Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Spahijskog podruma u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (“Narodne novine” br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Spahijskog podruma u Pakracu

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Spahijskog podruma, izgrađenom na k. č. br. 226/2, k. o. Pakrac, u Pakracu, Trg pape Ivana Pavla II 9.

Članak 2.

Poslovni prostor koji je predmet ove Odluke, ukupne površine 368,19 m2, nalazi se u podrumu zgrade i sastoji se od:
– restoran, površina 220,58 m2
– office, površina 9,24 m2
– termička kuhinja, površina 52,22 m2
– ostava, površina 16,81 m2
– sanitarije i garderoba, površina 38,63 m2
– ulaz, površina 30,71 m2

Članak 3.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke namijenjen je obavljanju ugostiteljske djelatnosti.

Članak 4.

Poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke daje se u zakup putem javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.
Postupak i uvjeti natječaja objavljuju se u tisku i na službenoj Internet stranici Grada Pakraca.

Članak 5.

Ponude se dostavljaju u roku od petnaest (15) dana od dana objave natječaja.

Članak 6.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Članak 7.

Trajanje zakupa poslovnog prostora iz čl. 2. ove Odluke je 15 (petnaest) godina.

Članak 8.

Početna minimalna zakupnina za cjelokupni poslovni prostor iz čl. 2. ove Odluke određuje se po razdobljima kako slijedi:
– za prvu godinu zakupa – 1,00 kuna mjesečno,
– za drugu do šeste godine zakupa – 10% od ostvarene neto dobiti od ugostiteljske djelatnosti u prostoru koji je predmet zakupa,
– za šestu godinu zakupa – 1.500,00 kn mjesečno,
– za sedmu godinu zakupa – 2.000,00 kn mjesečno,
– od osme godine do isteka zakupa – 4.000,00 kn mjesečno.
Zakupnina se plaća mjesečno unaprijed, do petog (5.) u mjesecu za tekući mjesec.

Članak 9.

Zakup se zasniva Ugovorom o zakupu.
Ugovor o zakupu mora biti sklopljen u pisanom obliku i to kao ovršna isprava u smislu odredbi Zakona o javnom bilježništvu („Narodne novine“ br. 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09) na trošak Zakupnika.

Članak 10.

Investicijska ulaganja Zakupnika u poslovni prostor iz čl. 2. koja povećavaju njegovu vrijednost prebijat će se do stopostotnog (100%) iznosa mjesečne zakupnine dok se međusobne tražbine ne izjednače, nakon čega Zakupnik nastavlja s plaćanjem zakupnine.
Za ulaganja iz prethodnog stavka ovog članka, Zakupnik je dužan pribaviti troškovnik izrađen po ovlaštenoj osobi na koji suglasnost daje ovlašteno tijelo Zakupodavca.

Članak 11.

Ako sudjeluju u natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, osobe iz čl. 58. Zakona o pravima hrvatskih branitelje iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13, 92/14) imaju prvenstveno pravo na sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora.
Osobe iz prethodnog stavka ovog članka mogu ostvariti pravo prvenstva ako na natječaju sudjeluju isključivo kao fizičke osobe (obrtnik ili trgovac pojedinac) i ako nisu korisnici mirovine ostvarene po navedenom Zakonu te ako se pozovu na svoje pravo prvenstva i prilože dokaze o tome.
Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup.

Članak 12.

Osim zakupnine, Zakupnik plaća sve režijske troškove poslovanja (struja, voda, plin, komunalna naknada, telefon) kao i druge pristojbe i doprinose koji terete predmetnu nekretninu za vrijeme trajanja zakupa.

Članak 13.

Zakupnik uzima u zakup poslovni prostor i pripadajući inventar (koji će se točno utvrditi zapisnikom o primopredaji prostora) u viđenom stanju te će ga privesti namjeni o svom trošku.

Članak 14.

Nakon isteka ugovornog roka zakupa, Zakupniku koji u potpunosti izvršava obveze iz Ugovora o zakupu, pripada prvenstveno pravo na produljenje Ugovora o zakupu.
U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Zakupnika prije isteka ugovornog roka, a neskrivljenog od strane Zakupodavca, Zakupodavac ima pravo obračunati penale koji se odnose na korišteno razdoblje zakupa, a obračunavaju se kao razlika do tad plaćane cijene zakupa i ugovorene cijene zakupa za četvrtu i ostale godine do isteka zakupa.

Članak 15.

Zakupnik nema pravo poslovni prostor koji je predmet zakupa davati u podzakup bez suglasnosti Gradskog vijeća Grada Pakraca.

Članak 16.

Tekst natječaja mora sadržavati sljedeće:
– predmet zakupa – sukladno čl. 2.,
– namjenu poslovnog prostora,
– početni iznos zakupnine za svako pojedino razdoblje (prva godina, druga do šesta godina, šesta godina, sedma godina, osma i ostale godine)
– vrijeme na koje se poslovni prostor daje u zakup,
– iznos jamčevine kao i odredbu da se, ukoliko najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora, jamčevina ne vraća,
– rok do kojeg se može i na koju adresu podnijeti pisana ponuda za sudjelovanje u natječaju,
– vrijeme u kojem se može razgledati poslovni prostor,
– odredbu da na javnom natječaju ne može sudjelovati natjecatelj koji prema Gradu Pakracu ima dospjelih, a neizvršenih obveza,
– odredbu da u slučaju da projektni prijedlog “Centar za posjetitelje Spahijski podrum” ne bude odobren za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj po natječaju PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE, odabrani zakupnik se oslobađa obveze zakupa poslovnog prostora u objektu Spahijskog podruma,

– odredbu da obveza pokretanja djelatnosti u poslovnom prostoru te obveza plaćanja ugovorenog iznosa zakupnine počinje teći od dana stavljanja poslovnog prostora u funkciju što se veže uz završetak provedbe projekta „Centar za posjetitelje Spahijski podrum“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima između Grada Pakraca kao Korisnika i Ugovarateljnog tijela.

Članak 17.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od deset (10) dana od dana dostave obavijesti o izboru sklopiti Ugovor o zakupu, u suprotnom se smatra da je isti odustao od sklapanja Ugovora o zakupu.

Članak 18.

Minimalni uvjeti zakupa su:
– u slučaju da projektni prijedlog “Centar za posjetitelje Spahijski podrum” ne bude odobren za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj po natječaju PRIPREMA I PROVEDBA INTEGRIRANIH RAZVOJNIH PROGRAMA TEMELJENIH NA OBNOVI KULTURNE BAŠTINE, odabrani zakupnik se oslobađa obveze zakupa poslovnog prostora u objektu Spahijskog podruma,
– obveza pokretanja djelatnosti u poslovnom prostoru te obveza plaćanja ugovorenog iznosa zakupnine počinje teći od dana stavljanja poslovnog prostora u funkciju što se veže uz završetak provedbe projekta „Centar za posjetitelje Spahijski podrum“ sukladno Ugovoru o bespovratnim sredstvima između Grada Pakraca kao Korisnika i Ugovarateljnog tijela,
– prijaviti sjedište Zakupnika poslovnog subjekta u Pakracu najkasnije jedan (1) mjesec od početka obavljanja djelatnosti u predmetnom poslovnom prostoru,

Članak 19.

Ponuda za natječaj mora biti u pisanom obliku i sadržavati:
– naziv/ime ponuditelja, OIB, broj tekućeg ili žiro računa zbog povrata jamčevine,
– predmet zakupa sukladno čl. 2. ove Odluke,
– namjenu prostora sukladno članku 3. ove Odluke,
– iznos zakupnine koji nije niži od početnog iznosa za svako pojedino razdoblje određeno u čl. 8. ove Odluke.
Dokazi o sposobnosti – prilozi uz prijavu:
– poslovni plan s opisom dosadašnjeg i/ili planiranog poslovanja te brojem i kvalifikacijskom strukturom osoblja koje će pružati predmetnu ugostiteljsku uslugu,
– dokaz o uplati jamčevine,
– izjava o prihvaćanju minimalnih uvjeta zakupa,
te za
Trgovačko društvo:
– preslika rješenja o upisu u sudski registar,
– preslika bilance i računa dobiti i gubitka za prethodne dvije poslovne godine,
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana.
Obrtnik:
– preslika rješenja o upisu u obrtni registar,
– preslika prijave poreza na dohodak za prethodne dvije godine,
– dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 11. ove Odluke.
– potvrda Porezne uprave o podmirenim obvezama poreza i doprinosa (ne starija od trideset (30) dana).

Članak 20.

Jamčevina se određuje u iznosu od 5.000,00 kn (pettisuća kuna) i plaća se u korist žiro računa Grada Pakraca (HR2823400091831800008) otvoren kod PBZ d.d. Zagreb, s pozivom na broj 68 7722 – OIB Ponuditelja, s naznakom „Jamčevina za zakup – Spahijski podrum”.

Članak 21.

Svim ponuditeljima koji sudjeluju u natječaju kao i izabranom ponuditelju, jamčevina se vraća u roku sedam (7) dana od okončanja natječaja uz obavijest o ishodu postupka.
U slučaju da ponuditelj odustane od svoje ponude, kao i izabrani ponuditelj koji odustane od sklapanja ugovora, gubi pravo povrata uplaćene jamčevine.

Čanak 22.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja, uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja, sadrži i viši iznos zakupnine.

Članak 23.

Troškove ishođenja dozvola i suglasnosti te opremanja poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti snosi Zakupnik.

Članak 24.

O predaji poslovnog prostora sastavit će se poseban zapisnik.
Obveza plaćanja zakupnine teče od dana predaje poslovnog prostora Zakupniku.

Članak 25.

Na sklapanje, izvršavanja i prestanak Ugovora o zakupu poslovnog prostora primjenjuju se odredbe Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15) te odredbe Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15).

Članak 26.

Za provedbu javnog natječaja zadužuje se Gradonačelnik Grada Pakraca koji može u tu svrhu imenovati posebno stručno povjerenstvo.

Članak 27.

Odluku o najpovoljnijoj ponudi donosi Gradonačelnik Grada Pakraca.

Članak 28.

Gradonačelnik zadržava pravo da, bez dodatnih obrazloženja, ne prihvati niti jednu od prispjelih ponuda te ne snosi odgovornost prema ponuditeljima u svezi njihovih troškova prilikom prijave na natječaj.

Članak 29.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 29. veljače 2016. godine

Predsjednik: Zoran Krejči

KLASA: 372-01/16-01/6
URBROJ: 2162-04/01-16-02