Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca Vjekoslava Anušića

Temeljem članka 41 st. 3. i 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (“Narodne novine” broj 24/11, 61/11, 27/13, 48/13, 2/14, 96/16, 70/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) Gradsko vijeće grada Pakraca na 11. sjednici održanoj 30. siječnja 2018. godine donijelo je

ODLUKU
O OBUSTAVI ISPLATE SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE IZ PRORAČUNA GRADA PAKRACA ZA ČLANA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAKRACA VJEKOSLAVA ANUŠIĆA

Članak 1.

Obustavlja se isplata sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Grada Pakraca za 2019. godinu sa pozicije 44 za člana Gradskog vijeća Grada Pakraca izabranog s liste grupa birača Vjekoslava Anušića budući da isti nije dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu sukladno odredbi čl. 30. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Članak 2.

Obustava isplate traje do dostave godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu Državnom izbornom povjerenstvu; a iznos isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja dostave.

Članak 3.

Za provedbu ove odluke zadužuje se gradonačelnica Grada Pakraca.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 402-10/18-01/3
URBROJ: 2162-05/01-18-4
Pakrac, 30. siječnja 2019. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.