Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2015. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. Trosobni stan broj 1, u prizemlju, koji se sastoji od: dvije sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, izbe, dva predsoblja i balkona, ukupne neto građevinske površine od 64,83 m2, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 25/3, k. o. Pakrac, Bolnička ulica 70/1, Pakrac;
Početna cijena: 267.944,51 kuna.

2. Trosobni stan broj 12, na katu, koji se sastoji od: dvije sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, izbe, dva predsoblja i balkona, ukupne neto građevinske površine od 64,83 m2, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 25/3, k.o. Pakrac, Bolnička ulica 70/12, Pakrac;
Početna cijena: 241.150,06 kuna.

3. Trosobni stan broj 10, na katu, koji se sastoji od: dvije sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, izbe, dva predsoblja i balkona, ukupne neto građevinske površine od 64,83 m2, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 25/4, k.o. Pakrac, Bolnička ulica 72/10, Pakrac;
Početna cijena: 267.944,51 kuna.

4. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1395/41, građevinsko zemljište, površine 432 m2, upisano u z. k. ul. 2468, k. o. Pakrac, Ulica Križnog puta;
Početna cijena: 14.774,40 kuna.

5. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/5, livada novakuša, površine 827 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 18.612,67 kuna.

6. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/6, livada novakuša, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 17.641,57 kuna.

7. Građevinsko zemljište na Matkovcu, oznake k. č. br. 847/18, pašnjak, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. br. 1038, k. o. Prekopakra;
Početna cijena: 19.756,80 kuna.

8. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/40, pašnjak, površine 1.068 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 23.068,80 kuna.

9. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/39, pašnjak, površine 1.057 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 24.733,80 kuna.

10. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/35, pašnjak, površine 673 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.748,20 kuna.

11. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/30, pašnjak, površine 572 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.444,00 kuna.

12. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/36, pašnjak, površine 817 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 19.094,40 kuna.

13. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 72/4, oranica u selu, površine 547 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 7.384,50 kuna.

14. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2/9, dvorište potkućnica, površine 719 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k.o. Kraguj;
Početna cijena: 8.897,63 kuna.

15. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1646/20, oranica u slatini, površine 934 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k.o. Badljevina, Ulica 30. svibnja;
Početna cijena: 25.218,00 kuna.

16. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 18/1, oranica u selu, površine 2.000 m2, upisano u z. k. ul. 1387, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 54.000,00 kuna.

17. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 411, kuća, dvorište i gospodarska zgrada, površine 867 m2 i k. č. br. 412/2, vrt kod kuće, površine 285 m2, ukupne površine 1.152 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 35.251,20 kuna.
Početna cijena nekretnine iz st. 1. ovog članka, pod rednim brojem 2., određena je umanjenjem za 10 % vrijednosti od procijenjene vrijednosti utvrđene po ovlaštenom sudskom vještaku zbog trenutnog stanja nekretnine u kojem se nalazi.

UVJETI PRODAJE NEKRETNINA IZ ČLANKA 1. OVE ODLUKE

Članak 2.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u „Pakračkom listu”.

Članak 3.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:
– ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
– iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti manja od početne cijene iz članka 1. ove Odluke uz naznaku nekretnine za koju se ponuda daje.

Članak 6.

Prilozi uz ponudu:
– fizičke osobe – preslika domovnice,
– obrtnici – preslika obrtnice,
– trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
– potvrda o uplati jamčevine.

Članak 7.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor, te u daljnjem roku od 90 dana isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Članak 9.

Ukoliko jedini ponuditelj odustane od svoje ponude ili u slučaju više identičnih ponuda, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Članak 10.

Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”, uz dokumentaciju dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Članak 11.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

Članak 13.

Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.

Javni natječaj za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Pakračkom listu” i web stranicama Grada Pakraca.

Članak 15.

Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 16.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Pakraca.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti kupoprodajni ugovor s izabranim ponuditeljem.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 943-01/15-01/30
URBROJ: 2162-05/07-15-1

Zaključak o o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015-2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na Odluku Osnovne glazbene škole Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.
2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-02/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-2

Zaključak o prihvaćanju Programa rada i financijskog plana za 2015. g. Savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Program rada i financijski plan za 2015. g. Savjeta mladih Grada Pakraca.
2. Program i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-06/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-3

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtić u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za stjecanje prava prioriteta, način ostvarivanja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi i sudjelovanje roditelja i drugih korisnika u troškovima organiziranja i provođenja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi.

Članak 2.

Osnovni elementi strukture cijene programa predškolske ustanove obuhvaćaju:
1. izdatke za radnike:
– bruto plaća
– naknade i materijalna prava radnika
2. prehranu djece
3. uvjete boravka i to:
– materijalne izdatke
– energiju i komunalije
– tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja, opreme i pomagala potrebna za provođenje i ostvarivanje programa rada
5. nabavu sitnog materijala

Članak 3.

Cijena programa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se za svaku proračunsku godinu na temelju podataka ustanove za predškolski odgoj.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada Pakraca sufinanciraju se programi dječjeg vrtića čij je osnivač Grad Pakrac. Grad Pakrac sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta kako slijedi :
– da dijete i oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Grada Pakraca,
– da dijete i samohrani roditelj s kojim dijete živi imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Korisnici usluga, za boravak djeteta u vrtiću plaćaju cijenu sukladno prihodovnom cenzusu po članu domaćinstva, kako slijedi:
I. cijena – 550,00 (do 1.600,00 kuna neto po članu obitelji)
II. cijena – 650,00 (od 1.600,01 do 3.000,00 kuna neto po članu obitelji)
III. cijena – 750,00 (od 3.000,01 neto i više po članu obitelji)
Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Članak 6.

Prosjek primanja utvrđuje se uvjerenjem nadležnog državnog tijela za porezne poslove za proteklu godinu. Prosjek primanja se utvrđuje prilikom upisa djeteta u vrtić.
Cijena plaćanja određuje se na osnovi:
1. Uvjerenja o prihodima Porezne uprave za proteklu godinu ili zadnja tri mjeseca tekuće godine
2. Naknade za rodiljski dopust
3. Naknade za bolovanje
4. Mirovine
Korisnik usluga koji ne dostavi propisanu dokumentaciju na osnovu koje se određuje cijena plaćanja smještaja djeteta u vrtiću, razvrstava se u III. cijenu plaćanja od 750,00 kn.

Članak 7.

Ukoliko je korisnik usluga u protekloj godini bio nezaposlen, a zasnuje radni odnos u tekućoj godini, osnovica za određivanje cijene plaćanja vrtića utvrdit će se na osnovu:
1. Potvrde poslodavca o prosijeku plaće za zadnja tri mjeseca
2. Platne liste
3. Izjave poslodavca o visini plaće radnika
Korisniku usluga kojemu u tekućoj godini prestane radni odnos, obvezan je kao dokaz donijeti potvrdu da je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a cijena plaćanja se utvrđuje prema novonastaloj situaciji.
Za utvrđivanje novog iznosa prihodovnog cenzusa korisnik usluga obraća se pisanom zamolbom ravnatelju/ici vrtića.

Članak 8.

Ukoliko jedan od roditelja zbog poremećenih odnosa u obitelji ne živi u obitelji, a djeca su povjerena drugom roditelju, prihod roditelja izvan obitelji ne ulazi u prihodovni cenzus.
Navedena situacija se dokazuje dokumentom nadležnog centra za socijalnu skrb.

Članak 9.

Za drugo i svako slijedeće dijete koji su istovremeno polaznici vrtića, korisnici plaćaju umanjenu cijenu kako slijedi:
– za drugo dijete u vrtiću – cijena se umanjuje za 50%
– za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću oslobođeno je plaćanja cijene vrtića

Članak 10.

Sudjelovanje korisnika usluga za skraćeni boravak djeteta u vrtiću (poludnevni boravak) iznosi 70% od cijene.

Članak 11.

Predškolska ustanova obvezna je do 5. u mjesecu dostaviti roditeljima, odnosno korisnicima usluga, račun o visini cijene usluga u prethodnom mjesecu, a isti su svoju obvezu dužni izvršiti najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, jer u protivnom podliježu naplati zakonske zatezne kamate sukladno posebnom zakonu.
Korisnici usluga dužni su svoje uplate doznačiti na žiroračun ustanove za predškolski odgoj djece u skladu s ugovorom o međusobnim pravima i obvezama, koji sklapaju sa samom ustanovom.

Članak 12.

Ukoliko dijete ne ostvaruje program u ustanovi za predškolski odgoj djece zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti više od 30 dana, korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa sa 33% od cijene koju bi plaćali da je dijete redovito polazili određeni program.
Za više od pet uzastopnih dana nedolaska djeteta u vrtić, roditelj, odnosno korisnik usluge, plaća naknadu režijskih troškova boravka djeteta u vrtiću, odnosno utvrđena mjesečna cijena programa umanjuje se za troškove prehrane čiju visinu utvrđuje predškolska ustanova za odgoj djece.
Za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika usluga isti su oslobođeni plaćanja naknade programa za jedan mjesec tijekom godine, u pravilu srpanj ili kolovoz, u visini 70% od cijene programa koji dijete pohađa, što utvrđuje predškolska ustanova svojim aktom ili ugovorom.

Članak 13.

Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu korisnik usluge zaključuje ugovor o korištenju usluga sa predškolskom ustanovom, kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Odredbe ugovora iz stavka l. ovog članka moraju biti u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 14.

Predškolska ustanova upisuje djecu za korištenje određenih programa temeljem svojih materijalnih i prostornih mogućnosti. Ukoliko se na upis javi veći broj djece nego što su raspoloživi kapaciteti ustanove, primjenjivati će se prioriteti kod upisa utvrđeni zakonom, aktima vrtića, te u skladu s odredbama ove Odluke, i to na način da prednost prilikom upisa imaju:
– djeca invalida Domovinskog rata,
– djeca dragovoljaca Domovinskog rata,
– djeca čija su oba roditelja zaposlena,
– djeca roditelja s ispodprosječnim primanjima,
– djeca s teškoćama u razvoju,
– djeca iz obitelji s troje i više djece,
– djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
– djeca s prebivalištem na području Grada Pakraca.

Članak 15.

Prigovori i žalbe korisnika usluga usmjereni ka nepravilnosti prilikom upisa djece u vrtić, kao i s utvrđenom mjerom za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, upućuju se Upravnom vijeću ustanove.
Rješavajući po prigovorima i žalbama iz prethodnog stavka odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 16.

Korisnik usluga koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je:
1. podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa.
2. potpisati ispisnicu u upravi vrtića, koju može potpisati tek kada podmiri sva dugovanja prema vrtiću.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od pedagoške 2015./2016. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/15-01/1
URBROJ: 2162-03/01-15-02

Odluka o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13, 6/13) a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” 26/15), na svojoj 11. sjednici održanoj 10. lipnja 2015. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama koje imaju sjedište na području Grada Pakraca i djeluju više od godinu dana a svojim projektima i programima, aktivnostima su od općeg interesa, a osobito za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Radi ostvarivanja svrhe promicanja i razvoja civilnoga društva, Grad pruža podrške projektima i programima udruga koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, volonterstvo, koje su ugovorene ili kandidiraju za sredstava za sufinanciranje iz fondova EU i drugih inozemnih javnih izvora kao i druge programe od osobitog interesa za Grad.
Grad udrugama dodjeljuje donacije i sponzorstva za manifestacije, natjecanja, gostovanja i slične događaje od interesa za Grad.

Članak 3.

Udrugama se za ostvarivanje njihovih ciljeva pod jednakim uvjetima odobravaju financijske i nefinancijske podrške.

IV. UVJETI ZA ODOBRAVANJE PODRŠKI

Članak 4.

Grad dodjeljuje sredstva potencijalnim korisnicima uz uvjet:
• da imaju registrirano sjedište djelovanja na području Grada Pakraca;
• da su registrirani kao udruge (organizacije civilnoga društva) najmanje jednu godinu;
• da svojim programima i svojim djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, te provode djelatnosti usmjerene općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja;
• da njihov program/projekt koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan i od interesa za Grad prema prethodno utvrđenim prioritetima i u okviru zajamčenih financijskih sredstava.

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA PODRŠKI

Članak 5.

Financijske podrške koje odobrava Grad bespovratna su sredstva osim ako u objavljenim natječajima i/ili pozivima nije drugačije uređeno.

Članak 6.

Grad dodjeljuje podrške udrugama putem javnih poziva.

Članak 7.

Sadržaj javnih poziva, kalendar njihove objave, prioritete i postupak odobravanja, ugovaranja i dodjele podrški uredit će se Pravilnikom o sufinanciranju udruga Grada Pakraca kojega će donijeti gradonačelnik u roku od 90 dana nakon stupanja na snagu ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za projekte udruga Grada Pakraca od 18.09.2007. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 007-01/15-01/61
URBROJ: 2162-04/05-15-2

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. te programa i plana za 2015. Vatrogasne zahjednice Pakrac-Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. te Program rada i financijski plan za 2015. Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik.
2. Izvješća, program i plan iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 214-01/15-01/5
URBROJ: 2162-04/1-15-5

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. PCP

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. tvrtke Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac.
2. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-05/15-01/10
URBROJ: 2162-04/1-15-3

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. Vode Lipik

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. tvrtke Vode Lipik d.o.o. Pakrac.
2. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-05/15-01/9
URBROJ: 2162-04/1-15-3

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća za 2014. g. Komunalac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće za 2014. g. tvrtke Komunalac d.o.o. Pakrac.
2. Izvješća iz točke 1. nalaze se u privitku ovog zaključka i čine njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-05/15-01/8
URBROJ: 2162-04/1-15-3