Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12 i  2A/12),  članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

„Naplate parkiranja po ovoj Odluci oslobođena su vozila policije, bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća te vlasnici parkirne karte „TRI PLUS“.

Parkirna karta “TRI PLUS” je plastificirana godišnja parkirana karta veličine 5 x 8 cm koja u zaglavlju ima grb Grada Pakraca i natpis: GRAD PAKRAC (u prvom redu na sredini) zatim: godišnja parkirana karta „TRI PLUS“ (u drugom redu na sredini) i sadrži podatke koji se upisuju kao odgovori; ime i prezime vlasnika vozila, registarsku oznaku vozila za koje se koristi, serijski broj te oznaku godine za koju se izdaje.

Pravo na godišnju parkirnu kartu, temeljem Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, ostvaruju vlasnici vozila koji su nositelji ili članovi zajedničkog kućanstva obitelji s troje i više djece s prebivalištem na području Grada Pakraca i ukoliko isti nisu oslobođeni naplate parkiranja po drugim osnovama.

Prilikom korištenja parkirne karte „TRI PLUS“ vlasnik ju je dužan istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.“

Članak 2.

   Ostali članci u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2A/12) ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/18-01/9

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.