Akti Gradskog vijeća 12/2020

Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. i 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17 – u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) na 23. sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca, održanoj 22. prosinca 2020. godine donosi

 

ODLUKU  O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se lokalni porezi koji pripadaju Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: Grad), visina stope prireza porezu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor te nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor.

 

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ove odluke imaju značenja koja su definirana Zakonom.

 

II. VRSTE POREZA

 

Članak 3.

Lokalni porezi Grada su:

 1. prirez porezu na dohodak,
 2. porez na potrošnju i
 3. porez na kuće za odmor.

 

 1. Prirez porezu na dohodak

 

Članak 4.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7% (sedam posto).

 

 1. Porez na potrošnju

 

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% (tri posto).

 

 1. Porez na kuće za odmor

 

Članak 6.

Porez na kuće za odmor plaća se u iznosu od 7,00 kuna po četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

 

Članak 7.

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor u roku iz čl. 49. Zakona nadležnom poreznom tijelu; nadležno porezno tijelo koristiti će podatke iz službenih evidencija Grada i tvrtki u vlasništvu ili suvlasništvu Grada; a koje će istome dostaviti Grad. Porezno tijelo može radi utvrđivanja činjeničnog stanja provesti dodatne postupke dokazivanja statusa kuće za odmor.

 

III. NADLEŽNOST POREZNOG TIJELA

 

Članak 8.

Poreznim tijelom nadležnim za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor u smislu ove odluke smatra se Porezna uprava, Područni ured Požega, Ispostava Požega koja obavlja poslove u vezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom i ovrhom poreza i prireza, propisanih ovom odlukom, a temeljem suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza sukladno Pravilniku o uvjetima, opsegu i naknadi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate poreza jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ br. 1/17).

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se izvan snage Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, 5/20 i „Narodne novine“ br. 27/18, 64/20).

 

Članak 10.

Ova odluka objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ i „Narodnim novinama“, stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“ te se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 410-01/20-01/4

URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 22. prosinca 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 12/2020

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o cijeni vodnih usluga

Temeljem odredbi članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 109. stavka 4. Zakona o vodnim uslugama („Narodne novine“ 66/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), dana 30. studenog 2020. g. gradonačelnica Grada Pakraca donosi

 

ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

 

 1. Tvrtki Vode Lipik d.o.o. Pakrac daje se suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga.

 1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.

 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

 

GRADONAČELNICA

 

KLASA: 363-02/20-01/4

URBROJ: 2162-04/03-20-2

Pakrac, 30. studenog 2020. g.

Gradonačelnica:  Anamarija Blažević v. r

Ostalo 11/2020

Statut Turističke zajednice Grada Pakraca

Na temelju članka 12. i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma („Narodne novine“, br. 52/19, 42/20 – u daljnjem tekstu: Zakon), Skupština Turističke zajednice Grada Pakraca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva turizma i sporta, na sjednici održanoj 23. listopada 2020. Godine donijela je

STATUT TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA PAKRACA

 

I OPĆE ODREDBE 

Članak 1.

Turistička zajednica Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Zajednica) je organizacija koja djeluje po načelu destinacijskog menadžmenta, a osnovana je radi promicanja i razvoja turizma Republike Hrvatske i gospodarskih interesa pravnih i fizičkih osoba koje pružaju ugostiteljske usluge i usluge u turizmu ili obavljaju drugu djelatnost neposredno povezanu s turizmom na način da upravljaju destinacijom na razini Grada Pakraca.

Članak 2.

Turistička zajednica Grada Pakraca upisana je u upisnik Turističkih zajednica koji vodi Ministarstvo nadležno za poslove turizma (u daljnjem tekstu: Ministarstvo.), pod upisnim brojem 162, Temeljem rješenja ,KLASA: UP/I-334-03/10-02/174, URBROJ: 529-05-12-3, od 3. srpnja 2012. godine.

Članak 3.

(1) Naziv Zajednice je: „Turistička zajednica Grada Pakraca“.

(2) Skraćeni naziv Zajednice je: „TZ Grada Pakraca“.

(3) Sjedište Zajednice je: Pakrac, Hrvatskih velikana 3.

Članak 4.

(1) Zajednica ima pečat okruglog oblika, s nazivom „Turistička zajednica Grada Pakraca“ promjera 30 mm

(2) Žig Zajednice je okruglog oblika, promjera 30 mm, a sadrži naziv Zajednice

(3) Žig se koristi za svakodnevno poslovanje Zajednice. Svaki pečat i žig imaju redni broj

(4) O broju pečata i žiga, načinu njihovog korištenja te osobama koje su odgovorne za njihovo očuvanje odlučuje direktor turističke zajednice.

Članak 5.

(1) Turistička zajednica ima znak koji sadrži – lik kune na kovanici Slavonski banovac, dio šahovnice (dvije kockice) i naziv Turističke zajednice.

(2) O promjeni sadržaja i oblika znaka odlučuje Turističko vijeće.

(3) O načinu korištenja znaka odlučuje direktor turističke zajednice.

(4) U provođenju promotivnih aktivnosti u zemlji i inozemstvu, Zajednica upotrebljava znak hrvatskog turizma koji se utvrđuje odlukom Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice.

Članak 6.

Zajednicom upravljaju njezini članovi i njihova se prava utvrđuju prema visini udjela članova u prihodima Zajednice i njihovom značaju za ukupni razvoj turizma.

Članak 7.

(1) Rad Zajednice je javan.

(2) Javnost rada osigurava se i ostvaruje na način propisan ovim Statutom.

Članak 8.

(1) Djelovanje Zajednice temelji se na načelu opće korisnosti.

(2) Turistička zajednica ne smije obavljati gospodarske djelatnosti, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

 (3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, turistička zajednica može:

 1. upravljati javnom turističkom infrastrukturom danom na upravljanje od strane jedinica lokalne samouprave, javnih ustanova odnosno pravnih osoba kojima je osnivač ili većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave
 2. organizirati manifestacije i priredbe koje pridonose turističkom identitetu destinacije
 3. objavljivati komercijalne oglase na svojim digitalnim online i offline kanalima komunikacije i zaključivati sponzorske ugovore u svrhu financiranja zadaća
 4. organizirati stručne skupove i edukacije
 5. pružati usluge putem turističkih informacijskih sustava te izrađivati tržišna i druga istraživanja i analize namijenjene komercijalnoj uporabi
 6. obavljati druge poslove i zadaće u funkciji razvoja turizma i destinacije koji nisu u suprotnosti s ovim Zakonom i ovim Statutom.

(4) Turistička zajednica ne smije imati ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, turistička zajednica može steći ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva ako je to u stečajnom postupku ili drugom postupku koji se vodi po posebnim propisima zakonit način namirenja tražbine.

II ZADAĆE ZAJEDNICE 

Članak 9.

(1) Zadaće Zajednice, kao lokalne destinacijske menadžment organizacije, su sljedeće:

1. Razvoj proizvoda

1.1. sudjelovanje u planiranju i provedbi ključnih investicijskih projekata javnog sektora i ključnih projekata podizanja konkurentnosti destinacije

1.2. koordinacija i komunikacija s dionicima privatnog i javnog sektora u destinaciji

1.3. razvojne aktivnosti vezane uz povezivanje elemenata ponude u pakete i proizvode – inkubatori inovativnih destinacijskih doživljaja i proizvoda

1.4. razvoj događanja u destinaciji i drugih motiva dolaska u destinaciju za individualne i grupne goste

1.5. razvoj ostalih elemenata turističke ponude s fokusom na cjelogodišnju ponudu destinacije

1.6. praćenje i apliciranje, samostalno ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave i drugim subjektima javnog ili privatnog sektora, na natječaje za razvoj javne turističke ponude i infrastrukture kroz sufinanciranje iz nacionalnih izvora, fondova Europske unije i ostalih izvora financiranja

1.7. upravljanje kvalitetom ponude u destinaciji

1.8. strateško i operativno planiranje razvoja turizma ili proizvoda na destinacijskoj razini te po potrebi organizacija sustava upravljanja posjetiteljima

1.9. sudjelovanje u izradi strateških i razvojnih planova turizma na području destinacije

1.10. upravljanje javnom turističkom infrastrukturom

1.11. sudjelovanje u provođenju strateških marketinških projekata koje je definirala Hrvatska turistička zajednica.

2. Informacije i istraživanja

2.1. izrada i distribucija informativnih materijala

2.2. stvaranje, održavanje i redovito kreiranje sadržaja na mrežnim stranicama destinacije i profilima društvenih mreža

2.3. osnivanje, koordinacija i upravljanje turističkim informativnim centrima (ako postoje/ima potrebe za njima)

2.4. suradnja sa subjektima javnog i privatnog sektora u destinaciji radi podizanja kvalitete turističkog iskustva, funkcioniranja, dostupnosti i kvalitete javnih usluga, servisa i komunalnih službi na području turističke destinacije

2.5. planiranje, izrada, postavljanje i održavanje sustava turističke signalizacije, samostalno i/ili u suradnji s jedinicom lokalne samouprave

2.6. operativno sudjelovanje u provedbi aktivnosti sustava eVisitor i ostalim turističkim informacijskim sustavima sukladno uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice kao što su: jedinstveni turistički informacijski portal te evidencija posjetitelja i svih oblika turističke ponude.

3. Distribucija

3.1. koordiniranje s regionalnom turističkom zajednicom u provedbi operativnih marketinških aktivnosti

3.2. priprema, sortiranje i slanje podataka o turističkoj ponudi na području destinacije u regionalnu turističku zajednicu i Hrvatsku turističku zajednicu

3.3. priprema destinacijskih marketinških materijala sukladno definiranim standardima i upućivanje na usklađivanje i odobrenje u regionalnu turističku zajednicu

3.4. pružanje podrške u organizaciji studijskih putovanja novinara i predstavnika organizatora putovanja u suradnji s regionalnom turističkom zajednicom te u suradnji s Hrvatskom turističkom zajednicom

3.5. obavljanje i drugih poslova propisanih Zakonom ili ovim Statutom.

(2) Zajednica je dužna voditi računa da zadaće koje provodi budu usklađene sa strateškim marketinškim smjernicama i uputama regionalne turističke zajednice i Hrvatske turističke zajednice.

(3) Zajednica može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća Hrvatske turističke zajednice biti član međunarodnih turističkih organizacija i srodnih udruženja.

III ČLANOVI ZAJEDNICE, NJIHOVA PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI 

Članak 10.

(1) Zajednica ima obvezatne članove.

(2) Osim članova iz stavka 1. Ovoga članka Zajednica može imati i dragovoljne članove.

1. Obvezatni članovi

Članak 11.

(1) Obvezatni članovi Zajednice su sve pravne i fizičke osobe koje na području Zajednice imaju sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pružaju usluge i slično (u daljnjem tekstu: poslovna jedinica) ili prebivalište i koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu ili obavljaju djelatnost koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(2) Obvezatno članstvo u Zajednici počinje danom osnivanja Zajednice ili danom početka obavljanja djelatnosti pravne i fizičke osobe na području Zajednice.

Članak 12.

(1) Na prestanak obvezatnog članstva u Zajednici ne utječe privremena obustava djelatnosti kao ni sezonsko obavljanje djelatnosti.

(2) Obvezatno članstvo u Zajednici prestaje: prestankom rada Zajednice, prestankom pravne ili smrću fizičke osobe te djelomičnim ili potpunim gubitkom poslovne sposobnosti fizičke osobe, prestankom poslovne jedinice, promjenom sjedišta pravne osobe ili promjenom prebivališta fizičke osobe izvan područja Zajednice, prestankom ostvarivanja prihoda pružanjem ugostiteljskih usluga ili usluga u turizmu ili obavljanja djelatnosti koja ima korist od turizma odnosno na čije prihode turizam ima utjecaj.

(3) Obvezatni članovi Zajednice odnosno njihovi predstavnici mogu birati i biti birani u tijela Zajednice.

2. Dragovoljni članovi

Članak 13.

(1) Kao dragovoljni članovi u Zajednicu se mogu učlaniti pravne i fizičke osobe koje nisu obvezatni članovi Zajednice sukladno članku 11. Ovoga Statuta.

(2) O zahtjevu osoba iz stavka 1. Ovoga članka odlučuje Skupština Zajednice.

(3) Dragovoljno članstvo u Zajednici prestaje istupanjem, neplaćanjem članarine duže od šest mjeseci ili isključenjem.

(4) Dragovoljni član Zajednice može biti isključen iz Zajednice ako se ne pridržava odredbi ovoga Statuta, odluka ili drugih akata tijela Zajednice ili ako svojim radom nanosi štetu Zajednici.

(5) Odluku o isključenju dragovoljnog člana donosi Skupština Zajednice.

3. Prava, obveze i odgovornosti članova Zajednice

 Članak 14.

Članovi Zajednice (obvezatni i dragovoljni) imaju prava, obveze i odgovornosti da:

 • oni ili njihovi predstavnici biraju ili budu birani u tijela Zajednice
 • upravljaju poslovima Zajednice i sudjeluju u radu Zajednice
 • daju inicijative koje imaju za cilj jačanje i promicanje turizma na području Zajednice
 • daju prijedloge i primjedbe na rad tijela Zajednice
 • predlažu razmatranje pitanja iz djelokruga Zajednice radi zauzimanja stavova i daju prijedloge za njihovo rješavanje
 • predlažu i usklađuju svoje međusobne odnose u zajedničke interese radi postizanja ciljeva Zajednice u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
 • predlažu sudjelovanje Zajednice u raznim akcijama u cilju očuvanja turističkog prostora, unapređivanja turističkog okružja i zaštite čovjekovog okoliša na području Zajednice
 • predlažu pomaganje razvoja turizma i u mjestima na području Zajednice koja nisu turistički razvijena
 • razmjenjuju u Zajednici informacije, obavljaju konzultacije i organiziraju sastanke
 • putem Zajednice ostvaruju suradnju s nadležnim tijelima lokalne samouprave i uprave na pitanjima rješavanje poremećaja u turizmu i većih problema u ostvarivanju gospodarskih interesa u djelatnostima ugostiteljstva i s tim djelatnostima neposredno povezanih djelatnosti
 • daju inicijative za donošenje mjera i propisa iz područja turizma
 • koriste stručnu pomoć Zajednice u pitanjima iz djelokruga Zajednice
 • predlažu promjene i dopune Statuta i općih akata
 • budu obaviješteni o radu Zajednice i njenih tijela o materijalno-financijskom poslovanju
 • sudjeluju u radu Zajednice i manifestacijama koje ona organizira
 • provode odluke i zaključke što ih donose tijela Zajednice
 • zastupaju dogovorene stavove Zajednice u Turističkoj zajednici županije
 • daju podatke i izvješća potrebna za izvršavanje zadaća Zajednice
 • pridržavaju se odredbi Statuta, odluka, zaključaka i drugih akata Zajednice

IV TIJELA ZAJEDNICE 

Članak 15.

Tijela Zajednice su:

 1. Skupština
 2. Turističko vijeće
 3. Predsjednik Zajednice

(1) Skupština Zajednice

Članak 16.

(1) Skupština Zajednice je najviše tijelo upravljanja u Zajednici.

(2) Skupštinu Zajednice čine predstavnici fizičkih i pravnih osoba, članova Zajednice, s područja Grada Pakraca, razmjerno visini udjela pojedinog člana u prihodu Zajednice i to tako da:

članovi Zajednice s područja Grada Pakraca imaju 12 predstavnika i to:

 1. Član koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje s više od 5% – 3 predstavnika
 2. Član koji u ukupnom prihodu Zajednice sudjeluje pojedinačno s manje od 5% predstavljat će predstavnici unutar grupacije i to:
 1. Predstavnici ugostiteljske djelatnosti i smještaja – 2 predstavnika s najvećim udjelom unutar ovih skupina
 2. predstavnici uslužnih djelatnosti – 2 predstavnik s najvećim udjelom unutar ove skupine
 3. predstavnici trgovačkih djelatnosti– 2 predstavnika s najvećim udjelom unutar ove skupine
 4. predstavnici proizvodna i prerađivačka industrija – 1 predstavnik s najvećim udjelom unutar ove skupine
 5. predstavnici ostalih djelatnosti neposredno povezanih s turizmom – 2 predstavnika s najvećim udjelom unutar ove skupine

(3) Jedan član Zajednice može imati maksimalno 40% predstavnika u Skupštini.

(4) Kao udio u prihodu Zajednice iz stavka 2. Ovoga članka računaju se članarina i 25% turističke pristojbe koje je taj član uplatio Zajednici, a koje uplate se odnose na obveze u godini koja prethodi godini u kojoj se provode izbori za Skupštinu Zajednice.

(5) Ako tijekom mandata dođe do promjene udjela u prihodima za više od 10 %, broj predstavnika članova skupštine iznova će se utvrditi prema stavku 2. Ovoga članka.

(6) Promjenu iz stavka 5. Ovoga članka utvrđuje Skupština istodobno s donošenjem godišnjeg financijskog izvješća.

(7) Članovi, odnosno predstavnici članova Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Skupštine.

(8) Ukoliko predstavnici odbiju predstavljati članove svoje skupine u Skupštini Zajednice, svaku pojedinu skupinu predstavljati će članovi koji po udjelu u prihodu Zajednice slijede iza predstavnika s najvećim udjelom, i tako redom.

Članak 17.

Skupština Zajednice:

 1. donosi Statut Zajednice
 2. donosi odluku o osnivanju i ustroju, pravima i dužnostima te načinu poslovanja
 3. odlučuje o izboru i razrješenju članova Turističkog vijeća
 4. donosi godišnji program rada Zajednice
 5. donosi izvješće o izvršenju programa rada Zajednice
 6. nadzire poslovanje Zajednice
 7. odlučuje o zahtjevima za dragovoljno članstvo
 8. donosi odluku o izvješćima koje podnosi Turističko vijeće
 9. utvrđuje visinu članarine za dragovoljne članove Zajednice
 10. donosi Poslovnik o radu Skupštine Zajednice
 11. daje nadležnim tijelima inicijative za donošenje zakona i drugih propisa
 12. razmatra i zauzima stavove o najznačajnijim pitanjima koja proizlaze iz zadaća Zajednica, predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje
 13. prihvaća godišnja izvješća i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
 14. obvezna je obaviti nadzor najmanje jednom godišnje i to prije donošenja izvješća o izvršenju programa rada te je, pored navedenog nadzora, obvezna obaviti nadzor i na zahtjev natpolovične većine članova Skupštine kao i po nalogu nadležnog ministarstva, ukoliko takav zahtjev Skupštine odnosno nalog ministarstva postoje
 15. nadzire materijalno i financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Zajednice
 16. nadzire izvršenje i provedbu programa rada Zajednice
 17. bira predstavnike u skupštinu regionalne turističke zajednice iz redova članova Zajednice
 18. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

(1) Mandat članova Skupštine Zajednice traje četiri godine.

(2) Članu Skupštine Zajednice može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je primljen:

 • opozivom od strane člana Zajednice čiji je predstavnik
 • prestankom rada kod člana Zajednice čiji je predstavnik
 • na osobni zahtjev

(3) Skupština Zajednice može predložiti članu Zajednice da opozove svog predstavnika ako svoju dužnost ne obavlja u skladu sa zadaćama Zajednice ili je uopće ne obavlja.

(4) Novoizabranom članu Skupštine mandat traje do isteka vremena na koji je bio izabran član Skupštine kojem je prestao mandat na jedan od načina utvrđen u stavku 2. Ovog članka.

Članak 19.

Izbore za Skupštinu Zajednice raspisuje Turističko vijeće najkasnije 60 dana prije isteka mandata Skupštine Zajednice.

Članak 20.

(1) Skupština Zajednice odlučuje na sjednicama.

(2) Redovna sjednica održava se najmanje dva puta godišnje.

(3) Izvanredna sjednica saziva se u slučaju:

 • izbora članova Turističkog vijeća ako se njegov broj smanji za više od ¼
 • na zahtjev Turističkog vijeća, najmanje 1/10 članova Skupštine, direktora turističke zajednice

(4) Podnositelj zahtjeva za sazivanje izvanredne sjednice dužan je predložiti dnevni red Skupštine Zajednice.

(5) Ako u slučaju iz stavka 3. ovoga članka predsjednik Zajednice ne sazove Skupštinu Zajednice, mogu ju sazvati Turističko vijeće ili 20% članova Skupštine.

Članak 21.

(1) Skupština Zajednice može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

(2) Skupština Zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom nije drugačije propisano.

(3) Ako na sjednici Skupštine ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine, na istoj sjednici saziva se sljedeća sjednica Skupštine, s datumom održavanja unutar 15 dana od dana sazivanja neodržane sjednice Skupštine.

(4) Iznimno od stavaka 1. I 2. ovoga članka, tako održana sljedeća Skupština može pravovaljano odlučivati i kad sjednici ne prisustvuje više od polovice članova Skupštine pod uvjetom da odlučuje dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.

(5) Ako Skupština ne usvoji izvješće o izvršenju programa rada i izvješće o radu Turističkog vijeća, na istoj sjednici se raspušta Turističko vijeće i saziva nova sjednica Skupštine na kojoj se izabiru novi članovi Turističkog vijeća.

(2) Turističko vijeće 

Članak 22.

(1) Turističko vijeće izvršno je tijelo Skupštine Zajednice.

(2) Turističko vijeće odgovorno je Skupštini Zajednice.

Članak 23.

Turističko vijeće Zajednice:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine Zajednice
 2. predlaže Skupštini godišnji program rada Zajednice te izvješće o izvršenju programa rada
 3. zajedno s izvješćem o izvršenju programa rada podnosi Skupštini izvješće o svom radu
 4. upravlja imovinom Zajednice sukladno Zakonu i ovom Statutu te sukladno programu rada
 5. donosi opće akte za rad i djelovanje stručne službe Zajednice
 6. imenuje direktora Zajednice na temelju javnog natječaja te razrješava direktora Zajednice
 7. utvrđuje granice ovlasti za zastupanje Zajednice i raspolaganje financijskim sredstvima Zajednice
 8. daje ovlaštenje za zastupanje Zajednice u slučaju spriječenosti direktora
 9. donosi poslovnik o svom radu
 10. utvrđuje prijedlog Statuta i prijedlog izmjena Statuta
 11. priprema prijedloge i daje mišljenja o pitanjima o kojima odlučuje Skupština
 12. odlučuje o korištenju sredstava za izgradnju, adaptaciju i nabavu poslovnog prostora u skladu s programom rada
 13. donosi opće akte koje ne donosi Skupština Zajednice
 14. zahtjeva i razmatra izvješće direktora o njegovom radu te obvezno donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju navedenog izvješća
 15. potiče suradnju s drugim turističkim zajednicama i drugim pravnim i fizičkim osobama koje su neposredno i posredno uključena u turistički promet
 16. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili drugim propisom

Članak 24.

 • Izvješće o radu Turističkog vijeća iz članka 23. točke 3. ovoga Statuta sadrži podatke o:
 1. održanim sjednicama Turističkog vijeća (koje minimalno sadrži datum održavanja, dnevni red, imena prisutnih članova i slično)
 2. aktima koje je donijelo turističko vijeće (naziv akta, kratak opis, imena članova koji su glasali te vrstu danog glasa po pojedinom članu)
 3. načinu praćenja izvršenja programa rada i financijskog plana Zajednice.

Članak 25.

(1) Turističko vijeće Zajednice ima predsjednika i osam članova koje bira Skupština Zajednice iz redova članova Zajednice, vodeći računa da većina članova Turističkog vijeća bude iz redova članova Zajednice koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju usluge u turizmu.

(2) Predsjednik Zajednice je predsjednik Turističkog vijeća.

Članak 26.

(1) Mandat članova Turističkog vijeća traje četiri godine.

(2) Članu Turističkog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran:

 1. razrješenjem od strane Skupštine zajednice
 2. na osobni zahtjev

(3) Član Turističkog vijeća može se opozvati ako ne obavlja svoje dužnosti u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, ne provodi odluke Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

(4) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka, nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.

Članak 27.

(1) Turističko vijeće radi na sjednicama.

(2) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava sjednici Turističkog vijeća.

(3) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Turističkog vijeća predsjedava zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

Članak 28.

(1) Turističko vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice članova Vijeća.

(2) Turističko vijeće odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odluku o razrješenju direktora Zajednice Turističko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova Turističkog vijeća.

(4) Članovi Turističkog vijeća Zajednice ne mogu putem punomoći ovlastiti drugu osobu da umjesto njih sudjeluje u radu Turističkog vijeća.

Članak 29.

(1) Turističko vijeće odluke donosi u pravilu javnim glasovanjem.

(2) Turističko vijeće može odlučiti da se o određenom pitanju odlučuje tajnim glasovanjem.

(3) Način sazivanja i vođenja sjednica Turističkog vijeća i druga pitanja u svezi održavanja sjednice Turističkog vijeća uređuju se Poslovnikom.

(4) Predsjednik Zajednice

Članak 30.

(1) Predsjednik Zajednice predstavlja Zajednicu.

(2) Dužnost predsjednika Zajednice obnaša gradonačelnik Grada Pakraca.

(3) Predsjednik Zajednice je i predsjednik Skupštine i predsjednik Turističkog vijeća.

(4) Predsjednik Zajednice saziva i predsjedava Skupštini Zajednice i saziva i predsjedava sjednicama Turističkog vijeća.

(5) U trenutku razrješenja gradonačelnika sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave prestaje njegova dužnost predsjednika Zajednice, a u navedenom slučaju dužnost predsjednika obnaša osoba određena sukladno propisu kojim se uređuju jedinice lokalne samouprave.

(6) Dužnost predsjednika Zajednice može obnašati i osoba koju, iz redova članova turističke zajednice, odredi gradonačelnik. Osoba koju odredi gradonačelnik može obnašati dužnost predsjednika Zajednice samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određena.

Članak 31.

Predsjednik Zajednice:

 • predstavlja Zajednicu
 • saziva i predsjeda Skupštini Zajednice
 • saziva i predsjeda Turističkom vijeću
 • organizira, koordinira i usklađuje rad i aktivnosti Zajednice u skladu sa zakonom, ovim Statutom i programom rada Zajednice
 • brine se o zakonitom i pravodobnom izvršavanju zadaća Zajednice
 • pokreće i brine se o suradnji Zajednice s drugim turističkim zajednicama i drugim tijelima sa zajedničkim interesom
 • brine se o pripremi sjednica Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća
 • potpisuje odluke i druge akte koje donosi Skupština Zajednice i Turističko vijeće
 • obavlja i druge poslove utvrđene aktima Skupštine Zajednice i Turističkog vijeća.

Članak 32.

(1) U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Skupštine predsjeda zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik Zajednice i koji za svoj rad odgovara predsjedniku Zajednice.

(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka može predsjedavati sjednici Skupštine i Turističkog vijeća samo u vremenu trajanja mandata gradonačelnika od strane kojeg je određena.

(3) Osoba iz stavka 2. ovoga članka za obnašanje dužnosti predsjednika Zajednice ne prima naknadu.

4. Radna tijela

Članak 33.

(1) Skupština Zajednice i Turističko vijeće mogu osnovati privremena radna ili savjetodavna tijela (radne skupine, savjet, komisiju i sl.) radi razmatranja određenog pitanja, davanja mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz njihovog djelokruga.

(2) Skupština Zajednice i Turističko vijeće odlukom o osnivanju tijela iz prethodnog stavka utvrđuju sastav, djelokrug rada i druga pitanja vezana za rad toga tijela.

V PREDSTAVLJANJE I ZASTUPANJE ZAJEDNICE 

Članak 34.

(1) Zajednicu predstavlja predsjednik Zajednice, a zastupa direktor Turističke zajednice.

(2) Direktor turističke zajednice može dati pismenu punomoć drugoj osobi za zastupanje Zajednice.

(3) Ako se opća punomoć daje osobi koja nije zaposlena u Zajednici, za davanje ove punomoći potrebna je suglasnost Turističkog vijeća.

(4) Punomoć iz stavka 2. ovoga članka daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju obvezni odnosi.

VI OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U TURISTIČKOJ ZAJEDNICI 

Članak 35.

(1) Radi obavljanja stručnih i administrativnih poslova Zajednice može se osnovati stručna služba.

(2) Sjedište stručne službe je u sjedištu Zajednice.

Članak 36.

(1) Odluku o osnivanju i nazivu stručne službe donosi Turističko vijeće Zajednice.

(2) Djelokrug, unutarnje ustrojstvo, organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u Turističkoj zajednici utvrđuje Turističko vijeće aktom o ustrojstvu i sistematizaciji, na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 37.

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova obuhvaća osobito ove poslove:

 • provođenje zadatka utvrđenih programom rada Zajednice
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi pripremanja sjednica tijela Zajednice
 • obavljanje stručnih i administrativnih poslova u svezi s izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice
 • obavljanje pravnih, financijskih i knjigovodstvenih poslova, kadrovskih i općih poslova, vođenje evidencija i statističkih podatka utvrđenih propisima i aktima Zajednice
 • izradu analiza, informacija i drugih materijale za potrebe tijela Zajednice
 • davanje tijelima Zajednice kao i drugim zainteresiranim stručna mišljenja o pitanjima iz djelokruga Zajednice
 • obavljanje i drugih poslova koje odrede tijela Zajednice.

Članak 38.

(1) Na radne odnose zaposlenih u Turističkoj zajednici primjenjuju se opći propisi o radu, ako Zakonom nije drugačije propisano.

(2) Ministar pravilnikom propisuje posebne uvjete glede stručne spreme, radnog iskustva, znanja jezika i drugih posebnih znanja i sposobnosti, koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkoj zajednici.

(3) Direktor Turističke zajednice i radnici na stručnim poslovima na izvršenju zadaća Zajednice, osim ispunjavanja posebnih uvjeta utvrđenih pravilnikom iz stavka 2. ovoga članka Statuta, moraju imati položen stručni ispit za rad u Turističkoj zajednici.

(4) Stručni ispit polaže se pred Ispitnom komisijom nadležnog Ministarstva i prema ispitnom programu, a o položenom ispitu izdaje se uvjerenje.

(5) Ministar pravilnikom propisuje ispitni program za stručni ispit, sastav ispitne komisije i način polaganja ispita.

(6) Iznimno od stavka 3. ovoga članka položeni stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u Turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

(7) Osoba iz stavka 3. ovoga članka, koja u trenutku sklapanja ugovora o radu ispunjava uvjete utvrđene propisom iz stavka 2. ovoga članka, ali nema položen ispit, mora u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit.

(8) Osobi iz stavka 7. ovoga članka koji ne položi stručni ispit prestaje radni odnos po isteku posljednjeg dana roka za polaganje stručnog ispita.

Članak 39.

(1) Turistička zajednica ima direktora.

(2) Direktora Turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine (od 01. 01. 2022.).

(3) Direktor turističke zajednice, osim uvjeta propisanih pravilnikom iz članka 38. stavka 2. ovog Statuta, mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

(4) Direktora Turističke zajednice, u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje osoba koju Turističko vijeće odredi iz redova članova Turističkog vijeća.

(5) Osoba koja zamjenjuje direktora Zajednice ima prava i dužnosti direktora.

Članak 40.

(1) Direktor Turističke zajednice zastupa Zajednicu, organizira i rukovodi radom i poslovanjem Zajednice, provodi odluke Turističkog vijeća Zajednice i u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada Zajednice. Za svoj rad odgovara Turističkom vijeću i predsjedniku Zajednice.

(2) Na osnovi ovlasti iz stavka 1. ovoga članka direktor turističke zajednice raspisuje javni natječaj za radna mjesta u Zajednici.

(3) Do izbora direktora Turističke zajednice, a najduže šest mjeseci, prava i obveze direktora turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka obnaša predsjednik Zajednice (od 01. 01. 2022.).

Članak 41.

(1) Direktor Turističke zajednice i drugi radnici zaposleni u Turističkoj zajednici ne mogu biti predsjednicima niti članovima skupštine i turističkog vijeća niti jedne turističke zajednice.

(2) Direktoru Turističke zajednice nije dopušteno obavljanje ugostiteljske djelatnosti i pružanje usluga u turizmu, sukladno posebnim propisima, na području za koje je osnovana turistička zajednica.

(3) Direktor Turističke zajednice ne smije u svojstvu osobe ovlaštene za zastupanje Turističke zajednice donositi odluke odnosno sudjelovati u donošenju odluka koje utječu na financijski ili drugi interes njegova bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera sukladno posebnom propisu koje regulira životno partnerstvo osoba istog spola, djeteta ili roditelja.

(4) Direktor Turističke zajednice ne smije biti član upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe koja je član Zajednice.

Članak 42.

Direktor Turističke zajednice:

 1. zastupa Zajednicu i poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zajednice
 2. zastupa Zajednicu u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama za javnim ovlastima
 3. organizira i rukovodi radom i poslovanjem Turističke zajednice
 4. provodi odluke Turističkog vijeća
 5. organizira izvršavanje zadaća Zajednice
 6. u granicama utvrđenih ovlasti odgovoran je za poslovanje Zajednice i zakonitost rada turističke zajednice
 7. usklađuje materijale i druge uvjete rada turističke zajednice i brine se da poslovi i zadaće budu na vrijeme i kvalitetno obavljeni u skladu s odlukama, zaključcima i programom rada Zajednice i njezinih tijela
 8. najmanje jednom godišnje i svaki put kada Turističko vijeće to zatraži, Turističkom vijeću podnosi izvješće o svom radu i radu turističke zajednice
 9. na temelju javnog natječaja odlučuje o zapošljavanju radnika u Turističkoj zajednici i raspoređivanju radnika na određena radna mjesta te o prestanku rada u skladu s aktom o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici
 10. upozorava djelatnike turističke zajednice i tijela Zajednice na zakonitost njihovih odluka
 11. odlučuje o službenom putovanju djelatnika Zajednice, korištenju osobnih automobila u službene svrhe i o korištenju sredstava reprezentacije
 12. predlaže ustrojstvo i sistematizaciju radnih mjesta u Turističkoj zajednici
 13. odlučuje o provjeri pojedinih stručnih poslova trećim osobama ako ocijeni da je potrebno i svrsishodno, a u cilju izvršenja zadataka Zajednice
 14. potpisuje poslovnu dokumentaciju Zajednice
 15. priprema, zajedno s predsjednikom Zajednice, sjednice Turističkog vijeća i Skupštine Zajednice
 16. predlaže mjere za unapređenje organizacije rada Turističke zajednice
 17. obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, aktima Zajednice i odlukama tijela Zajednice.

Članak 43.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Članak 44.

 • Direktor Turističke zajednice može biti razriješen:
 1. na osobni zahtjev
 2. ako zbog neizvršenja ili nemarnog vršenja svoje dužnosti Zajednica nije mogla vršiti svoje zadatke ili je izvršenje tih zadataka bilo otežano
 3. ako je uslijed nezakonitog, nesavjesnog ili nepravilnog rada ili zbog prekoračenja ovlaštenja nastala ili mogla nastati šteta
 4. ako bez osnovanog razloga ne izvrši ili odbije izvršiti odluke tijela Zajednice ili postupa protivno tim odlukama
 5. ako ne podnese Turističkom vijeću izvješće o svom radu
 6. ako Turističko vijeće ne prihvati izvješće direktora o radu direktora.

(2) Prijedlog za pokretanje postupka za razrješenje direktora, predsjednik, Skupština ili Turističko vijeće moraju podnijeti u slučaju iz stavka 1. Točka 2, 3, 4, 5. i 6. ovoga članka.

(3) Prije donošenja odluke o razrješenju, direktoru se mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.

(4) Odluku o razrješenju direktora turističke zajednice donosi Turističko vijeće sukladno članku 28. stavku 3. Statuta.

VII TURISTIČKI INFORMATIVNI CENTAR 

Članak 45.

 • Radi obavljanja turističko-informativnih poslova Zajednica može ustrojiti turističko-informativni centar (u daljnjem tekstu: TIC).

Poslovi TIC-a su:

 1. prikupljanje, obrada i davanje informacija u cilju poticanja promidžbe turizma na području destinacije
 2. prikupljanje informacija o turističkim potrebama i drugim pojavama u zemlji i inozemstvu od značaja za turizam destinacije
 3. informiranje turista o znamenitostima i privlačnosti turističkog okružja, spomenicima kulture i dr.
 4. davanje ostalih potrebnih turističkih informacija
 5. suradnja s informativnim organizacijama
 6. ostali poslovi utvrđeni odlukama tijela Zajednice

(2)  TIC nema svojstvo pravne osobe.

Članak 46.

(1) Poslove TIC-a vodi i organizira voditelj TIC-a.

(2) Voditelj TIC-a za svoj rad i rad TIC-a odgovara Turističkom vijeću i direktoru Turističke zajednice.

Članak 47.

Unutarnja organizacija i ostala pitanja u svezi s radom TIC-a uredit će se općim aktom o ustrojstvu i sistematizaciji kojeg donosi Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

VIII ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI U ZAJEDNICI 

Članak 48.

(1) Svaki član tijela Zajednice osobno je odgovoran za savjesno obavljanje svojih dužnosti.

(2) Svaki član tijela Zajednice odgovoran je za svoj rad tijelu koje ga je izabralo, a članovi Skupštine Zajednice odgovorni su članu Zajednice kojeg predstavljaju.

(3) Direktor Turističke zajednice odgovoran je za zakonito, savjesno i stručno obavljanje dužnosti i zadataka koje mu je utvrdilo Turističko vijeće.

IX GOSPODARENJE U ZAJEDNICI 

Članak 49.

(1) Zajednica zastupa u pravnom prometu samostalno – u svoje ime i za svoj račun.

(2) Za obveze u pravnom prometu Zajednica odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Članak 50.

Financijsko-materijalno poslovanje Zajednice vodi se po propisima koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 51.

 • Za svaku poslovnu godinu Zajednica utvrđuje program rada.
 • Turistička zajednica je obvezna financijska sredstva koristiti sukladno programu rada.
 • Turističko vijeće je dužno podnijeti Skupštini prijedlog programa rada u roku koji Skupština odredi.
 • Skupština turističke zajednice dužna je do kraja tekuće godine donijeti program rada za slijedeću godinu.

Članak 52.

(1) Turistička zajednica područja Grada Pakraca obvezna je u postupku donošenja Programa rada međusobno usklađivati i koordinirati s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

(2) Zajednica dostavlja prijedlog programa rada za sljedeću poslovnu godinu Turističkoj  zajednici županije.

Članak 53.

(1) Godišnji program rada turističke zajednice izrađuje se po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(2) Godišnji program rada Zajednice sadrži pojedinačno utvrđene planirane zadatke i potrebna financijska sredstva za njegovo izvršenje.

(3) Prijedlog programa rada Zajednice dostavlja se članovima Skupštine Zajednice u roku od osam dana prije održavanja sjednice na kojoj se isti dokumenti donose.

Članak 54.

(1) Tijekom godine Zajednica može mijenjati i dopunjavati svoj program rada.

(2) Ako tijekom godine dođe do odstupanja programa rada u obujmu većem od 5%, Zajednica je dužna donijeti izmjene, odnosno dopune programa rada.

(3) Izmjene iz stavka 2. ovoga članka obavljaju se po postupku koji je propisan za donošenje programa rada.

(4) Zajednica je dužna program rada te izmjene odnosno dopune programa rada objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

Članak 55.

(1) Za izvršenje programa rada odgovorno je Turističko vijeće.

(2) Naredbodavac za izvršenje godišnjeg programa rada je direktor Turističke zajednice.

Članak 56.

Turističko vijeće dužno je Skupštini Zajednice podnijeti prijedlog izvješća o izvršenju programa rada u roku koji Skupština odredi.

Članak 57.

(1) Prijedlog izvješća o izvršenju programa rada mora se staviti na uvid članovima Skupštine Zajednice osam dana prije razmatranja na Skupštini.

(2) Izvješće o izvršenju programa rada dostavlja se Turističkoj zajednici županije.

(3) Izvješće o izvršenju programa rada za prethodnu godinu donosi Skupština Zajednice do kraja ožujka tekuće godine.

(4) Zajednica je dužna izvješće o izvršenju programa rada iz stavka 3. ovoga članka objaviti na svojim mrežnim stranicama u roku od osam dana od dana donošenja.

(5) Turistička zajednica obvezuje se izraditi izvješće o izvršenju programa rada turističke zajednice po jedinstvenoj metodologiji i obveznim uputama koje donosi Ministarstvo na prijedlog HTZ-a.

(6) Izvješće o izvršenju programa rada obvezno sadržava podatke o izvršenju programom rada pojedinačno utvrđenih zadataka, izdacima njihovog izvršenja, izdacima za poslovanje turističke zajednice i rad tijela Zajednice, ostvarenju prihoda po izvorima, financijskom rezultatu poslovanja, usporedbu programa rada i njegovog ostvarenja s obrazloženjem odstupanja, analizu i ocjenu izvršenja programa te procjenu učinka poduzetih aktivnosti na razvoj turizma.

Članak 58.

 • Prihodi turističke zajednice su:
 1. turistička pristojba, sukladno posebnom propisu koji uređuje turističku pristojbu
 2. članarina, sukladno posebnom propisu koji uređuje članarine u turističkim zajednicama
 3. prihodi od obavljanja gospodarskih djelatnosti iz članka 10. stavka 3. Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. 52/19 i 42/20).
 • Osim prihoda iz stavka 1. ovoga članka turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz:
 • proračuna jedinica lokalne samouprave
 • članarine dragovoljnih članova sukladno odluci Skupštine Turističke zajednice
 • dragovoljnih priloga i darova
 • imovine u vlasništvu
 • fondova Europske unije i drugih fondova

(3) Zajednica se može na temelju posebne odluke Turističkog vijeća financijski zaduživati radi realizacije programa rada, ali ukupna vrijednost obveza po osnovi zaduženja na godišnjoj razini ne smije prelaziti 10% financijskim planom predviđenih ukupnih prihoda.

(4) Troškovi za plaće radnika zaposlenih u Zajednici ne smiju prelaziti 40% ukupnih prihoda Zajednice.

(5) Ograničenje iz stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na troškove plaća radnika zaposlenih u TIC-u Zajednice.

Članak 59.

(1) Obvezatni članovi plaćaju članarinu Zajednici u skladu s posebnim zakonom.

(2) Dragovoljni članovi Zajednice plaćaju članarinu Zajednici u visini koju posebnom odlukom utvrdi Skupština Zajednice.

Članak 60.

(1) U godišnjem programu rada Zajednice može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) koja se koriste tijekom godine za nepredviđene i nedovoljno predviđene poslove i zadatke koji se financiraju iz programa rada Zajednice.

(2) Sredstvima tekuće rezerve raspolaže Turističko vijeće na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 61.

Sredstva Zajednice vode se na jedinstvenom žiro-računu.

Članak 62.

(1) Turističko vijeće Zajednice upravlja imovinom Zajednice s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

(2) Za nabavu i otuđenje nekretnina Turističko vijeće mora zatražiti prethodnu suglasnost Skupštine Zajednice koja o tome odlučuje većinom glasova svih članova Skupštine Zajednice.

X JAVNOST RADA ZAJEDNICE 

Članak 63.

Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, objavom na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice, putem elektronskih medija, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 64.

Predsjednik Zajednice odgovoran je za redovito, potpuno i po obliku i sadržaju pristupačno informiranje javnosti o radu Zajednice.

XI POSLOVNA TAJNA 

Članak 65.

(1) Poslovnu tajnu Zajednice čine isprave i podaci čije bi odavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno poslovanju Zajednice i štetilo interesima i poslovnom ugledu Zajednice.

(2) Predsjednik Zajednice određuje koje isprave i podaci su poslovna tajna, kako i ostala pitanja u svezi s poslovnom tajnom.

(3) Poslovnu tajnu dužni su čuvati svi članovi i zaposleni u Zajednici koji na bilo koji način saznaju za ispravu ili podatak koji je utvrđen kao poslovna tajna i nakon prestanka radnog odnosa u Zajednici.

(4) Povreda odredaba ovoga Statuta koja se odnosi na poslovnu tajnu je teža povreda radne dužnosti.

XII ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA 

Članak 66.

(1) Zajednica obavlja poslove i ispunjava svoju zadaću na način koji osigurava zaštitu prirode i poboljšava kvalitetu čovjekova okoliša sukladno propisima u Republici Hrvatskoj.

(2) Posebnu brigu Zajednica vodi o zaštiti i čuvanju kulturnih dobara.

XII PRESTANAK RADA TURISTIČKE ZAJEDNICE 

Članak 67.

Zajednica prestaje postojati na temelju:

 1. odluke Skupštine Zajednice o prestanku Zajednice
 2. rješenja Ministarstva o zabrani djelovanja Zajednice
 • Rješenje iz stavka 1. točke 2. ovoga članka Ministarstvo donosi ako:
 • Zajednica donosi opće akte suprotno zakonu, statutu ili drugom propisu
 • Skupština Zajednice nije izabrala članove Turističkog vijeća u roku od 60 dana od dana konstituiranja, isteka njihova mandata ili njihova razrješenja odnosno od dana podnošenja njihove ostavke
 • Zajednica nije održala izbore za novu skupštinu sukladno Zakonu i Statutu
 • se ni u roku od 60 dana od dana provedenih izbora ne konstituira Skupština Zajednice
 • Zajednica nije izvršila mjere odnosno ako je postupila suprotno obveznim uputama koje je u obavljanju nadzora naložilo Ministarstvo
 • Zajednica nije izvršila mjere koje je u obavljanju stručnog nadzora naložila Skupština Zajednice
 • troškovi za plaće zaposlenih u Zajednici prelaze 40% ukupnih prihoda Zajednice
 • Zajednica, u roku iz članka 22. Stavka 5. Zakona, ne izabere direktora.

Članak 68.

(1) Regionalna turistička zajednica čiji je član turistička zajednica općine/grada osnovana za područje jedne jedinice lokalne samouprave koja prestaje postojati dužna je okončati poslove turističke zajednice općine/grada koji su u tijeku, naplatiti potraživanja i podmiriti vjerovnike.

(2) Imovinu preostalo nakon namirenja vjerovnika, u slučaju prestanka turističke zajednice iz stavka 1. ovoga članka, stječe regionalna turistička zajednica, sukladno Statutu.

XIV STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 Članak 69.

(1) Zajednica ima Statut i druge opće akte (pravilnici, odluke, poslovnici).

(2) Opći akti Zajednice moraju biti u suglasnosti s odredbama Statuta. Statut mora biti u suglasnosti sa Zakonom i drugim propisima.

(3) U slučaju nesuglasnosti općih akata sa Statutom primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Statuta.

(4) Ocjenu suglasnosti općih akata sa Statutom daje Skupština Zajednice.

(5) Kada utvrdi da opći akt nije u suglasnosti sa Statutom, Skupština svojom odlukom ukida ili poništava taj akt odnosno njegove pojedine odredbe.

Članak 70.

(1) Statut donosi, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, Skupština Zajednice dvotrećinskom većinom svih predstavnika u Skupštini Zajednice.

(2) Poslovnik o radu Skupštine donosi Skupština Zajednice na svojoj prvoj sjednici običnom većinom glasova.

(3) Ostale opće akte donosi Turističko vijeće Zajednice na prijedlog predsjednika Zajednice ili na osobnu inicijativu, a opće akte Turističkog ureda na prijedlog direktora turističke zajednice.

Članak 71.

Opći akti turističke zajednice su akti o:

 • ustrojstvu
 • organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • radnim odnosima, disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti zaposlenih
 • obračunu i isplati plaća, naknadi plaća i ostalim primanjima
 • akti utvrđeni Statutom i odlukom Turističkog vijeća.

Članak 72.

(1) Izmjene i dopune Statuta donose se u postupku i na način određen za donošenje Statuta.

(2) Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može podnijeti Turističko vijeće ili najmanje desetina članova Skupštine Zajednice.

(3) Prijedlog izmjena i dopuna Statuta dostavlja se članovima Skupštine Zajednice radi davanja primjedbi i prijedloga. Primjedbe i prijedlozi dostavljaju se Turističkom vijeću Zajednice u roku od osam dana od dana primitka. Nakon razmatranja primjedbi i prijedloga Turističko vijeće utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i upućuje ga Ministarstvu na suglasnost. Nakon dobivene suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta upućuje ga Skupštini Zajednice na usvajanje.

Članak 73.

(1) Statut Zajednice objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

(2) Opći akti Zajednice oglašavaju se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Zajednice.

 

XV PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 74.

(1) Zajednica je dužna uskladiti svoj ustroj i druge opće akte s odredbama Zakona i Statuta u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Statuta.

(2) Do usklađenja općih akata s odredbama Statuta primjenjuju se postojeći opći akti.

(3) Do konstituiranja novih tijela Turističke zajednice Grada Pakraca u skladu s ovim Statutom, dosadašnja tijela nastavljaju s radom.

Članak 75.

Stupanjem na snagu ovoga Statuta prestaje važiti Statut Turističke zajednice Grada Pakraca koji je donesen 23. 08. 1998.godine.

Članak 76.

Ovaj Statut stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca, osim odredbe o mandatu direktora turističke zajednice kao i odredbe o obnašanju prava i obveza direktora od strane predsjednika turističke zajednice do izbora direktora, a najduže u vremenu od šest mjeseci, koje stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednica Turističke zajednice Grada Pakraca
Anamarija Blažević, bacc. admin. publ, gradonačelnica Grada Pakraca v. r.

Akti Gradskog vijeća 10/2020

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 22. sjednici održanoj 21. listopada 2020. godine donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE SPORAZUMA O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Daje se suglasnost na izmjene i dopune Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije, tekst kojih se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Pakraca za potpisivanje Sporazuma o izmjeni i dopuni Sporazuma o osnivanju javne ustanove Javna vatrogasna postrojba Požeško-slavonske županije u ime Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-05/20-01/1
URBROJ: 2162-04/01-20-1
Pakrac, 21. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 10/2020

Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje člana nadzornog odbora trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac

Temeljem članka 48. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE ČLANA NADZORNOG ODBORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA „VODE LIPIK“ D. O. O. PAKRAC

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Vode Lipik d. o. o. Pakrac predlaže se:
Zvonko Martinović iz Prekopakre, Ulica D. Duchača 46.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 022-05/20-01/5
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 15. listopada 2020. g.

 Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju Strategije prometnog razvoja Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Strategija prometnog razvoja Grada Pakraca.
2. Strategija iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-20-18
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju izvješća o radu trgovačkog društva „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2019. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/20-01/9
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g. i plana i programa rada za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g. i Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/20-01/2
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Muzeja grada Pakraca za 2019. g. i plana i programa rada za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Muzeja grada Pakraca za 2019. g. i Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/20-01/2
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju izvješća o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za školsku godinu 2019/2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu Osnovne glazbene škole Pakrac za šk. god. 2019/2020.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/6
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Odluka o imenovanju članova školskog odbora Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) i članka 11. stavak 1. Odluke o osnivanju javne ustanove Osnovne glazbene škole Pakrac (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 5/02), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O IMENOVANJU ČLANOVA ŠKOLSKOG ODBORA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE PAKRAC

Članak 1.

U Školski odbor Osnovne glazbene škole Pakrac ispred osnivača imenuju se:
1. Kristina Milek,
2. Jelena Hihlik,
3. Tomislav Novinc.

Članak 2.

Mandat članovima Školskog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/7
URBROJ: 2162-04/03-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i program rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnje izvješće o ostvarenju plana i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2019/2020.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/20-01/4
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac i kurikuluma za pedagošku godinu 2020/2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Maslačak Pakrac za pedagošku godinu 2020/2021. i Kurikulum za pedagošku godinu 2020/2021.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 601-01/20-01/5
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

 Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju izvješća o radu LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo sljedeći

 

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/20-01/10

URBROJ: 2162-01/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. donosi

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI
PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA
ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 10. dodaje se:
„11. Mjera 11. – Sufinanciranje troškova ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine do 50% ulaganja, a najviše do 10.000,00 kn po korisniku mjere.
Korisnici sredstava po ovoj mjeri mogu biti postojeći i novi mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem ili registriranom poslovnom jedinicom na području Grada Pakraca te obiteljska poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem/sjedištem na području Grada Pakraca.
Potporu nije moguće ostvariti ukoliko trgovačko društvo/obrt nema zaposlenih osoba pri čemu se vlasnik obrta smatra zaposlenikom obrta, uz uvjet da nije zaposlen kod drugog poslodavca.
Potporu nije moguće ostvariti za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u kojemu je nositelj zaposlen kod drugog poslodavca i koje ne obavlja poljoprivrednu djelatnost kao pretežitu djelatnost.
Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom u smislu ove mjere smatraju se isključivo stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3.500,00 kuna i vijek trajanja duži od godinu dana; sukladno čl. 12. st. 3. Zakona o porezu na dobit.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu uključuju nabavu novih i rabljenih strojeva i opreme nužnih za obavljanje registrirane djelatnosti i koji su povezani s obavljanjem djelatnosti.
Troškovi vezani uz ulaganja u dugotrajnu nematerijalnu imovinu uključuju nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, troškove vezane uz stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe, stjecanja novih znanja (know-how) te troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver).
Isporučitelji dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine korisnicima potpore u smislu ove mjere isključivo mogu biti subjekti registrirani za obavljanje gospodarskih djelatnosti (trgovačka društva, obrti i sl.). Za sve subjekte korisnike mjere koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se za njih vrijednost ulaganja računati bez PDV-a.
Svi računi izdani korisnicima za troškove ulaganja u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu prijavljeni na ovu mjeru moraju biti izdani i podmireni u razdoblju od 1. prosinca 2019. do 30. studenog 2020. godine.
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20, 8/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/3
URBROJ: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. godine donijelo je

ODLUKU
O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-9 od 20. srpnja 2020. godine i poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/09-20-10 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 10. kolovoza 2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2
URBROJ: 2162-05/09-20-17
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8) od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 21. sjednici, održanoj 12.10.2020. godine donijelo je

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.
Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.
Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

II.

Postupak javnog natječaja provest će se prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture (“Narodne novine”, broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.
Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.
Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

IX.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/11
URBROJ: 2162-05/09-20-6
Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 21. sjednici, održanoj 12. listopada 2020. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Usvaja se polugodišnje izvješće gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020.g.
 2. Izvješće se nalazi u privitku ovog zaključka.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 022-05/20-01/2

URBROJ: 2162-02/01-20-2

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Odluka o uvjetima, cijeni, kriterijima i postupku prodaje zemljišta u gospodarskoj zoni „Pakrac 1“

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09, 90/10, 143/12 i 152/14), članka 35. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 ) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 21. sjednici održanoj 12. listopada 2020. godine, donijelo je

ODLUKU O UVJETIMA, CIJENI, KRITERIJIMA I POSTUPKU PRODAJE ZEMLJIŠTA U GOSPODARSKOJ ZONI „PAKRAC 1“

 

UVODNI DIO

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, cijena, kriteriji i postupak prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni „Pakrac 1“ (u daljnjem tekstu: Zona).

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smisle ove Odluke imaju sljedeće značenje:

 1. zemljište je zemljište oznake k. č. br. 2304/3, k. č. br. 2276, k. č. br.  2277, k. č. br.  2278, k. č. br.  2279, k. č. br.  2304/1 i k. č. br. 2275, sve u k. o. Pakrac,
 2. kupac je domaća ili strana, pravna ili fizička osoba (obrtnik), koja ispunjava uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

POČETNA CIJENA ZEMLJIŠTA

Članak 3.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljišta oznaka k. č. br. 2276, k. č. br. 2277, k. č. br. 2278 i k. č. br. 2304/1, k. o. Pakrac, iznosi 5,00 (pet) kuna.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljište oznake k. č. br. 2304/3, k. o. Pakrac, iznosi 4,00 (četiri) kune.

Početna cijena kvadratnog metra (m2) za zemljišta oznaka k. č. br. 2279 i k. č. br. 2275, k. o. Pakrac, iznosi 1,00 (jednu) kunu.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu zemljišta platiti jednokratno, u roku 30 dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

RASPISIVANJE I PROVOĐENJE NATJEČAJA

 

Članak 4.

Postupak prodaje zemljišta u Zoni provodi se putem javnog natječaja koji raspisuje gradonačelnica Grada Pakraca.

Javni natječaj objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca i na oglasnoj ploči Grada Pakraca.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za prodaju zemljišta u Zoni, koje imenuje gradonačelnica, a ima ukupno pet članova.

Gradonačelnica može poništiti natječaj u bilo kojem trenutku.

 

KRITERIJI ZA ODABIR

 

Članak 5.

Kriteriji za odabir ponude Kupca su sljedeći:

 1. Broj zaposlenih radnika u Zoni

Kriterij se odnosi na broj zaposlenih radnika koji će raditi u Zoni. Kupac koji posluje na više lokacija i ima više djelatnosti u poslovnom planu, navodi broj radnika koji će raditi u izdvojenom pogonu u Zoni. Broj zaposlenih radnika razvrstan je u 5 grupa. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti u Zoni

Visina ulaganja je iznos koji prema poslovnom planu Kupac namjerava u zadanom roku uložiti u gradnju i opremanje prostora za obavljanje djelatnosti. Visina ulaganja promatra se u 5 grupa podijeljenih po različitim visinama iznosa ulaganja. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Vrsta djelatnosti

Vrsta djelatnosti je djelatnost kojom će se Kupac baviti u pogonu u Zoni i prema toj djelatnosti se dodjeljuju bodovi. Djelatnosti su podijeljene na proizvodne sadržaje i uslužne sadržaje. Točna razrada vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 1. Ponuđena cijena

Kupac može ponuditi veću cijenu od početne cijene. Broj bodova po ovom kriteriju izračunat će prema formuli navedenoj u tabelarnom prikazu.

 1. Prosječna visina neto plaće u području djelatnosti za godinu koja prethodi godini sklapanja ugovora o kupoprodaji nekretnine

Kriterij se odnosi na visinu plaće zaposlenih. Točna razrada kriterija vidljiva je u tabelarnom prikazu.

 Podaci iz stavka 1, točaka 1, 2, 3, i 4. ovog članka utvrđuju se uvidom u poslovni plan Kupca, a podatak iz stavka 1. točke 5. ovog članka utvrđuje se uvidom u izvješće Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske.

KRITERIJ BODOVANJE
R. br. Opis Način izračuna Bodovne grupe Broj bodova
1. Broj zaposlenih radnika u Zoni Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan 1-4 1
5-8 5
9-12 20
13-18 30
19 i više 40
2. Visina ulaganja u gradnju i opremanje prostora Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan do 125.000,00 kuna 1
125.000,01 – 250.000,00 kuna 5
250.000,01 – 500.000,00 kuna 12
500.000,01 – 1.000.000,00 kuna 20
1.000.000,01 kuna i više 30
3. Vrsta djelatnosti Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan  

Uslužna djelatnost

 

2
Proizvodna djelatnost 10
4. Visina ponuđene cijene Podatak se utvrđuje uvidom u poslovni plan Formula za izračun broja bodova:

Pc

Cp=————- x 10

Nc

Cp- cijena ponude

Pc- ponuđena cijena

Nc- najviša ponuđena cijena

 

10
 

 

5.

 

 

Visina plaće u području djelatnosti

 

 

Podatak se utvrđuje uvidom u izvješće Državog zavoda za statistiku Republike Hrvatske

 

 

 

Minimalna plaća               1
minimalna plaća – 4.500,00 kuna 4
4.500,01 – 5.500,00 kuna 6
5.500,01 -7.000,00 kuna 8
7.000,01 kuna i više 10
                                                                                                                              UKUPNO: 100

 

PRAVA I OBVEZE KUPCA

 

Članak 6.

Kupac je dužan imati registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj.

Ukoliko Kupac nema registrirano sjedište na području Grada Pakraca prilikom podnošenja prijave na natječaj, dužan je u roku 90 dana od dana potpisa ugovora o kupoprodaji registrirati sjedište na području Grada Pakraca.

Kupac je dužan započeti radove na uklanjanju ruševina i čišćenju parcele u roku 6 (šest) mjeseci od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan započeti obavljati gospodarsku djelatnost predviđenu poslovnim planom najkasnije u roku 2 (dvije) godine od dana potpisa ugovora o kupoprodaji.

Kupac je dužan, ukoliko zapošljava nove radnike u Zoni, zaposliti najmanje 70 % radnika s prebivalištem na području Grada Pakraca, uz uvjet da takve nezaposlene radne snage ima na području Grada Pakraca, a prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Požega, Ispostava Pakrac te broj novozaposlenih s prebivalištem na području Grada Pakraca ne smije smanjivati najmanje 3 (tri) godine od dana zapošljavanja.

Članak 7.

Pravo upisa vlasništva zemljišta Kupac stječe odmah po zaključenju Ugovora o kupoprodaji.

Radi osiguranja isplate kupoprodajne cijene, Grad Pakrac upisat će na kupljenoj nekretnini, u svoju korist, pravo zaloga u visini kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Kupcu se zabranjuje otuđenje kupljene nekretnine ili njezinog dijela, bilo kojim pravnim poslom, na rok od 5 godina.

U slučaju da Kupac odluči otuđiti nekretninu, Grad Pakrac ima pravo prvokupa.

Zabrana iz stavka 1. ovog članka te pravo prvokupa iz stavka 2. ovog članka upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

U slučaju nepoštivanja navedenih uvjeta, rokova i odredbi ove Odluke, natječaja i ugovora, Grad Pakrac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji zemljišta.

U slučaju raskida ugovora iz stavka 1. ovog članka, Kupac je dužan vratiti predmetno zemljište u vlasništvo Grada Pakraca.

Članak 10.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA:  943-01/19-01/44

URBROJ:  2162-06/08-20-1

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 9/2020

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Pakraca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Akti gradonačelnice 9/2020

Etički kodeks gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) gradonačelnica Grada Pakraca, dana 23. rujna 2020. godine, donosi

ETIČKI KODEKS
GRADSKE UPRAVE GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Predmet Etičkog kodeksa

Članak 1.

Etičkim načelima i standardima sadržanima u ovom Etičkom kodeksu, sukladno važećim propisima Republike Hrvatske te ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima, uređuju se načela i pravila dobrog ponašanja utemeljena na propisima, pravilima struke i široko prihvaćenim dobrim običajima, kojih su se, radi uspješnog obnašanja službe te radi očuvanja dostojanstva i ugleda službe, osobe zaposlene u gradskoj upravi Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: službenici) uvijek dužni pridržavati pri obavljanju svoje službe, u odnosima prema građanima i u međusobnim odnosima.
Etički kodeks donosi se u okviru dužnosti Grada Pakraca da u svojoj nadležnosti stvori uvjete i propiše norme ponašanja službenika u cilju korektnog, časnog i pravilnog obavljanja javne službe sukladno pravnom poretku Republike Hrvatske te promicanja čestitosti, odgovornosti, izvrsnosti i pravilnog upravljanja javnim poslovima i imovinom Grada Pakraca.
Načela sadržana u ovom Etičkom kodeksu upućuju na zakonito, pravično i profesionalno postupanje zaposlenika u okviru dužnosti, službe i nadležnosti Grada Pakraca.

Sadržaj Etičkog kodeksa

Članak 2.

Ovaj Etički kodeks sadržava temeljna načela i standarde dobre upravne prakse što ih se službenici trebaju pridržavati u odnosu prema građanima, fizičkim i pravnim osobama te drugim korisnicima usluga (u daljnjem tekstu: korisnici usluga), u odnosu prema drugim tijelima, u međusobnim odnosima te u odnosu prema radu i prema gradskom upravnom tijelu u kojem obavljaju službu.

Svrha Etičkog kodeksa

Članak 3.

Svrha ovog Etičkog kodeksa je promicanje etičkih i moralnih načela i vrijednosti u ponašanju u službi što su ih službenici dužni usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja, s ciljem ostvarivanja zajedničkog dobra, javnog interesa i interesa Grada Pakraca, transparentnijeg i učinkovitijeg poslovanja, kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima usluga te jačanja njihova povjerenja u obavljanje službe.

Rodna neutralnost izraza

Članak 4.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom Etičkom kodeksu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li u muškome ili ženskome rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. TEMELJNA NAČELA

Načelo zakonitosti i pravne sigurnosti

Članak 5.

U obavljanju službe službenici su dužni postupati u skladu s Ustavom, zakonima, drugim propisima i pravilima struke.

Načelo učinkovitoga, ekonomičnog i pravodobnog obavljanja poslova

Članak 6.

Službenici su dužni postupati učinkovito te sa što manje troškova i uloženog vremena i u najkraćem mogućem roku osigurati transparentno i pouzdano ostvarenje prava i interesa korisnika usluga i interesa Grada Pakraca.

Načelo odgovornog obavljanja poslova

Članak 7.

Službenici su dužni obavljati poslove ispravno, savjesno, marljivo i stručno te ostvarivati postavljene im ciljeve i odgovorni su za svoje postupke i rezultate rada.

Načelo poštivanja dostojanstva osobe i zabrane diskriminacije i povlašćivanja

Članak 8.

Službenici su dužni osigurati ostvarivanje prava i poštivanje integriteta i dostojanstva korisnika usluga i drugih službenika te u svom postupanju ne smiju diskriminirati ili povlašćivati korisnike usluga po osnovi dobi, nacionalnosti, etničke ili socijalne pripadnosti, jezičnog ili rasnog podrijetla, političkih ili vjerskih uvjerenja ili sklonosti, invalidnosti, obrazovanja, socijalnog položaja, spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije ili nekih drugih razloga suprotnih Ustavom i zakonima utvrđenim pravima i slobodama.

Načelo zabrane zlouporabe ovlasti i izbjegavanje sukoba interesa u službi

Članak 9.

Službenici ne smiju u postupanju prema korisnicima usluga i drugim službenicima zlouporabiti svoje ovlasti i položaj radi postizanja vlastitog interesa (materijalne i druge koristi) ili interesa druge fizičke ili pravne osobe. Službenici ne smiju službene informacije koristiti u nedozvoljene svrhe niti se koristiti svojim položajem kako bi utjecali na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti ili na donošenje političke odluke kojom bi na bilo koji način pogodovali sebi ili drugoj osobi.

Načelo zabrane primanja darova

Članak 10.

Službenicima je zabranjeno, radi povoljnijeg rješenja predmeta, tražiti i primiti dar i besplatne usluge, bez obzira na njihovu vrijednost. Ako je službeniku radi povoljnijeg rješenja kojeg predmeta ponuđena korist u obliku dara ili kakve druge ponude, službenik ju je dužan odbiti i o tome obavijestiti nadređenog službenika.

Načelo zaštite osobnog ugleda i ugleda službe

Članak 11.

U obavljanju poslova, kao i pri iznošenju stavova gradskoga upravnog tijela i osobnih stavova te u ponašanju na javnom mjestu, službenik je dužan paziti na osobni ugled, ugled službe i na povjerenje korisnika usluga u obavljanje službe. U obavljanju privatnih poslova službenici ne smiju koristiti službene oznake ili autoritet radnog mjesta u gradskom upravnom tijelu.
Službenici ne smiju vlastitim izgledom niti izgledom radnog prostora narušavati ugled službe.
Službenici se moraju odijevati uredno i pristojno, sukladno uobičajenim profesionalnim standardima, te primjereno poslovima koje obavljaju. Radni prostor službenici su dužni održavati u skladu s uobičajenim standardima te ga koristiti sukladno propisima.

Načelo zaštite javnog interesa i političke neutralnosti

Članak 12.

U obavljanju poslova službenici su dužni štititi javni interes u skladu s propisima. Službenik koji je član političke stranke ne smije isticati svoju političku pripadnost i politički djelovati u vrijeme obavljanja službe, niti njegova pripadnost političkoj stranci smije utjecati na nepristrano i profesionalno obavljanje poslova.

Načelo učinkovitog gospodarenja

Članak 13.

U obavljanju poslova službenici su obvezni postupati sukladno načelu učinkovitoga gospodarenja na temelju zakona i drugih propisa, uz pridržavanje načela ekonomičnosti i djelotvornosti.
Službenici su dužni zakonito, odgovorno i s dužnom pažnjom postupati s imovinom Grada Pakraca koja im je povjerena i predana za obavljanje poslova i ne smiju je koristiti za postizanje osobnog interesa ili za druge nezakonite aktivnosti.

III. ODNOS PREMA KORISNICIMA USLUGA I PREMA DRUGIM TIJELIMA

Način postupanja

Članak 14.

U odnosu s korisnicima usluga, službenici su dužni postupati profesionalno, objektivno, pristojno i pristupačno te se odnositi s dužnom pažnjom i poštovanjem.
Postupanje iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva ljubazno i susretljivo ophođenje te primjereno zanimanje, strpljenje i pružanje pomoći u skladu s propisima.
Službenici su obvezni postupati s posebnom pažnjom prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.
Postupanje službenika mora biti u skladu s utvrđenom svrhom i razmjerno cilju koji treba postići.
Službenici su korisnicima usluga dužni pružiti kvalitetnu uslugu, saslušati ih, odnosno omogućiti pisano ili usmeno izjašnjavanje o njihovim zahtjevima i postupcima što ih vode, te trebaju ostvariti dobru suradnju s korisnicima usluga oko svih pitanja od zajedničkog interesa.
U pisanoj i usmenoj komunikaciji s korisnicima usluga, službenici su dužni pridržavati se općeprihvaćenih standarda pristojnog poslovnog komuniciranja.
Na zahtjev korisnika usluga, službenici su dužni dati svoje podatke (ime i prezime te radno mjesto na kojem rade). Na vrata ili na ulaz u službenu prostoriju, stavlja se pločica s imenom i prezimenom službenika, nazivom radnog mjesta i službe u kojoj radi, a može sadržavati i akademski ili stručni naziv službenika.

Pružanje informacija i zaštita podataka

Članak 15.

Službenici su korisnicima usluga dužni pružiti sve potrebne informacije te zaštititi osobne i tajne podatke, uz uvjete i na način uređen posebnim propisima.

Davanje obrazloženja

Članak 16.

Službenici su korisnicima usluga dužni osigurati obrazloženje o provedenim postupcima i odlukama donesenim u obavljanju poslova.

Profesionalnost i stručnost

Članak 17.

Obavljanje poslova službenika utemeljeno je na profesionalnosti koja podrazumijeva visoku razinu potrebnih stručnih znanja i vještina za obavljanje poslova pripadajućeg radnog mjesta, usmjerene na kontinuirano unapređenje standarda kvalitete rada i usluga.
Službenici su dužni osigurati visoku razinu stručnosti na području djelokruga gradskoga upravnog tijela u kojem rade, pri čemu su obvezni stjecati nova znanja i vještine, služiti se suvremenim metodama i tehnikama što su im na raspolaganju, redovito pratiti, informirati se i usvajati izmjene propisa i ostale promjene što se odnose na djelokrug odnosnoga gradskog upravnog tijela i njihov rad.

Suradnja s drugim tijelima

Članak 18.

U područjima zajedničkog rada i interesa, službenici će razvijati i održavati dobre odnose i svrhovitu suradnju sa službenicima u tijelima državne uprave i u drugim državnim tijelima te s drugim tijelima s kojima surađuju.

Suradnja s medijima

Članak 19.

Službenici će uvažavati posebnu javnu ulogu koju imaju mediji te će preko nadležne službe za informiranje, aktivno i ne diskriminirajuće surađivati s medijima koji prate rad gradskog upravnog tijela, u okviru propisa koji uređuju medije i pravo novinara i drugih sudionika u javnome informiranju na slobodu izvješćivanja i na dostupnost javnih informacija, kao i drugih propisa i internih procedura komuniciranja s medijima.

IV. MEĐUSOBNI ODNOSI SLUŽBENIKA

Odnos službenika prema drugim službenicima

Članak 20.

Međusobni odnosi službenika temelje se na uzajamnome poštivanju, uvažavanju, odgovornosti, povjerenju i suradnji.
Službenici su dužni razvijati pozitivne međuljudske odnose, međusobno pružati pomoć u zajedničkome radu te ga usmjeravati na postizavanje što boljih rezultata.
Službenici moraju uvažavati autonomnost i stručnost iz vlastite i drugih struka, poticati inicijativu i kreativnost, razmjenjivati mišljenja, izvore spoznaje, svoje stručno znanje i vještine te prenositi informacije i podatke koji su od značenja za njihovo obavljanje posla.
Službenici ne smiju ometati jedni druge u obavljanju njihovih poslova.

Odnosi nadređenih i podređenih službenika

Članak 21.

U obavljanju poslova, podređeni i nadređeni službenici dužni su uspostaviti častan, pristojan, strpljiv, uravnotežen i kolegijalan odnos.
Službenici odgovaraju nadređenom službeniku za rad i metode što ih primjenjuju u izvršavanju poslova te su ih u obvezi na vrijeme i bez njihova posebnog pitanja obavijestiti o svim predmetima i saznanjima za koje se razumno smatra da je važno da s njima budu upoznati.
Nadređeni službenik dužan je poticati ostale službenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje službe, međusobno uvažavanje, poštivanje i suradnju te na primjeren odnos prema korisnicima usluga.
Nadređeni službenici u svakodnevnome će se radu prema podređenim službenicima odnositi otvoreno i s uvažavanjem, biti pravedni i davati im dobar primjer, obavijestit će ih o svim predmetima za koje je nužno da s njima budu upoznati te im osigurati dostupnost podataka nužnih za kvalitetno obavljanje poslova.
U organizaciji rada nadređeni službenici moraju voditi računa i poštovati što je moguće više afinitete, mogućnosti i sposobnosti svojih podređenih, poticati ih na stručno usavršavanje i obrazovanje te se suzdržati od privatiziranja odnosa i poticanja podređenih na djelovanje nespojivo s ovim Etičkim kodeksom.

V. IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 22.

Povjerenika za etiku imenuje gradonačelnik iz reda službenika i namještenika Grada na vrijeme od četiri godine.
U slučaju duže odsutnosti iz službe povjerenika za etiku, gradonačelnik će imenovati zamjenika povjerenika za etiku koji preuzima ovlasti i dužnosti odsutnoga povjerenika sve do njegova povratka.
Povjerenikom za etiku ne može se imenovati službenik i namještenik kojemu je izrečena kazna za povredu službene, tj. radne dužnosti.
Administrativnu potporu povjereniku za etiku pruža upravno tijelo zaduženo za kadrovske poslove.

Članak 23.

Odluka o imenovanju povjerenika za etiku sadržava: ime i prezime, radno mjesto na koje je raspoređen, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
Odluka iz stavka 1. ovoga članka mora se istaknuti na web-stranici i oglasnim pločama Grada.

VI. PRAVA I OBVEZE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 24.

Povjerenik za etiku iz članka 22. obavlja slijedeće poslove:
– prati primjenu Etičkog kodeksa u Gradu Pakracu,
– promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika Grada Pakraca te odnosima službenika i namještenika prema građanima,
– zaprima pritužbe službenika i namještenika te građana na neetičko ponašanje i postupanje službenika i namještenika,
– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe,
– priprema pisano izvješće i odgovor podnositelju pritužbe,
– vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama,
– podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu te izvanredno izvješće na zahtjev gradonačelnika.

VII. PODNOŠENJE PRITUŽBE

Članak 25.

Korisnici usluga i službenici mogu podnijeti pritužbu protiv službenika čije ponašanje ocjenjuju protivnim odredbama ovog Etičkog kodeksa.
Pritužba upućena gradonačelniku, pročelniku ili drugom nadređenom službeniku, bez odlaganja će se proslijediti povjereniku za etiku.
Pritužba iz stavka 1. i 2. ovoga članka može se podnijeti pisanim ili usmenim putem te putem elektroničke pošte. Ukoliko pritužbu zaprimi gradonačelnik, pročelnik upravnog tijela ili neko drugo mjerodavno tijelo Grada, pritužbu će bez odlaganja proslijediti povjereniku za etiku.

VIII. ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE

Članak 26.

Povjerenik za etiku dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe.
Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne prijave.

Članak 27.

U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbi povjerenik za etiku zatražit će pisanu izjavu službenika i namještenika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika i namještenika koji imaju neposredno saznanje o sadržaju pritužbe, izvješća mjerodavnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela te će poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.

Članak 28.

Ukoliko povjerenik za etiku u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi u pritužbi osnovani, u izvješću gradonačelniku, odnosno pročelniku upravnog tijela predložit će poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.
Na temelju izvješća povjerenika za etiku, gradonačelnik odnosno pročelnik upravnog tijela može, ovisno o vrsti i težini povrede pokrenuti postupak zbog povrede službene odnosno radne dužnosti i pisanim putem upozoriti službenika i namještenika na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.
Pročelnik, odnosno gradonačelnik, u roku od osam dana od dana zaprimanja izvješća, povjereniku za etiku dostavlja očitovanje na izvješće. Očitovanje sadržava informaciju o poduzetim mjerama.
Očitovanje se ne dostavlja ako iz izvješća proizlazi da nije bilo kršenja ovoga Etičkog kodeksa, odnosno da pritužba nije osnovana.
Ako pročelnik, odnosno gradonačelnik, u roku iz stavka 3. ovog članka ne dostavi očitovanje na izvješće, smatrat će se da nije bilo kršenja ovoga Etičkog kodeksa, odnosno da pritužba nije osnovana.

IX. ROK ZA DOSTAVU ODGOVORA PODNOSITELJU PRITUŽBE

Članak 29.

Povjerenik za etiku dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.
Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu ako nije zadovoljan odgovorom povjerenika za etiku.

X. PRITUŽBA NA NEETIČNO PONAŠANJE POVJERENIKA ZA ETIKU

Članak 30.

Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za etiku dostavlja se Etičkom povjerenstvu.
Etičko povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe i o tome izvijestiti gradonačelnika.
Ukoliko gradonačelnik na temelju dostavljenoga izvješća Etičkog povjerenstva o provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe ocijeni da je povjerenik za etiku počinio povredu Etičkog kodeksa, postupit će u skladu s odredbom članka 28. stavka 2. Etičkog kodeksa.

XI. ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU

Neovisnost rada povjerenika za etiku

Članak 31.

Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.
Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku oslobodit će se djelomično obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen na način da dio radnog vremena obavlja poslove povjerenika za etiku, a dio radnog vremena poslove radnog mjesta na koje je raspoređen.
Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku.
Etičko povjerenstvo dužno je najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu povjereniku i o tome izvijestiti gradonačelnika.

XII. NADZOR NAD PROVEDBOM ETIČKOG KODEKSA

Članak 32.

Nadzor primjene ovog Etičkog kodeksa provodi Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici koje imenuje i razrješava gradonačelnik. Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz reda službenika i namještenika Grada, nedvojbenog ugleda u Gradu.
Etičko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine.
Etičko povjerenstvo prati i nadzire primjenu ovog Etičkog kodeksa, daje mišljenje o njegovoj primjeni, prati primjenu međunarodnih standarda i primjenu propisa u području etičkoga postupanja te predlaže izmjene i dopune Etičkoga kodeksa.
Etičko povjerenstvo promiče i predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova, koruptivno i drugo neetično ponašanje, zaštitu ugleda službe i osobnoga ugleda službenika i namještenika.
Sva tijela Grada te službenici i namještenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.
Kada je potrebno odlučiti o članu Etičkog povjerenstva, umjesto njega u odlučivanju sudjeluje njegov zamjenik.

Djelokrug rada Etičkog povjerenstva

Članak 33.

Etičko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
– odgovara na pritužbe građana, pravih osoba, službenika i namještenika koji u roku od 60 dana od zaprimanja pritužbe nisu dobili odgovor na pritužbu ili nisu zadovoljni odgovorom;
– provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku i pritužbe povjerenika za etiku na neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema njemu;
– sastavlja izvješće o postupku provedenu po pritužbi;
– daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe;
– podnosi gradonačelniku godišnje izvješće o svom radu najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu te izvanredno izvješće na zahtjev gradonačelnika.
Etičko povjerenstvo djeluje na sjednicama. Predsjednik Etičkog povjerenstva saziva sjednicu, predlaže dnevni red te predsjedava i rukovodi sjednicom.
Etičko povjerenstvo odlučuje na sjednici većinom glasova svih članova.

Objava mišljenja i preporuka

Članak 34.

Mišljenja i preporuke Etičkog povjerenstva vezana uz sadržaj i primjenu ovog Etičkog Kodeksa objavljuju se na internetskoj stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Gradonačelnik stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih ovim Etičkim kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.
U pripremi i provedbi mjera u obzir se uzima i mišljenje službenika, kao i korisnika usluga.
Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz djelokruga gradonačelnika, pročelnika upravnog tijela i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću službenika i namještenika za provedbu (povredu) službene dužnosti i drugih propisanih oblika odgovornosti službenika i namještenika.

Članak 36.

Službenici su dužni ovaj Etički kodeks u dobroj vjeri provoditi i primjenjivati u svakodnevnome radu.
Pročelnik upravnoga tijela ili osoba koju on za to vlasti dužni su upoznati službenika i namještenika koji se prima u službu u Grad s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.

Članak 37.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
Ovaj Etički kodeks objavljuje se i na web-stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr).

GRADONAČELNICA

KLASA: 080-01/20-01/1
URBROJ: 2162-04/01-20-1
Pakrac, 23. rujna 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 9/2020

Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje brdskim električnim biciklima

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) gradonačelnica Grada Pakraca donosi

ODLUKU O DAVANJU OVLAŠTENJA ZA UPRAVLJANJE BRDSKIM ELEKTRIČNIM BICIKLIMA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se upravitelj i uređuje se način upravljanja brdskim električnim biciklima, 10 komada, marka: Apache, model: Tuwan e4.

Članak 2.

Ovom odlukom ne stječe se pravo vlasništva ili neko drugo stvarno pravo, utvrđeno Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, na biciklima iz članka 1. ove odluke.

Članak 3.

Sportskoj zajednici Grada Pakraca (dalje u tekstu: Sportska zajednica) daje se ovlaštenje za upravljanje električnim biciklima iz članka 1. ove odluke.

Članak 4.

Sportska zajednica je dužna upravljati električnim biciklima pažnjom dobrog gospodara.

 Članak 5.

Grad Pakrac i Sportska zajednica zaključit će poseban ugovor kojim će se detaljnije urediti prava i obveze u vezi provedbe ove odluke.

Članak 6.

Za provedbu ove odluke zadužuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije.

Članak 7.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADONAČELNICA

KLASA: 621-01/20-01/1

URBROJ: 2162-05/07-20-1

Pakrac, 12. listopada 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.

Akti gradonačelnice 6/2020 #Uncategorized

Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. godinu

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik i Plana rada i financijskog plana za 2021. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2019. g. i Plan rada i financijski plan za 2021. g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 214-01/20-01/02
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća trgovačkog društva „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. g. donijelo sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac za 2019. g.
2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-05/20-01/08
URBROJ: 2162-01/01-20-2
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o obavljanju prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom u Gradu Pakracu

Na temelju članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17. i 70/19.), članka 51. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18. i 98/19.), i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 02/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donosi,

ODLUKU O OBAVLJANJU PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM U GRADU PAKRACU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se odlukom propisuju uvjeti i način obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Grada), te uvjeti i postupak javnog poziva za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Javni poziv).

Članak 2.

Prijevoz putnika cestovnim turističkim vlakom obavlja se na temelju Rješenja za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (u daljnjem tekstu: Rješenje).
Rješenje izdaje Jedinstveni upravni odjel (u daljnjem tekstu: Upravni odjel), po provedenom javnom pozivu.

Članak 3.

Rješenje se izdaje na vrijeme od jedne godine.
Rješenje nije prenosivo.

Članak 4.

Relacija prometovanja cestovnog turističkog vlaka je u Pakracu: državna cesta D5 – Bolnička ulica –- okretište – parkiralište ispred športske dvorane ( Bolnička kbr. 57)
Gradonačelnik može po potrebi promijeniti relaciju prometovanja cestovnog turističkog vlaka za vrijeme trajanja Rješenja.

Članak 5.

Godišnji vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik sukladno sezonskom karakteru posla.
Dnevni vremenski raspored prometovanja cestovnog turističkog vlaka određuje prijevoznik uz suglasnost Jedinstvenog upravnog odjela.
Članak 6.
Cijenu usluge prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom određuje Gradonačelnik.

Članak 7.

Gradonačelnik može zaključkom, u vrijeme održavanja kulturnih, zabavnih, sportskih, političkih, humanitarnih i sličnih manifestacija, odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka bez provođenja javnog poziva, na vrijeme od najviše 7 dana, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.
Gradonačelnik može bez provođenja javnog poziva i uz ispunjenje uvjeta propisanih ovom Odlukom, zaključkom odobriti prometovanje cestovnog turističkog vlaka s područja susjedne jedinice lokalne samouprave na području Grada Pakraca, na temelju kojeg zaključka će Upravni odjel izdati Rješenje.

Članak 8.

Najniži iznos godišnje naknade određuje Gradonačelnik, a to je ujedno i početni iznos naknade za javni poziv.

II. UVJETI ZA OBAVLJANJE PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 9.

Odluku o raspisivanju i objavi javnog poziva donosi Gradonačelnik.
Javni poziv raspisuje Upravni odjel.
Postupak javnog poziva provodi Povjerenstvo za provedbu javnog poziva koje imenuje Gradonačelnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo se sastoji od tri člana.

Članak 10.

Javni poziv se provodi prikupljanjem pisanih zahtjeva.
Rok za podnošenje zahtjeva iznosi 15 dana.
U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji budu zaprimljeni u pisarnici Grada unutar roka bez obzira na način dostave.

Članak 11.

Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranicama Grada.
Javni poziv mora sadržavati:
1. djelatnost za koju se isti raspisuje
2. početni godišnji iznos naknade
3. način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva
4. iznos jamčevine koji treba položiti svaki podnositelj
5. naznaku da podnositelj koji odustane od zahtjeva nakon javnog otvaranja zahtjeva gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine
6. rok plaćanja naknade
7. naznaku da se nepotpuni zahtjevi neće uzeti u obzir
8. isprave koje su potrebne kao prilog zahtjevu
9. uvjete za odabir najpovoljnijeg zahtjeva
10. cijenu usluge prijevoza
11. relaciju i vrijeme prometovanja.
Gradonačelnik može u Odluci iz članka 9. ove Odluke propisati i druge uvjete koji mogu biti od značenja za provođenje javnog poziva.

Članak 12.

Zahtjev mora sadržavati:
1. osobne podatke,
2. iznos naknade,
3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
4. dokaz da podnositelj posjeduje sredstvo za obavljanje djelatnosti, tj. da u svom vlasništvu ima cestovni turistički vlak ili da ima sklopljen ugovor o korištenju cestovnog turističkog vlaka,
5. isprave kojima podnositelj dokazuje da je ovlašten za obavljanje prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom (izvadak iz Registra Trgovačkog suda ili Obrtnog registra) – ne starije od 3 mjeseca od dana objave javnog poziva
6. potvrda porezne uprave, da je kao domaća osoba ispunila sve obveze plaćanja poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
7. potvrdu da nema dospjelih a nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu po bilo kojoj osnovi – ne starije od 30 dana od dana objave javnog poziva
8. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila (prometna dozvola za vučno vozilo i priključna vozila),
9. druge potvrde i dokaze u svezi sa uvjetima koje mora zadovoljavati cestovni turistički vlak sukladno ovoj Odluci.
Isprave se mogu dostaviti u izvorniku, ovjerenoj preslici ili običnoj preslici uz uvjet da se izvornici ili ovjerene preslike, po pozivu, moraju dati na uvid.

Članak 13.

O postupku otvaranja zahtjeva sastavlja se zapisnik.
Najpovoljniji zahtjev utvrdit će se, uz ispunjenje uvjeta iz javnog poziva, na temelju kriterija naknade.

Članak 14.

Prijedlog Rješenja sa odabirom najpovoljnijeg podnositelja zahtjeva sa zapisnikom o provedenom javnom pozivu, Povjerenstvo u roku od najviše osam (8) dana od otvaranja zahtjeva, dostavlja Upravnom odjelu.
Podnositelji zahtjeva biti će obaviješteni o rješenju u roku od osam (8) dana od dana donošenja istog.
Podnositelj zahtjeva prije započinjanja prometovanja cestovnim turističkim vlakom je obavezan ishoditi potrebne suglasnosti sukladno posebnim zakonima za prometovanje na javnim cestama.
Gradonačelnik zadržava pravo da ne prihvati ni jedan prispjeli zahtjev, u kojem slučaju će poništiti javni poziv bez posebnog obrazloženja.

Članak 15.

Rješenje osobito sadrži:
1. naziv, adresu i OIB podnositelja zahtjeva,
2. relacije prometovanja cestovnim turističkim vlakom,
3. vrijeme na koje se izdaje,
4. iznos godišnje naknade i rok uplate,

Članak 16.

Podnositeljima zahtjeva koji ne uspiju u javnom pozivu, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaključivanja javnog poziva, dok se onom podnositelju koji bude izabran kao najpovoljniji uračunava u naknadu.
Podnositelju zahtjeva koji odustane od zahtjeva do javnog otvaranja zahtjeva, uplaćena jamčevina vratit će se u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja izjave o odustanku od zahtjeva.

Članak 17.

Rješenje se može ukinuti i prije isteka vremena na koje je izdano:
– na zahtjev prijevoznika
– ako prijevoznik kasni sa plaćanjem godišnje naknade duže od 30 dana
– prestankom pravne ili smrću fizičke osobe prijevoznika
– ako se prijevoznik ne pridržava odredbi Rješenja, ove Odluke i drugih pozitivnih propisa koji reguliraju obavljanju predmetne djelatnosti.

III. NAČIN OBAVLJANJA PRIJEVOZA PUTNIKA CESTOVNIM TURISTIČKIM VLAKOM

Članak 18.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, prijevoznik je dužan kod sebe imati:
– rješenje
– cjenik prijevoza.

Za vrijeme obavljanja prijevoza putnika cestovnim turističkim vlakom, vozač mora biti uredno odjeven ili imati uniformu i uljudno se odnositi prema putnicima, a cestovni turistički vlak mora biti uredan i čist.

Članak 19.

Vozač cestovnog turističkog vlaka nije dužan primiti putnika ako je:
– putnik fizički agresivan,
– putnik u vidno alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih sredstava.
Vozač cestovnog turističkog vlaka ne smije prevoziti djecu mlađu od osam godina bez pratnje punoljetne osobe.

Članak 20.

Vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je putniku izdati račun ili voznu kartu u skladu sa pozitivnim propisima, te ujedno izvršiti kontrolu kupljenih karata za obavljeni prijevoz.

Članak 21.

Nakon završene vožnje vozač cestovnog turističkog vlaka dužan je pregledati vozilo i eventualno nađene stvari predati Policijskoj postaji.

Članak 22.

Okretišta i stajališta cestovnog turističkog vlaka moraju biti posebno obilježena.
Posebna oznaka na okretištu i stajalištu cestovnog turističkog vlaka mora sadržavati:
– naziv prijevoznika
– natpis stajalište cestovni turistički vlak
– vrijeme polaska i dolaska
– cjenik izražen u kunama.

Članak 23.

Prijevoznik je dužan obilježiti i postaviti oznake iz članka 22. ove Odluke o svom trošku.
Obilježavanje i postavljanje oznaka iz članka 22. ove Odluke prijevoznik mora izvršiti prema uputama Upravnog odjela.

IV. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad provedbom ove odluke obavlja komunalni redar Grada Pakraca.

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/7
Ur.broj: 2162-06/01-20-02
Pakrac, 20. srpanj 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. b. 1480/23, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, k. o. Kusonje

Na temelju članka 103. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine, donosi

ODLUKU O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA U OPĆOJ UPORABI NA K. Č. BR. 1480/23, K. O. KUSONJE I K. Č. BR. 1480/24, K. O. KUSONJE

 

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama oznaka k. č. br. 1480/23, put, površine 163 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje i k. č. br. 1480/24, put, površine 243 m2, zk. ul. br. 127, k. o. Kusonje, jer je trajno prestala potreba korištenja istih kao nerazvrstane ceste.

Članak 2.

Općinski sud u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, Zemljišnoknjižni odjel, izvršit će brisanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama iz članka 1. ove Odluke, uz istodobni upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 943-06/20-01/05

URBROJ: 2162-06/08-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8) od 27.11.2019. godine i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici, održanoj 20. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

I.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Kapetanovo polje, Kraguj, Pakrac, Ploštine, Prekopakra i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

II.

Gradsko vijeće Grada Pakraca provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

III.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

IV.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

V.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

 

VI.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica, nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

VII.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

VIII.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

IX.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/2

URBROJ: 2162-05/09-20-9

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj  20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin – mag. prava
 2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije
 4. Vlado Eck- predstavnik Gradskog vijeća Grada Pakraca
 5. Željka Pejša Božić – predstavnica Gradskog vijeća Grada Pakraca

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/2, URBROJ: 2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/2, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/5

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVODJENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Povjerenstvo za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca imenuju se:

 1. Ivona Sandrin – mag. prava
 2. Branko Đaniš – dipl. ing. geodezije
 3. Dajana Čavlović – mag. ing. agronomije

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA:320-02/18-01/1, URBROJ:2162-05/09-18-2) i Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (KLASA: 320-02/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-19-3).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/20-01/6

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na sjednici održanoj 20. srpnja 2020. godine donosi

 

ODLUKA O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENJU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

Članak 1.

                U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:

 1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
 2. Vera Jandrić, dipl. ing. agr. – zamjenica predsjednika
 3. Dajana Čavlović, mag. ing. agr. – član

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

                Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom  14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (KLASA: 320-12/18-01/1, URBROJ: 2162-05/09-18-2).

Članak 5.

                Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/20-01/1

URBROJ: 2162-05/09-20-2

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o poništenju Odluke o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca, KLASA: 410-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 18. svibnja 2020. g. („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2020; „Narodne novine“ br. 64/2020).

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Klasa: 410-01/20-01/2
Urbroj: 2162-05/01-20-1
Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o dopuni Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj 20. srpnja 2020. donosi

 

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O PROVEDBI PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

 

Članak 1.

U Odluci o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) u glavi III. MJERE POTPORE nakon točke 9. Mjera 9. – Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac dodaje se:

10. Mjera 10. – Refundacija poreza na potrošnju

Ova mjera podrazumijeva refundaciju poreza na potrošnju putem obračunskog podmirenja navedenog poreza za sve obveznike plaćanja istog na području Grada Pakraca i to u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi obveznici plaćanja poreza na potrošnju koji obavljaju djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi podnošenjem obrasca PP-MI-PO za mjesece od lipnja do prosinca 2020. g. sa potvrdom zaprimanja od strane Porezne uprave, elektroničkom poštom na adresu mjere.covid-19@pakrac.hr; nakon čega će obvezniku putem obračunskog plaćanja provedenog od strane Grada Pakraca biti izvršena refundacija poreza na potrošnju.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/2

URBROJ:2162-05/01-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 8/2020

Odluka o izmjeni Odluke o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti

Na temelju odredbi članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 20. sjednici održanoj dana 20. srpnja 2020. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O RADU I RADNOM VREMENU U UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2015) članak 5. mijenja se i glasi:

„Prostor za usluživanje na otvorenom uz ugostiteljski objekt (terasa i sl.) može raditi u istom vremenu u kojem radi ugostiteljski objekt uz uvjet da se ne narušava javni red i mir te da razina buke ne prelazi najviše dopuštene razine buke sukladno pozitivnim propisima.

Odredba st. 1. ovog članka ne primjenjuje se na ugostiteljske objekte iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebni propisima od 21:00 do 6:00 sati, budući da isti mogu poslovati samo u zatvorenim prostorima.“

Članak 2.

Ostale odredbe u Odluci o radu i radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 5/2015) ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 335-02/20-01/1

URBROJ:  2162-05/01-20-1

Pakrac, 20. srpnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Ostalo 7/2020

Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Ostalo 7/2020

Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. g.

Akti Gradskog vijeća 5/2020

Odluka o provedbi programa mjera potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. donosi

ODLUKU O PROVEDBI

PROGRAMA MJERA POTPORA PODUZETNICIMA GRADA PAKRACA

ZBOG EPIDEMIJE VIRUSA COVID-19

 

I. UVOD

 

Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju virusa COVID-19, te je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20; nastavno:  Odluka Stožera).

Naprijed navedenom Odlukom Stožera, obustavljen je rad većine gospodarskih subjekata različitih djelatnosti, obustavljen je rad pružateljima različitih usluga (ugostiteljskim objektima, trgovinama, teretanama, dječjima igraonicama i  igralištima i dr.), osim prehrambenih trgovina, ljekarni i sličnih djelatnosti.

Kako bi se umanjili negativni učinci nastali proglašenom epidemijom virusa COVID-19, potrebno je pronaći iznaći mogućnosti kako bi se gospodarskim subjektima pogođenim navedenom epidemijom umanjile negativne posljedice i olakšalo poslovanje.

Cilj ove Odluke o provedbi programa mjera potpora poduzetnicama Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 (nastavno u tekstu: Program) je nastavak obavljanja gospodarskih djelatnosti obrtnika, trgovačkih društava i ostalih gospodarskih subjekata kao i očuvanje radnih mjesta.

Program je namijenjen svim gospodarskim subjektima koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca te negospodarskim subjektima kojima je obavljanje njihovih aktivnosti  obustavljeno Odlukom Stožera.

II. OPĆI UVJETI

 

Prihvatljivi korisnici mjera su gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, kao i gospodarski subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada Pakraca; te negospodarski subjekti kojima je obavljanje djelatnosti obustavljeno Odlukom Stožera; a uz ostale posebne uvjete na dan 29. veljače 2020. godine nisu imali nepodmirenih obveza prema Gradu Pakracu ili su te obveze podmirili do stupanja na snagu ovog Programa, odnosno najkasnije do podnošenja zahtjeva.

Grad Pakrac će se koristiti svojim evidencijama i evidencijama drugih nadležnih tijela za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom Programu.

Gradsko vijeće Grada Pakraca je na svojoj 18. sjednici održanoj 21. ožujka 2020. g. već donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca te Odluku o oslobađanju plaćanja komunalne naknade kojima su obveznici oslobođeni plaćanja komunalne naknade te zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca za vrijeme obustave rada temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne novine“ br. 32/20) od 19. ožujka 2020.

Za ostvarivanje prava po prethodno navedenim odlukama prihvatljivi korisnici moraju podnijeti zahtjev za odgovarajućom dokumentacijom na dostavu kojeg će korisnici biti pozvani istovremeno sa pozivom za podnošenje zahtjeva po ovom Programu.

III. MJERE POTPORE

Grad Pakrac će provesti ovaj program potpore za poduzetnike kroz sljedeće mjere:

 1. Mjera 1. – Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu

Ova mjera podrazumijeva:

 1. Oslobođenje plaćanja naknade za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u iznosu od 100% za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do 31. prosinca 2020. g.
 2. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade i naknade za korištenje javnih površina za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do 31. srpnja 2020. g.
 3. Oslobođenje plaćanja komunalne naknade pravnim osobama koje obavljaju djelatnost smještaja za razdoblje od datuma početka obavljanja djelatnosti nakon isteka roka u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti pa do  31. listopada 2020. g.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade, odnosno naknade za korištenje javne površine kojima je bio obustavljen rad Odlukom Stožera. Korisnici mjere 1.1 su obveznici plaćanja naknade za korištenje javne površine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti kojima je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti Odlukom Stožera, korisnici mjere 1.2 su svi ostali gospodarski subjekti kojima je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti istom Odlukom Stožera, a korisnici mjere 1.3 su pravne osobe koje obavljaju djelatnost smještaja na području Grada Pakraca, a kojima je bilo obustavljeno poslovanje Odlukom Stožera.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

Istekom rokova utvrđenih mjerom 1.1, 1.2 i 1.3 obveznici plaćanja komunalne naknade i  naknade za korištenje javnih površina nastavno se zadužuju za predmetne obveze utvrđene prethodnim rješenjima ili drugim odgovarajućim aktima.

 1. Mjera 2. –  Odgoda od plaćanja obveza prema Gradu Pakracu

 

Ova mjera podrazumijeva odgodu od plaćanja zaduženja za komunalnu naknadu i naknade za zakup javnih površina i poslovnih  prostora u vlasništvu Grada Pakraca; a za prostore koji se koriste za obavljanje gospodarske djelatnosti za svibanj, lipanj i srpanj 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade i obveznici plaćanja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca i naknade za zakup javnih površina.

Za odgođene mjesece zaduženje se mora platiti najkasnije do 31. prosinca 2020. godine, a na odgođena zaduženja neće se obračunavati zakonske zatezne kamate.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 3. – Odgoda slanja opomena i pokretanja postupaka prisilne naplate

Ova mjera podrazumijeva da Grad Pakrac do 31. prosinca 2020. godine odgađa slanje opomena te pokretanje i provedbu postupaka prisilne naplate za sva gradska potraživanja; osim za ona kojima prijeti zastara.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, kao i subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 4. – Besplatne usluge LRA Poduzetničkog centra Pakrac d. o. o.

LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac će do 31. prosinca 2020. godine bez naknade pružati usluge za subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnosti vezane za  prijave na mjere ublažavanja posljedica epidemije virusa COVID-19 koje donose Vlada Republike Hrvatske, Požeško-slavonska županija i Grad Pakrac.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi automatizmom.

 1. Mjera 5. – Sufinanciranje zakupa poslovnog prostora

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje zakupa poslovnih i drugih prostora koji služe za obavljanje gospodarske djelatnosti u visini od 50% plaćene zakupnine za vrijeme u kojem je bilo obustavljeno obavljanje djelatnosti Odlukom Stožera.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca, a istu obavljaju u poslovnom i drugom prostoru na području Grada Pakraca temeljem ugovora o zakupu sa zakupodavcem koji je fizička ili pravna osoba; a poslovanje im je bilo obustavljeno temeljem Odluke Stožera.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 6. – Sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za obavljanje djelatnosti

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje nabave opreme i higijenskih sredstava za osobnu zaštitu i postizanje uvjeta za obavljanje djelatnosti prema naputcima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Sufinancirati će se do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do ukupno 5.000,00 kn po gospodarskom subjektu. Mjera će se provoditi do prestanka provedbe propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca, a za čije obavljanje moraju osigurati uvjete za protuepidemijski sigurno obavljanje svoje djelatnosti.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 7. – Sufinanciranje novog zapošljavanja

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje novog zapošljavanje osoba sa prebivalištem na području Grada Pakraca. Sufinancirati će se iznos od 5.000,00 kn po novozaposlenoj osobi temeljem zaključivanja ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz uvjet da korisnik mjere nije smanjivao broj zaposlenih u odnosu na dan 29. veljače 2020. godine. Pojedinačnom korisniku mjere može se odobriti sufinanciranje za najviše četiri osobe. Obrtnici koji otvore obrt nakon 1. ožujka 2020. godine i osnivači trgovačkog društva koji su članovi uprave, odnosno zaposlenici u društvu se ne smatraju novozaposlenim osobama u smislu ove mjere. Mjera će se provoditi do prestanka provedbe propisanih mjera od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najduže do 31. prosinca 2020. godine.

Korisnici mjere su svi gospodarski subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Pakraca.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 8. – Sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje troškova osnivanja trgovačkog društva i otvaranja obrta sa sjedištem na području Grada Pakraca koji su ostvareni od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine i to u iznosu od 90% ostvarenih troškova. Korisnik sredstava obavezan je obavljati djelatnost, odnosno zadržati sjedište trgovačkog društva ili obrta na području Grada Pakraca najmanje 12 mjeseci od isteka mjeseca u kojem je predan zahtjev za ostvarivanje poticaja temeljem ove mjere.

Korisnici mjere su svi novoosnovana trgovačka društva i novootvoreni obrti sa sjedištem na području Grada Pakraca u razdoblju od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Pakracu od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne dokumentacije.

 1. Mjera 9. – Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac

 

Ova mjera podrazumijeva sufinanciranje troškova zakupa poslovnih prostora kojima upravlja LRA Poduzetnički centar Pakrac d. o. o. Pakrac:

– Poduzetnički inkubator, Zona male privrede 5, Pakrac

– Poduzetnički inkubator – druga generacija, Zona male privrede 3, Pakrac

– Tržnica Pakrac, Matice 4A, Pakrac

Intenzitet potpore može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova, odnosno za proizvodne djelatnosti:

– prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugih 6 mjeseci iznosi 75 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugu godinu iznosi 65 % ukupno prihvatljivih troškova

– treću godinu iznosi 50% ukupno prihvatljivih troškova

– četvrtu godinu iznosi 25% ukupno prihvatljivih troškova

te za uslužne djelatnosti:

– prvih 6 mjeseci iznosi 100 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugih 6 mjeseci iznosi 50 % ukupno prihvatljivih troškova

– drugu godinu iznosi 25 % ukupno prihvatljivih troškova

Nisu prihvatljivi troškovi nastali prije potpisa Ugovora o zakupu i redovni zajednički troškovi. Prihvatljivi su troškovi nastali u periodu od 1. prosinca 2019. g. do 30. studenog 2020. godine.

Korisnici mjere su gospodarski subjekti koji sa LRA Poduzetničkim centrom Pakrac d. o. o. Pakrac imaju zaključenje ugovore o zakupu poslovnih prostora.

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva zakupca prostora, a putem LRA Poduzetničkog centra Pakrac.

IV. PROVEDBA MJERA ZA PODUZETNIKE I UVJETI DODJELE

Potpore za poduzetnike iz ovog Programa nemaju obilježja državne potpore male vrijednosti, jer su sastavni dio gospodarskih mjera predloženih od Vlade Republike Hrvatske koje spadaju u očuvanje radnih mjesta u najugroženijim sektorima te su usmjerene na subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost.

Ovaj odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i na web stranici Grada Pakraca.

 

V. PODNOŠENJE PRIJAVA I POSTUPAK DODJELE

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Daje se ovlaštenje gradonačelnici Grada Pakraca za objavu javnog poziva za podnošenje zahtjeva temeljem ovog Programa, kojim pozivom će biti utvrđen način podnošenja prijave, obrasci za podnošenje zahtjeva, specifikacija potrebne dokumentacije te ostale odredbe za provedbu ovog Programa.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 302-01/20-01/1

URBROJ:2162-05/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2020

Odluka o dopuni Odluke o gradskim porezima Grada Pakraca

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ 115/16, 101/17) i članka 35. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. donosi

ODLUKU

 O DOPUNI ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2/18, „Narodne novine“ br. 27/18), u glavi II. VRSTE POREZA, podglava 2. Porez na potrošnju, iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a koji glasi:

„Obveznici plaćanja poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja poreza na potrošnju u cijelosti, i to u razdoblju od 1. lipnja do 31. prosinca 2020. godine; a u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom korona virusa SARS-CoV-2 (COVID-19).“

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“, a objaviti će se i u „Narodnim novinama“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 410-01/20-01/1
URBROJ: 2162-05/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2020

Odluka o ukidanju naplate parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine donosi

 

ODLUKU
O UKIDANJU NAPLATE PARKIRANJA VOZILA NA JAVNIM PARKIRALIŠTIMA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se naplata parkiranja vozila na javnim parkiralištima na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/11, 1/12, 2A/12, 4/18), Odluka o cijeni parkiranja (KLASA: 340-01/12-01/31, URBROJ: 2162-06/01-12-3 od 18. lipnja 2012. g.) i Odluka o izmjeni obveze naplate parkiranja i zone naplate parkiranja („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/15).

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/20-01/5

URBROJ: 2162-04/01-20-1

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2020

Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine

Na temelju čl. 15. i čl. 18. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

 

ODLUKU

O USVAJANJU STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2025. GODINE

I.

Usvaja se Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. (dalje u tekstu: Strategija upravljanja imovinom) koju je Grad Pakrac obvezan donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije.

II.

U Strategiji upravljanja imovinom određeni su dugoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom, uzimajući u obzir gospodarske i razvojne interese Grada Pakraca i Republike Hrvatske.

III.

Strategiju upravljanja imovinom donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za razdoblje od sedam godina.

IV.

Strategija upravljanja imovinom objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenim internetskim stranicama Grada Pakraca, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/19-01/7

URBROJ: 2162-06/08-20-5

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2020

Odluka o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju čl. 15. i čl. 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom (»Narodne novine«, broj 52/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 19. sjednici održanoj 18. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

I.

Usvaja se Godišnji plan upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za 2020. godinu (dalje u tekstu: Godišnji plan upravljanja imovinom) kojeg je Grad Pakrac obvezan donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“ broj 52/18) te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Požeško-slavonske županije.

II.

Godišnjim planom upravljanja imovinom određuju se:

 • kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja imovinom Grada Pakraca,
 • provedbene mjere u svrhu provođenja Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Pakraca za razdoblje od 2019. do 2025. godine,
 • detaljna analiza stanja upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca,
 • godišnji planovi upravljanja pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Grada Pakraca.

Pobliži obvezni sadržaj Godišnjeg plana upravljanja imovinom, podatke koje mora sadržavati i druga pitanja s tim u vezi, propisan je Uredbom o obveznom sadržaju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 21/14).

III.

Godišnji plan upravljanja imovinom donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca za razdoblje od godinu dana.

IV.

Grad Pakrac dužan je do 30. rujna 2021. godine dostaviti Gradskom vijeću na usvajanje Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom.

V.

Godišnji plan upravljanja imovinom objavljuje se u Službenom glasniku Grada Pakraca te na službenim Internetskim stranicama Grada Pakraca, sukladno čl. 10. st. 1. toč. 4. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15).

VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 940-01/19-01/7

URBROJ: 2162-06/08-20-7

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 5/2020

Zaključak o davanju suglasnosti Osnovnoj glazbenoj školi Pakrac na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja u šk. god. 2020/2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 19. sjednici, održanoj 18. svibnja 2020. g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

 1. Daje se prethodna suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2020/2021. Osnovne glazbene škole Pakrac.

 1. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.

 1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

KLASA: 602-02/20-01/1

URBROJ: 2162-01/01-20-2

Pakrac, 18. svibnja 2020. g.

Predsjednik:  Miroslav Ivančić v. r.

Akti gradonačelnice 5/2020

Odluka o poništavanju Programa poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2020. godinu

Na temelju članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20); i članka 3. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 9/18, 9/19) gradonačelnica Grada Pakraca donijela je

ODLUKU

O PONIŠTAVANJU PROGRAMA POTICANJA ZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Poništava se Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništava na području Grada Pakraca za 2020. godinu, KLASA: 300-01/20-01/1, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 7. veljače 2020. godine.

Poništava se Javni poziv poduzetnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i fizičkim osobama s područja Grada Pakraca na podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva za 2020. godinu, KLASA: 300-01/20-01/2, URBROJ: 2162-05/01-20-1 od 10. veljače 2020. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na službenoj internet stranici Grada Pakraca te u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

G R A D O N A Č E L N I C A

 

KLASA: 300-01/20-01/1

URBROJ: 2162-05/01-20-02

Pakrac, 11. svibnja 2020. g.

Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r

Akti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Pakraca 4/2020 #Uncategorized

Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca (pročišćeni tekst)

GRAD PAKRAC, kojeg zastupa mr.sc.  Davor Huška, dipl. oec, gradonačelnik

i

SINDIKAT DRŽAVNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA REPUBLIKE HRVATSKE, kojeg zastupa predsjednik Sindikata Boris Pleša, dipl. politolog sklopili su dana 22. prosinca 2015. godine

KOLEKTIVNI UGOVOR

ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM TIJELIMA GRADA PAKRACA

(pročišćeni tekst)

 1. dodatak na snazi od 18. 2. 2016.
 2. dodatak na snazi od 1. 1. 2018.
 3. dodatak na snazi od 1. 7. 2018.
 4. dodatak na snazi od 1. 1. 2019.
 5. dodatak na snazi od 7. 3. 2019.

I  TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (dalje: Ugovor) uređuju se prava, obveze i odgovornosti iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pakraca (dalje: Upravna tijela).

Članak 2.

Pod pojmom službenika i namještenika u smislu ovog Ugovora podrazumijevaju se službenici i namještenici zaposleni u upravnim tijelima Grada Pakraca na neodređeno ili određeno vrijeme, s punim, nepunim i skraćenim  radnim vremenom i vježbenici.

Članak 3.

Odredbe ovog Ugovora primjenjuju se neposredno i obvezno, osim u slučajevima kada su pojedina pitanja za službenike i namještenike povoljnije uređena drugim propisima ili općim aktom.

Ako zbog promjena okolnosti koje nisu postojale niti bile poznate u trenutku sklapanja ovoga Ugovora, jedna od strana ne bi mogla neke od odredbi Ugovora izvršavati ili bi joj to bilo izuzetno otežano, obvezuje se da će drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora.

II PRIJAM U SLUŽBU

Članak 4.

Službenici i namještenici primaju se u službu na temelju javnog natječaja ili oglasa, sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11).

Članak 5.

Službenicima i namještenicima koji se na rad primaju na neodređeno vrijeme određuje se obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Članak 6.

Za vrijeme probnog rada službenika odnosno namještenika, ocjenjuju se njegove sposobnosti za izvršavanje poslova i zadaća vezanih za način rada i usvojeno znanje.

Probni rad prate i ocjenjuju članovi stručnog tima koji se sastoji od 3 člana, a imenuje ih čelnik tijela.

U stručnom timu iz stavka 2. ovog članka obvezno se nalazi neposredno nadređeni službenik ili namještenik te jedan službenik ili namještenik s najmanje istom stručnom spremom koja se traži za radno mjesto na kojem je službenik ili namještenik na probnom radu.

Članak 7.

Ako stručni tim iz članka 6. ovog Ugovora ocijeni da službenik ili namještenik ne udovoljava zahtjevima za obavljanje poslova i radnih zadaća, dostavit će čelniku tijela prijedlog za prestanak rada, najkasnije posljednjeg dana probnog rada.

Članak 8.

Na temelju prijedloga stručnog tima, čelnik tijela donosi rješenje o otkazu službe službeniku ili namješteniku u roku od osam dana od isteka probnog rada.

Službeniku ili namješteniku iz stavka 1. ovog članka služba prestaje danom konačnosti rješenja o prestanku službe otkazom.

Ako čelnik tijela ne donese rješenje o otkazu službe u roku iz stavka 1. ovog članka, smatra se da je službenik ili namještenik zadovoljio na probnom radu.

Članak 9.

Službeniku ili namješteniku koji je za vrijeme probnog rada bio odsutan iz opravdanih razloga (bolest, smrtni slučaj i sl.) probni rad se može produžiti za onoliko dana koliko je službenik ili namještenik bio opravdano odsutan.

Članak 10.

Osoba sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž se prima u službu u svojstvu vježbenika.

   Vježbenici se primaju u službu na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža.        Vježbeniku koji položi državni stručni ispit služba se može produžiti na neodređeno vrijeme ako u upravnom tijelu postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane uvjete.

Članak 11.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Članak 12.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 13.

Vježbenik može pristupiti polaganju državnoga stručnog ispita najranije dva mjeseca prije isteka propisanoga vježbeničkog staža i dužan je ispit položiti najkasnije do isteka vježbeničkog staža.

Vježbeniku koji iz opravdanih razloga ne položi državni stručni ispit može se produžiti vježbenički staž za najviše tri mjeseca.

O produženju službe i vježbeničkog staža iz stavka 2. ovoga članka čelnik tijela donosi posebno rješenje.

Članak 14.

Vježbeniku koji ne položi državni stručni ispit u propisanom roku, odnosno ne bude raspoređen na slobodno radno mjesto radni odnos prestaje istekom vježbeničkog staža.

Članak 15.

Radi stjecanja uvjeta radnog iskustva za vježbenika radi polaganja državnog stručnog ispita, u upravna tijela lokalnih jedinica mogu se primiti osobe u svojstvu volontera-vježbenika.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka nemaju status službenika.

Volonterski rad obavlja se na temelju pisanog ugovora s pročelnikom upravnog odjela.

Na volonterski rad primjenjuju se opći propisi o radu.

III STRUČNO USAVRŠAVANJE

Članak 16.

Službenici su dužni trajno se osposobljavati za poslove radnog mjesta i usavršavati stručne sposobnosti i vještine u organiziranim programima izobrazbe putem radionica, tečajeva, savjetovanja, seminara i sl.

Nadređeni službenici dužni su svojim podređenima omogućiti pohađanje organiziranih programa izobrazbe.

Organizirani programi izobrazbe provode se u ustanovi za razvoj lokalne i područne (regionalne) samouprave koju osniva Vlada Republike Hrvatske sukladno propisima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Troškovi izobrazbe u službi pokrivaju se iz proračuna lokalne jedinice.

U iznimnim slučajevima službenicima mogu u cijelosti ili djelomično biti nadoknađeni troškovi sudjelovanja u programima izobrazbe izvan službe.

Članak 17.

Programi izobrazbe uključuju:

a)programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika u pojedinim lokalnim jedinicama ili pojedinim upravnim tijelima,

 1. b) programe osobnog usavršavanja službenika,
 2. c) programe usavršavanja u strateškom upravljanju,
 3. d) specijaliziranu izobrazbu namijenjenu pojedinim grupama službenika.

Članak 18.

Službenik nakon odrađenoga probnog rada može podnijeti zahtjev za plaćeni ili neplaćeni studijski dopust za osposobljavanje ili usavršavanje u trajanju od, u pravilu, najviše jedne akademske godine.

Program studijskog dopusta mora odgovarati području rada službenika, a svrha programa mora biti poboljšanje stručnosti službenika.

Tijekom plaćenoga studijskog dopusta službenik ima pravo na naknadu plaće u visini plaće radnog mjesta na koje je raspoređen.

Troškovi osposobljavanja ili usavršavanja podmiruju se iz proračuna lokalne jedinice.

Nakon isteka studijskog dopusta za osposobljavanje ili usavršavanje službenik se ima pravo vratiti na isto ili drugo odgovarajuće radno mjesto u upravnom tijelu.

Po završetku plaćenog studijskog dopusta službenik je dužan ostati u službi najmanje dvostruko vremena od vremena koliko je trajalo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

Ako službenik u tom razdoblju bude upućen na novo stručno osposobljavanje ili usavršavanje, razdoblje novoga stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne uračunava se u vrijeme koje je službenik dužan ostati u službi.

Ako službenik po završetku stručnog osposobljavanja ili usavršavanja ne ostane u službi u vremenu utvrđenom u stavku 6. ovoga članka, dužan je vratiti cjelokupni iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

Ako službenik ne završi program stručnog osposobljavanja ili usavršavanja na koji je upućen, dužan je vratiti cjelokupan iznos sredstava utrošen za njegovo stručno osposobljavanje ili usavršavanje.

IV RADNO VRIJEME, ODMORI, DOPUSTI

Članak 19.

Puno radno vrijeme službenika i namještenika u Upravnim tijelima iznosi 40 sati tjedno.

Tjedno radno vrijeme raspoređuje se na pet radnih dana, od ponedjeljka do petka.

Dnevno radno vrijeme traje 8 sati, osim u slučaju hitnog prekovremenog rada, kojeg može odrediti čelnik tijela.

Članak 20.

Poslodavac je dužan voditi evidenciju radnog vremena.

Na zahtjev službenika i namještenika ili na zahtjev sindikalnog povjerenika čelnik tijela dužan je dostaviti evidenciju iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 21.

Službenik i namještenik koji radi puno radno vrijeme ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) u trajanju od 30 minuta.

Vrijeme odmora iz stavka 1. ovog članka ubraja se u radno vrijeme i ne može se odrediti na početku niti na kraju radnog vremena.

Članak 22.

Između dva uzastopna radna dana službenik i namještenik ima pravo na odmor od najmanje 12 sati neprekidno.

Članak 23.

Službenik i namještenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od 48 sati neprekidno.

Dani tjednog odmora su subota i nedjelja.

Ako je prijeko potrebno da službenik i namještenik radi na dane tjednog odmora, osigurava mu se korištenje tjednog odmora najkasnije u roku od 15 dana.

Članak 24.

Za svaku kalendarsku godinu službenik i namještenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna do najviše 30 radnih dana.

Subote, nedjelje, praznici i blagdani ne uračunavaju se u trajanje godišnjeg odmora.

Razdoblje privremene nesposobnosti za rad, koje je utvrdio ovlašteni liječnik, a koje je nastupilo za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, ne uračunava se u trajanje godišnjeg odmora.

Članak 25.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora službeniku i namješteniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je na radu.

Članak 26.

Ništetan je sporazum o odricanju od prava na godišnji odmor ili o isplati naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 27.

Službenik i namještenik koji se prvi put zaposlio ili ima prekid službe, odnosno rada između dva radna odnosa duži od 8 dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon 6 mjeseci neprekidnog rada.

Prekid rada zbog privremene nesposobnosti za rad, vršenja dužnosti građana u obrani ili drugog zakonom određenog opravdanog razloga ne ubraja se u rok iz stavka 1. ovog članka.

Članak 28.

Službenik i namještenik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki navršeni mjesec dana rada u slučaju da:

–  u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos nije stekao pravo na godišnji odmor, jer nije proteklo 6 mjeseci neprekidnog rada,

–  mu radni odnos prestaje prije nego navrši 6 mjeseci neprekidnog rada,

–  mu radni odnos prestaje 1. srpnja.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1. srpnja ima pravo na puni godišnji odmor.

Članak 29.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se na način da se na 20 radnih dana dodaju radni dani po slijedećim kriterijima:

 1. a) radni staž:

– od 1 do 5 godina …………….……2 dana

– od 6 do 10 godina …………………3 dana

– od 11 do 15 godina ……………….4 dana

– od 16 do 20 godina ……………….5 dana

– od 21 do 25 godina ……………….6 dana

– od 26 do 30 godina ……………….7 dana

– iznad 30 godina ……………………8 dana

 1. b) ostvareni rezultati rada:

– službenik ocijenjen ocjenom «odličan» ……3 dana

– službenik ocijenjen ocjenom «vrlo dobar» ..2 dana

– službenik ocijenjen ocjenom «dobar» ….….1 dan

 1. c) s obzirom na kategorije radnih mjesta:

– radna mjesta I kategorije ….…………..5 dana

– radna mjesta II kategorije ….…………..4 dana

– radna mjesta III kategorije …………….3 dana

– radna mjesta IV kategorije …………….2 dana

 1. d) posebni socijalni uvjeti:

– roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom ……………………………….2 dana

– roditelj, posvojitelj ili skrbnik za svako slijedeće malodobno dijete ………….……………..1 dan

– samohrani roditelj, posvojitelj ili skrbnik s jednim malodobnim djetetom ………..………….3 dana

– roditelj, posvojitelj ili skrbniku djeteta s invaliditetom, bez obzira na ostalu djecu …….…….3 dana

– službeniku i namješteniku  s invaliditetom ..3 dana

– službeniku i namješteniku s tjelesnim oštećenjem najmanje 50% …………………………………2 dana

Članak 30.

Slijepi službenik i namještenik, donator organa i službenik i namještenik kojemu je priznat staž osiguranja s povećanim trajanjem ima pravo godišnji odmor u trajanju od  najmanje 30 radnih dana.

Članak 31.

Vrijeme korištenja godišnjeg odmora utvrđuje se godišnjim planom korištenja godišnjeg odmora, koji donosi pročelnik Upravnog tijela, vodeći računa o potrebama posla i željama službenika i namještenika.

Na temelju plana iz stavka 1. ovog članka pročelnik Upravnog tijela ili osoba koju on za to pisano ovlasti donosi za svakog službenika i namještenika posebno rješenje kojim mu utvrđuje trajanje godišnjeg odmora prema mjerilima iz članka 28. ovog Ugovora, ukupno trajanje godišnjeg odmora i vrijeme korištenja godišnjeg odmora.

Rješenje iz stavka 2. ovog članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora.

Članak 32.

Službenik i namještenik može koristiti godišnji odmor u neprekidnom trajanju ili u dva dijela.

Ako se godišnji odmor koristi u dva dijela, prvi dio mora biti u neprekidnom trajanju od najmanje dva tjedna i mora se koristiti tijekom kalendarske godine za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor.

 Drugi dio godišnjeg odmora mora se iskoristiti najkasnije do 30. lipnja slijedeće godine.

Članak 33.

Ako službenik i namještenik nije koristio prvi dio godišnjeg odmora ili mu je on prekinut iz opravdanih razloga (zbog bolesti ili korištenja prava na rodiljni, roditeljski i posvojiteljski dopust) u kalendarskoj godini u kojoj je stečen, ima pravo iskoristiti ga do 30. lipnja slijedeće godine.

Članak 34.

U slučaju prestanka službe odnosno rada, poslodavac je dužan službeniku i namješteniku koji nije iskoristio godišnji odmor u cijelosti isplatiti naknadu umjesto korištenja godišnjeg odmora.

Članak 35.

Službenik i namještenik ima pravo koristiti 4 puta po jedan dan godišnjeg odmora prema svom zahtjevu i u vrijeme koje sam odredi, ali je o tome dužan obavijestiti pročelnika Upravnog tijela najmanje 1 dan prije.

Članak 36.

Službeniku i namješteniku se može odgoditi, odnosno prekinuti korištenje godišnjeg odmora radi izvršenja važnih i neodgodivih poslova.

Odluku o odgodi, odnosno prekidu korištenju godišnjeg odmora iz stavka 1. ovog članka donosi pročelnik Upravnog tijela.

Službeniku i namješteniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti naknadno korištenje, odnosno nastavljanje korištenja godišnjeg odmora.

Članak  37.

Službenik i namještenik ima pravo na naknadu stvarnih troškova prouzročenih odgodom odnosno prekidom korištenja godišnjeg odmora.

Troškovima iz stavka 1. ovog članka smatraju se putni i drugi troškovi.

Putnim troškovima iz stavka 2. ovog članka smatraju se stvarni troškovi prijevoza koje je službenik odnosno namještenik koristio u polasku i povratku iz mjesta rada do mjesta u kojem je koristio godišnji odmor u trenutku prekida, kao i dnevnice u povratku do mjesta rada prema propisima o naknadi troškova za službena putovanja.

Drugim troškovima smatraju se ostali izdaci koji su nastali za službenika odnosno namještenika zbog odgode odnosno prekida godišnjeg odmora, što dokazuje odgovarajućom dokumentacijom.

Članak  38.

Službenik i namještenik ima pravo na dopust uz naknadu plaće (plaćeni dopust) u jednoj kalendarskoj godini u sljedećim slučajevima:

– zaključenje braka: 5 radnih dana

– rođenje djeteta: 5 radnih dana

– smrti supružnika, roditelja, očuha i maćehe, brata ili sestre djeteta, posvojitelja, posvojenika i unuka: 5 radnih dana

– smrti ostalih krvnih srodnika zaključno s četvrtim stupnjem srodstva, odnosno tazbinskih srodnika zaključno s drugim stupnjem srodstva: 3 radna dana

– selidbe u istom mjestu stanovanja: 2 radna dana

– selidbe u drugo mjesto stanovanja: 4 radna dana

– za dobrovoljno davanje krvi: 2 radna dana

– teške bolesti supružnika, djeteta ili roditelja: 3 radna dana

– nastupanje u kulturnim i športskim priredbama: 1 radni dan

– sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju za sindikalne aktivnosti i dr: 3 radna dana

– elementarne nepogode koja je neposredno zadesila službenika i namještenika ili članove njegove uže obitelji: 5 radnih dana.

– za pripremu i polaganje državnog stručnog ispita, prvi puta:7 radnih dana.

Službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust za svaki smrtni slučaj naveden u stavku 1. ovoga članka i za svako dobrovoljno davanje krvi, neovisno o broju dana koje je tijekom iste godine iskoristio prema drugim osnovama.

Pri utvrđivanju trajanja plaćenog dopusta ne uračunavaju se subote, nedjelje, blagdani i neradni dani utvrđeni zakonom.

U slučaju dobrovoljnog davanja krvi dani plaćenog dopusta u pravilu se koriste neposredno nakon davanja krvi, a u slučaju nemogućnosti korištenja neposredno nakon davanja krvi dani plaćenog dopusta koristit će se u dogovoru s čelnikom upravnog tijela.

Članak 39.

Službenik i namještenik za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja na koje je upućen od strane čelnika državnog tijela, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu ……2 radna dana

– za završni rad ………………5 radnih dana.

Službenik i namještenik, za vrijeme stručnog ili općeg školovanja, osposobljavanja ili usavršavanja za vlastite potrebe, ima pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima:

– za svaki ispit po predmetu …….1 radni dan

– za završni rad ………………2 radna dana.

Članak 40.

 Službenik i namještenik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na osnovi kojih ima pravo na plaćeni dopust, osim kod dobrovoljnog davanja krvi.

Ako okolnosti za korištenje plaćenog dopusta nastupe u vrijeme korištenja godišnjeg odmora ili u vrijeme odsutnosti s rada zbog privremene nesposobnosti za rad (bolovanje), službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju.

Članak 41.

Rješenje o plaćenom dopustu donosi pročelnik Upravnog tijela temeljem pisanog zahtjeva službenika odnosno namještenika.

Rješenje o plaćenom dopustu pročelnika Upravnog tijela donosi gradonačelnik.

Članak 42.

U pogledu stjecanja prava iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom, razdoblja plaćenog dopusta smatraju se vremenom provedenim na radu.

Članak 43.

Službeniku i namješteniku se može odobriti dopust bez naknade plaće (neplaćeni dopust) u trajanju do najviše 30 dana u kalendarskoj godini pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće izazvati teškoće u obavljanju poslova Upravnog tijela, iz sljedećih razloga:

– sudjelovanje u sportskim i drugim natjecanjima i skupovima,

– sudjelovanje u radu udruga,

– stručno obrazovanje za osobne potrebe,

– gradnja, popravak ili adaptacije kuće ili stana,

– njega člana uže obitelji,

– liječenje na osobni trošak,

– sudjelovanje u kulturno-umjetničkim i sportskim priredbama, natjecanjima i skupovima

– zbog drugih osobnih potreba.

   Ako to okolnosti zahtijevaju službeniku i namješteniku se neplaćeni dopust iz stavka 1. ovog članka može odobriti u trajanju duljem od 30 dana

Neplaćeni dopust službeniku i namješteniku odobrava pročelnik Upravnog tijela.

Neplaćeni dopust pročelniku Upravnog tijela odobrava gradonačelnik.

Članak 44.

Za vrijeme neplaćenog dopusta službeniku i namješteniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa.

V ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU

Članak 45.

Poslodavac je dužan osigurati nužne uvjete za zdravlje i sigurnost službenika i namještenika na radnom mjestu, poduzimajući sve mjere nužne za zaštitu života, sigurnost i zdravlja zaposlenih, uključujući njihovo osposobljavanje za siguran rad, sprječavanje opasnosti na radu i poduzimanje mjera zaštite na radu.

Poslodavac je dužan osigurati dodatne uvjete sigurnosti za rad invalida, u skladu s posebnim propisima.

Članak 46.

Dužnost je svakog službenika i namještenika brinuti o vlastitoj sigurnosti i zdravlju i o sigurnosti i zdravlju drugih zaposlenika te osoba na koje utječu njegovi postupci tijekom rada, u skladu s osposobljenošću i uputama koje mu je osiguralo Upravno tijelo, odnosno drugo nadležno tijelo.

Službenik i namještenik koji u slučaju ozbiljne, prijeteće i neizbježne opasnosti napusti svoje radno mjesto ili opasno područje, ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog takvoga svog postupka u odnosu na druge zaposlene i mora uživati zaštitu od bilo kakvih neposrednih negativnih posljedica, osim ako je prema posebnim propisima ili pravilima struke bio dužan izložiti se opasnosti radi spašavanja života i zdravlja ljudi i imovine.

Članak 47.

Svi službenici i namještenici imaju jednom u dvije godine pravo na sistematski pregled  po cijenama zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja, organizirano u zdravstvenim ustanovama iz osnovne mreže zdravstvene djelatnosti, u pravilu prema mjestu rada.

Poslodavac će putem zdravstvenih ustanova organizirati sistematske preglede počevši od 2011. godine.

VI  PLAĆE, DODACI  NA  PLAĆE I DRUGE NAKNADE

Članak 48.

Plaću službenika i namještenika čini osnovna plaća i dodaci na osnovnu plaću

Osnovnu plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće uvećan za 0,5 % za svaku navršenu godinu rada.

Akt o koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Gradonačelnika.

Dodaci na osnovnu plaću su dodaci za uspješnost na radu, dodaci za poslove s posebnim uvjetima rada i druga uvećanja plaće.

Članak 49.

Visina osnovice za izračun plaća službenika i namještenika iznosi 3.543,00 kn.

Osnovicu za izračun plaće ugovorne strane utvrđuju na način da se osnovica naznačena stavkom 1. ovog članka za svaku sljedeću proračunsku godinu uveća u skladu s proračunskim mogućnostima Poslodavca, uvažavajući gospodarska kretanja i porast troškova života u razdoblju u kojem se utvrđuje osnovica, a najmanje 6 %.

Ugovorne strane sporazumne su da će u postupku donošenja proračuna za svaku godinu pregovarati o usklađivanju osnovice i ostalih prava iz ovog Ugovora.

Ako se ugovorne strane do dana donošenja proračuna Grada Pakraca za sljedeću godinu ne dogovore o osnovici za izračun plaće, utvrdit će je Gradonačelnik Grada Pakraca.

Osnovica za izračun plaća ne može se utvrditi u iznosu manjem od iznosa osnovice iz prethodne godine.

Članak 50.

Plaća se isplaćuje unatrag, jedanput mjesečno za protekli mjesec, najkasnije do 15.-og u mjesecu.

Od jedne do druge isplate plaće ne smije proći više od 30 dana.

Članak 51.

Prilikom isplate plaće, naknade plaće i otpremnine poslodavac je dužan službeniku i namješteniku uručiti obračun iz kojeg je vidljivo kako je utvrđen iznos plaće, naknade plaće i otpremnine.

Poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknade plaće ili otpremnine uručiti službeniku i namješteniku obračun iznosa koje je bio dužan isplatiti.

Obračuni iz stavka 2. ovog članka su ovršne isprave.

Članak 52.

Poslodavac je dužan na zahtjev službenika i namještenika izvršiti uplatu obustava iz plaće (kredit, uzdržavanje, sindikalna članarina i  sl.).

Članak 53.

Ako službenik odnosno namještenik, pored poslova i zadaća radnog mjesta na koje je raspoređen, obavlja po nalogu nadređenog poslove i zadaće odsutnog službenika odnosno namještenika od 7 do 30 dana, ima pravo na plaću po koeficijentu složenosti radnog mjesta čije poslove obavlja ako je to za njega povoljnije, a razmjerno obimu i vremenu obavljanja takvih poslova.

Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, čelnik tijela donosi rješenje o plaći.

Članak 54.

Osnovna plaća službenika i namještenika uvećat će se:

– za rad noću – 50%

– za prekovremeni rad – 50%

– za rad subotom – 25%

– za rad nedjeljom – 35%

– za smjenski rad – 10%

– za dvokratni rad s prekidom dužim od jednog sata – 10 %.

Dodaci iz stavka 1. ovog članka međusobno se ne isključuju.

Ako službenik i namještenik radi na blagdane i neradne dane utvrđene zakonom, te na poslovima zimske službe izvan redovitog radnog vremena, ima pravo na plaću uvećanju za 150%.

Osnovna plaća uvećat će se:

– ako službenik ima stupanj specijaliste struke za 4%

– ako službenik koji uz akademski stupanj koji je uvjet za raspored na radno mjesto na koje je raspoređen ima završen drugi sveučilišni ili stručni studij na visokim učilištima za 4%

– ako službenik ima znanstveni stupanj magistra znanosti za 10%

– ako službenik ima znanstveni stupanj doktora znanosti za 15 %

ako znanstveni stupanj nije uvjet za radno mjesto na kojem službenik radi i ako je znanstveni stupanj u funkciji poslova radnog mjesta na kojem službenik radi.

Umjesto uvećanja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada, službenik i namještenik ima pravo na jedan ili više slobodnih radnih dana u omjeru 1:2 (1 sat prekovremenog rada = 2 sata redovnog rada), o čemu odluku donosi čelnik.

Članak 55.

Službenik i namještenik ima pravo na uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u svim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to za:

– 10 do 20 godina ……………………3%

– 21 do 30 godina ……………………4%

– 31 do 35 godina ……………………8%

– 36 i više godina …………………….10%

Članak 56.

Prigodom odlaska u mirovinu, službeniku i namješteniku koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju, može se dokupiti dio mirovine koji bi bio ostvaren da je navršena određena starosna dob i/ili navršen određeni mirovinski staž.

U slučaju otkaza službeniku i namješteniku kojem pripada pravo na otpremninu te koji ispunjava uvjete za mirovinu, poslodavac mora ponuditi mogućnost kako bi službenik i namještenik mogao izabrati između otpremnine i dokupa dijela mirovine koji predstavlja razliku od mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju do mirovine koja bi bila ostvarena da je navršio određenu dob, odnosno mirovinski staž.

Službeniku i namješteniku koji se odluči za dokup mirovine pripada i razlika između iznosa dokupa mirovine i otpremnine na koju ima pravo sukladno ovom Ugovoru.

Ukoliko iznos potreban za dokup mirovine premašuje iznos otpremnine na koji službenik i namještenik ima pravo, o mogućnosti dokupa mirovine odlučuje poslodavac, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 57.

Ako je službenik odnosno namještenik odsutan iz službe, odnosno s rada zbog bolovanja do 42 dana, pripada mu pravo na naknadu plaće u visini od 85% njegove bruto plaće ostvarene u mjesecu neposredno prije  nego je započeo s bolovanjem.

VII OSTALA MATERIJALNA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 58.

Službeniku i namješteniku isplatiti će se regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od najmanje 1.250,00 kuna neto.

 Službeniku odnosno namješteniku regres će se isplatiti prije korištenja godišnjeg odmora.

Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu regresa za korištenje godišnjeg odmora. Iznos regresa ne smije biti manji od 500,00 kn.

Članak 59.

Službeniku i namješteniku koji odlazi u mirovinu pripada pravo na otpremninu u visini od 3 prosječne mjesečne plaće koje je ostvario neposredno prije odlaska u mirovinu.

Članak 60.

Službenik i namještenik ili njegova obitelj imaju pravo na pomoć u slučaju:

– smrti službenika i namještenika koji izgubi život u obavljanju ili u svezi obavljanja službe ili rada: 5.500,00 kn neto

– smrti službenika i namještenika iz drugih razloga: 5.500,00 kn neto

– smrti bračnog i izvanbračnog druga, životnog partnera, roditelja, roditelja bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi, te punoljetne osobe kojoj je službenik ili namještenik skrbnik….3.000,00 kn neto.

U slučajevima iz stavka 1. alineje 1. obitelj ima pravo i na naknadu troškova pogreba u iznosu od 2.000,00 kn neto.

Članak 61.

Službenik i namještenik  ima pravo na pomoć (potporu) jedanput godišnje, po svakoj osnovi, u slučaju:

– neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana: 1 prosječna mjesečna plaća

– nabave potrebnih medicinskih pomagala, pokrića participacije pri liječenju, odnosno kupnje prijeko potrebnih lijekova za službenika i namještenika, dijete ili supružnika: 1 prosječna mjesečna plaća

– za rođenje djeteta: 1 prosječna mjesečna plaća

–  za otklanjanje posljedica elementarne nepogode: 1 prosječna mjesečna plaća.

Porodiljni dopust ne smatra se bolovanjem.

Ako su oba roditelja službenici ili namještenici Grada Pakraca ili ustanove na koju se primjenjuje ovaj Kolektivni ugovor, pravo na isplatu pomoći (potpore) iz čl. 1. alineje 3. imaju oba roditelja.

Članak 61a.

Službenik i namještenik ima pravo na pomoć (potporu) u slučaju:

– nastanka teške invalidnosti službenika i namještenika: 2 prosječne mjesečne plaće,

– nastanka teške invalidnosti djeteta ili supružnika: 1 prosječna mjesečna plaća.

Teška invalidnost podrazumijeva konačno i nepopravljivo teško pogoršanje zdravstvenog stanja, koje ima za posljedicu smanjenje životnih i radnih aktivnosti nakon završenog liječenja, utvrđeno konačnim nalazom i mišljenjem tijela nadležnog za medicinsko vještačenje, u postupcima ostvarivanja prava iz invalidskog osiguranje ili iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (liječničko povjerenstvo Ministarstva obrane). Teška invalidnost dokazuje se dostavom pravomoćnog rješenja o općoj nesposobnosti za rad, odnosno pravomoćnog rješenja o potpunom gubitku radne sposobnosti.

Pravo iz prethodnog stavka ovog članka, službenik i namještenik može ostvariti samo jednom i to u godini u kojoj je invalidnost utvrđena.

Članak 62.

Djeci, odnosno zakonskim skrbnicima djece službenika i namještenika koji je izgubio život u obavljanju službe odnosno rada, isplatiti  će se jednokratna novčana pomoć i to:

– za svako dijete predškolskog uzrasta – 50 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,

– za svako dijete do završenog 8. razreda osnovne škole – 70 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu u RH u prethodnoj godini,

– za svako dijete do završene srednje škole, odnosno redovnog studija – 90 % prosječno isplaćene neto plaće u gospodarstvu RH u prethodnoj godini.

Članak 63.

Kada je službenik odnosno namještenik upućen na službeno putovanje pripada mu puna naknada prijevoznih troškova, dnevnice i naknada punog iznosa hotelskog računa za spavanje.

Ugovorne strane sporazumne su da visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj iznosi najmanje 170,00 kuna, a za službena putovanja u inozemstvu dnevnica se isplaćuje u visini propisanoj Odlukom o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna.

Za vrijeme provedeno na službenom putu od 12 do 24 sata službeniku i namješteniku pripada iznos jedne dnevnice.

Za vrijeme provedeno na službenom putovanju od 8 do 12 sati službeniku i namješteniku pripada  iznos od 1/2 dnevnice.

Službenik i namještenik upućen od strane poslodavca na školovanje, edukaciju, seminar i sl. ima pravo na punu dnevnicu i ostala prava iz ovoga članka za cijelo vrijeme trajanja izobrazbe.

Članak 64.

Za vrijeme rada izvan sjedišta Upravnog tijela i izvan mjesta njegova stalnog boravka, službenik i namještenik ima pravo na terenski dodatak u visini od najmanje 170,00 kuna neto.

Terenski dodatak se službeniku i namješteniku isplaćuje najkasnije posljednji radni dan u mjesecu, za sljedeći mjesec.

Dnevnica i terenski dodatak međusobno se isključuju.

Članak 65.

Službeniku odnosno namješteniku pripada naknada za odvojeni život kada je upućen na rad  izvan sjedišta Upravnog tijela, a obitelj mu trajno boravi u mjestu sjedišta Upravnog tijela.

Naknada za odvojeni život od obitelji iznosi najmanje 1.000,00 kuna neto, a isplaćuje se najkasnije 10.-og u mjesecu za prošli mjesec.

Članak 66.

Službenik i namještenik sa prebivalištem izvan Pakraca ima pravo na naknadu troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim odnosno međumjesnim javnim prijevozom u visini cijene jednodnevne karte.

Službenik i namještenik sa prebivalištem u Pakracu imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u iznosu od 300,00 kn mjesečno.

Naknada za troškove prijevoza isplaćuje se najkasnije posljednjeg dana u mjesecu za idući mjesec.

Članak 67.

Ako je službeniku i namješteniku odobreno korištenje privatnog automobila u službene svrhe, naknaditi će mu se troškovi u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.

Članak 68.

Službenici i namještenici kolektivno su osigurani od posljedica nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja službe odnosno rada, kao i u slobodnom vremenu tijekom 24 sata.

Preslika police osiguranja prilog je ovom Ugovoru.

Članak 69.

Službenik i namještenik ima pravo na isplatu jubilarne nagrade za ukupni staž u  državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama čiji je osnivač Grad Pakrac.

U slučaju iz stavka 1. ovog članka, jubilarna nagrada isplaćuje se službeniku i namješteniku za svakih navršenih 5 godina radnog staža.

Osnovica za izračun jubilarne nagrada iznosi najmanje 1.800,00 kuna.

Za izračun iznosa jubilarne nagrade temeljem osnovice iz stavka 3. ovog članka, utvrđuju se koeficijenti za:

– 5 godina …………………………………..1,00

– 10 godina …………………………………1,25

– 15 godina …………………………………1,50

– 20 godina …………………………………1,75

– 25 godina …………………………………2,00

– 30 godina ……………………………….. 2,50

– 35 godina ……………………………….. 3,00

– 40 godina ……………………………….. 4,00

– 45 godina………………………………….5,00

Jubilarna nagrada isplaćuje se prvog slijedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je službenik ili namještenik ostvario pravo na jubilarnu nagradu.

Iznimno, ako službeniku i namješteniku prestaje služba, a ostvario je pravo na jubilarnu nagradu tijekom iste godine, nagrada će se isplatiti njemu ili njegovim nasljednicima, sljedećeg mjeseca po prestanku službe.

Članak 70.

 Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za božićne blagdane u iznosu od najmanje 1.250,00 kuna neto.

Službeniku i namješteniku pripada pravo na prigodnu nagradu za Uskrs u iznosu od najmanje 500,00 kuna dara u naravi.

Za svako dijete  službenika i namještenika do 15 godina starosti isplatit će se prigodna nagrada povodom dana Sv. Nikole u iznosu od najmanje 600,00 kuna neto.

Poslodavac i sindikat obvezuju se prilikom izrade svakog slijedećeg proračuna pregovarati o iznosu prigodne nagrade za božićne blagdane (božićnice). Iznos božićnice ne smije biti manji od 500,00 kn.

Članak 71.

Pod pojmom “prosječna mjesečna plaća” podrazumijeva se prosječno isplaćena plaća stalno zaposlenih u upravnim tijelima Grada Pakraca u prethodnoj godini.

VII OCJENJIVANJE

Članak 72.

Službenici se ocjenjuju svake godine najkasnije do 31. ožujka za prethodnu kalendarsku godinu.

Ne ocjenjuju se službenici primljeni u službu na određeno vrijeme te službenici koji su u prethodnoj kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci, bez obzira na razloge.

Članak 73.

Službenike ocjenjuje pročelnik Upravnog tijela.

Pročelnika Upravnog tijela ocjenjuje gradonačelnik.

Ocjena se temelji na podacima o stručnom znanju pokazanom u obavljanju poslova, učinkovitosti i kvaliteti rada te poštivanju službene dužnosti.

Kriteriji za ocjenjivanje službenika i način provođenja ocjenjivanja propisuju se Pravilnikom o ocjenjivanju koji donosi Gradonačelnik uz prethodno savjetovanje sa Sindikatom.

Članak 74.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici jesu:

 1. a) »odličan« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,
 2. b) »vrlo dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,
 3. c) »dobar« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,
 4. d) »zadovoljava« – ukoliko rad i učinkovitost službenika osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,
 5. e) »ne zadovoljava« – ukoliko je rad i učinkovitost službenika ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

O ocjeni se donosi rješenje.

Ocjena mora biti obrazložena.

Članak 75.

Službenika koji je ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava«, upućuje se na dodatno stručno osposobljavanje ili se premješta na drugo radno mjesto.

Službeniku koji je dva puta uzastopce ocijenjen ocjenom »ne zadovoljava« prestaje služba po sili zakona danom konačnosti zadnjeg rješenja o ocjenjivanju.

VIII ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 76.

Sva rješenja o ostvarivanju prava, obveza i odgovornosti iz radnog odnosa, obvezatno se u pisanom obliku, s obrazloženjem i poukom o pravnom lijeku  dostavljaju službeniku i namješteniku.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka službenik i namještenik imaju pravo podnijeti žalbu Gradonačelniku.

Članak 77.

Odlučujući o izjavljenoj žalbi službenika i namještenika na rješenje iz članka 75. ovog Ugovora, Gradonačelnik ili osoba koju on za to ovlasti dužna je prethodno razmotriti mišljenje sindikalnog povjerenika ili druge ovlaštene osobe Sindikata.

Članak 78.

U slučaju kada službenik odnosno namještenik daje otkaz, dužan je odraditi otkazni rok u trajanju od mjesec dana, osim ako sa čelnikom tijela ili osobom koju on za to ovlasti ne postigne sporazum o kraćem trajanju otkaznog roka.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, ako je to potrebno radi dovršenja neodgodivih poslova, čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti može u rješenju o prestanku rada otkazni rok produžiti najviše do tri mjeseca.

Članak 79.

Službenik odnosno namještenik kojemu je prestao radni odnos zbog poslovnih, organizacijskih odnosno posebnih potreba rada, nakon isteka otkaznog roka ima pravo na otpremninu u visini od najmanje jedne njegove prosječne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa, za svaku godinu radnog staža ostvarenog u državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, njihovim pravnim prednicima te ustanovama kojima je osnivač Grad Pakrac.

Otpremnina iz stavka 1. ovog članka isplatit će se službeniku odnosno namješteniku posljednjeg dana rada.

Članak 80.

Službeniku odnosno namješteniku kojem nedostaje najviše tri godine života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ne može prestati služba bez osobnog pristanka, osim u slučaju prestanka službe po sili zakona.

Službenik iz stavka 1. ovog članka za kojeg ne postoji mogućnost rasporeda, stavit će se na raspolaganje do ispunjenja uvjeta za mirovinu.

Članak 81.

Ako čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti zbog tehničkih ili organizacijskih razloga namjerava u razdoblju od šest mjeseci otkazati rad za najmanje petero namještenika, dužan je izraditi program zbrinjavanja viška djelatnika.

Na program zbrinjavanja viška namještenika iz stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje odredba Zakona o radu.

Prilikom izrade programa zbrinjavanja viška namještenika čelnik tijela ili osoba koju on za to ovlasti dužan je prethodno se savjetovati sa Sindikatom.

Namještenicima sa može otkazati rad ako im mjerama iz programa zbrinjavanja viška namještenika nije moguće osigurati zaposlenje u roku dva mjeseca od dana donošenja programa.

Članak 82.

Službenik i namještenik, za čijim je radom prestala potreba u Upravnim tijelima Grada Pakraca, ima u roku od dvije godine prednost kod prijama u službu, ako se u tom vremenu ukaže potreba za obavljanjem poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik bio raspoređen u trenutku kada je za njegovim radom prestala potreba kao i poslova drugog radnog mjesta, a za koje ispunjava uvjete sukladno Pravilnicima o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Upravnih tijela Grada Pakraca.

Članak 83.

Ako ovlaštena osoba odnosno tijelo ocijeni da kod službenika i namještenika postoji neposredna opasnost od nastanka invalidnosti, čelnik tijela dužan je, uzimajući u obzir nalaz i mišljenje ovlaštene osobe odnosno tijela, u pisanom obliku ponuditi službeniku i namješteniku drugo radno mjesto, čije poslove je on sposoban obavljati, a koji, što je više moguće, moraju odgovarati poslovima radnog mjesta na koje je prethodno bio raspoređen.

Čelnik tijela dužan je poslove radnog mjesta prilagoditi službeniku i namješteniku iz stavka 1. ovoga članka, odnosno poduzeti sve što je u njegovoj moći da mu osigura povoljnije uvjete rada.

Službenik i namještenik iz stavka 1. ovog članka kojemu nedostaje najviše 5 godina života do ostvarenja uvjeta za starosnu mirovinu, ima pravo na plaću prema dosadašnjem rješenju o rasporedu na radno mjesto ako je to za njega povoljnije.

Članak 84.

Službeniku i namješteniku, prijašnjem korisniku prava na rad sa skraćenim radnim vremenom i na drugom odgovarajućem poslu za vrijeme zaposlenja (čl. 174. st. 3. t. 2.–4. Zakona o mirovinskom osiguranju), koji je to pravo stekao zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti prema propisima do 31. 12. 1998. godine, pripada pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu na koje je raspoređen i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme.

IX ZAŠTITA DOSTOJANSTVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 85.

Službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.

U ostvarenju ovog prava stranke ovog Ugovora obvezuju se promicati odnose u duhu tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika, te svako neželjeno ponašanje i postupke kojim se takvi odnosi narušavaju opisati, prepoznati, spriječiti i sankcionirati.

Članak 86.

Zabranjeno je uznemiravanje i spolno uznemiravanje službenika i namještenika.

Uznemiravanje je svako ponašanje poslodavca, službenika i namještenika koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje za drugog službenika i namještenika.

Uznemiravanjem iz stavka 1. ovoga članka smatra se i diskriminirajuće ponašanje kojim se službenik i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih službenika i namještenika na temelju rase, boje kože, spola, spolnog opredjeljenja, bračnog stanja, obiteljskih obveza, dobi, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, rođenja, društvenog položaja, članstva ili nečlanstva u političkoj stranci, članstva ili nečlanstva u sindikatu te tjelesnih ili duševnih poteškoća.

Spolno uznemiravanje je svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika, a koje uzrokuje strah ili neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.

Ponašanje kojim se narušava dostojanstvo osobe službenika i namještenika smatra se namjerno ili nehajno ponašanje koje primjerice uključuje:

– ogovaranje, širenje glasina ili kleveta o drugome,

– uvrede, prijetnje, psovke i omalovažavanje,

– seksističko ponašanje kojim se osobe drugog spola ili spolnog opredjeljenja nazivaju društveno neprimjerenim izrazima s ciljem isticanja njihovih spolnih obilježja ili spolnog opredjeljenja, šali na njihov račun ili pokušava ostvariti neželjeni tjelesni kontakt,

–  namjerno uskraćivanje informacija potrebnih za rad, ili pak davanje dezinformacija i

– dodjeljivanje besmislenih, nerješivih, omalovažavajućih zadataka ili ne dodjeljivanje zadataka.

Članak 87.

U slučaju neželjenog ponašanja iz prethodnog članka ovoga Ugovora, službenik i namještenik može se obratiti nadređenom službeniku, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).

Ovlaštenu osobu iz stavka 1. ovoga članka imenuje Gradonačelnik.

Osoba iz stavka 1. ovog članka imenuje se uz prethodno pribavljenu suglasnost Sindikata.

Nadređeni državni službenik i sindikalni povjerenik dužni su o svakoj pritužbi o povredi dostojanstva državnog službenika i namještenika obavijestiti ovlaštenu osobu od poslodavca.

Članak 88.

Ovlaštena osoba dužna je, ovisno o naravi i težini povrede, odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dostave pritužbe, ispitati pritužbu i poduzeti sve potrebne mjere primjerene pojedinom slučaju radi sprječavanja nastavka uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ako utvrdi da ono postoji.

Ukoliko poslodavac ne provede predložene mjere za sprječavanje uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja ili ako su mjere koje je poduzeo očito neprimjerene, službenik i namještenik ima pravo prekinuti rad dok mu se ne osigura zaštita, pod uvjetom da je u daljnjem roku od osam dana zatražio zaštitu pred nadležnim sudom.

Članak 89.

U svrhu stvaranja ozračja tolerancije, razumijevanja i uvažavanja dostojanstva osobe službenika i namještenika u službi poslodavac će voditi posebnu brigu o informiranju, osvješćivanju i senzibiliziranju zaposlenih u upravnim tijelima za problematiku zaštite dostojanstva, te edukaciji ovlaštenih osoba.

X INFORMIRANJE

Članak 90.

Čelnik tijela dužan je službeniku i namješteniku odnosno sindikalnom povjereniku osigurati informacije koje su bitne za socijalni položaj službenika i namještenika, a posebno:

– o odlukama koje utječu na socijalni položaj službenika i namještenika,

– o rezultatima rada,

– o prijedlozima odluka i općih akata kojima se u skladu s ovim Ugovorom uređuju osnovna

prava i obveze iz službe odnosno rada,

– o mjesečnim obračunima plaća službenika i namještenika, uz njihov pristanak.

XI  DJELOVANJE I UVJETI RADA SINDIKATA

Članak 91.

Upravna tijela obvezuju se da će osigurati provedbu svih prava s područja sindikalnog organiziranja utvrđenih u Ustavu Republike Hrvatske, konvencijama međunarodne organizacije rada, zakonima i ovim Ugovorom.

Članak 92.

Čelnik upravnog tijela ili druga ovlaštena osoba obvezuje se da svojim djelovanjem i aktivnostima ni na koji način neće onemogućiti sindikalni rad, sindikalno organiziranje i pravo zaposlenog da postane članom sindikata.

Povredom prava na sindikalno organiziranje smatrat će se pritisak čelnika tijela ili druge ovlaštene osobe na službenike i namještenike članove sindikata da istupe iz sindikalne organizacije.

Članak 93.

Sindikat se obvezuje da će svoje djelovanje provoditi sukladno Ustavu, konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima i ovom Ugovoru te da svoje djelovanje neće provoditi na način koji će štetiti djelotvornosti rada i poslovanja Upravnih tijela Grada Pakraca.

Članak 94.

Sindikat je dužan obavijestiti čelnika tijela ili drugu ovlaštenu osobu o izboru ili imenovanju sindikalnog povjerenika ili sindikalnih predstavnika.

Članak 95.

Aktivnosti sindikalnog povjerenika ili predstavnika u Upravnim tijelima Grada Pakraca ne smiju biti sprječavane ili ometane ako djeluje u skladu s konvencijama Međunarodne organizacije rada, zakonima, drugim propisima i ovim Ugovorom.

Članak 96.

Sindikalni povjerenik ima pravo na naknadu plaće za obavljanje sindikalnih aktivnosti i to tri sata po članu sindikata godišnje.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba sindikalnom su povjereniku, dužni omogućiti  izostanak s posla, uz naknadu plaće, zbog sudjelovanja na sindikalnim sastancima, tečajevima, seminarima, osposobljavanjima u zemlji i u inozemstvu.

Svaka ozljeda sindikalnog povjerenika prilikom obavljanja sindikalnih dužnosti smatra se ozljedom na radu.

Članak 97.

Kad sindikalni povjerenik dio svog radnog vremena na radnom mjestu posvećuje sindikalnim zadaćama, a dio svojim redovnim radnim obvezama, tada se njegove obveze iz radnog odnosa uređuju pismenim sporazumom zaključenim između Sindikata i čelnika tijela.

Članak 98.

Zbog obavljanja sindikalne aktivnosti sindikalni povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike i namještenike.

Članak 99.

Za vrijeme obnašanja dužnosti sindikalnog povjerenika i šest mjeseci po isteku te dužnosti, sindikalnom povjereniku  u Upravnim tijelima Grada Pakraca bez suglasnosti Sindikata ne može prestati služba odnosno radni odnos osim po sili zakona, niti se on može bez njegove suglasnosti premjestiti na drugo radno mjesto u okviru istoga upravnog tijela, odnosno premjestiti  na rad izvan mjesta njegova stanovanja, pokrenuti protiv njega postupak zbog povrede službene dužnosti, kao ni udaljiti iz službe odnosno s rada zbog pokretanja kaznenog postupka.

Članak 100.

Prije donošenja odluke važne za položaj službenika odnosno namještenika, čelnik tijela mora se savjetovati sa sindikalnim povjerenikom ili drugim ovlaštenim predstavnikom sindikata o namjeravanoj odluci i mora mu pravodobno dostaviti sve odgovarajuće podatke važne za donošenje odluke i razmatranje njezina utjecaja na položaj zaposlenih.

Važnim odlukama iz stavka 1. ovog članka smatraju se osobito odluke:

– o donošenju, izmjeni i dopuni akata kojima se reguliraju prava iz rada i po osnovi rada službenika i namještenika,

– o planu zapošljavanja, premještaju i otkazu službe odnosno rada službenika i namještenika,

– o mjerama u svezi sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu službenika i namještenika,

– rasporedu radnog vremena,

– o uvođenju nove tehnologije te promjene u organizaciji načinu rada,

– o planu godišnjih odmora,

– o noćnom radu,

– o nadoknadama za izume i tehničko unapređenje,

– o donošenju programa zbrinjavanja viška službenika i namještenika i dr.

Sindikalni povjerenik ili drugi ovlašteni predstavnik Sindikata može, najduže u roku od 8 dana od dostave odluke iz stavka 2. ovog članka čelniku tijela dati primjedbe.

Čelnik tijela dužan je razmotriti primjedbe sindikalnog povjerenika  prije donošenja odluke iz stavka 1. ovog članka.

Članak 101.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužna je razmotriti prijedloge, inicijative, mišljenja i zahtjeve Sindikata u svezi s ostvarivanjem prava, obveza i odgovornosti iz rada i na osnovi rada i o zauzetim su stajalištima dužni u roku od 8 dana od primitka prijedloga, inicijative, mišljenja i zahtjeva, izvijestiti Sindikat.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su primiti na razgovor sindikalnog povjerenika na njegov zahtjev i s njim razmotriti pitanja sindikalne aktivnosti i materijalnu problematiku zaposlenih.

Članak 102.

Čelnik tijela ili druga ovlaštena osoba dužni su, bez naknade, za rad sindikata osigurati najmanje slijedeće uvjete:

– prostoriju za rad, u pravilu odvojenu od mjesta rada i odgovarajući prostor za održavanje sindikalnih sastanaka,

– pravo na korištenje telefona, telefaksa, interneta, računalne opreme i drugih raspoloživih tehničkih pomagala,

– slobodu sindikalnog izvješćivanja i podjelu tiska,

– obračun i ubiranje sindikalne članarine, a prema potrebi i drugih davanja, preko isplatnih lista u računovodstvu, odnosno prigodom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun Sindikata, a na temelju pisane izjave članova sindikata (pristupnica i sl.).

XII MIRNO RJEŠAVANJE KOLEKTIVNIH RADNIH SPOROVA

Članak 103.

Za rješavanje kolektivnih radnih sporova između potpisnika ovog Ugovora koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem, mora se provesti postupak mirenja.

Članak 104.

Postupak mirenja provodi Mirovno vijeće.

Mirovno vijeće ima tri člana.

Svaka ugovorna strana  imenuje po jednog člana.

Stranke su suglasne da će izbor trećeg člana Mirovnog vijeća kao predsjednika dogovoriti u slučaju nastale potrebe provođenja postupka mirenja.

Članak 105.

Postupak mirenja pokreće se na pisani prijedlog jednog od potpisnika ovoga Ugovora, a mora se dovršiti u roku od pet dana od dana pokretanja postupka mirenja.

Članak 106.

U  postupku mirenja Mirovno vijeće ispitati će navode i prijedloge ugovornih strana, a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke.

Mirovno vijeće sastavit će pisani prijedlog nagodbe.

Članak 107.

Mirenje je uspjelo ako obje ugovorne strane prihvate pisani prijedlog nagodbe.

Nagodba, u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, ima pravnu snagu i učinke kolektivnog ugovora.

XIII ŠTRAJK

Članak 108.

Ako postupak mirenja ne uspije, Sindikat ima pravo pozvati na štrajk i provesti ga sa svrhom zaštite i promicanja socijalnih interesa svojih članova.

Za organizaciju i provedbu štrajka Sindikat koristi sindikalna pravila o štrajku.

Članak 109.

Štrajk se mora najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije tri dana prije početka štrajka, u pisanom obliku.

U pismenoj najavi štrajka, moraju se naznačiti razlozi za štrajk, mjesto, dan i vrijeme početka štrajka.

Članak 110.

Pri organiziranju i poduzimanju štrajka, organizator i sudionici štrajka moraju voditi računa o ostvarivanju Ustavom zajamčenih prava i sloboda drugih, a osobito o osiguranju života, zdravlja i sigurnosti ljudi i imovine.

Članak 111.

Najkasnije na dan najave štrajka sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka.

Članak 112.

Na prijedlog Gradonačelnika Grada Pakraca, Sindikat i Gradonačelnik ili druga osoba koju on ovlasti, sporazumno izrađuju i donose pravila o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka.

Pravila iz stavka 1. ovog članka sadrže odredbe o radnim mjestima i broju službenika odnosno namještenika koji na njima moraju raditi za vrijeme štrajka, a s ciljem omogućivanja obnavljanja rada nakon završetka rada odnosno s ciljem nastavka obavljanja poslova koji su prijeko potrebni, osobito radi sprječavanja ugrožavanja života, osobne sigurnosti ili zdravlja pučanstva.

Članak 113.

Ako se o pravilima o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost, pravila će utvrditi arbitraža.

Arbitraža iz stavka 1. ovoga članka sastoji se od jednog predstavnika sindikata i jednog predstavnika poslodavca, te od neovisnog predsjednika kojeg sporazumno određuje Sindikat i poslodavac.

Pravila iz stavka 1. ovog članka arbitraža je dužna donijeti u roku od osam dana od dana dostave prijedloga arbitraži.

Članak 114.

Ako Gradonačelnik nije predložio utvrđivanje pravila iz članka 111. ovoga Ugovora do dana početka postupka mirenja, postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka.

Članak 115.

Štrajkom rukovodi štrajkački odbor sastavljen od predstavnika organizatora štrajka koji je dužan na pogodan način očitovati se strani protiv koje je štrajk organiziran kako bi se nastavili pregovori u svrhu mirnog rješenja spora.

Članovi štrajkačkog odbora ne mogu biti raspoređeni na rad za vrijeme štrajka.

Članak 116.

Sudioniku štrajka mogu se plaća i dodaci na plaću, osim doplatka za djecu i jubilarne nagrade, smanjiti razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku.

Članak 117.

Organiziranje štrajka ili sudjelovanje u štrajku sukladno odredbama ovoga Ugovora ne predstavlja povredu službene odnosno radne dužnosti.

Članak 118.

Službenik odnosno namještenik ne smije biti stavljen u nepovoljniji položaj u odnosu na druge službenike odnosno namještenike zbog organiziranja ili sudjelovanja u štrajku organiziranom sukladno odredbama ovog Ugovora, a niti smije biti ni na koji način prisiljen sudjelovati u štrajku, ako to ne želi.

Članak 119.

Ugovorne strane suglasne su da Gradonačelnik Grada Pakraca može od nadležnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran protivno odredbama ovog Ugovora.

XIV. SOCIJALNI MIR

Članak 120.

Ugovorne strane za vrijeme trajanja ovog Ugovora obvezuju se na socijalni mir.

Izuzetno, dozvoljen je štrajk solidarnosti uz najavu, prema odredbama ovog Ugovora, ili korištenje drugih metoda davanja sindikalne potpore zahtjevima zaposlenih u određenoj drugoj djelatnosti.

XV. TUMAČENJE I PRAĆENJE PRIMJENE OVOG UGOVORA

Članak 121.

Za tumačenje odredaba i praćenje primjene ovoga Ugovora, ugovorne strane imenuju zajedničku komisiju u roku od 30 dana od dana potpisa ovog Ugovora.

Komisija ima četiri člana, od kojih svaka ugovorna strana imenuje dva člana.

Komisija donosi Pravilnik o radu.

Sve odluke komisija donosi većinom glasova, a u slučaju podijeljenog broja glasova odlučuje glas predsjednika komisije.

Ugovorne strane dužne su se pridržavati danog tumačenja.

Sjedište komisije je u Pakracu, Trg bana J. Jelačića 18.

XVI.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 122.

   Smatra se da je ovaj Ugovor zaključen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana.

Članak 123.

Ovaj se Ugovor sklapa se na vrijeme od četiri godine.

Članak 124.

Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora.

Stranka kojoj je podnesen prijedlog za izmjenu i dopunu ovog Ugovora mora se pisano očitovati u roku 15 dana od dana primitka prijedloga, te mora pristupiti pregovorima o predloženoj izmjeni ili dopuni u roku od 30 dana od dana primitka prijedloga.

Ako strana kojoj je podnesen prijedlog ne postupi u skladu sa odredbama stavka 2. ovog članka smatrati će se da su ispunjeni uvjeti za primjenu odredaba ovog ugovora o postupku mirenja.

Članak 125.

Svaka ugovorna strana može otkazati ovaj Ugovor.

Otkazni rok je tri mjeseca od dana dostave pismenog otkaza drugoj strani.

Članak 126.

Pregovore o obnovi ovog ugovora strane će započeti najmanje 30 dana prije isteka roka na koji je sklopljen.

Ukoliko pregovori iz stavka 1. ovog članka odnosno potpisivanje novog kolektivnog ugovora ne bi bili zaključeni do isteka roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, strane su suglasne da se njegove odredbe produženo primjenjuju do sklapanja novog kolektivnog ugovora.

Članak 127.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

Članak 128.

Odredbe ovog Ugovora odnose se i na djelatnike Gradske knjižnice Pakrac i Muzeja grada Pakraca.

Članak 129.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2016.g.

KLASA: 023-01/15-01/3

URBROJ: 2162-04/03-15-1

U Pakracu, 22. prosinca 2015. godine

 

GRAD PAKRAC
GRADONAČELNIK
Davor Huška v. r.

SINDIKAT  DRŽAVNIH I
LOKALNIH SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA RH
PREDSJEDNIK
Boris Pleša v. r.

Akti Gradskog vijeća 3/2020 #Uncategorized

Odluka o oslobađanju plaćanja zakupnine za zakupce javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18); Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 18. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE ZA ZAKUPCE JAVNIH POVRŠINA I POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U cilju ublažavanja posljedica epidemije virusa Covid-19, ovom odlukom oslobađaju se u potpunosti plaćanja zakupnine svi zakupci javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pakraca kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01/300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad.

Oslobođenje plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca se odnosi na razdoblje u kojem je obustavljen rad zakupnicima.

Oslobođenje plaćanja zakupnine za javne površine i poslovne prostore u vlasništvu Grada Pakraca odnosi se samo na zakupce koji nisu prekršili Odluku iz članka 1. ove Odluke.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-05/20-01/02

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 21. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 3/2020 #Uncategorized

Odluka o oslobađanju plaćanja komunalne naknade

Na temelju članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 1. Zakona o dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 32/2020) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 18. sjednici održanoj dana 21. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Članak 1.

U cilju ublažavanja posljedica epidemije virusa Covid-19, ovom odlukom oslobađaju se u potpunosti plaćanja komunalne naknade svi obveznici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01/300-20-1 od 19. ožujka 2020. godine obustavljen rad.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi na razdoblje u kojem je obveznicima obustavljen rad.

Oslobođenje plaćanja komunalne naknade odnosi se samo na obveznike koji nisu prekršili Odluku iz članka 1. ove Odluke

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-03/20-01/01

URBROJ: 2162-05/01-20-01

Pakrac, 21. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2020

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2019. g.Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 17. sjednici, održanoj 9. ožujka 2020.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja je Izvješće Komunalca d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2019. g.

 1. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.

 1. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 351-01/20-01/2

URBROJ: 2162-06/01-20-2

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik:      Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2020

Odluka o usvajanju Programa za mlade grada Pakraca u sklopu projekta #Gradmladih #Pokrenise

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj  4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) na četrnaestoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pakraca održanoj 9. ožujka 2020. donosi

ODLUKU O USVAJANJU PROGRAMA ZA MLADE GRADA PAKRACA U SKLOPU PROJEKTA #GRADMLADIH #POKRENISE

 

Članak  1.

Grad Pakrac (u daljnjem tekstu Grad) usvaja Program za mlade grada Pakraca izrađen u sklopu projekta #Gradmladih #Pokrenise financiranog s 689.517,50 kuna dobivenih na natječaju „Podrška programima usmjerenim mladima“ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz Europskog socijalnog fonda.

Članak  2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 401-05/18-01/1

URBROJ: 2162-05/08-20-2

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik:   Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2020

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 98/2019) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 17. sjednici održanoj dana 9. ožujka 2020. godine donijelo je sljedeću

 

STATUTARNU ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA GRADA PAKRACA

Članak 1.

U cijelom tekstu Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, dalje u tekstu: Statut) riječi „predstojnika ureda državne uprave u županiji“ zamjenjuju se riječima: „nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt“.

Članak 2.

U cijelom tekstu Statuta riječi: „središnje tijelo državne uprave“ u određenom broju i padežu zamjenjuju se riječima: „tijelo državne uprave“ u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

U članku 51. stavak 3. alineja 14. mijenja se i glasi:

„- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno povjerenih poslova državne uprave,“

Članak 4.

U članku 54. stavak 1. alineja 1. riječi: „Predstojnik će u roku od osam dana od zaprimanja ocijeniti osnovanost odluke gradonačelnika,“ brišu se.

Članak 5.

U članku 70. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, utvrđenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje povjerenih poslova državne uprave, ustrojavaju se upravna tijela Grada.“

Članak 6.

U članku 108. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Nadzor nad zakonitošću općih akata Gradskog vijeća u njegovom samoupravnom djelokrugu obavlja nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt.“

Članak 7.

Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 012-03/20-01/1

URBROJ: 2162-04/01-20-1

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Akti Gradskog vijeća 2/2020

Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora

Temeljem članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na 17. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine, donosi

ODLUKU O ODREDJIVANJU KOMUNALNIH DJELANOSTI KOJE SE OBAVLJAJU NA TEMELJU PISANOG UGOVORA

 

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se na području grada Pakraca obavljaju na temelju pisanog ugovora.

Članak 2.

Komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju pisanog ugovora su:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta,
 2. održavanje javne rasvjete.

Članak 3.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta, osim poslova koji su u djelokrugu rada Vlastitog pogona Grada Pakraca.

Članak 4.

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene, osim poslova koji su u djelokrugu rada Vlastitog pogona Grada Pakraca.

Članak 5.

Postupak odabira osobe s kojom se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti iz članka 2. ove odluke te sklapanje, izmjena i provedba ugovora provode se sukladno propisima o javnoj nabavi.

Članak 6.

Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti u ime Grada Pakraca sklapa gradonačelnica.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka sadrži:

 1. komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,
 2. vrijeme na koje se sklapa ugovor,
 3. vrstu i opseg komunalnih usluga,
 4. način određivanja cijene komunalnih usluga te način i rok plaćanja izvršenih usluga,
 5. jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.

Članak 7.

Ugovori sklopljeni na temelju propisa o javnoj nabavi za obavljanje komunalnih djelatnosti iz članka 2. ove odluke i ugovori sklopljeni na temelju Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/2011; 5/2012) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti putem ugovora o povjeravanju komunalnih poslova na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 1/2011; 5/2012).

Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/20-01/1

URBROJ: 2162-06/08-20-02

Pakrac, 9. ožujka 2020. g.

Predsjednik:      Miroslav Ivančić v. r.