Odluka o davanju ovlaštenja za upravljanje jezerima Pakurnovac u Prekopakri

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik“ br. 04/09, 1/13, 6/13) gradonačelnik Grada...

Pročitaj više

I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, kojeg zastupa gradonačelnik  mr.sc. Davor Huška, mag. oec. i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. politolog sklopili su dana 18. veljače 2016.g. I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca Članak 1. U čl. 60. st. 1. alineja 3. mijenja se i glasi: „smrti bračnog i izvanbračnog druga, životnog partnera, roditelja,...

Pročitaj više

Odluka o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Spahijskog podruma u Pakracu

Na temelju odredbi članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" br. 125/11, 64/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca ("Službeni glasnik Grada Pakraca" br. 04/09, 01/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj dana 08. ožujka 2016. godine donijelo je ODLUKU o uvjetima i postupku natječaja za zakup poslovnog prostora u zgradi Spahijskog podruma u Pakracu Članak 1. Ovom Odlukom određuju se uvjeti i postupak natječaja za zakup...

Pročitaj više