Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 18. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU O IZBORU KOMISIJE ZA STATUT I POSLOVNIK

Članak 1.

U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Mihajla Pavković, mag. iur, za predsjednicu,
Miroslav Delač, za člana,
Marijan Širac, mag. oec, za člana,
Nikola Ivanović, za člana,
prof. dr. sc. Viktor Šeparović, za člana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/15
URBROJ: 2162-01/01-013-01
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.