Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Postrekov, Češka Republika i Grada Pakraca, Republika Hrvatska

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 16. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 08. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Postrekov, Češka Republika i Grada Pakraca, Republika Hrvatska

Članak 1.

Donosi se Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Postrekov , Češka Republika i Grada Pakraca, Republika Hrvatska.
Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka, te na privitak br. 1 Sporazumu, koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Članak 2.

Sporazum iz točke 1. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisat će obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 08. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 910-01/16-01/1
UR.BROJ: 2162-04/02-16-1