NN 99/16)

 

 1. Uspostaviti komunikacija s građanima, pravnim osobama, udrugama građana, HGSS, Crvenih križem, Vatrogasnim zajednicama, DVD, DUZS oko pravovremenog izvještavanja o nadolazećim opasnostima, te poduzimanju mjera u otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa.

Nositelj: načelnik stožera

Suradnici: Jedinstveni upravni odjel

Rok: kontinuirano 2019.g.

 

PREGLED FINANCIJSKIH UČINAKA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Red  broj OPIS POZICIJE 2019.g. 2020.g. 2021.g.
1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE I POSTROJBE CIVILNE ZAŠTITE

Osiguranje uvjeta za evakuaciju, zbrinjavanje i sklanjanje stanovništva

10.000,00
Stožer civilne zaštite– odore, veza, edukacija 10.000,00
Postrojbe civilne zaštite – odora, edukacija 15.000,00
Procjena rizika, Plan djelovanja sustava CZ 20.000,00
Vježba operativnih snaga zaštite i spašavanja 15.000,00
Povjerenici civilne zaštite, voditelji objekata za smještaj 10.000,00
Materijalna i tehnička oprema operativnih snaga 15.000,00 20.000,00 20.000,00
Redovno tekuće ažuriranje priloga i podataka iz sadržaja dokumenata 12.000,00 12.000,00 12.000,00
UKUPNO: 27.000,00 67.000,00 67.000,00
2. VATROGASTVO
Vatrogasna zajednica 300.000,00 320.000,00 340.000,00
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe 180.000,00 200.000,00 220.000,00
Vatrogasna zapovjedništva
Procjena ugroženosti i Plan zaštite od požara
UKUPNO: 480.000,00 520.000,00 560.000,00
3. HGSS STANICA POŽEGA
Redovne donacije 10.000,00 12.000,00 12.000,00
Opremanje
UKUPNO: 10.000,00 12.000,00 12.000,00
4. SKLONIŠTA (prostori za sklanjanje)
Tekuće održavanje
UKUPNO:
5. UDRUGE GRAĐANA
UKUPNO:
6.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE (kojima je zaštita i spašavanje redovna djelatnost)

GD HCK Pakrac 100.000,00 120.000,00 120.000,00
UKUPNO: 100.000,00 120.000,00 120.000,00
SVEUKUPNO

ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

617.000,00 719.000,00 759.000,00

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 810-01/18-01/9

URBROJ: 2162-05/01-18-1

U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o izmjenama i dopunama proračuna Grada Pakraca za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2018. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Proračun Grada Pakraca za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Program održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz čl. 22. st. 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članaka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

 

ODLUKU O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA 2019. G.

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Grada Pakraca; upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima proračuna; upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom; prava i obveze korisnika proračunskih sredstava; ovlasti i obveze gradonačelnika u izvršavanju proračuna te druga pitanja u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Proračun Grada Pakraca se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći i posebni dio proračuna sadrže izvršenje proračuna za prethodnu 2017. godinu, plan i procjenu izvršenja za 2018. godinu, plan za 2019. godinu, te projekciju za slijedeće dvije godine.

Opći dio proračuna čine račun prihoda i rashoda te račun financiranja. U općem dijelu proračuna se iskazuje i manjak, odnosno višak sredstava iz prethodnih godina. Računom prihoda i rashoda se iskazuju i procijenjeni prihodi, kao i procijenjeni rashodi za tekuću fiskalnu godinu.

   U računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i prihodi od gradske imovine te rashodi utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada Pakraca temeljem zakonskih i drugih propisa.

   U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i primljeni krediti i zajmovi te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu zajmova i kredita.

   Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih po nositeljima i programskoj i funkcijskoj klasifikaciji.

U planu razvojnih programa po godinama iskazani su rashodi za nefinancijsku imovinu (investicije) i ostale rashode u razdoblju 2019-2021. godina.

Stvarna naplata proračunskih prihoda nije ograničena njihovom procjenom u proračunu.

 1. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 1. Upravljanje prihodima, rashodima, obavezama i potraživanjima

Članak 3.

Sredstva proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu korisnici) koji su u njegovu posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

   Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, i to do visine utvrđene u njegovom posebnom dijelu.

Članak 4.

   Korisnici koriste sredstva proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima, a sukladno ostvarenju proračunskih prihoda.

Članak 5.

   Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Plaćanje putem predujma moguće je samo na temelju prethodne suglasnosti.

   Za iznose predujma do 100.000,00 kn suglasnost daje gradonačelnik, a za iznos predujma veći od 100.000,00 kn suglasnost daje Gradsko vijeće Grada Pakraca.

Članak 6.

   Postupak nabave roba, usluga i radova provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16).

Članak 7.

   Obavezama i potraživanjima proračuna upravlja gradonačelnik. Odluku o otpisu potraživanja iznad iznosa iz čl. 51. st. 3. t. 5. Statuta Grada Pakraca donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

 1. Izvršavanje proračuna

Članak 8.

   Za izvršavanje proračuna odgovoran je gradonačelnik, odnosno osoba na koju gradonačelnik prenese svoje ovlaštenje za izvršavanje proračuna.

Članak 9.

Proračun se izvršava na temelju mjesečnih proračunskih odobrenja proračunskim korisnicima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 10.

   Korisnici smiju preuzimati obaveze najviše do visine sredstava osiguranih u posebnom dijelu proračuna, ako je njihovo izvršavanje usklađeno s mjesečnom proračunskom dodjelom. Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u proračun s mjesečnim planovima rashoda, gradonačelnik može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 11.

   Korisnici kojima se u proračunu osiguravaju sredstva za isplate plaća i ostalih materijalnih prava obvezni su gradonačelniku dostaviti zahtjev za doznaku sredstva za isplatu plaća do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

   Ostali korisnici su dužni dostaviti mjesečne financijske planove do kraja mjeseca za idući mjesec.

   Ako korisnik ne dostavi gradonačelniku mjesečni financijski plan, koji mora biti usklađen s dodjelom, u roku iz stavka 1. i 2. ovog članka, ne smije preuzimati nove obveze za to i naredna razdoblja.

Članak 12.

   Ako se tijekom proračunske godine, zbog izvanrednih nepredviđenih okolnosti, povećaju rashodi i izdaci, odnosno umanje prihodi i primici, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih prihoda i primitaka.

   Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Članak 13.

   Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obaveza za proračun povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prihodi ili primici proračuna, gradonačelnik može poduzeti privremene mjere za uravnoteženje proračuna sukladno čl. 43. Zakona o proračunu. Ako se za vrijeme provođenja mjera za uravnoteženje proračuna proračun ne može uravnotežiti, gradonačelnik mora najkasnije u roku 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja proračuna predložiti Gradskom vijeću Grada Pakraca izmjene i dopune proračuna.

Članak 14.

Gradonačelnik može svojom odlukom odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela u proračunu Grada Pakraca, s tim da umanjenje pojedine stavke (pozicije) rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje. Odluka o preraspodjeli sredstava postaje sastavni dio proračuna Grada Pakraca.

O izvršenim preraspodjelama prema stavku 1. ovog članka gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

   Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug i nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva se prenose na korisnika koji preuzima njegove poslove ili za podmirenje ostalih proračunskih rashoda.

Članak 15.

   Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u proračun, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi pročelnik nadležnog upravnog tijela Grada Pakraca.

Članak 16.

   Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivati će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu utvrđenima između gradonačelnika i sindikata. Ako pojedino materijalno pravo nije regulirano kolektivnim ugovorom primjenjivati će se odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna i Odluke o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima.

Članak 17.

   Plaće službenika i namještenika korisnika isplaćivati će se u skladu s Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 28/10), osim ako nisu uređene posebnim zakonom, posebnim kolektivnim ugovorom ili drugim posebnim propisom.

Članak 18.

   Korisnici koji ostvaruju prihode obavljanjem vlastite djelatnosti, dužni su njima upravljati pažnjom dobrog gospodara. Vlastitim prihodima korisnici podmiruju rashode nastale obavljanjem poslova na tržištu temeljem kojih su isti prihodi i ostvareni i nisu ih dužni uplaćivati u korist proračuna Grada Pakraca.

   Ako se vlastiti prihodi ostvare u iznosu većem od potrebnog za podmirenje rashoda iz stavka 1. ovog članka, mogu se koristiti za podmirenje rashoda redovne djelatnosti.

   Prihodi koje ostvare upravni odjeli Grada obavljanjem vlastite djelatnosti prihod su proračuna i uplaćuju se na njegov račun.

 

 1. Proračunska zaliha

 

Članak 19.

   Za podmirenje neplaniranih ili nedovoljno planiranih rashoda koristiti će se sredstva  proračunske zalihe sukladno čl. 56. Zakona o proračunu u visini od 100.000,00 kn.

   O korištenju proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik.

   Gradonačelnik je obavezan polugodišnje izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

 1. Proračunski nadzor i revizija

Članak 20.

   Nadležno upravno tijelo Grada Pakraca obavlja proračunski nadzor i nadzor namjenskog korištenja proračunskih sredstava svih pravnih i fizičkih osoba koje primaju sredstva iz proračuna Grada Pakraca po bilo kojoj osnovi.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem proračuna te nad zakonitošću i namjenskom upotrebom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

   Unutarnju reviziju proračuna ustrojava gradonačelnik.

   Vanjsku reviziju proračuna obavlja Državni ured za reviziju temeljem Zakona o Državnom uredu za reviziju (“Narodne novine” broj 80/11).

 

III. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM

 

Članak 21.

   Gradonačelnik može odlučiti o upravljanju i raspolaganju dijelom gradske imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u računu prihoda i rashoda proračuna, do iznosa propisanog Statutom Grada Pakraca.

Članak 22.

   Za besplatno stjecanje nekretnina čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročila nove troškove, potrebna je suglasnost gradonačelnika, odnosno Gradskog vijeća Grada Pakraca; a prema iznosima propisanim Statutom Grada Pakraca ovisno o visini procijenjene vrijednosti nekretnine.

Članak 23.

   Slobodnim novčanim sredstvima proračuna upravlja gradonačelnik. Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u proračun.

Članak 24.

   Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjivati će se za 2019. godinu.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 400-06/18-01/5

Urbroj: 2162-05/01-18-01

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Program javnih potreba u kulturi Grada Pakraca u 2019. godini

Na temelju odredbi članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13. I 137/15) članaka 1. i 9/a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj 47/90., 27/93. i 38/09.) te članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na  10. sjednici održanoj dana 20 . prosinca 2018. godine donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA PAKRACA U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici i način poticanja i promicanja kulturnih djelatnosti i programa u području kulture, oblici, opseg, kvaliteta i način ostvarivanja i zadovoljavanja javnih potreba u kulturi za Grad Pakrac te obim, način i dinamika sufinanciranja tih potreba u 2019. godini sredstvima proračuna Grada Pakraca temeljem zakonskih odredbi.

Javne potrebe iz stavka 1. ovoga članka poticat će se, promicati i zadovoljavati:

 • ulaganjem određenih sredstava u obnovu, zaštitu i privođenje namjeni ili u investicijsko održavanje i adaptacije objekata kulture i prirodnih i kulturnih dobara, odnosno u pripremu tehničke i druge dokumentacije za obnovu i zaštitu istih
 • podržavanjem pojedinih akcija i manifestacija u kulturi koje pridonose razvitku, obogaćivanju i promicanju kulturnog života Grada Pakraca
 • ostvarivanjem djelatnosti i pojedinačnih programa ustanova kulture,
 • ostvarivanjem djelatnosti udruga i organizacija u kulturi te poticanjem i pomaganjem amaterskog kulturno-umjetničkog stvaralaštva,
 • na druge načine i kroz druge programe i sadržaje u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Programom.

Članak 2.

U smislu članka 1. ovoga Programa, u Proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu osigurat će se dio sredstava za obnovu i zaštitu kulturnih i prirodnih dobara, za pojedine akcije i manifestacije u kulturi, te za ostvarivanje djelatnosti i programa pojedinih ustanova, udruga i organizacija u kulturi te za druge kulturne potrebe.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. doznačivat će se na račun pojedinih korisnika za navedene namjene na temelju podnesenih zahtjeva, odnosno kad dospiju pojedina prava, u skladu s ostvarivanjem programa ili projekta ustanove odnosno udruga, a u skladu s ostvarivanjem Proračuna Grada Pakraca što je definirano potpisanim ugovorima s udrugama i ustanovama.

Sredstva za investicijska održavanja i adaptacije doznačivat će se izvoditeljima radova, izvršiocima dotičnih poslova i programa, odnosno korisnicima na osnovi posebnih zahtjeva, ugovora ili na  zaključka, odluke Gradonačelnika.

Članak 4.

Korisnici sredstava iz ovoga Programa obvezni su o ostvarenju svojih programa i o stanju u tim djelatnostima te o realizaciji sredstava iz Proračuna Grada Pakraca pismeno izvijestiti Grad Pakrac po realiziranom programu, projektu, a najkasnije do 28. veljače 2020. godine.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 610-01/18-01/12

URBROJ: 2162-04/06-18-01

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA:

Tablica br. 1

Pozicija proračuna Program/projekt Plan 2018.
I. Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca  
188-190 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 31.000,00

UKUPNO:

31.000,00
II. Planiranje i razvoj projekata u kulturi  
195 Projektiranje muzeja vojne povijesti 10.000,00
UKUPNO: 10.000,00
III. Projekti udruga i ustanova u kulturi  
191 po javnom natječaju 180.000,00
192 po odluci gradonačelnika 9.000,00
193 Donacija KUD Seljačka sloga Prekopakra-90. god. 50.000,00
UKUPNO: 239.000,00
IV. Muzej Grada Pakraca  
247 Bruto plaće djelatnika 231.450,00
248 do 251 Ostali rashodi za zaposlene 11.000,00
252 do 254 Doprinosi na plaće 38.449,00
255 do 258 Naknade troškova zaposlenima 15.400,00
259 do 266 Rashodi za materijal i energiju 30.000,00
267 do 284 Rashodi za usluge 42.300,00
285 do 289 Ostali rashodi poslovanja 5.000,00
290 do 292 Ostali financijski rashodi 1.100,00
UKUPNO: 374.699,00
V. Gradska knjižnica Pakrac  
203 Bruto plaće djelatnika 252.300,00
204 do 207 Ostali rashodi za zaposlene 10.000,00
208 do 210 Doprinosi na plaće 42.095,00
211 do 214 Naknade troškova zaposlenima 18.200,00
215 do 222 Rashodi za materijal i energiju 36.400,00
223 do 236 Rashodi za usluge 44.650,00
237 do 239 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.500,00
240 do 242 Ostali financijski rashodi 3.000,00
243 do 244 Postrojenja i oprema 22.000,00
245 Knjige 30.000,00
UKUPNO: 467.145,00
VI. Pakračko ljeto  
294 do 298 Rashodi za usluge 20.000,00
299 do 300 Ostali nespomenuti rashodi 50.000,00
301 Tekuće donacije 20.000,00
UKUPNO: 90.000,00
VII. Božićni sajam /doček Nove godine  
196 do 199 Rashodi za usluge 67.000,00
200 do 201 Ostali nespomenuti rashodi 62.000,00
202 Postrojenja i oprema 25.000,00
UKUPNO: 154.000,00
VIII. Religiozne potrebe  
302 do 309 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 49.000,00
310 do 313 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 25.000,00
UKUPNO: 74.000,00
Rd.br. grupe Program/projekt Plan 2018.
I. Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Pakraca 31.000,00
II. Projekti ustanova u kulturi 10.000,00
III. Projekti udruga i ustanova u kulturi 239.000,00
IV. Muzej Grada Pakraca 374.699,00
V. Gradska knjižnica Pakrac 467.145,00
VI. Pakračko ljeto 90.000,00
VII. Božićni sajam /doček Nove godine 154.000,00
VIII. Religiozne potrebe 74.000,00

SVEUKUPNO PROGRAMI U KULTURI u 2019. godini:

1.439.844,00

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Program javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju odredbe članka 76. stavka 4. Zakona o sportu (“Narodne novine” broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“ broj 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj: 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16 i 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca  na 10. sjednici 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u sportu i tehničkoj kulturi od značenja za Grad Pakrac, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sportu u sljedećim aktivnostima:

 • treninzi i natjecanja sportaša,
 • nagrađivanje sportaša,
 • provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i rekreativaca,
 • funkcioniranje sustava sporta,
 • organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi,
 • organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u tehničkoj kulturi unapređenjem sposobnost udruga u tehničkoj kulturi za postizanje vrhunskih dostignuća na domaćem i međunarodnom planu te poticanje raznolikosti aktivnosti prilagođenih raznim dobnim skupinama.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj sporta i tehničke kulture u Gradu Pakracu.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu, koje javne potrebe čine osobito sljedeći poslovi i djelatnosti:

 1. u sportu:
 • poticanje i promicanje sporta,
 • osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće vrhunske kvalitete sporta – vrhunskih sportaša i stručnih osoba, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Pakraca na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
 • ulaganje u razvoj sporta djece i mladeži
 • poticanje uključivanja u sport i sportsku rekreaciju većeg broja građana,
 • poticanje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu i sportaša,
 • poticanje programa stručnog rada u sportu.
 1. u tehničkoj kulturi:
 • razvijanje komunikacijske tehnike i kulture,
 • poticanje kreativnosti i stvaralaštva djece i mladih u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunskog sporta, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u aktivnosti sporta i sportske rekreacije djece, mladeži i građana te poticati razvoj i veća uključenost djece i mladeži u aktivnosti iz tehničke kulture.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi u 2019. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja se sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi Grada Pakraca za 2019. godinu po aktivnostima i korisnicima.

Plan iz stavka 2. ovoga članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu donosi, nakon provedenih natječaja Sportska zajednica Grada Pakraca i objavljuje na mrežnoj stranici Sportske zajednice i Grada Pakraca.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava  temeljem ovoga Programa Sportska zajednica Grada Pakraca podnosi polugodišnja i godišnja izvješća gradonačelniku Grada Pakraca.

Ostala izvješća iz Programa, izvješća o izvršenju, podnose korisnici putem nadležnog Odsjeka.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 620-01/18-01/5

URBROJ: 2162-04/06-18-02

U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik:Miroslav Ivančić v. r.

PLAN RASPODJELE SREDSTAVA ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI GRADA PAKRACA u 2019. godini

SPORT

Tablica br. 1.

naziv aktivnosti

br. pozicije

iznos

Aktivnosti koje se sufinanciraju putem Sportske zajednice Grada Pakraca

–         putem javnog natječaja za sportske udruge i klubove

Tekuće donacije Sportskoj zajednici Grada Pakrac

316

702.000,00
1 PRIJEVOZ NA SPORTSKA NATJECANJA 270.000,00
SPORTSKE MANIFESTACIJE 50.000,00
SPORTSKA OPREMA 20.000,00
4 TROŠKOVI SUĐENJA 148.000,00
5 TROŠKOVI DVORANE I KUGLANE ZA NATJECANJE 90.000,00
6 KOTIZACIJE,ČLANARINE 84.000,00
7 RAD SPORTSKIH DJELATNIKA 30.000,00
8 OSTALI TROŠKOVI NATJECANJA 10.000,00
UKUPNO: 702.000,00
Sufinanciranje prigodnih sportskih priredbi u Pakracu u 2019. godini – pokroviteljstva

Pokroviteljstva za sportske manifestacije

314

5.000,00
UKUPNO: 5.000,00

Sufinanciranje sudjelovanja na značajnim natjecanjima u 2019. godini

po odluci čelnika i na zahtjev, u sportu i tehničkoj kulturi 317 35.100,00
Tekuće donacije NK „ Hajduk“ Pakrac-pokroviteljstvo za obilježavanje 100. godišnjice postojanja kluba 318 60.000,00

UKUPNO:

95.100,00

Nagrađivanje za sportske uspjehe

Tekuća donacije građanima za sportske uspjehe

319

5.000,00

UKUPNO:

5.000,00

Izgradnja i investicijsko održavanje sportskih objekata

Izgradnja i uređenje ŠRC Omanovac 320 100.000,00
Skatepark Pakrac 321 30.000,00
Izgradnja teniskog terena 322 20.000,00
Gradski stadion u Pakracu 323 90.000,00
Gradska sportska dvorana 324 3.000.000,00
ŠRC Matkovac Prekopakra 325 20.000,00
Gradska kuglana u Pakracu 326 15.000,00
Stara kuglana u Pakracu 327 400.000,00

UKUPNO:

3.675.000,00

SVEUKUPNO SPORT   4.482.100,00

 

TEHNIČKA KULTURA

Tablica br. 2.

naziv aktivnosti

br. pozicije

iznos

–         putem javnog natječaja

projekti udruga u tehničkoj kulturi

315

8.000,00

SVEUKUPNO TEHNIČKA KULTURA  8.000,00

  

SVEUKUPNO SPORT I TEHNIČKA KULTURA u 2019. godini

Tablica br. 3.

SPORT 4.482.100,00
TEHNIČKA KULTURA 8.000,00
SVEUKUPNO u 2019. godini 4.490.100,00

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pakraca za 2019. godinu

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na desetoj sjednici održanoj dana 20. prosinca 2018. godine, donijelo je

ODLUKU

O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA U GRADSKOM VIJEĆU GRADA PAKRACA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva za financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pakrac (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2019. godinu, koja se osiguravaju u proračunu Grada Pakraca za 2019. godinu.

Članak 2.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci i svakom članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih članova Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci i članu izabranom s liste grupe birača pripada i pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća.

Članak 3.

Ukupan iznos planiranih sredstava u Proračunu Grada Pakrac za 2018. godinu iznosi 32.800,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka rasporedit će se političkim strankama i članovima predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača sukladno njihovoj zastupljenosti u Gradskom vijeću.

Članak 4.

Ukupan broj članova sadašnjeg saziva Gradskog vijeća je 16, a broj članova podzastupljenog spola je 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se godišnji iznos sredstava od 2.000,00 kn.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se godišnja naknada u iznosu od 200,00 kn.

Članak 5.

Političkim strankama i članovima izabranim s liste grupe birača zastupljenim u Gradskom vijeću, sredstva se raspoređuju kako slijedi:

Politička stranka i nezavisni vijećnici Broj vijećnica/ka Godišnji iznos
žene muški  
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ 2 8 20.400,00
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP 1 3 8.200,00
SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS 1 0 2.200,00
VJEKOSLAV ANUŠIĆ – VIJEĆNIK IZABRAN SA LISTE GRUPE BIRAČA 0 1  

2.000,00

Članak 6.

Sredstva iz članka 5. ove odluke doznačuju se na žiroračun političke stranke, odnosno na poseban račun svakog člana izabranog s liste grupe birača tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:402-10/18-01/4

URBROJ: 2162-05/01-18-1

Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 20.12. 2018. godine donijelo je

ODLUKU O KOMUNALNOJ NAKNADI

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odlukom o komunalnoj naknadi (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se:
1. područja zona u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada
2. koeficijenti zona (Kz) za pojedine zone u Gradu Pakracu u kojima se naplaćuje komunalna naknada 3. koeficijenti namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća komunalna naknada
4. rokovi plaćanja komunalne naknade
5. nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti ili djelomično oslobađaju od plaćanja komunalne naknade
6. opće uvjete i razloge zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Članak 2.

Komunalna naknada plaća se na cijelom području Grada Pakraca.

Članak 3.

Komunalna naknada plaća se za:
1. stambeni prostor
2. garažni prostor
3. poslovni prostor
4. građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti
5. neizgrađeno građevinsko zemljište.

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.
Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu Grada Pakraca, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Komunalnu naknadu plaća vlasnik odnosno korisnik nekretnine iz članka 3. ove Odluke.
Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovog članka plaća komunalnu naknadu ako:
1. je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena pisanim ugovorom
2. nekretninu koristi bez pravnog osnova ili
3. se ne može utvrditi vlasnik.
Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na korisnika nekretnine pisanim ugovorom.
Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja prijaviti upravnom tijelu nastanak te obveze odnosno promjene tih podataka.
Pod drugim podacima bitnim za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade iz prethodnog stavka ovoga članka smatra se promjena obračunske površine nekretnine ili promjena namjene nekretnine.
Ukoliko obveznik plaćanja komunalne naknade ne dostavi podatke potrebne za obračun te naknade ili upravno tijelo nije iz drugih razloga u mogućnosti utvrditi površinu nekretnine, površina će se utvrditi na način da će se vanjske mjere nekretnine (dužina i širina) pomnožiti s brojem etaža i koeficijentom 0,80.

II PODRUČJA ZONA

Članak 5.

Na području Grada Pakraca , utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalne naknade .
Područja zona u Gradu Pakracu kojima se naplaćuje komunalna naknada određuju se s obzirom na uređenost i opremljenost područja komunalnom infrastrukturom.
Zone za obračun komunalne naknade prikazane su u tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

III KOEFICIJENTI ZONA (Kz) ZA POJEDINE ZONE

Članak 6.

Vrijednosti koeficijenta zona (Kz) za pojedine zone odnose se na sve vrste nekretnina i djelatnosti u toj zoni ako ovom Odlukom nije propisano drukčije.

Članak 7.

Koeficijenti zona za pojedine zone su:
I. zona, Kz = 1
II. zona, Kz = 0,8
III. zona, Kz =0,6
IV. zona, Kz = 0,4.

IV KOEFICIJENTI NAMJENA (Kn)

Članak 8.

Koeficijenti namjene (Kn) iznosi:
– za stambeni prostor, Kn = 1
– za garažni prostor, Kn = 1
– za neizgrađeno građevinsko zemljište, Kn = 0,05.

Članak 9.

Koeficijenti namjene (Kn) za poslovne prostore ovisno o djelatnosti koja se u njima obavlja iznose:
-poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge građana, Kn =1
-poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti, Kn= 1,50
-ostali poslovni prostori, Kn=3,00
-poslovni prostori koje koriste ustanove, Kn= 1,00
-građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, KN= 0,15

Članak 10.

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest mjeseci u kalendarskoj godini odnosno kad se djelatnost obavlja do šest mjeseci ukupnog vremena u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor odnosno za neizgrađeno građevinsko zemljište.
Umanjenje koeficijenta namjene iz stavka 1. ovog članka ostvaruje se temeljem zahtjeva obveznika kojeg je dužan podnijeti nadležnom upravnom tijelu do 15. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu s dokumentacijom kojom dokazuje neobavljanje djelatnosti više od 6 mjeseci odnosno obavljanje djelatnosti manje od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.

Članak 11.

Ako se u jednom poslovnom prostoru obavlja više djelatnosti s različitim koeficijentima namjene nadležno upravno tijelo će utvrditi rješenjem, posebno, obvezu za svaku djelatnost, a u slučaju da se elementi obračuna ne mogu raščlaniti po pojedinim djelatnostima, obveza plaćanja će se utvrditi prema pretežitoj djelatnosti, odnosno osnovnoj djelatnosti.

Članak 12.

Za poslovne prostore koji se kontinuirano kroz duže vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti (prazni poslovni prostori) koeficijent namjene se utvrđuje prema djelatnosti koja se obavljala u tom prostoru prije prestanka korištenja.
Ukoliko se poslovni prostor prije uopće nije koristio koeficijent namjene određuje se za djelatnost koja je aktom o izgradnji predviđena za korištenje, a ako nije poznata činjenica o prethodnoj djelatnosti kao ni činjenica o namjeni korištenja iz akta o gradnji, obračunska vrijednost koeficijenta takvog poslovnog prostora iznosi 3.

V ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 13.

Komunalna naknada utvrđuje se u godišnjem iznosu.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici za stambeni prostor, garažni prostor, neizgrađeno građevinsko zemljište , tromjesečno (kvartalno) i to najkasnije do 31.03.; 30.06.; 30.09. i 31.12. tekuće godine.
Komunalnu naknadu plaćaju obveznici za poslovni prostor, građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.
Obveznik koji ne plati komunalnu naknadu u roku plaća zakonsku zateznu kamatu.
Kontrolu naplate kao i prisilnu naplatu vrši nadležno upravno tijelo Grada Pakraca u čijem su djelokrugu poslovi financija na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

VI NEKRETNINE VAŽNE ZA GRAD PAKRAC KOJE SE U POTPUNOSTI OSLOBAĐAJU PLAĆANJE
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 14.

Nekretnine važne za Grad Pakrac koje se u potpunosti oslobađaju od plaćanja komunalne naknade su:
– nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca ili nekretnine dane na korištenje Gradu Pakrac,
– nekretnine u vlasništvu neprofitnih javnih ustanova čiji osnivač je Grad Pakrac, a kojima se
materijalni troškovi poslovanja financiraju iz proračuna Grada Pakraca,
– nekretnine koje se koriste isključivo za djelatnost vatrogasnih službi,
– nekretnine u vlasništvu/korištenju vjerskih zajednica koje služe za obavljanje njihove
vjerske i obrazovne djelatnosti,
– nekretnine u vlasništvu/korištenju Crvenog križa i Caritasa,

Članak 15.

Za nekretnine iz članka 16. ove Odluke koje se daju u najam, zakup ili na raspolaganje drugim pravnim i fizičkim osobama plaća se komunalna naknada.
Obveznik plaćanja je pravna i fizička osoba koja koristi nekretninu iz stavka 1. ovog članka.

VII OPĆI UVJETI I RAZLOZI ZBOG KOJIH SE U POJEDINIM SLUČAJEVIMA ODOBRAVA DJELOMIČNO
ILI POTPUNO OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA
KOMUNALNE NAKNADE

Članak 16.

1. Obveze plaćanja komunalne naknade potpuno će se osloboditi vlasnik ili korisnik stambenog prostora koji ima status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđen suglasno važećem zakonskom propisu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
O oslobađanju od plaćanja komunalne naknade, prema stavku 1. ovog članka Odluke, odlučuje svojim rješenjem nadležni upravni odjel Grada Pakraca, temeljem podnijetog zahtjeva za oslobađanje od strane obveznika plaćanja komunalne naknade koji je dužan prilikom podnošenja svojeg zahtjeva dostaviti odgovarajuće pisane dokaze o postojanju svojeg statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili statusa člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
2. Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:
– korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi
– obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.
Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.
3.Pravo na privremeno oslobađanje temeljem pisanog zahtjeva i potrebne dokumentacije može ostvariti obveznik plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor koji za vrijeme rekonstrukcije ne koristi, a ishodio je akt o gradnji i prijavio početak gradnje nadležnom tijelu i to za vrijeme od prijave početka gradnje do pravomoćnosti uporabne dozvole, a najduže za 12 mjeseci.
Zahtjev je obveznik dužan podnijeti u roku 60 dana od dana prijave početka gradnje, u suprotnom zahtjev će biti odbijen.
4. Od obveze plaćanja komunalne naknade privremeno se oslobađaju vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta dok se ne ishodi bilo kakav pravomoćni akt za gradnju građevine na tom zemljištu.
5. Odredba prethodnog stavka ovog članka ne primjenjuje se na neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem se nalazi ruševina zgrade .
Ruševina zgrade u smislu stavka 1. ovoga članka su ostaci zgrade koja je zbog oštećenja ili nedostatka pojedinih dijelova izgubila svoja svojstva zbog čega nije prikladna za uporabu sukladno svojoj namjeni, a koja se zbog toga ne rabi najmanje pet godina.
6. U pojedinačnim slučajevima se vlasnici odnosno korisnici mogu osloboditi djelomično ili potpuno od obveze plaćanja komunalne naknade za nekretnine koje su u funkciji društveno gospodarskog razvoja Grada Pakraca.
Razvoj se uvjetuje poticanjem ulaganja u sve sektore društvenog života na području Grada Pakraca, posebno gospodarstva, radi povećanja zaposlenosti, konkurentnosti, životnog standarda i radi zadovoljenja svih životnih potreba na urbanom i ruralnom području.
Opći uvjeti i razlozi propisuju se posebnim općim aktom kojim se uređuje upravno područje na koje se odnosi oslobađanje, a na osnovi odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade donosi se porezni akt.

VIII OSTALE ODREDBE

Članak 17.

Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade, obustavi postupka, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od plaćanja kao i za donošenje rješenja po izvanrednim pravnim lijekovima donosi upravno tijelo Grada Pakraca kojem su ti poslovi komunalnog gospodarstva općim aktom o ustroju stavljeni u djelokrug rada.
Nadležno upravno tijelo, pored poslova iz stavka 1. ovog članka, dužno je kontinuirano provoditi reviziju komunalne naknade.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke dovršiti će se prema odredbama Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11,1/13, 1/15, 5/17, 4/18).
Članak 19.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11,1/13, 1/15, 5/17, 4/18).

Članak 20.

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 20. prosinac 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Naselje / ulica ZONA
Grad Pakrac
Aleja kestenova 2
Bolnička ulica 1
Fiškalovac 2
Frankopanska ulica 1
Kalvarija 1
Kragujski put 2
Krndija 2
Leptirovo brdo 3
Marinkovac 2
Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
Osječka ulica 1
Pilanski put 2
Planinarska ulica 3
Prilaz na mali most 1
Prolaz baruna Trenka 1
Psunjska ulica 2
Radničko naselje 2
Sedlar 2
Šeovački put 2
Trg 76. bataljuna 1
Trg bana Josipa Jelačića 1
Trg dr. Franje Tuđmana 1
Trg dr. Ivana Šretera 1
Trg pape Ivana Pavla II. 1
Ulica 103. brigade 3
Ulica 105. brigade 3
Ulica 30. svibnja 1
Ulica Andrije Hebranga 1
Ulica Augusta Cesarca 1
Ulica Augusta Šenoe 1
Ulica Bljesak 1
Ulica braće Radić 1
Ulica Đure Basaričeka 1
Ulica Gojka Šuška 1
Ulica Grigora Viteza 2
Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
Ulica hrvatskih velikana 1
Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
Ulica Ivana Gundulića 1
Ulica Ivana Meštrovića 2
Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
Ulica Jana Žiške 2
Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
Ulica kneza Branimira 1
Ulica kneza Domagoja 1
Ulica kralja Tomislava 1
Ulica kralja Zvonimirova 1
Ulica križnog puta 2
Ulica Ljudevita Gaja 1
Ulica Marina Držića 1
Ulica Mate Lovraka 2
Ulica Matice hrvatske 1
Ulica Matije Gupca 1
Ulica Miroslava Krleže 2
Ulica Nikole Oršanića 1
Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
Ulica Nikole Tesle 1
Ulica Pepe Polaka 2
Ulica Petra Preradovića 1
Ulica poginulih branitelja 2
Ulica radničkih sindikata 2
Ulica Ruđera Boškovića 2
Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
Ulica Stanka Grabrića 1
Ulica Svetog Roka 2
Ulica Tina Ujevića 1
Ulica Vatroslava Lisinskog 1
Ulica Vinka Rehaka 1
Ulica Vlade Laučana 1
Ulica ZNG-e 1
Veberov sokak 2
Vinogradska ulica 1
Vukovarska ulica 1
Zona male privrede 2
Naselje Badljevina
Karanovac 2
Kolodvorska ulica 2
Trg dr. Franje Tuđmana 2
Ulica 30. svibnja 2
Ulica Antuna Mihanovića 2
Ulica braće Radić 2
Ulica hrvatskih branitelja 2
Ulica Joze Odobašića 2
Ulica kralja Tomislava 2
Ulica kralja Zvonimira 2
Ulica Tome Lujanca 2
Ulica Vladimira Nazora 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje
Bijeli brijeg 2
Domobranska ulica 2
Frankopanska ulica 2
Put Vranovice 2
Trg dr. Ante Starčevića 2
Ulica Antuna Gustava Matoša 2
Ulica bjelovarskih vitezova 2
Ulica Eugena Kvaternika 2
Ulica hrvatske mladeži 2
Ulica hrvatskih dragovoljaca 2
Ulica Stjepana Radića 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra
Frankopanska ulica 2
Matkovac 2
Ulica 30. svibnja 2
Ulica Dalibora Duchača 2
Ulica dr. Ante Starčevića 2
Ulica Stjepana Radića 2
Ulica Stjepana Širca 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4

 

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade

Na temelju članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O ODREĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se vrijednost boda komunalne naknade (B) za utvrđivanje iznosa komunalne naknade za 2019. godinu na području Grada Pakraca (u daljem tekstu: vrijednost boda).

Članak 2.

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje se u kunama po četvornom metru (m2) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Pakraca.

Članak 3.

Vrijednost boda iz članka 2. ove Odluke utvrđuje se u visini 5,04 kn godišnje odnosno 0,42 kn mjesečno kad se naknada obračunava i plaća u obrocima.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini vrijednosti boda za obračun komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 11/02 ).

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/18-01/-4
URBROJ: 2162-06/01-18-02
Pakrac, ¬20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Zaključak o izmjenama i dopunama Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Donose se Izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
2. Izmjene i dopune Programa iz točke 1. nalaze se u privitku ovog Zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6
URBROJ: 2162-05/09-18-23
U Pakracu, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić

Akti Gradskog vijeća 9/2018

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj desetoj sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA „MASLAČAK“ PAKRAC

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac.

Članak 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/18-01/8
URBROJ: 2162-01/01-18-2
Pakrac, 20. prosinca 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.