Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Temeljem odredbe članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 19. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pakraca (Službeni glasnik Grada Pakraca“ 4/09, 1/13), na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2013. godine donosi

ODLUKU O IZBORU ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN

Članak 1.

U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

Marijan Širac, mag. oec, za predsjednika,
Morena Mandić Čolić, dipl. uč, za članicu,
Miroslav Delač, za člana,
mr. sc. Neven Garača, za člana,
Nikola Ivanović, za člana.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 021-05/13-01/16
URBROJ: 2162-01/01-13-02
Pakrac, 17. lipnja 2013. g.

Predsjedavajući: Nenad Peić v. r.