Odluka o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 1/13, 6/13) a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14) Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” 26/15), na svojoj 11. sjednici održanoj 10. lipnja 2015. godine Gradsko vijeće Grada Pakraca donosi

ODLUKU
o uvjetima i postupku za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju uvjeti i postupak za dodjelu financijskih i nefinancijskih podrški udrugama koje imaju sjedište na području Grada Pakraca i djeluju više od godinu dana a svojim projektima i programima, aktivnostima su od općeg interesa, a osobito za Grad Pakrac (u daljnjem tekstu: Grad).

Članak 2.

Radi ostvarivanja svrhe promicanja i razvoja civilnoga društva, Grad pruža podrške projektima i programima udruga koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, volonterstvo, koje su ugovorene ili kandidiraju za sredstava za sufinanciranje iz fondova EU i drugih inozemnih javnih izvora kao i druge programe od osobitog interesa za Grad.
Grad udrugama dodjeljuje donacije i sponzorstva za manifestacije, natjecanja, gostovanja i slične događaje od interesa za Grad.

Članak 3.

Udrugama se za ostvarivanje njihovih ciljeva pod jednakim uvjetima odobravaju financijske i nefinancijske podrške.

IV. UVJETI ZA ODOBRAVANJE PODRŠKI

Članak 4.

Grad dodjeljuje sredstva potencijalnim korisnicima uz uvjet:
• da imaju registrirano sjedište djelovanja na području Grada Pakraca;
• da su registrirani kao udruge (organizacije civilnoga društva) najmanje jednu godinu;
• da svojim programima i svojim djelovanjem promiču vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske, te provode djelatnosti usmjerene općem/javnom dobru, potrebama zajednice i postizanju održivog razvoja;
• da njihov program/projekt koji prijave na javni poziv bude ocijenjen kao značajan i od interesa za Grad prema prethodno utvrđenim prioritetima i u okviru zajamčenih financijskih sredstava.

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA PODRŠKI

Članak 5.

Financijske podrške koje odobrava Grad bespovratna su sredstva osim ako u objavljenim natječajima i/ili pozivima nije drugačije uređeno.

Članak 6.

Grad dodjeljuje podrške udrugama putem javnih poziva.

Članak 7.

Sadržaj javnih poziva, kalendar njihove objave, prioritete i postupak odobravanja, ugovaranja i dodjele podrški uredit će se Pravilnikom o sufinanciranju udruga Grada Pakraca kojega će donijeti gradonačelnik u roku od 90 dana nakon stupanja na snagu ove Odluke.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kriterijima za ostvarivanje financijske potpore za projekte udruga Grada Pakraca od 18.09.2007. godine („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 07/07).

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 007-01/15-01/61
URBROJ: 2162-04/05-15-2