Odluka o ukidanju odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca

Temeljem članka 13. i 62. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petnaestoj sjednici održanoj 8. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o ukidanju odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca

Članak 1.

Ovom odlukom ukida se Odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/04), kao i Odluka o razrješenju i imenovanju potpisnika žiro-računa Proračuna Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/08).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će biti objavljena u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 8. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 450-08/16-01/2
URBROJ: 2162-05/01-16-01

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Temeljem članka 14. i 56. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 4/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petnaestoj sjednici održanoj 8. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. g.

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 5/15) u st. 1. članka 19. brišu se riječi „utvrđenom proračunom Grada Pakraca.“ i dodaje tekst: „od 75.000,00 kn.“

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke o izvršavanju proračuna Grada Pakraca za 2016. godinu ostaju neizmijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 8. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-06/16-01/1
URBROJ: 2162-05/01-16-01

Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Postrekov, Češka Republika i Grada Pakraca, Republika Hrvatska

Temeljem odredbe članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 16. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca“ broj 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 15. sjednici održanoj 08. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Postrekov, Češka Republika i Grada Pakraca, Republika Hrvatska

Članak 1.

Donosi se Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Postrekov , Češka Republika i Grada Pakraca, Republika Hrvatska.
Daje se suglasnost na tekst Sporazuma iz prethodnog stavka, te na privitak br. 1 Sporazumu, koji se nalaze u privitku ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Članak 2.

Sporazum iz točke 1. ove Odluke, u ime Grada Pakraca, potpisat će obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Pakraca.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 08. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 910-01/16-01/1
UR.BROJ: 2162-04/02-16-1

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Temeljem čl. 31. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,
153/13, 147/14, 36/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” broj 04/09, 1/13, 6/13) Gradsko vijeće grada Pakraca na petnaestoj sjednici održanoj 8. ožujka 2016. godine donosi

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

Članak 9. Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15) mijenja se i glasi:
“Članak 9.
Utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 za stambene građevine kako slijedi:
I zona – 25,00 kn
II zona – 20,00 kn
III zona – 15,00 kn
IV zona – 10,00 kn
Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine izvan granica građevinskog područja je 25,00 kn/m3 (m2 ili m1)”.

Članak 2.

Sve ostale odredbe Odluke o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 1/11, 1/13, 5/13, 1/15) ostaju na snazi i dalje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

Pakrac, 8. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-03/16-01/1
URBROJ: 2162-06/05-16-02

Odluka o proglašenju Počasnog građanina Grada Pakraca

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i čl. 5., 6. i 17.. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo

Odluku o proglašenju Počasnog građanina Grada Pakraca

Članak 1.

Počasnim građaninom Grada Pakraca proglašava se Đuro Dečak, general pukovnik u mirovini.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2162-04/03-16-15

Odluka o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i čl. 17. st. 1, čl. 7 i čl. 8. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo

Odluku o dodjeli javnog priznanja Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje Zlatna plaketa „Grb Grada Pakraca“ dodjeljuje se:
– Zdenku Ružički iz Pakraca, za područje gospodarstva,
– Darku Dovraniću iz Vrbovca, za područje kulture,
– doc.dr.sc. Anti Nazoru iz Zagreba, za područje drugih društvenih djelatnosti,
– Udruzi roditelja djece i osoba s posebnim potrebama gradova Pakraca i Lipika „Latica“, za područje zdravstva i socijalne skrbi,
– Zvonimiru Kobetiću iz Prekopakre, posthumno za životno djelo iz područja kulture.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2162-04/03-16-14

Odluka o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Temeljem odredbi čl. 11. i 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13) i čl. 17. st. 1, čl. 9 i čl. 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca 1/98 i 3/03), te temeljem Mišljenja Ocjenjivačkog odbora za dodjelu javnih priznanja Grada Pakraca, Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo

Odluku o dodjeli javnog priznanja „Pečat Grada Pakraca“

Članak 1.

Javno priznanje „Pečat Grada Pakraca“, za osobiti doprinos u duhovnom i materijalnom razvoju Grada dodjeljuje se:
– Muzeju grada Pakraca,
– Udruzi „Hrvatska žena“ Prekopakra .

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 061-01/16-01/1
URBROJ: 2162-04/03-16-13

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.2015.-31.12.2015. godine

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca
(„Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 15. sjednici, održanoj 08. ožujka 2016. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.2015.-31.12.2015. godine.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 08. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 022-05/15-01/1
URBROJ: 2162-02/01-16-02

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22 stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca
(„Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 15. sjednici, održanoj 08. ožujka 2016. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak
1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 08. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 363-01/16-01/06
URBROJ: 2162-06/01-16-03

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. g

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 36. Statuta Grada Pakraca
(„Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6//13) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj 15. sjednici, održanoj 08. ožujka 2016. g. donijelo je slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivano.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 08. ožujka 2016. g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 361-01/16-01/03
URBROJ: 2162-06/01-16-03

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu tvrtke Komunalac o gospodarenju otpadom za 2015. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće tvrtke „Komunalac“ d.o.o. Pakrac o gospodarenju otpadom za 2015.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-05/16-01/1
URBROJ: 2162-04/01-16-2

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijsko izvješće Muzeja Grada Pakraca za 2015. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Muzeja grada Pakraca za 2015.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-05/16-01/1
URBROJ: 2162-04/01-16-2

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijsko izvješće Poduzetničkog centra Pakrac za 2015. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Poduzetničkog centra Pakrac za 2015.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 400-05/16-01/8
URBROJ: 2162-04/01-16-2

Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2015. godinu

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i članka 36. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13, 6/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj je 15. sjednici, održanoj 8. ožujka 2016.g. donijelo slijedeći

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske knjižnice Pakrac za 2015.g.
2. Izvješće iz točke 1. nalazi se u privitku ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.
3. Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

U Pakracu, 8. ožujka 2016.g.

Predsjednik: Zoran Krejči, v.r.

KLASA: 612-04/16-01/1
URBROJ: 2162-04/01-16-2