Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtić u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Temeljem članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 41. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08 i 90/10), te članka 36. Statuta Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o načinu i uvjetima sudjelovanja korisnika usluga vrtića u cijeni programa vrtića na području Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za stjecanje prava prioriteta, način ostvarivanja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi i sudjelovanje roditelja i drugih korisnika u troškovima organiziranja i provođenja pojedinih oblika društvene brige o djeci predškolske dobi.

Članak 2.

Osnovni elementi strukture cijene programa predškolske ustanove obuhvaćaju:
1. izdatke za radnike:
– bruto plaća
– naknade i materijalna prava radnika
2. prehranu djece
3. uvjete boravka i to:
– materijalne izdatke
– energiju i komunalije
– tekuće održavanje objekta i opreme
4. nabavu namještaja, opreme i pomagala potrebna za provođenje i ostvarivanje programa rada
5. nabavu sitnog materijala

Članak 3.

Cijena programa iz članka 2. ove Odluke, utvrđuje se za svaku proračunsku godinu na temelju podataka ustanove za predškolski odgoj.

Članak 4.

Iz Proračuna Grada Pakraca sufinanciraju se programi dječjeg vrtića čij je osnivač Grad Pakrac. Grad Pakrac sufinancirat će boravak djeteta u vrtiću uz uvjet prebivališta kako slijedi :
– da dijete i oba roditelja/skrbnika imaju prebivalište na području Grada Pakraca,
– da dijete i samohrani roditelj s kojim dijete živi imaju prebivalište na području Grada Pakraca.

Članak 5.

Korisnici usluga, za boravak djeteta u vrtiću plaćaju cijenu sukladno prihodovnom cenzusu po članu domaćinstva, kako slijedi:
I. cijena – 550,00 (do 1.600,00 kuna neto po članu obitelji)
II. cijena – 650,00 (od 1.600,01 do 3.000,00 kuna neto po članu obitelji)
III. cijena – 750,00 (od 3.000,01 neto i više po članu obitelji)
Za nepravovremeno plaćanje obračunava se zakonom propisana zatezna kamata.

Članak 6.

Prosjek primanja utvrđuje se uvjerenjem nadležnog državnog tijela za porezne poslove za proteklu godinu. Prosjek primanja se utvrđuje prilikom upisa djeteta u vrtić.
Cijena plaćanja određuje se na osnovi:
1. Uvjerenja o prihodima Porezne uprave za proteklu godinu ili zadnja tri mjeseca tekuće godine
2. Naknade za rodiljski dopust
3. Naknade za bolovanje
4. Mirovine
Korisnik usluga koji ne dostavi propisanu dokumentaciju na osnovu koje se određuje cijena plaćanja smještaja djeteta u vrtiću, razvrstava se u III. cijenu plaćanja od 750,00 kn.

Članak 7.

Ukoliko je korisnik usluga u protekloj godini bio nezaposlen, a zasnuje radni odnos u tekućoj godini, osnovica za određivanje cijene plaćanja vrtića utvrdit će se na osnovu:
1. Potvrde poslodavca o prosijeku plaće za zadnja tri mjeseca
2. Platne liste
3. Izjave poslodavca o visini plaće radnika
Korisniku usluga kojemu u tekućoj godini prestane radni odnos, obvezan je kao dokaz donijeti potvrdu da je prijavljen na Zavodu za zapošljavanje, a cijena plaćanja se utvrđuje prema novonastaloj situaciji.
Za utvrđivanje novog iznosa prihodovnog cenzusa korisnik usluga obraća se pisanom zamolbom ravnatelju/ici vrtića.

Članak 8.

Ukoliko jedan od roditelja zbog poremećenih odnosa u obitelji ne živi u obitelji, a djeca su povjerena drugom roditelju, prihod roditelja izvan obitelji ne ulazi u prihodovni cenzus.
Navedena situacija se dokazuje dokumentom nadležnog centra za socijalnu skrb.

Članak 9.

Za drugo i svako slijedeće dijete koji su istovremeno polaznici vrtića, korisnici plaćaju umanjenu cijenu kako slijedi:
– za drugo dijete u vrtiću – cijena se umanjuje za 50%
– za treće i svako slijedeće dijete u vrtiću oslobođeno je plaćanja cijene vrtića

Članak 10.

Sudjelovanje korisnika usluga za skraćeni boravak djeteta u vrtiću (poludnevni boravak) iznosi 70% od cijene.

Članak 11.

Predškolska ustanova obvezna je do 5. u mjesecu dostaviti roditeljima, odnosno korisnicima usluga, račun o visini cijene usluga u prethodnom mjesecu, a isti su svoju obvezu dužni izvršiti najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, jer u protivnom podliježu naplati zakonske zatezne kamate sukladno posebnom zakonu.
Korisnici usluga dužni su svoje uplate doznačiti na žiroračun ustanove za predškolski odgoj djece u skladu s ugovorom o međusobnim pravima i obvezama, koji sklapaju sa samom ustanovom.

Članak 12.

Ukoliko dijete ne ostvaruje program u ustanovi za predškolski odgoj djece zbog bolesti ili oporavka nakon bolesti više od 30 dana, korisnici usluga sudjeluju u cijeni programa sa 33% od cijene koju bi plaćali da je dijete redovito polazili određeni program.
Za više od pet uzastopnih dana nedolaska djeteta u vrtić, roditelj, odnosno korisnik usluge, plaća naknadu režijskih troškova boravka djeteta u vrtiću, odnosno utvrđena mjesečna cijena programa umanjuje se za troškove prehrane čiju visinu utvrđuje predškolska ustanova za odgoj djece.
Za vrijeme korištenja godišnjih odmora korisnika usluga isti su oslobođeni plaćanja naknade programa za jedan mjesec tijekom godine, u pravilu srpanj ili kolovoz, u visini 70% od cijene programa koji dijete pohađa, što utvrđuje predškolska ustanova svojim aktom ili ugovorom.

Članak 13.

Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu korisnik usluge zaključuje ugovor o korištenju usluga sa predškolskom ustanovom, kojim se utvrđuju međusobna prava i obveze.
Odredbe ugovora iz stavka l. ovog članka moraju biti u skladu s odredbama ove Odluke.

Članak 14.

Predškolska ustanova upisuje djecu za korištenje određenih programa temeljem svojih materijalnih i prostornih mogućnosti. Ukoliko se na upis javi veći broj djece nego što su raspoloživi kapaciteti ustanove, primjenjivati će se prioriteti kod upisa utvrđeni zakonom, aktima vrtića, te u skladu s odredbama ove Odluke, i to na način da prednost prilikom upisa imaju:
– djeca invalida Domovinskog rata,
– djeca dragovoljaca Domovinskog rata,
– djeca čija su oba roditelja zaposlena,
– djeca roditelja s ispodprosječnim primanjima,
– djeca s teškoćama u razvoju,
– djeca iz obitelji s troje i više djece,
– djeca samohranih roditelja i djeca u udomiteljskim obiteljima,
– djeca s prebivalištem na području Grada Pakraca.

Članak 15.

Prigovori i žalbe korisnika usluga usmjereni ka nepravilnosti prilikom upisa djece u vrtić, kao i s utvrđenom mjerom za smještaj djeteta u predškolsku ustanovu, upućuju se Upravnom vijeću ustanove.
Rješavajući po prigovorima i žalbama iz prethodnog stavka odluka Upravnog vijeća je konačna.

Članak 16.

Korisnik usluga koji odluči ispisati dijete iz vrtića dužan je:
1. podmiriti sve svoje obveze prema vrtiću zaključno s danom ispisa.
2. potpisati ispisnicu u upravi vrtića, koju može potpisati tek kada podmiri sva dugovanja prema vrtiću.

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o neposrednom sudjelovanju korisnika usluga vrtića u naknadi cijene na području Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/14).

Članak 18.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”, a primjenjuje se od pedagoške 2015./2016. godine.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 601-01/15-01/1
URBROJ: 2162-03/01-15-02