Zaključak o o davanju prethodne suglasnosti na Odluku OGŠ Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015-2016

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 11. sjednici, održanoj 10. lipnja 2015.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Daje se suglasnost na Odluku Osnovne glazbene škole Pakrac o iznosu participacije i cijeni obrazovanja za školsku godinu 2015./2016.
2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 10. lipnja 2015. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 602-02/15-01/3
URBROJ: 2162-04/1-15-2