Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 4/09, 1/13, 6/13) te Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 1/10, 3/12) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici održanoj dana 10. lipnja 2015. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pakraca

Članak 1.

Prodaju se nekretnine u vlasništvu Grada Pakraca i to:

1. Trosobni stan broj 1, u prizemlju, koji se sastoji od: dvije sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, izbe, dva predsoblja i balkona, ukupne neto građevinske površine od 64,83 m2, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 25/3, k. o. Pakrac, Bolnička ulica 70/1, Pakrac;
Početna cijena: 267.944,51 kuna.

2. Trosobni stan broj 12, na katu, koji se sastoji od: dvije sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, izbe, dva predsoblja i balkona, ukupne neto građevinske površine od 64,83 m2, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 25/3, k.o. Pakrac, Bolnička ulica 70/12, Pakrac;
Početna cijena: 241.150,06 kuna.

3. Trosobni stan broj 10, na katu, koji se sastoji od: dvije sobe, dnevnog boravka, kuhinje, kupaonice, izbe, dva predsoblja i balkona, ukupne neto građevinske površine od 64,83 m2, nalazeći u zgradi izgrađenoj na k. č. br. 25/4, k.o. Pakrac, Bolnička ulica 72/10, Pakrac;
Početna cijena: 267.944,51 kuna.

4. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1395/41, građevinsko zemljište, površine 432 m2, upisano u z. k. ul. 2468, k. o. Pakrac, Ulica Križnog puta;
Početna cijena: 14.774,40 kuna.

5. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/5, livada novakuša, površine 827 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 18.612,67 kuna.

6. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2239/6, livada novakuša, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. 1533, k. o. Pakrac, Ulica Ivana Gundulića;
Početna cijena: 17.641,57 kuna.

7. Građevinsko zemljište na Matkovcu, oznake k. č. br. 847/18, pašnjak, površine 784 m2, upisano u z. k. ul. br. 1038, k. o. Prekopakra;
Početna cijena: 19.756,80 kuna.

8. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/40, pašnjak, površine 1.068 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 23.068,80 kuna.

9. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/39, pašnjak, površine 1.057 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 24.733,80 kuna.

10. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/35, pašnjak, površine 673 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.748,20 kuna.

11. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/30, pašnjak, površine 572 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 15.444,00 kuna.

12. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 743/36, pašnjak, površine 817 m2, upisano u z. k. ul. 1038, k. o. Prekopakra, Ulica Stjepana Radića;
Početna cijena: 19.094,40 kuna.

13. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 72/4, oranica u selu, površine 547 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k. o. Kraguj;
Početna cijena: 7.384,50 kuna.

14. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 2/9, dvorište potkućnica, površine 719 m2, upisano u z. k. ul. br. 316, k.o. Kraguj;
Početna cijena: 8.897,63 kuna.

15. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 1646/20, oranica u slatini, površine 934 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k.o. Badljevina, Ulica 30. svibnja;
Početna cijena: 25.218,00 kuna.

16. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 18/1, oranica u selu, površine 2.000 m2, upisano u z. k. ul. 1387, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 54.000,00 kuna.

17. Građevinsko zemljište oznake k. č. br. 411, kuća, dvorište i gospodarska zgrada, površine 867 m2 i k. č. br. 412/2, vrt kod kuće, površine 285 m2, ukupne površine 1.152 m2, upisano u z. k. ul. 1410, k. o. Badljevina, Ulica Vladimira Nazora;
Početna cijena: 35.251,20 kuna.
Početna cijena nekretnine iz st. 1. ovog članka, pod rednim brojem 2., određena je umanjenjem za 10 % vrijednosti od procijenjene vrijednosti utvrđene po ovlaštenom sudskom vještaku zbog trenutnog stanja nekretnine u kojem se nalazi.

UVJETI PRODAJE NEKRETNINA IZ ČLANKA 1. OVE ODLUKE

Članak 2.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja u „Pakračkom listu”.

Članak 3.

Natjecati se mogu fizičke i pravne osobe sposobne biti nositelji prava vlasništva nekretnina na području Republike Hrvatske.

Članak 4.

Za kupnju nekretnina iz članka 1. ove Odluke plaća se jamčevina u iznosu od 10 % (deset posto) od utvrđene početne cijene.
Uplaćena jamčevina obračunava se u ukupni iznos kupoprodajne cijene.
Ako ponuditelj odustane od ponude nakon što je njegova ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, gubi pravo na povrat jamčevine.
Ponuditeljima čije ponude nisu prihvaćene kao najpovoljnije, jamčevina se vraća u roku 8 (osam) dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja, bez prava na kamatu.

Članak 5.

Ponuda mora sadržavati:
– ime, prezime, OIB i adresu ponuditelja, odnosno tvrtku i sjedište pravne osobe,
– iznos ponuđene cijene u kunama, koja ne može biti manja od početne cijene iz članka 1. ove Odluke uz naznaku nekretnine za koju se ponuda daje.

Članak 6.

Prilozi uz ponudu:
– fizičke osobe – preslika domovnice,
– obrtnici – preslika obrtnice,
– trgovačka društva – izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana,
– potvrda o uplati jamčevine.

Članak 7.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje svih uvjeta natječaja i priloženom traženom dokumentacijom, sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Članak 8.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od dana primitka poziva prodavatelja sklopiti kupoprodajni ugovor, te u daljnjem roku od 90 dana isplatiti ugovorenu kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

Članak 9.

Ukoliko jedini ponuditelj odustane od svoje ponude ili u slučaju više identičnih ponuda, natječaj će se ponoviti s novim iznosom početne cijene.

Članak 10.

Pisana ponuda, u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Ponuda za kupnju nekretnine – ne otvarati”, uz dokumentaciju dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 34550 Pakrac.

Članak 11.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 15 dana od izbora najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju navedenih nekretnina.

Članak 13.

Prodavatelj pridržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu bez posebnog obrazloženja.

Članak 14.

Javni natječaj za prodaju nekretnina iz članka 1. ove Odluke objavit će se u „Pakračkom listu” i web stranicama Grada Pakraca.

Članak 15.

Natječajni postupak provodi nadležno upravno tijelo u skladu s odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Pakraca.

Članak 16.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnik Grada Pakraca.
Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Pakraca zaključiti kupoprodajni ugovor s izabranim ponuditeljem.

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 943-01/15-01/30
URBROJ: 2162-05/07-15-1