I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, Pakrac, kojeg zastupa gradonačelnik  mr.sc. Davor Huška, mag. oec.
i
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske, kojeg zastupa predsjednik Boris Pleša, dipl. politolog

sklopili su dana 18. veljače 2016.g.

I. Dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pakraca

Članak 1.

U čl. 60. st. 1. alineja 3. mijenja se i glasi:
„smrti bračnog i izvanbračnog druga, životnog partnera, roditelja, roditelja bračnog i izvanbračnog druga, odnosno životnog partnera, djece, drugih predaka i potomaka u izravnoj liniji, usvojene djece i djece na skrbi, te punoljetne osobe kojoj je službenik ili namještenik skrbnik….3.000,00 kn neto.“

Članak 2.

U čl. 71. iza riječi „plaća“ dodaju se riječi: „stalno zaposlenih“.
Preostali dio čl. 71. ostaje nepromijenjen.

Članak 3.

Ovaj Dodatak sastavljen je u četiri (4) jednaka primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

Članak 4.

Ovaj Dodatak stupa na snagu i primjenjuje se danom potpisivanja.

Grad Pakrac
Gradonačelnik: mr.sc. Davor Huška, mag. oec.

Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika
Predsjednik: Boris Pleša, dipl.politolog