>

Blogs

Odluka o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

Na temelju odredbi članka 86a. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 3. sjednici održanoj 5. Listopada 2021. godine donosi   O D L U K U o kratkoročnom zaduženju po poslovnom transakcijskom računu kod Privredne […]

Zaključak o usvajanju izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Zaključak o usvajanju izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Zaključak o usvajanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnice

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo slijedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja na dan 31. 12. 2020.g.

Na temelju odredbe članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 3. sjednici održanoj dana 5. listopada 2021. godine donosi   ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA NA […]

Zaključak o prijedlogu za razrješenje i imenovanje mrtvozornika

Temeljem članka 230. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ 100/18, 147/20), članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021.g. donijelo je slijedeći   Z A K L J U Č A K   Predlaže se Skupštini Požeško-slavonske županije razrješenje slijedećeg mrtvozornika […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Voda Lipik d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34.  Statuta Grada Pakraca („Službeni glas- nik Grada   Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći   ZAKLJUČAK   Usvaja […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalca d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći     […]

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu LRA Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac za 2020.g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći     […]

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarenju plana i programa Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac za pedagošku godinu 2020./2021.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 3. sjednici, održanoj 5. listopada 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o visini mjesečne stipendije i deficitarnom zanimanju u akademskoj godini 2021./2022.

Na temelju odredbi članak 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine“ broj  33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21), članka 2. Odluke o stipendiranju studenata Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 02/14) i članka […]

Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ Pakrac

Temeljem čl. 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i čl. 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) gradonačelnica Grada Pakraca dana 24.  rujna 2021.g. donosi   Odluku o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Maslačak“ […]

Odluka o sufinanciranju udžbenika učenicima Srednje škole Pakrac

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 98/19), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 03/21) gradonačelnica Grada Pakraca, Anamarija Blažević, bacc. admin. publ, dana 09. srpnja 2021. godine, donosi ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA […]

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga Grada Pakraca

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine „ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18, 2/20), članka 7. Odluke o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih […]

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2020. g. i plana rada i financijskog plana za 2022. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je drugoj sjednici, održanoj 9. srpnja 2021. g. donijelo sljedeći   Z […]

Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), a na prijedlog Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj […]

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o uređenju prometa na području Grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 5. stavak 1. točka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20), i članka 34. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik Grada Pakraca», broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi, O D […]

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članaka 34. i 42. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj 9. srpnja 2021. godine donosi […]

Odluka o davanju suglasnosti Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Pakrac za provedbu ulaganja: „Rekonstrukcija i opremanje vatrogasnog doma Pakrac“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br.91/19, 37/20, 31/21) i članka članaka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na drugoj sjednici održanoj dana 9. srpnja 2021. godine donosi ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVU PAKRAC ZA PROVEDBU […]

Odluka o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pakraca

Na temelju članka 109. stavka 4. i članka 113. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) te članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 – pročišćeni tekst i 123/17, 98/19 i 144/20) i […]

2. dopune Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) te članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) gradonačelnica Grada Pakraca donosi 2. DOPUNE PLANA KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA […]

Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Pakraca i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pakraca

Na temelju članka 24. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 5. stavka 1. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“ 126/19 i 17/20) i članka 49. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik […]

Dopuna Plana klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata upravnih tijela Grada Pakraca za 2021. godinu

Temeljem članka 2. i članka 18. stavak 3. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine“ br. 7/09) te članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata („Narodne novine“ br. 38/88) gradonačelnica Grada Pakraca donosi DOPUNE PLANA KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA UPRAVNIH TIJELA GRADA PAKRACA ZA […]

Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) i članka 12. st. 2. Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/21),  na prijedlog pročelnika gradskih upravnih tijela te nakon savjetovanja […]

Odluka o izboru Mandatne komisije

Temeljem 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 16. Poslovnika o radu Gradskog vijeća (“Službeni glasnik grada Pakraca” 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine […]

Odluka o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Temeljem članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i  članka 17. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. […]

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana […]

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na […]

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za […]

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” 3/21), članka 10. Poslovnika o radu Gradskog vijeća („Službeni glasnik Grada Pakraca 4/09, 1/13) i prijedloga Komisije za […]

Odluka o davanju prethodne suglasnosti za pokretanje i provedbu postupka pronalaska strateškog partnera prodajom do 100% poslovnog udjela društva „Komunalac“ d.o.o. u kapitalu društva „Pakrac plin“ d.o.o.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja 2021. godine donosi   […]

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Pakracu za provedbu ulaganja: „Građenje zgrade za rad udruga MO Prekopakra“

Na temelju Pravilnika o provedbi mjera ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“ br. 91/19, 37/20, 31/21) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi ODLUKU O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADU PAKRACU ZA PROVEDBU ULAGANJA:  […]

Odluka o imenovanju povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. sjednici održanoj  14. lipnja 2021. godine donosi   ODLUKU O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I […]

Odluka o naknadi za rad u Gradskom vijeću Grada Pakraca i njegovim radnim tijelima

Na temelju članka 31. stavka 2. i članka 31.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) sjednici održanoj 14. lipnja […]

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela gradske uprave Grada Pakraca

Na temelju članka 35. stavak 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. stavak 1. alineja 10. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na prvoj (konstituirajućoj) […]

Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje 2013 – 2020. godine

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 14. lipnja 2021. godine donosi ODLUKU O PRODULJENJU VAŽENJA STRATEGIJE RAZVOJA GRADA PAKRACA ZA RAZDOBLJE 2013 – 2020. GODINE Članak 1. Ovom odlukom produžava se važenje Strategije razvoja Grada Pakraca za razdoblje […]

Odluka o imenovanju ravnateljice Muzeja grada Pakraca

Temeljem odredbi članka 26. Zakona o muzejima („Narodne novine“ 61/18, 98/19), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) i članka 26 Statuta Muzeja grada Pakraca („Službeni glasnik Grada […]

Odluka o davanju prostora na korištenje

Na temelju članka 35. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br.  91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i […]

Odluku o prestanku obavljanja dužnosti gradonačelnice Grada Pakraca, zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca i zamjenika gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Na temelju članka 90.c. i članka 92.st.1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 91.st.1. i članka 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), a sukladno objavljenim konačnim rezultatima izbora […]

Odluku o stupanju na dužnost gradonačelnice Grada Pakraca i zamjenice gradonačelnice Grada Pakraca iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine

Na temelju članaka 90., 90.a i 90.c Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 91.st.1. i članka 116. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ br. 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21), a sukladno objavljenim konačnim rezultatima […]

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2021/2022. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021.g. donijelo slijedeći Z A K L […]

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA […]

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA […]

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi   ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH […]

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 12. 10. 2020. g.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021. godine donijelo je ODLUKU O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA […]