Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Temeljem čl. 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petnaestoj sjednici održanoj 8. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 9. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15) mijenja se i glasi:
“Članak 9.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 za stambene građevine kako slijedi:
I zona – 25,00 kn
II zona – 20,00 kn
III zona – 15,00 kn
IV zona – 10,00 kn
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine izvan granica građevinskog područja je 25,00 kn/m3 (m2 ili m1)”.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15) ostaju na snazi i dalje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 8. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-03/16-01/1
URBROJ: 2162-06/05-16-02