Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6713, 3/15)  Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 7. sjednici održanoj 8. lipnja 2018. donosi

 

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI

 

Članak 1.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Obveze plaćanja komunalne naknade mogu se osloboditi obveznici koji su:

  1. korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17),
  2. obitelji s troje i više djece koja su u dobi od 0 do 18 godina starosti, odnosno do 25 godina starosti ukoliko se redovno školuju, a čiji članovi nisu istovremeno u sustavu socijalne skrbi kao primatelji zajamčene minimalne naknade te imaju prijavljeno prebivalište i čine zajedničko kućanstvo na području Grada Pakraca.“

Članak 2.

U Odluci o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) članak 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu i obiteljima s troje i više djece iz stavka 1. ovog članka, vrši se samo za stambeni prostor, na zahtjev obveznika plaćanja uz predočenje dokaza o ostvarivanju statusa.“

Članak 3.

   Ostali članci Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 7/09, 1/11, 1/13, 1/15, 5/17) ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

   Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA: 363-02/18-01/2

URBROJ: 2162-04/05-18-1

U Pakracu, 8. lipnja 2018. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.