Zaključak o usvajanju plana i programa rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Gradske knjižnice Pakrac za 2019. g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-04/18-01/2
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o usvajanju plana i programa rada Muzeja grada Pakraca za 2019. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Plan i program rada Muzeja grada Pakraca za 2019.g.
2. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 612-05/18-01/1
URBROJ: 2162-04/03-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Zaključak o usvajanju izvješća Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja je Izvješće Komunalca d. o. o. Pakrac o gospodarenju otpadom u 2018. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 351-01/19-01/1
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj na području Grada Pakraca

Na temelju članka 57. st. 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ br. 115/16, 6/18), članka 2. Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu („Narodne novine“ br. 1/19) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 30. siječnja 2019. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
O VISINI PAUŠALNOG POREZA PO KREVETU, SMEŠTAJNOJ JEDINICI U KAMPU I SMJEŠTAJNOJ JEDINICI U OBJEKTU ZA ROBINZONSKI SMJEŠTAJ NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu, te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Pakraca.

Članak 2.

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se u iznosu od 150,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u svim naseljima Grada Pakraca u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 410-10/19-01/1
URBROJ: 2162-04/01-19-1
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
2. Program iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku istog i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6
URBROJ: 2162-05/09-19-29
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju se:
1. Igor Matek, mag. ing. agr. – predsjednik
2. Vera Jandrić, mag. ing. agr. – zamjenica predsjednika
3. Dajana Vacek, mag. ing. agr.– članica
4. Dominika Babac, mag. ing. agr. – članica.

Članak 2.

Članovi povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/18-01/1
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Grada Pakraca

Na temelju članka 10. i članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2019. godine donosi

ODLUKU
O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se potrebne agrotehničke mjere u slučajevima u kojima bi propuštanje tih mjera nanijelo štetu, onemogućilo ili smanjilo poljoprivrednu proizvodnju, mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 2.

Poljoprivrednim zemljištem smatraju se sljedeće poljoprivredne površine: oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, voćnjaci, maslinici, vinogradi, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište koje se može privesti poljoprivrednoj proizvodnji.
Katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta unutar granica građevinskog područja površine veće od 500 m2 i katastarske čestice poljoprivrednog zemljišta izvan granica građevinskog područja planirano dokumentima prostornog uređenja za izgradnju, koje su u evidencijama Državne geodetske uprave evidentirane kao poljoprivredno zemljište, a koje nisu privedene namjeni, moraju se održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju i u tu se svrhu koristi do izvršnosti akta kojim se odobrava građenje, odnosno do primitka potvrde glavnog projekta.

II. AGROTEHNIČKE MJERE

Članak 3.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:
1. minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,
2. sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,
3. suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,
4. korištenje i uništavanje biljnih ostataka,
5. održavanje organske tvari u tlu,
6. održavanje povoljne strukture tla,
7. zaštita od erozije.

Članak 4.

Agrotehnička mjera minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta provodi se:
– redovitim obrađivanjem i održavanjem poljoprivrednog zemljišta sukladno određenoj biljnoj vrsti, odnosno katastarskoj kulturi poljoprivrednog zemljišta,
– održavanje ili poboljšanje plodnosti tla,
– održivo gospodarenje trajnim pašnjacima,
– održavanje voćnjaka i vinograda u dobrom vegetativnom stanju.

Članak 5.

U cilju sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem provodi se:
– preoravanje, prekopavanje te krčenje višegodišnjeg raslinja,
– uništavanje ambrozije čupanjem ili redovitom košnjom, košnja poljoprivrednih površina.
Kod sprječavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem te njege usjeva i nasada, potrebno je dati prednost nekemijskim mjerama zaštite bilja kao što su mehaničke, fizikalne, biotehničke i biološke mjere zaštite, a kod korištenja kemijskih mjera zaštite potrebno je dati prednost herbicidima s povoljnijim ekotoksikološkim svojstvima.

Članak 6.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su provoditi postupke za suzbijanje biljnih bolesti i štetnika uz primjenu temeljnih načela integrirane zaštite bilja sukladno posebnim propisima koji uređuju održivu uporabu pesticida.
Nakon provedbe postupka vlasnici i posjednici su dužni odlagati ambalažu sukladno uputama proizvođača pesticida.

Članak 7.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su ukloniti sa zemljišta sve biljne ostatke koji bi mogli biti uzrokom širenja biljnih bolesti ili štetnika u određenom agrotehničkom roku sukladno biljnoj kulturi.
Agrotehničke mjere korištenja i uništavanja biljnih ostataka obuhvaćaju:
– obvezu uklanjanja biljnih ostataka nakon žetve na poljoprivrednom zemljištu na kojem se primjenjuje konvencionalna obrada tla,
– primjenu odgovarajućih postupaka sa žetvenim ostacima na površinama na kojima se primjenjuje konzervacijska obrada tla,
– obvezu uklanjanja suhih biljnih ostataka nakon provedenih agrotehničkih mjera u višegodišnjim nasadima,
– obvezu odstranjivanja biljnih ostataka nakon sječe i čišćenja šuma, putova i međa na šumskom zemljištu, koje graniči s poljoprivrednim zemljištem.
Žetveni ostaci ne smiju se spaljivati na poljoprivrednim površinama. Njihovo spaljivanje dopušteno je samo u cilju sprečavanja širenja ili suzbijanja biljnih štetnika.
Uništavanje biljnih ostataka spaljivanjem, kada je to dopušteno, poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima i ovom Odlukom.

Članak 8.

Organska tvar u tlu održava se provođenjem minimalno trogodišnjeg plodoreda prema pravilima struke. Trogodišnji plodored podrazumijeva izmjenu strne žitarice, industrijsko bilje ili trave ili djeteline ili njihove smjese.
Trave, djeteline, djetelinsko-travne smjese, travno-djetelinske smjese su dio plodoreda i mogu na istoj površini ostati duže od tri godine.

Članak 9.

Održavanje povoljne strukture tla provodi se korištenjem mehanizacije na poljoprivrednom zemljištu primjereno stanju i svojstvima zemljišta. U uvjetima kada je tlo zasićeno vodom ili poplavljeno ne smije se koristiti poljoprivredna mehanizacija na poljoprivrednom zemljištu.

Članak 10.

Zaštita od erozije provodi se održavanjem minimalne pokrivenosti tla sukladno specifičnostima agroekološkog područja. Tijekom vegetacijskog razdoblja, na područjima na kojima je uočena erozija, poljoprivredne površine bi trebale imati pokrov koji umanjuje erozije tla. Tijekom zime u uvjetima kada se na oranicama ne nalaze usjevi, odnosno ukoliko nema pokrova primjenjuje se ograničena obrada tla.
Zaštita od erozije provodi se upravljanjem i pravilnom obradom na poljoprivrednom zemljištu ovisno o specifičnim karakteristikama tla.

III. MJERE ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJA POLJOPRIVREDNIH RUDINA

Članak 11.

Kao mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina propisuju se:
1. održavanje živica i međa,
2. održavanje poljskih putova,
3. uređivanje i održavanje kanala oborinske odvodnje,
4. sprječavanje zasjenjivanja susjednih parcela,
5. sadnja i održavanje vjetrobranskih pojaseva.

Članak 12.

Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta koji zasade živicu dužni su ju redoviti održavati i orezivati na način da spriječe njihovo širenje na susjedno obradivo zemljište i putove, zasjenjivanje susjednih parcela, prerastanje živice na visinu iznad 1m, da spriječe njenu zakorovljenost i da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta.
Živice uz poljske putove, odnosno međe, mogu se zasaditi najmanje 0,5 m od ruba puta, odnosno međe i ne mogu biti šire od 0,5 m, te se u svrhu sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela moraju obrezivati tako da njihova visina ne prelazi 1m.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su održavati međe tako da budu vidljivo označene, očišćene od korova i višegodišnjeg raslinja, te da ne ometaju provedbu agrotehničkih zahvata.
Zabranjeno je izoravanje i oštećivanje međa.
Za ograđivanje parcela na međama, zabranjuje se korištenje bodljikave žice i armaturnih mreža.

Članak 13.

U svrhu iskorištavanja poljoprivrednog zemljišta koriste se poljski putovi.
Vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su zajednički brinuti se o poljskim putovima koje koriste, a isto uključuje:
– redovito održavanje i uređivanje poljskih putova, kako ne bi omatali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila,
– nasipavanje oštećenih dionica i udarnih rupa odgovarajućim kamenim materijalom,
– čišćenje i održavanje odvodnih kanala, propusta i sistema odvodnje i otjecanja oborinskih voda,
– održavanje živice i drugog raslinja uz poljske putove.

Članak 14.

Zabranjuju se sve radnje koje mogu dovesti do uništavanja poljskih putova, a naročito:
– preoravanje poljskih putova,
– sužavanje poljskih putova,
– uništavanje zelenog pojasa uz poljske putove,
– iznošenje zemlje i raslinja na poljske putove prilikom obrađivanja zemljišta,
– skretanje oborinskih i drugih voda na poljske putove.

Članak 15.

U cilju održavanja kanala u funkciji odvodnje suvišne vode, vlasnici su dužni održavati i čistiti prirodno stvorene ili izgrađene kanale, tako da se spriječi odronjavanje zemlje, zarastanje korovom, odnosno omogući prirodni tok voda.

Članak 16.

Radi sprečavanja zasjenjivanja susjednih parcela na kojima se vrši poljoprivredna proizvodnja, zabranjuje se sadnja visokog raslinja neposredno uz među.

Članak 17.

Radi uređivanja i održavanja poljoprivrednih rudina, a na područjima na kojima je zbog izloženosti vjetru većeg intenziteta ili duljeg trajanja otežana ili smanjena poljoprivredna proizvodnja, vlasnik je dužan određeni pojas zemljišta zasaditi stablašicama.
Stablašice koje čine vjetrobrani pojas, vlasnici su dužni redovito održavati i obnavljati.

IV.POSEBNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 18.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu, vlasnici su dužni:
– održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale, te poljske i šumske putove,
– uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera i nakon žetve, berbe i slično, a najkasnije do 01. lipnja tekuće godine,
– uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Članak 19.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada, vlasnici su dužni:
– dobiti odobrenje nadležnog DVD-a o mjestu i vremenu spaljivanja,
– spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 m od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
– tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
– spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.), – nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Članak 20.

Zabranjuje se uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju od 1. lipnja do 31. listopada.

V. NADZOR

Članak 21.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja nadležni poljoprivredni redar, a u nedostatku istog privremeno komunalni redar.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 22.

Novčanom kaznom od 500,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba, novčanom kaznom od 500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba ako postupi protivno odredbama iz ove Odluke.
Uz novčanu kaznu pravnoj osobi izreći će se i novčana kazna odgovornoj osobi u pravnoj osobi u iznosu od 300,00 do 500,00 kuna.

Članak 23.

Nadležni redar može na licu mjesta naplatiti novčanu kaznu od fizičkih osoba u iznosu od 400,00 kuna za prekršaje iz ove Odluke.
Protiv osoba koje su platile novčanu kaznu na licu mjesta ili u roku od 8 dana neće se pokretati prekršajni postupak, a protiv osoba koje nisu platile novčanu kaznu u navedenom roku nadležni redar izdati će obvezni prekršajni nalog s novčanom kaznom sukladno ovom članku.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o mjerama zaštite poljoprivrednog zemljišta, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/10, 2/11).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/18-01/3
URBROJ: 2162-05/09-18-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 30. siječnja 2019.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Usvaja se Izvješće o stanju u prostoru Grada Pakraca za razdoblje od 2013. do 2017. godine.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 350-01/18-01/3
URBROJ: 2162-06/01-19-2
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o komunalnom doprinosu

Temeljem članka 78. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 – u daljnjem tekstu: Zakon), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13,3/15,1/18) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 11. sjednici održanoj  dana 30. siječnja 2019. godine, donosi

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom određuju se:

– zone  na području Grada Pakraca za plaćanje komunalnog doprinosa

– jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama u Gradu Pakracu (u daljnjem tekstu: jedinična vrijednost komunalnog doprinosa)

– način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom gospodarstvu ne propisuje drugačije.

Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada Pakraca koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Grad Pakrac ne plaća komunalni doprinos na svom području.

Članak 4.

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u m³ s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena izražene u m² s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je izgrađena.

Članak 5.

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja nove zgrade ili kada se postojeća zgrada dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak obujmu postojeće zgrade koja se uklanja ne plaća se komunalni doprinos, a o čemu nadležno tijelo Grada Pakraca donosi rješenje kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog doprinosa.

Odredbe ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za ozakonjene građevine.

 

II. ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 6.

Zone se određuju s obzirom na uređenost i opremljenost zone komunalnom infrastrukturom i položaj područja zone (udaljenost od središta u naselju, mrežu javnog prijevoza, dostupnost građevina javne i društvene namjene, te opskrbe i usluga, prostorne i prirodne uvjete).

Na području Grada Pakraca utvrđuju se četiri zone za određivanje visine komunalnog  doprinosa .

Zone za obračun komunalnog doprinosa prikazane su u  tablici koja je u pritku ove Odluke i njen je sastavni dio.

Za zone koje su prostornim planovima utvrđene kao gospodarske zone za obračun plaćanja komunalnog doprinosa primjenjuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa IV zone.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

 

Članak 7.

Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa:

I zona 25,00 kn
IIzona 20,00 kn
IIIzona 15,00 kn
IVzona 10,00 kn

Za pomoćne građevine obračunava se koeficijent 0,3 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Za gospodarske građevine poljoprivredne namjene obračunava se koeficijent 0,2 u odnosu na jedinične cijene po zonama.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine izgrađene izvan granica građevinskog područja je jedinična cijena komunalnog doprinosa I Zone.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća na poslovni račun Grada Pakraca na temelju  rješenja koje donosi nadležno tijelo Grada Pakraca.

Komunalni doprinos obveznik može uplatiti jednokratno, u roku od petnaest dana od dana primitka rješenja o komunalnom doprinosu ili obročnom otplatom.

Obročna otplata komunalnog doprinosa može se odobriti obvezniku uplate, ako je iznos utvrđenog komunalnog doprinosa veći od 1.500,00 kuna i to u visini i na način određen rješenjem o komunalnom doprinosu.
Obročno plaćanje odobrava se na temelju pisanog zahtjeva obveznika plaćanja komunalnog doprinosa i to najduže do 24 mjesečna obroka s time da mjesečni obrok ne smije biti manji od 500,00 kuna.
Ako se podnositelj zahtjeva ne izjasni o načinu plaćanja komunalnog doprinosa ili je utvrđeni iznos manji od 1.500,00 kn, nadležno upravno tijelo Grada Pakraca izdaje rješenje o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Na neisplaćene obroke obračunava se godišnja kamata u visini eskontne stope HNB-a, a na obroke neplaćene u roku dospijeća obračunava se zatezna kamata.

Kod jednokratne uplate komunalnog doprinosa, obvezniku se odobrava umanjenje utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa za 10%.

Visina komunalnog doprinosa bez umanjenja i iznos komunalnog doprinosa s obračunatim  umanjenjem utvrđuju se u svakom rješenju o jednokratnom plaćanju komunalnog doprinosa.
Propuštanjem plaćanja umanjenog iznosa komunalnog doprinosa u roku od osam dana od dana izvršnosti rješenja, neovisno o tome da li je plaćanje izvršeno djelomično ili nije izvršeno u potpunosti te neovisno o razlozima neplaćanja, obveznik nema pravo na umanjenje obveze komunalnog doprinosa i obavezan je platiti komunalni doprinos utvrđen izračunom bez umanjenja, sa zateznom zakonskom kamatom.

Članak 9.

Obvezniku plaćanja odobriti će se obročno plaćanje komunalnog doprinosa ukoliko kao osiguranje plaćanja dostavi jedno od slijedećih instrumenata osiguranja plaćanja (sukladno članku 121. Općeg poreznog Zakona, NN RH 127/00, 86/01 i 150/02 – pročišćeni tekst):

– bjanko zadužnicu investitora ovjerenu kod javnog bilježnika,

– neopozivu garanciju banke ili druge financijske organizacije ovlaštene za obavljanje platnog prometa;

– zalog vrijednosnih papira – vrijednosnica (vlasničkih i vjerovničkih) i tražbina (uključujući i tražbine po osnovi udjela u kapitalu);

– prijedlog za upis založnog prava na nekretninama i pravima građenja;

– jamstvo druge osobe uz uvjet da osoba koja vlastitim jamstvom osigurava naplatu mora biti vlasnik imovine koja odgovara visini komunalnog doprinosa.

Članak 10.

Potvrdu o uplati komunalnog doprinosa, odnosno prve rate komunalnog doprinosa prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa obročnim plaćanjem, izdaje nadležni upravni odjel.

Kod obročnog plaćanja obveznik treba prije izdavanja potvrde o plaćanju prinijeti u nadležni upravni odjel instrument osiguranja plaćanja prema članku 9. ove Odluke.

V. OPĆI UVJETI I RAZLOZI ODOBRAVANJA DJELOMIČNOG ILI POTPUNOG OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 11.

Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

– komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova

– vojnih građevina

– prometne, vodne, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture

– nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova

– sportskih i dječjih igrališta

– ograda, zidova i potpornih zidova

– parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine

– spomenika.

Članak 12.

Oslobađaju se plaćanja komunalnog doprinosa investitori kad su to:

– pravo na djelomično ili potpuno oslobađanje od komunalnog doprinosa uz predočenje potrebnih dokaza imaju i osobe kojima je to pravo utvrđeno posebnim propisima, na način i po postupku utvrđenom tim propisima, s tim da to pravo mogu ostvariti samo jedanput,

– investitori koji grade objekte izvan građevinskog područja, a koji mogu osigurati priključak na javno prometnu površinu i sami financiraju izgradnju komunalne i ostale infrastrukture do svog objekta uz suglasnost Grada Pakraca.

 Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika i Gradonačelnik (sukladno iznosu o kojem prema Zakonu može samostalno odlučivati) može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore kada su to:

– Požeško slavonska županija i Republika Hrvatska,

– javne ustanove ili trgovačka društva u vlasništvu (ili djelomičnom vlasništvu) Grada Pakraca, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske, a kada grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti),

– trgovačka društva i fizičke osobe, a grade objekte od javnog interesa (sport, kultura, školstvo, zdravstvo, socijalna skrb ili humanitarne djelatnosti).

– od obveze plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se građevine čija izgradnja se financira iz  Proračuna Grada Pakraca.

Članak 13.

Kao vid poticanja poduzetničke aktivnosti na području Grada Pakraca gradonačelnik Grada Pakraca može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa .

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa utvrđuje se s obzirom na slijedeće kriterije:

  1. visina ulaganja – do ukupno 50%
Visina ulaganja Postotak umanjenja
–  5.000.000 10%
– 10.000.000 20%
– 15.000.000 30%
– 20.000.000 40%
Preko 20.000.000 50%

  1. vrsta djelatnosti – do ukupno 100 %
Visina djelatnosti ulaganja Postotak umanjenja
Proizvodne građevine 100%
Poslovne građevine 50%
Otvorene poslovne građevine 50%

  1. broj novootvorenih radnih mjesta – do ukupno 50%
Broj novozaposlenih Postotak umanjenja
– 20 10%
– 40 20%
– 60 30%
– 80 40%
Preko 100 50%

 

Do dana izvršnosti rješenja obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može podnijeti zahtjev za oslobođenje u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa .

Uz zahtjev investitor   prilaže  dokaze ovisno o kriteriju na osnovu kojeg traži oslobađanje.

Način plaćanja i postotak oslobađanja po osnovi visine ulaganja, vrste ulaganja i broj novootvorenih radnih mjesta se međusobno isključuju.

Zaključak o oslobađanju u potpunosti ili djelomično od plaćanja komunalnog doprinosa donosi gradonačelnik.

Temeljem zaključka gradonačelnika nadležni upravni odjel Grada:

– izdati će rješenje o oslobađanja od plaćanja u potpunosti ili djelomično komunalnog doprinosa

– sklopiti ugovor s investitorom gradnje u kojem će se definirati uvjeti pod kojima je ostvareno pravo na oslobađanje u potpunosti ili djelomično plaćanja  komunalnog doprinosa.

Članak 14.

U slučajevima oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa iz poglavlja V. ove odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture namijenjena toj svrsi osigurati će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 15.

Radi poticanja gradnje energetski učinkovitih objekata donose se sljedeće poticajne mjere:

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A+“ ili više, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 25% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitori koji grade kuće za stanovanje energetskog razreda „A“, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u visini 15% jedinične vrijednosti za sve zone plaćanja komunalnog doprinosa.

Investitor je dužan pisanim zahtjevom zatražiti oslobođenje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa s time da zahtjevu mora priložiti zadužnicu u visini oslobođenog dijela komunalnog doprinosa.

Kada investitor ishodi uporabnu dozvolu, obvezan je u roku od 15 dana, Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, dostaviti dokaz da se objekt svrstava u energetski razred „A“, „A+“ ili više. Ukoliko investitor ne dostavi dokaz o svrstavanju objekta u energetski razred, obvezuje se platiti razliku komunalnog doprinosa.

Dokaz temeljem kojeg investitor može ostvariti oslobađanje od plaćanja djela komunalnog doprinosa je certifikat o energetskim svojstvima zgrade s time da sva dokumentacija mora biti u skladu sa Pravilnikom o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 16.

Rješenje o komunalnom doprinosu, temeljem ove Odluke donosi nadležno tijelo Grada Pakraca u postupku pokrenutom po:

– službenoj dužnosti ( u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi na dan pravomoćnosti građevinske dozvole, pravomoćnosti rješenja o izvedenom stanju, odnosno koja je na snazi na dan donošenja rješenja o komunalnom doprinosu ako se radi o građevini koja se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja može graditi bez građevinske dozvole).

– po zahtjevu stranke (u skladu s Odlukom o komunalnom doprinosu koja je na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva stranke za donošenje tog rješenja).

Ako je Grad Pakrac u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje sklopio ugovor kojim se obvezuje djelomično ili u cijelosti prebiti potraživanja s obvezom plaćanja komunalnog doprinosa, Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i u skladu s tim  ugovorom.

U slučaju da su troškovi izgradnje predmetnih objekata komunalne infrastrukture manji od utvrđenog iznosa komunalnog doprinosa obveznik je dužan platiti njegovu razliku.

Članak 17.

Rješenje iz prethodnog članka ove Odluke sadrži:

– podatke o obvezniku komunalnog doprinosa

– iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti

– obvezu, način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa i

– prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom    obujma, odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa.

Članak 18.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije propisano drukčije.

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi postupka, može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje upravno tijelo Požeško slavonske županije nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 19.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po pravomoćnosti građevinske dozvole, odnosno rješenja o izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.

Iznimno od prethodnog stavka ovoga članka rješenje o komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole, odnosno nakon što se je građevina te namjene počela koristiti ako se koristi bez uporabne dozvole.

Uporabna dozvola za skladište ili građevinu namijenjenu proizvodnji dostavlja se na znanje Gradu Pakrac kao području na kojem se nalazi skladište odnosno građevina.

 

Izmjena ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 20.

Ako je izmijenjena građevinska dozvola, drugi akt za građenje ili glavni projekat, na način koji utječe na obračun komunalnog doprinosa, nadležno tijelo Grada Pakraca po službenoj dužnosti ili po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora izmijeniti će ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu.

Rješenjem o izmjeni Rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, obračunati će se komunalni doprinos prema izmjeni te odrediti plaćanje ili povrat razlike komunalnog doprinosa prema Odluci o komunalnom doprinosu, po kojoj je rješenje o komunalnom doprinosu doneseno.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Poništenje ovršnog odnosno pravomoćnog rješenja o komunalnom doprinosu

Članak 21.

Nadležni tijelo  Grada Pakraca poništiti će po zahtjevu obveznika komunalnog doprinosa ili investitora, ovršno, odnosno pravomoćno rješenje o komunalnom doprinosu, ako je građevinska dozvola, drugi akt za građenje oglašen ništavim ili je poništen bez zahtjeva ili suglasnosti investitora.

Rješenjem o poništenju rješenja o komunalnom doprinosu iz prethodnog stavka ovog članka, odrediti će se i povrat komunalnog doprinosa u roku maksimalno do dvije godine od dana izvršnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor u slučaju iz odredbe stavaka 1. i 2. ovoga članka nema pravo na kamatu od dana uplate komunalnog doprinosa do dana određenog rješenjem za povrat doprinosa.

Uračunavanje kao plaćenog, djela komunalnog doprinosa

 

Članak 22.

Iznos komunalnog doprinosa plaćen za građenje građevine na temelju građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je prestao važiti jer građenje nije započeto ili građevinske dozvole odnosno drugog akta za građenje koji je poništen na zahtjev ili uz suglasnost investitora uračunava se kao plaćeni dio komunalnog doprinosa koji se plaća za građenje na istom ili drugom zemljištu na području iste jedinice lokalne samouprave, ako to zatraži obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor.

Obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor nema pravo na kamatu za iznos koji je uplaćen niti na kamatu za iznos koji se uračunava kao plaćeni dio komunalnog doprinosa kojim se plaća građenje na istom ili drugom zemljištu.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Postupci donošenja rješenja započeti po Odluci o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16) do dana stupanja na snagu ove odluke dovršit će se prema odredbama dosadašnje odluke.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka u postupcima donošenja rješenja o komunalnom doprinosu koja se donose nakon prestanka važenja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018., glede sadržaja tog rješenja primjenjuju se odredbe iz čl. 17. ove Odluke.

Odredbe čl. 19. i 21. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Odredbe čl. 20. ove odluke na odgovarajući se način primjenjuju i na rješenja o komunalnom doprinosu donesena na temelju Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16), ako to obveznik komunalnog doprinosa odnosno investitor zatraži u roku od godine dana od dana stupanja na snagu novog Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 24.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15, 1/16).

Članak 25.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Pakraca.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-06/01-19-01

Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

MJESTO / ULICA ZONA
Grad Pakrac    
  Aleja kestenova 2
  Bolnička ulica 1
  Fiškalovac 2
  Frankopanska ulica 1
  Kalvarija 1
  Kragujski put 2
  Krndija 2
  Leptirovo brdo 3
  Marinkovac 2
  Obala kralja Petra Krešimira IV. 1
  Osječka ulica 1
  Pilanski put 2
  Planinarska ulica 3
  Prilaz na mali most 1
  Prolaz baruna Trenka 1
  Psunjska ulica 2
  Radničko naselje 2
  Sedlar 2
  Šeovački put 2
  Trg 76. bataljuna 1
  Trg bana Josipa Jelačića 1
  Trg dr. Franje Tuđmana 1
  Trg dr. Ivana Šretera 1
  Trg pape Ivana Pavla II. 1
  Ulica 103. brigade 3
  Ulica 105. brigade 3
  Ulica 30. svibnja 1
  Ulica Andrije Hebranga 1
  Ulica Augusta Cesarca 1
  Ulica Augusta Šenoe 1
  Ulica Bljesak 1
  Ulica braće Radić 1
  Ulica Đure Basaričeka 1
  Ulica Gojka Šuška 1
  Ulica Grigora Viteza 2
  Ulica hrvatske policije iz Domovinskog rata 1
  Ulica hrvatskih velikana 1
  Ulica Ivana Gorana Kovačića 1
  Ulica Ivana Gundulića 1
  Ulica Ivana Meštrovića 2
  Ulica Ivane Brlić Mažuranić 3
  Ulica Jana Žiške 2
  Ulica Josipa Juraja Strossmayera 1
  Ulica kardinala dr. Alojzija Stepinca 1
  Ulica kneza Branimira 1
  Ulica kneza Domagoja 1
  Ulica kralja Tomislava 1
  Ulica kralja Zvonimirova 1
  Ulica križnog puta 2
  Ulica Ljudevita Gaja 1
  Ulica Marina Držića 1
  Ulica Mate Lovraka 2
  Ulica Matice hrvatske 1
  Ulica Matije Gupca 1
  Ulica Miroslava Krleže 2
  Ulica Nikole Oršanića 1
  Ulica Nikole Šubića Zrinskog 1
  Ulica Nikole Tesle 1
  Ulica Pepe Polaka 2
  Ulica Petra Preradovića 1
  Ulica poginulih branitelja 2
  Ulica radničkih sindikata 2
  Ulica Ruđera Boškovića 2
  Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 2
  Ulica Stanka Grabrića 1
  Ulica Svetog Roka 2
  Ulica Tina Ujevića 1
  Ulica Vatroslava Lisinskog 1
  Ulica Vinka Rehaka 1
  Ulica Vlade Laučana 1
  Ulica ZNG-e 1
  Veberov sokak 2
  Vinogradska ulica 1
  Vukovarska ulica 1
  Zona male privrede 2
Naselje Badljevina 2
Naselje Batinjani 3
Naselje Bjelajci 4
Naselje Branešci 3
Naselje Brusnik 4
Naselje Bučje 3
Naselje Cicvare 4
Naselje Cikote 4
Naselje Dereza 3
Naselje Donja Obrijež 3
Naselje Donja Šumetlica 4
Naselje Donji Grahovljani 3
Naselje Dragović 3
Naselje Glavica 3
Naselje Gornja Obrijež 3
Naselje Gornja Šumetlica 3
Naselje Gornji Grahovljani 4
Naselje Jakovci 4
Naselje Kapetanovo Polje 3
Naselje Koturić 4
Naselje Kraguj 3
Naselje Kričke 4
Naselje Kusonje 2
Naselje Lipovac 4
Naselje Mali Banovac 3
Naselje Mali Budići 4
Naselje Novi Majur 3
Naselje Omanovac 3
Naselje Ožegovci 3
Naselje Ploštine 3
Naselje Popovci 3
Naselje Prekopakra 2
Naselje Prgomelje 4
Naselje Rogulje 4
Naselje Srednji Grahovljani 4
Naselje Stari Majur 3
Naselje Španovica 3
Naselje Tisovac 4
Naselje Toranj 3
Naselje Veliki Banovac 3
Naselje Veliki Budići 4

Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića

Temeljem članka 41 st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA VJEKOSLAVA ANUŠIĆA

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu sa pozicije 44 za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupa birača Vjekoslava Anušića budući da isti nije dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu sukladno odredbi čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do dostave godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu Državnom izbornom povjerenstvu; a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-4
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.