Odluka o ukidanju odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca

Temeljem članka 13. i 62. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petnaestoj sjednici održanoj 8. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o ukidanju odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom odlukom ukida se Odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/04), kao i Odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/08).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 8. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 450-08/16-01/2
URBROJ: 2162-05/01-16-01