Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Vode Lipik“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Vode Lipik d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/8

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvještaja tvrtke „Komunalac“ d. o. o. Pakrac za 2017. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće tvrtke Komunalac d. o. o. Pakrac za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. ovog zaključka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 400-05/18-01/7

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Vatrogasne zajednica Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plana rada i financijskog plana za 2019. g.

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Vatrogasne zajednice Pakrac-Lipik za 2017. g. i Plan rada i financijski plan za 2019. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 214-01/18-01/3

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o primanju na znanje izvješća o radu i financijskog izvješća LAG „Zeleni trokut“ za 2017. g.

   Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 , 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj 8. lipnja 2018.g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Prima se na znanje Izvješće o radu i financijsko izvješće LAG-a „Zeleni trokut“ za 2017. g.
 2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 400-08/18-01/9

URBROJ: 2162-01/01-18-2

U Pakracu, 8. lipnja 2018.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Zaključak o usvajanju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), članka 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 7. sjednici, održanoj dana 08. lipnja 2018. g. donijelo slijedeći

ZAKLJUČAK

 

 1. Usvaja se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca.
 2. Program iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio.
 3. Ovaj zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/18-01/6

URBROJ: 2162-05/07-18-14

Pakrac, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o financijskim potporama za obitelji s troje i više djece

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6713, 3/15) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj dana 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O FINANCIJSKIM POTPORAMA ZA OBITELJI S TROJE I VIŠE DJECE 

Članak 1.

Ovom se Odlukom propisuju mjere i aktivnosti za pomoć postojećim obiteljima s troje i više djece i poticanje ostalih obitelji na povećanje broja djece u obiteljima s područja Grada Pakraca, kao pronatalitetne mjere za smanjenje rasta negativnih demografskih promjena.

Članak 2.

   Kao mjere članka 1. ove Odluke određuje se dodjela bespovratnih sredstava, i to pomoći za:

 1. troškove stanovanja;
 • komunalne naknade za objekt stanovanja obitelji,
 • komunalnih i drugih režijskih troškova ili troškova ogrijeva,
 1. troškove redovnog programa dječjeg vrtića za treće i svako daljnje dijete,
 2. troškove prijevoza studentima iz obitelji s troje i više djece
 3. troškove parkiranja na javnom parkiralištu u gradu Pakracu

Članak 3.

Kriterije, uvjete i postupak za provedbu mjera iz ove Odluke propisat će gradonačelnica Grada Pakraca posebnim Programom „Tri plus“.

Članak 4.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurat će se u proračunu Grada Pakraca.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 551-01/18-01/1

URBROJ: 2162-04/05-18-01

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

 1. korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
 2. obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.“

Članak 3.

   Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZACIJI I NAČINU NAPLATE PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12 i  2A/12),  članak 17. zamjenjuje se novim člankom koji glasi:

„Naplate parkiranja po ovoj Odluci oslobođena su vozila policije, bez obzira na to imaju li ugrađene posebne uređaje za utvrđivanje prekršaja i davanje zvučnih i svjetlosnih signala, vozila hitne pomoći i vatrogasna vozila u obavljanju službenih zadaća te vlasnici parkirne karte „TRI PLUS“.

Parkirna karta “TRI PLUS” je plastificirana godišnja parkirana karta veličine 5 x 8 cm koja u zaglavlju ima grb Grada Pakraca i natpis: GRAD PAKRAC (u prvom redu na sredini) zatim: godišnja parkirana karta „TRI PLUS“ (u drugom redu na sredini) i sadrži podatke koji se upisuju kao odgovori; ime i prezime vlasnika vozila, registarsku oznaku vozila za koje se koristi, serijski broj te oznaku godine za koju se izdaje.

Pravo na godišnju parkirnu kartu, temeljem Programa demografskih i pronatalitetnih mjera Grada Pakraca „TRI PLUS“, ostvaruju vlasnici vozila koji su nositelji ili članovi zajedničkog kućanstva obitelji s troje i više djece s prebivalištem na području Grada Pakraca i ukoliko isti nisu oslobođeni naplate parkiranja po drugim osnovama.

Prilikom korištenja parkirne karte „TRI PLUS“ vlasnik ju je dužan istaknuti s unutarnje strane vjetrobranskog stakla vozila.“

Članak 2.

   Ostali članci u Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 09/11), Odluci o dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca  („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 01/12) i Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja na području Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 2A/12) ostaju nepromijenjeni.

Članak 3.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 340-01/18-01/9

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v.r.

Odluka o izboru članova i zamjenika članova Gradskog savjeta mladih Grada Pakraca

Temeljem članka 2. stavka 2. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 4/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/18) i članka 11. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 6/14), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj sedmoj sjednici održanoj 8. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA PAKRACA

I.

U Gradski savjet mladih Grada Pakraca izabrani su:

 1. Kristina Grgić, zamjenica Stefani Čenan,
 2. Antonio Ivanović,  zamjenik Leonardo Luksetić,
 3. Vilim Svjetličić, zamjenik Karlo Rek,
 4. Kristina Špelić, zamjenik Patrik Sabo,
 5. Ivan Švasta, zamjenik Grgur Špančić.

II.

Mandat izabranim članovima i zamjenicima članova traje tri godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-06/17-01/01

URBROJ: 2162-04/05-18-05

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o davanju suglasnosti gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 04/09, 1/13, 6/13, 3/15, 1/16) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 7. sjednici održanoj 08. lipnja 2018. godine donosi

 

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI GRADONAČELNCI ZA SUDJELOVANJE U ELEKTRONIČKOJ JAVNOJ DRAŽBI

 

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost gradonačelnici za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi vezanoj uz provedbu prodaje nekretnina u stečajnom postupku poslovni broj ST-743/2016 do iznosa od 1.500.000,00 kuna.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 406-09/18-01/2

URBROJ: 2162-04/01-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.