Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Temeljem članka 14. i 56. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petnaestoj sjednici održanoj 8. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 5/15) u st. 1. članka 19. brišu se riječi „utvrđenom proračunom Grada Pakraca.“ i dodaje tekst: „od 75.000,00 kn.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 8. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/16-01/1
URBROJ: 2162-05/01-16-01